« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 26. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

aeg kokku võtta selle aasta 26. töönädal.  

 

Esmaspäeval (26. juunil) leidis aset IKT-teemaline kohtumine, kus arutati KOVide EITS profiili jätkutegevusi. Kohtumisel osalesid IKT projektijuht Katrin Rajamäe ning IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive 

 

IKT projektijuht Katrin Rajamäe ja IKT spetsialist Nevel Paju osalesid ka koos omavalitsuste esindajatega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) küberturvalisuse seaduse kärajatel ehk arutelul. MKM on alustanud revisjoniga, mille raames soovitakse üle võtta nn NIS2 direktiiv (kättesaadav: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj) ning teha ka muid muudatusi kübervaldkonna õigusaktides erinevatel põhjustel (näiteks: vajadusel täiendavad muudatused küberturvalisuse seaduses tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse tõttu). 

 

Aset leidis haridusvõrgu arengukonverentsi "HaridusLood" projektimeeskonna kohtumine, arutati mitmeid olulisi teemasid, mis aitavad kaasa konverentsi ladusale korraldamisele. Osalesid asedirektor Jan Trei, arendusnõunik Ott Kasuri ning avalike suhete nõunik.  

 

Asedirektor Rait Pihelgas , keskkonnanõunik Reigo Lehtla ning arendusnõunik Ott Kasuri osalesid veeteenuse reformi juhtrühma kohtumisel Keskkonnaministeeriumis. Töörühma on moodustanud Vabariigi Valitusese tegevusprogrammi 2023-2027 ülesande "Veeteenuse reformi strateegiline teekaart, et tagada  ÜVK toimepidevus ka jätkusuutlikkus" elluviimine.  

 

Teisipäeval (27. juunil) kohtus ELVLi IKT tiim Tartus, üheskoos vaadati otsa tulevikuplaanidele. Samuti osales kogu meeskond Teamsi vahendusel toimuval kratid avalikus sektoris üritusel, kus OpenAI ja Microsoft tutvustasid ChatGPT. Lisaks arutleti AI arengusuundade, eetiliste küsimuste ja kasutamise üle erinevates valdkondades.  

 

Personali valdkonna nõunik Anne-Ly Sumre kohtus Heateo Haridusfondiga seoses sügisesse planeeritavad ühiste ringsõitudega maakondadesse, tutvustamaks kompetentsimudelite rakendamise võimalusi ja kasutegureid. 

 

Liidu büroos kohtuti Omniva konsultandi Elmar Vaheriga, kohtumise eesmärgiks oli arutada võimalikke koostöökohti riigiettevõtte ja omavalitsuste vahel. Tõnu Poopuu, Pärnu linna sotsiaalosakonna juhataja, tõi lauale mitmeid ideid Pärnu linna näitel, kuidas võiks tulevikus mõelda ja arutada võimalikke puutepunkte, kus tasuks ära ettevõtte ja omavalitsuse tihedama koostöö arendamine. Saue valla sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim tõi välja kitsaskohad, mis on seotud tänaste Omniva teenuste osutamisega, näiteks segadus toidukaartide kohaletoimetamisega, mis ei jõua otse abivajajani vaid selle asemel lähimasse postkontorisse. Saue ja Rakvere linna esindajad tõid probleemkohana, mida võiks aidata lahendada koostöö Omnivaga, välja sooja toidu kojuvedu. Liidu büroost osalesid kohtumisel lisaks minule ka asedirektor Jan Trei, sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula, finantsnõunik Toomas Johanson ning avalike suhete nõunik. Lisaks Pärnu ja Rakvere linna ning Saue valla esindajatele võtsid kohtumisest veebi teel osa ka Räpina, Harku, Rapla ja Järva valla esindajad. Samal teemal saab lugeda ka meie kodulehelt.  

 

INTERREG BSR (Baltic Sea Region) alamprogrammi teise vooru suurprojektidest (Core Projects) sai rahastuse taaskasutusnõude-teemaline projekt ChangeK Now! milles ELVL osaleb assotsieerunud partnerina. Projekt JUSTENERGY, mille konsortsiumis ELVL osales täispartnerina, kahjuks valituks ei osutunud. 

 

Kolmapäeval (28. juunil) toimus liidu büroos IKT-teemaline kohtumine, arutati VOLISe ja Citizen OS teemadel. Kohtumisel osales liidu poolt IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive. Hiljem samal päeval toimus IKT spetsialisti ja projektijuhi osalusel arutelu lähedase kaotuse sündmusteenuse teemal ning ka KOV EITS profiili koostamise tööruhma koosolek.  

