« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 26. nädala kokkuvõte

Aeg on kokku võtta Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) büroo 26. töönädal. Töötajate kontaktid ning valdkonnad, millega keegi tegeleb, on leitavad liidu kodulehekülje rubriigist Kontakt

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales esmaspäeval (28. juuni) Euroopa Mereliste Äärealade organisatsiooni (CPMR) veebiseminaril, kus arutati selle üle et kuidas Euroopa Rohelepe rakendub Euroopa Liidu arktilistes piirkondades.

Asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula kohtusid Sotsiaalministeeriumi esindajatega, et võtta kokku riigieelarve läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervise töörühma I poolaasta tööplaanis olnud tegevused ning arutleti ka II poolaasta tööplaani üle. 
 
Asedirektor Jan Trei, finantsnõunik Toomas Johanson ning kolleegid IKT kompetentsikeskusest -  Kaimo Käärmann-Liive, Nevel Paju, Kaupo Kase, Henri Pook ja Katrin Rajamäe, arutasid teisipäeval (29. juuni) ELVLi IKT teemadel. Vaadati üle edasine tööplaan ning arutati Linnade ja Valdade Päevade IKT töötoa teemasid. 
 
Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales veebikohtumisel, kus Euroopa Liidu energeetikavolinik Kadri Simson, Põhjamaade ja Baltimaade tippametnikud ja kohalikud energiaettevõtted arutasid piirkonna energiaturu edasisi samme, et täita Euroopa Rohelepet.  
 
Asedirektor Jan Trei osales „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030" juhtkomisjoni kohtumisel. Siseministeerium moodustas „Siseturvalisuse arengukava 2020-2030" elluviimiseks juhtkomisjoni, kuhu on kaasatud ka Eesti Linnade ja Valdade Liit. Juhtkomisjonil on nõuandev roll ja juhtkomisjon toetab arengukava elluviimisel erinevate valdkondade vahelist koostööd ning annab soovitusi eesmärkide paremaks saavutamiseks. 
 
Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) on  07.04.2021 kirjaga teavitanud omavalitsusi, et ministeerium lõpetab haridusasutustes kasutusel oleva dokumendihaldussüsteem EKIS (Eesti koolide haldamise infosüsteem) arendamise 01.01.2024 ning seisuga 31.07.2024 võetakse EKIS kasutuselt maha. Lisaks sellele on ministeerium kehtestanud piirangu – ühtegi uut asutust enam EKIS-esse liita ei saa. ELVL korraldas 29. juunil infopooltunni omavalitustele, kus OÜ WebWare, mis täna pakub HTM-ile EKIS teenust, tutvustab ühte võimalikku plaani edasise tegevuse osas (mida teha, kui on soov EKIS-esse liita uus asutus või millega peaks/saaks arvestada aastal 2024, kui EKIS lõplikult suletakse). Infokoosolekul osalesid nõunikud Kaimo Käärmann-Liive ja Hille Ilves ning arendusjuht Ott Kasuri.  
 
Asedirektor Jan Trei, arendusjuht Ott Kasuri ning nõunik Sirje Ludvig võtsid osa Omavalitsuspäeva korralduskomitee koosolekust.  
 
IKT kompetentsikeskuse nõunik Nevel Paju osales IT-võrgustiku kohtumisel ning nõunik Kaimo Käärmann-Liive võttis osa andmete töögrupi kohtumisest.  
 
Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales Haridus- ja Teadusministeeriumi arendusprogrammi kohtumisel.  
  
 
Kolmapäeval (30. juuni) toimus ELVL IKT koordineerimise haldus- ja teenusmudeli analüüsi koosolek ning asedirektor Jan Trei ja nõunikud Toomas Johanson ja Kaimo Käärmann-Liive kohtusid esimest korda haldus- ja teenusmudeli analüüsi hanke võitja Civitta Eestiga. Arutati edaspidiseid hankelepingu täitmise samme ja juhtkomisjoni kokkukutsumise päevakorda. 
 
Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales kaasava hariduse taotluste hindamiskomisjoni koosolekul.  
 
1. oktoobril toimub Rae vallas regionaalne Omvalitsuspäev. Seoses sellega võttis asedirektor Jan Trei osa Tallinna Ülikoolis toimunud kohtumisest, kus arutati Rae valla Omavalitsuspäevaga seotud korralduslikke küsimusi. 
 
Nõunik Mailiis Kaljula andis KOVi sisendid heaolu arengukava töögrupi (vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamine) koosolekul, kus arutati võlateenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi probleeme. 
 
ELVL esitas taotluse Linnapeade Pakti toetajaliikmeks saamiseks. 
 
 
Neljapäev (1. juuli) oli väga töine liidu haridus- ja noorsoonõuniku Hille Ilvese jaoks. Hille osales Heateo SA korraldatud koosolekul, kus arutati KOV-ide kaasamist koolijuhtide praktikaprogrammi. Seejärel arutati Haridus- ja Teadusministeeriumiga edasisi tegevusi ning toimus ka huvihariduse ja huvitegevuse töörühma esimene kohtumine.  
 
Tiiu Madal osales 29.juunil  Euroopa Regioonide Komitee juhatuse koosolekul ning 30. juunil ja 1.  juulil toimunud Regioonide Komitee 145. täiskogu istungil Brüsselis. Täiskogu istungil toimusid komitee liikmetel arutelud Euroopa Komisjoni volinike ja Europarlamendi liikmetega järgmistel olulistel teemadel: arutelu parema õigusloome, tulevikusuundade analüüsi ja Euroopa Komisjoni 2022. aasta tööprogrammi üle; arutelu Euroopa väärtuste edendamise üle hariduse ja kultuuri kaudu; arutelu Euroopa Tuleviku Konverentsi üle; arutelu Euroopa demokraatia tegevuskava üle. Komitee liikmed võtsid vastu kaks resolutsiooni: "Euroopa Regioonide Komitee ettepanekud seoses Euroopa Komisjoni 2022. aasta tööprogrammiga" ja "Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik". Kiideti heaks 13 arvamust. 
 
Terve nädala vältel on büroo töötajad usinalt tegelenud ka ettevalmistustega Linnade ja Valdade Päevade korraldamiseks. Hea meel on tõdeda, et registreerimine 17. ja 18. augustil Tallinna Lauluväljakul toimuvatele Linnade ja Valdade Päevadele (LVP) on avatud! Registreeruda saab kuni 9. augustini aadressil https://evald.ee/lvp2021/ . LVP kava ning muu informatsiooni leiab lehelt www.lvp.elvl.ee  
 
Lisaks annan teada, et teeme büroo poolt seoses nädala kokkuvõtetega väikese suvepuhkuse. Jätkame augustikuus! 
 
Kaunist suve kõigile!  
 
 
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor