« Tagasi

Arutati omavalitsuste ülese koolitus- ja arendustegevuse keskset koordineerimist

Eile toimunud infoseminaril tutvustati värske uuringu „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs" tulemusi ja valminud kompetentsimudelit ning tehti ettepanekud omavalitsuste koolitussüsteemi arendamiseks.

"On mitmeid valdkondi, kus tuntakse spetsiifilistest koolitustest puudust. Uuringus tehtud ettepanek, et Eesti Linnade ja Valdade Liit võiks siinkohal olla keskne koolitusvõrgu eestvedaja, väärib kindlasti arutelu kõigi meie liikmetega," sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid.

Väga oluliseks peetakse personalitöötajate võrgustiku toetamist ja arendamist ning inimressursi arendamise tähtsustamist organisatsiooni juhtimise tasandil. Uuringust selgus, et üheks ettepanekuks oleks luua keskne kohalike omavalitsuste (KOV-ide) ülene koolituste koordineerimise süsteem, mille ülesandeks oleks määratleda riigi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike kompetentside vajadus kohalikul tasandil ning suunata juhtimisalaste kompetentside arendamist, koostöö arendamist ja avalike teenuste kvaliteedi parandamist ning pakkuda ühiseid arenguprogramme, ametnike sisseelamise koolitusi, eetikakoolitusi jne.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Ave Viks märkis, et kui haldusreformi eel oli sageli probleem selles, et ametnikke lihtsalt ei jätkunud kõigi ülesannete täitmiseks, siis täna on olukord märkimisväärselt parem. „Fookus tuleb suunata sellele, kuidas omavalitsustes töötavaid inimesi hoida ja arendada, et realiseeruks visioon, mille kohaselt igas Eesti piirkonnas oleksid professionaalsed ja kompetentsed ametnikud, kes aitaksid kohalikku elu arendada. Valminud analüüs annab ette konkreetsed suunad ja soovitused, mis selleks teha tuleks," rääkis Viks.

Keila abilinnapea Eike Käsi sõnul on omavalitsused ametnike ja personali koolitamisest ja koostööst selle osas kahtlemata huvitatud. "Kõik valdkonnad on pidevas muutumises ning on oluline, et ka kohalikud omavalitsused muutustega kaasas käiksid. Väga oluliseks pean valdkonnaülest kompetentsi ning seda, et ametnikkond omavalitsuses mõistaks asju ühtmoodi. Valdkonnaülesed punktid, nende hulgas heaolu, turvalisus ja tervis on äärmiselt tähtsad. Usun, et omavalitsused hindavad igati nii valdkonnaspetsiifilisi kui valdkonnaüleseid koolitusi," lisas Käsi.

Uuringu eesmärgiks oli KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsiloendite koostamine ja täiendamine ning koolitusvajaduse analüüs, mis sisaldab nii keskvalitsusele kui ka KOVidele suunatud ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5-10 aastasel perioodil. Uuringu viisid läbi OÜ LevelLab, OÜ Geomedia ja MTÜ Balti Uuringute Instituut Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel.

03.06.2021