 

Teisipäeval ja kolmapäeval toimus Pärnumaal pilootprojekti „Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine" VOL2 teise grupi ühisseminar. Koostöös arutati, kuidas saab koolipidajapidaja senisest enam õpetajatööd väärtustada. Seminaril tutvustasid kohalikud omavalitsused oma meeskondade poolt koostatud analüüse, millised on konkreetses omavalitsuses kehtivad õpetajate töö-ja palgakorralduse põhimõtted, õigusaktid, õpetajate statistika ning millised on analüüsist tulenevad probleemid ja võimalikud lahendused.  
Koostööseminaril tegid ettekanded teemal, miks on vaja õpetaja töö-ja palgakorralduse muudatustega tegeleda personalijuhi vaatest Aet Purk, õigusjuhi vaatest Indrek Kilk ja Karin Tenisson-Alev, õpetaja tööaja juhtimise vaatest Helen Raid, koolipidaja vaatest Anita Kikas, finantsjuhi vaatest Salle Andresson, koolijuhi vaatest Päivi Pärjamaa, Margus Veri ja Anne Nõgu ja  alustava õpetaja vaatest Triin Noorkõiv. 
Pilootprojektil on kaks olulist eesmärki: 1) Õpetajaameti kui terviku väärtustamine: üldtööajast lähtuvas töölepingus on sätestatud kõik õpetaja tööülesanded, õpetaja väärtuspaketi loomine koolipidaja ja koolijuhi koostöös; 2) Koolipidaja ja kooli võimekuse kasv: tööõigusega kooskõlas töö-ja palgakorralduse põhimõtted, omavalitsuste kujundatud selged  finantsmudelid õpetajate ametikohtade finantseerimisel. Pilootprojekti tulemusena töötatakse välja iga KOV meeskonna poolt konkreetne tegevuskava õpetaja töö-ja palgakorralduse muudatusteks sh väärtuspaketi loomiseks. Selle väljatöötamist ja rakendamist toetavad selle teemavaldkonna parimad mentorid ja eksperdid. Pilootprojektis osalevad seitse omavalitsust: Narva linn, Valga vald, Rakvere vald, Otepää vald, Kambja vald, Kose vald, Võru vald. Omavalitsuste meeskondadesse kuuluvad KOV juhid, haridusjuhid, finantsjuhid, õigusjuhid, personalijuhid, infojuhid, koolijuhid. Pilootprojekti juhivad Eesti Linnade ja Valdade Liit, Haridus-ja Teadusministeerium, Figure Baltic Advisory, Alustavat Õpetajat Toetav Kool. Seminarist võttis osa arendusnõunik Ott Kasuri 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval toimus Kosmonautika puhkekeskusesse Pärnumaal Kodanikuühiskonna Sihtkapitali suveseminar ehk suminar 2023. Sel aastal oli sündmuse pealkirjaks "Kogukondade Eestist ausalt ja avatult". Seminaril osalesime mina ning nõunik Sirje Ludvig. Suminaril osales kokku 52 inimest, kes esindasid kodanikuühiskonda ja/või sellega seotud organisatsiooni. Suminari kohta saab lisainfot ka siit. 

 

Kolmapäeval kohtus personali valdkonna nõunik Anne-Ly Sumre Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna inimestega arutamaks sügisesse planeeritavat koostööd kohalike omavalitsuste inimvara arendamisega. 

 

Neljapäeval allkirjastas ELVL omalt poolt LIFE projekti EC4RURAL rahastamislepingu. Projekt algab septembris 2023 ja kestab neli aastat, Eesti poolelt osalevad partneritena peale ELVL veel Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tartu Ülikool ja Eesti Leader Liit, projekti juhtpartner on Vigo Ülikool (Hispaania). 

 

Reedel (30. juunil) leidis aset veel üks konverentsiga "HaridusLood" seotud organisatoorse sisuga koosolek koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga. Seal osalesid asedirektor Jan Trei, arendusnõunik ning finantsnõunik. 

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit korraldas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kohtumise Teamsis omavalitsusjuhtidega, kus ministeerium tutvustas ideed kohustusliku kooliea tõstmisest 18. eluaastani. Samuti sooviti tutvustada ja avada arutelu õpikohustuse pikendamise teemal. Vastavalt Eesti Reformierakonna, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna valitsusliidu programm aastateks 2023-2027 punkti 4.14 kohaselt on riigi koalitsioon kokku leppinud tõsta kohustusliku kooliea 18. eluaastani, põhikoolijärgse hariduse või kutse omandamiseni. Muudatus hakkab kehtima 2024. aastal põhiharidust lõpetavatele õpilastele. Teemakohasest kohtumisest võttis osa asedirektor Jan Trei, samuti arendusnõunik ja finantsnõunik.  

 

Toimus töökohtumine Eesti Leader Liiduga seoses LIFE projektiga EC4RURAL. ELVL poolt osales keskkonnanõunik Reigo Lehtla. 

 

Postimees palus minu kommentaari üldhooldusreformi teemal. Kõnealust artiklit saab lugeda Postimehe kodulehelt 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 
sotsiaalkaitseministri määruse „Nõuded koduteenusele" eelnõu (20.06.); 
sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (21.06.); 
ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (21.06.); 
Riigi jäätmekava 2022-2028 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (22.06.). 

 

Kaunist nädalavahetust!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor