« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 34. nädala kokkuvõte

Head kolleegid 

taaskord on töönädal läbi saanud ning aeg võtta toimekas nädal kokku.  

 

Esmaspäeval (21. augustil) viibis personalinõunik Anne-Ly Sumre Luunjas. Head kolleegid Luunja vallast algatasid mõtte, et volikogude revisjonikomisjoni liikmed vajaksid vajalike kompetentside osas tuge. Millised on komisjoni ülesanded? 
Mida on õigus kontrollida? Kuidas suhtuda revisjonikomisjoni hinnangutesse? jne. See võibki olla keeruline. Ametisse määratakse, paar juhendit on ka, aga üldiselt tuleb endal avastada ja tööprotsessid sättida. KOKS ütleb, et revisjonikomisjoni roll KOVi tegevuse hindamisel on sarnane siseauditi rolliga:  
• kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust;  
• kontrollida ja hinnata valla- või linnaeelarve täitmist. 
Komisjonidel puudub tihti ressurss oma ülesannete täitmiseks – liikmed on hõivatud igapäevase tööga. Aga komisjonide liikmetel ei pruugi olla ka vajalikke teadmisi nende ülesannete täitmiseks. Seetõttu korraldas ELVL Luunja vallamajas revisjonikomisjoni liikme koolituse. 

 

Teisipäeva (22. augusti) veetis haridus-, noorsootöö- ja kultuurinõunik Angela Saksing aga Läänemaal, kus toimusid sel nädalal ametnike välitööd. Läänemaa erinevates kohalikes omavalitsustes ametnike välitööd. Välitööde raames tutvutakse igal aastal kohalike asutuste ja organisatsioonide tegevustega ning otsitakse koostöös lahendusi piirkonna väljakutsetele. Ettevõtmise eesmärk on luua ja tugevdada kontakte kohalike eestvedajate ning riigisektori juhtide vahel. Angela osales haridusseminaril "Kuidas õpid, Läänemaa?" Seminaril räägiti Läänemaa haridusstrateegia rakendamisest, hariduse tugiteenuste pakkumisest Lääne-Nigula vallas ja kaasava hariduse rakendamise võimaluste parandamisest. Töötubades otsiti võimalusi, mida saaks teha kohe kaasava hariduse paremaks rakendamiseks ja mida saab teha pikema aja jooksul. 

 

Teisipäeval käisid Liidu büroos külas esindajad VeeRast. VeeRa on eelarvestamistarkvara, mille kasutuselevõtt aitab omada paremat ülevaadet eelarve täitmisest ja paremini liidu eelarvet planeerida. Kuna ELVL on asumas VeeRat kasutama, tehti büroos ka selleteemaline esmane koolitus. Koolitusest võtsid osa finantsnõunik Toomas Johanson, asedirektor Jan Trei, raamatupidaja Ene Millert, lõimumisnõunik Einike Uri, IKT projektijuht Katrin Rajamäe-Soosaar ja personalinõunik.  

 

Hiljem samal päeval leidis Siseministeeriumis aset lähisuhtevägivalla juhtrühma koosolek, kuhu kuuluvad Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, kohtute, Politsei- ja Piirivalveameti, Sotsiaalkindlustusameti ja Riigiprokuratuuri esindaja. Juhtrühma liikmeks on asedirektor Jan Trei. Kohtumise päevakorras oli: ,,Lähisuhtevägivallaga seotud teadmised ja hoiakud päästekorraldajate ja politseinike seas" uuringu tulemuste tutvustamine; Justiitsministeeriumi poolt tellitud lähenemiskeelu rakendamise ja taotlemise kogemuste analüüs (analüüsi juhtrühma kuuluvad JuM, Prokuratuuri, PPA, kohtunike ja naiste tugikeskuste esindaja) tulemuste tutvustamine; Lähisuhtevägivalla uue tegevuskava 2024-2027 projekti arutelu. Hetkel kehtiv tegevuskava hakkab lõppema ning siseministeerium peab Valitsusele esitama uus tegevuskava koos Vabariigi Valitsuse memorandumi kavandiga. 

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik võttis osa perioodilisest kodanikuühiskonna kriisivõrgustiku kohtumisest. 

 

Esmaspäeval ja teisipäeval viibisid aga asedirektor Rait Pihelgas, keskkonnanõunik Reigo Lehtla ja nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas, Kalle Toomet jäätmemajanduse konverentsil Hiiumaal.  Ringmajandus on muutumas üha olulisemaks teemaks meie ühiskonnas, see pakub mitmeid võimalusi ressursside säästmiseks, jäätmete vähendamiseks ning keskkonnahoidlikumaks tegutsemiseks. Ringmajanduse teemalisel konverentsil said osalejad koos teiste valdkonna ekspertidega arutada selle olulise kontseptsiooni praktilisi rakendusi ja eeliseid. 

