« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 18. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,

lehekuu ehk mai on hooga käima läinud, üks töönädal taaskord jõudnud lõpule ja aeg teha kokkuvõtteid.

Esmaspäeval osalesid asedirektor Jan Trei ja kolleeg Kaupo Kase Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil, kus oli arutluse all kohalike omavalitsuste võrgulehtede ülesehitus ja neis avaldatav informatsioon. Eesti Linnade ja Valdade liidule kuulub infosüsteem KOVTP (kohalike omavalitsuse teenusportaal – KOV veebileht). Infosüsteemi kasutab 73 KOVi 79-st. Veebilehe sisu eest vastutab iga kohalik omavalitsus ise vastavalt kokkulepitud asutuse töökorrale. KOV veebilehe sisu osas on peamiseks suuna andjaks avalikuteabe seadus, mis määrab, milline info peab ühel kohaliku omavalitsuse veebilehel kindlasti üleval olema.

Asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osalesid töö, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna laiendatud töörühma koosolekul, kus oli teemaks vaimne tervis. Koosolekul võttis sõna ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Osavõtt oli väga aktiine ja osalejaid 100 ringis. Koosolekul osalesid ka KOV juhid. Rohkem saab teemast lugeda. SIIT

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal jälgis veebi teel EPC (European Policy Centre – Euroopa Poliitikakeskus) briifingut, kus Euroopa Komisjoni asepresident Ševcovic tegi ettekande "Parem ja kaasavam Euroopa Liidu õigusloome".

Planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonna nõunik Kalle Toomet võttis osa Taastuvenergia nõukoja kohtumisest.

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves, arendusjuht Ott Kasuri ja nõunik Liis Epro võtsid osa haridusvaldkonna eelkohtumisest, kus räägiti üle viimased detailid 5. mail korraldatava veebiseminari sujuvaks korraldamiseks.

Osalesin koos asedirektor Jan Treiga perioodilisel Rahandusministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelisel infovahetuse koosolekul.


Teisipäev tõi kolleeg Kädi Koppele, kelle valdkondadeks on kultuur, sport, lõimumine ja muinsuskaitse, KOV kultuuritöötaja koolituse arutelu.

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves ja arendusjuht Ott Kasuri osalesid KOV haridusjuhtide infotunnis digiõppekirjanduse teemal.

Kolleeg Kalle Toomet võttis osa planeeringute digiandmete töörühmast, kus vaadati üldplaneeringu täpsemaid jaotuskihte. Hetkel kehtiva vormistusnõuete määruse reguleerib vaid tüvikihte. Soov on täpsustada, kuidas neid täpsemalt jaotada.

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal ja keskkonnanõunik Reigo Lehtla jälgisid Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu veebinari maaelu arengu teemal.

Tiiu jälgis päeva teises pooles ka Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu ühtekuuluvuse töörühma koosolekut, mille teemadeks olid Sloveenia prioriteedid ELi nõukogu eesistumise ajal 2021 teisel semestril ning Eli ühtekuuluvuspoliitika peale aastat 2020.

Teisipäeval toimus Tallinna Ülikoolis President Arnold Rüütli tunnustamine – anti üle POLIS MTÜ auliikme staatus. Sellel aastal möödub Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse süsteemi taastamisest 30 aastat. President Arnold Rüütel on olnud ka Eesti kohalike omavalitsuste arengu üks olulisemaid mõjutajaid, olles seejuures 90. aastate alguse omavalitsusliku staatuse esindusisik. Seoses Omavalitsuspäeva traditsiooni kujundamisega on tema roll olnud märkimisväärne, kusjuures osalenud kõikidel Omavalitsuspäevadel. Ühtlasi toimus VI Omavalitsuspäeva deklaratsiooni ja päevakava arutelu. VI Omavalitsuspäev toimub Tartus 26.-27. augustil 2021. ELVL poolt osalesid üritusel Tiit Terik, Jan Trei, Ott Kasuri ja Sirje Ludvig.

Liidu asedirektor Jan Trei ja kolleeg Kalle Toomet osalesid Riigikogu majanduskomisjoni istungil, kus oli arutluse all "Elektroonilise side seaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE)". Eesti Linnade ja Valdade Liit on koostöös liidu liikmetega seaduseelnõu osas seisukohad kujundanud ning on väga oluline, et kohalikud omavalitsused saaksid kaasa rääkida 5G võrkude rajamisel oma haldusterritooriumil läbi ehitusloa menetluse.


Kolmapäeva hommikul toimus veebiseminar/koolitus kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele. Teemaks õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine. Kuulajatele tutvustati ka vastvalminud teemakohast veebikäsiraamatut. Tegemist on juhendmaterjaliga, mis võimaldab omavalitsustel, koolijuhtidel ja õpetajatel koostöös mõtestada, kuidas õpetaja töö- ja palgakorralduse aluseid ajakohastada. Rohkem infot saab lugeda SIIT. Veebiseminari modereeris liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves, osalesid ka arendusjuht Ott Kasuri ning avalike suhete nõunik Liis Epro.

Kolleegid Kaimo Käärmann-Liive ja Mailiis Kaljula osalesid infopäeval, kus AS Andmevara tutvustas sotsiaaltranspordi tellimise e-keskkonda, mida kohalikud omavalitsused saaksid tulevikus huvi korral kasutusele võtta. Täna vastavat keskkonda, mida kiiresti kasutusele võtta, ei ole ning keskkonna arendamise kulud tuleks katta KOV-idel, kes selle kasutusele võtmisest on huvitatud.

Jan Trei ja Kalle Toomet võtsid osa ka ühistranspordi, aktiivse liikuvuse ja ligipääsetavuse teemakomisjoni koosolekust.

Liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves ja arendusjuht Ott Kasuri osalesid väikese töögrupi eelkohtumisel, kus vaadati üle alushariduse seaduse kavandatavad muudatused.

Kolmapäeval osalesid liidu sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula ja kolleeg Kaimo Käärmann-Liive infokoosolekul, kus Sotsiaalkindlustusamet andis ülevaate, kuidas on edenenud STARi arendamine nö „uue" STAR-i arenduse teekaart ja analüüside hangete seis.

Kolleegid Kaimo Käärmann-Liive, Toomas Johanson, Tiina Üksvärav, Henri Pook ja Kaupo Kase osalesid büroosisesel koosolekul, kus avati VOLIS 2 hankele lekunud pakkumused ning viidi läbi esimesed menetlused.

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales ETKA Andras juhtgrupi veebikoosolekul.

Kolleeg Kädi Koppe osales Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekul.

Arendusjuht Ott Kasuri osales Eesti Integratsiooni Monitooringu 2020 tulemuste tutvustamisel juhtrühmale ja komiteele.

 

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales neljapäeval ETKA Andras veebiseminaril "Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel"

Asedirektor Jan Trei võttis osa Heaolu juhtkomitee ja ekspertkogu virtuaalkohtumisest. Sotsiaalministeerium on koostamas uue perioodi heaolu arengukava perioodile 2023-2030. Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek sai 1. aprilli Vabariigi Valitsuse kabinetiistungil heakskiidu ning arengukava koostamise protsess võib jätkuda. Ekspertkogus anti ülevaade arengukava koostamise järgmistest sammudest ja etappidest. Loomisel on ka eraldi juhtrühm, kuhu saab kuuluma liidu asedirektor Jan Trei. Heaolu arengukava koostamisse on kaasatud ka liidu liikmed. Heaolu arengukava on plaanis valmis saada 01.03.2022.

Arendusjuht Ott Kasuri osales alushariduse seaduse eelnõu ettepanekute läbitööramise töörühma koosolekul.

Asedirektor Jan Trei osales Regioonide Komitee plenaaristungil, kus ta kaitsis oma raportit teemal „Meedia digikümnendil: tegevuskava". Rohkem saab lugeda SIIT


Kolleeg Kalle Toomet viibis reedel töölähetusel Põlva- ja Võrumaal, kus toimus külade ülevaatus.

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales erivajadustega laste reformi KOV töögrupi I kohtumisel, kus anti täpsemalt ülevaade reformi sisust ja planeeritavast ajaraamist ning arutatai koos läbi KOVi puudutavaid võimalikke lahenduskäike.

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales reedel ETKA Andrase veebiseminari II osa kohtumisel. Samuti osales Hille Minuomavalitsus.ee hindamistööriista Alushariduse valdkonna töörühma kohtumisel.  

Reede hommikul osales nõunik Kädi Koppe Integratsiooni Sihtasutuse poolt kokku kutsutud koolituspäeva „Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö" töögrupi kohtumisel.

Toimus liidu kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek, kus anti ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu arendusprojektidest aastatel 2021-2022 ja laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetusmeetme rakendamisest. Koosolekul osalesid külalistena Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Rahvakultuuri Keskuse ja Kultuuriministeeriumi esindajad.

Arendusjuht Ott Kasuri ja nõunik Kädi Koppe osalesid "Lõimuv Eesti 2020" lõpparuande valideerimisseminaril.

IKT kompetentsikeskuse kolleegid Kaupo Kase, Henri Pook ja Kaimo Käärmann-Liive kohtusid veebi teel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, kõne all olid KOV tulevase iseteeninduskeskkonna analüüsi hanke turu-uuringu tagasiside ja skoobi arutelu. 


Teisipäeval toimus Harjumaal ja neljapäeval Lääne-Virumaal kohalike omavalitsuste ametnikele, töötajatele ja koostööpartneritele suunatud koolituspäev „Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö". Koolitusel tutvustati lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenuseid, veebipõhist lõimumisnõustaja tööriista LINDA kohanemis- ja lõimumisteekondade loomiseks ning ka teisi uuendusi ja koostöövõimalusi, mida riik on viimasel ajal arendanud, nt juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele „Ülevaade lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest Eestis". Koolitused toimuvad maist septembrini kõigis Eesti maakondades nii kohapeal kui online keskkonnas. Koolitustel saab osaleda nii veebipõhiselt kui ka kohale tulles, vastavalt oma võimalustele ning riigi kehtestatud olukorrale. Koolituse ajakava, toimumiskohad ja registreerumine SIIN.

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal ning Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator Marliis Rettau jälgisid ka Regioonide Komitee 144. täsikoguistungit, mis toimus 5.-7.mail ning täiskoguistungile eelnevat komitee juhatuse koosolekut 4.mai õhtul.

Alustati personalivõrgustiku tööga, saadeti välja küsimustik koos kutsega KOV personalivõrgustiku avaseminarile 19. mail kell 10.00-12.00 (Zoomis). Seminaril on plaanis anda ülevaade Rahandusministeeriumi seotud tegevustest, sh riigi tasandi strateegilisest personalijuhtimisest ning vastastikest ootustest. Samuti arutleda personali juhtimise ja arendamise vajadusest koos personalijuhtimise eksperdi ja TÜ lektori Mari Nõmmega.

 

Soovin kõigile kaunist nädalavahetust!
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor

09.05.2021