 

Kolmapäeval (23. augustil) leidis aset Haridus- ja Teadusministeeriumi kooliaasta alguse pressikonverents. Seda jälgisid asedirektor Jan Trei ja valdkonnanõunik. Pärast seda toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVLi) poolt kokku kutsutud õppeaasta alguse kohtumine kohalike omavalitsuste haridusjuhtidega. Kohtumisel jagati informatsiooni aktuaalsetest teemadest, mis on ELVLi töölaual. Rohkem KOV haridusjuhtide kohtumisest meie kodulehelt. 

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales eestkosteuuringu vaheraporti arutelul. Sotsiaalministeerium on tellinud uuringu, välja selgitamaks Eestis praegu kehtiva täiskasvanute eestkostesüsteemi kitsaskohad ning võimalused otsuse tegemist toetava mudeli rakendamiseks Eestis. Puuetega inimeste õiguste konventsioon ootab Eestilt teistsugust lähenemist tänasele, peamiselt eestkostja poolt tehtavale asendusotsusele, ja suunda toetatud otsusele, mis tähendab nii otsuse tegemist toetavat keskkonda ja teenuseid kui õigusruumi muutust, eestkoste teistsuguseks käsitlemiseks. Uuring valmib detsembriks 2023. ELVL juhtis tähelepanu sellele, et lisaks eestkostetavate õiguste laiendamisele tuleb kindlasti silmas pidada, kuidas vähendada KOVide koormust ja leida võimalusi eestkoste korraldamise rahastamiseks.  

 

Neljapäeval (24. augustil) toimus Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ENUT iga-aastane suvekool. Seekord viibiti Prangli Saarel. Suvekoolist võtsid osa arendusnõunik ja nõunik Sirje Ludvig. 

 

Harku vallas toimusid aga Harjumaa Omavalitsuste Liidu suvepäevad. Suvepäevadel osales ELVLi asedirektor Jan Trei.  

 

Personalinõunik Anne-Ly Sumre kohtus Heateo Heateo Haridusfondi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega KOV ametnike ja koolijuhtide kompetentsimudelite teemal. 

 

ELVLi IKT meeskond (Katrin Rajamäe-Soosaar, Nevel Paju, Kaimo Käärmann-Liive, Kaupo Kase) kohtusid tiimiga aga hoopis Viljandis, et arutada aktuaalseid KOV IKT teemasid.  

 

Kostiveres kogunes üldhariduse nõukoja koosolek, kus ELVLi esindajana oli kohal Angela Saksing. Eesmärgiks on välja töötada koolidele kvaliteedi hindamise mudel, mis aitaks võimestada õppeasutusi loomaks iga õppija arengut toetavat õpikeskkonda. 

 

Reedel (25. augustil) võttis nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas osa uue üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" juhtrühma avakoosolekust. Avakoosolekul tutvustati lühidalt üleriigilise planeeringu olemust Eesti ruumilise planeerimise ja arengu kavandamise süsteemis, räägiti lahti uue planeeringu koostamise protsessi ning arutleti ühiselt planeeringule esitatavate ootuste üle. 

 

Toimus traditsiooniline MTÜ POLIS, Tallinna Ülikooli ja partnerite suveseminar, mis seekord toimus Kiili vallas ENIMA TRADE OÜ peahoones. Suveseminari keskseks teemaks oli „Rohepööre – ideed ja tegelikkus" ning sellel esinesid riigi ja kohaliku omavalitsuse/nende liitude ning teadlaste esindajad (kava lisatud). Jätkati samuti omavalitsuspäeva traditsiooniga seonduva ning teiste oluliste teemade lahtimõtestamist. MTÜ Polis tänas ja tunnustas uusi auliikmeid. Suveseminar oli pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 32. aastapäevale ning sellega märgiti ära kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastuvõtmise 30. Aastapäev. Suveseminaril osales keskkonnanõunik. Rohkem infot siin.

 

Nädala esimeses pooles olid Eestis külas kolleegid Kõrgõzstanist. Kõrgõzstani omavalitsusjuhtide delegatsioon külastas lisaks Eestile ka Lätit ning tutvus jäätme-, vee- ja soojamajanduse arendamisega. Harku vallas tutvuti nätieks Tabasalu veetöötlusjaamaga, Suurupi reoveepuhasti ja Tabasalu katlamaja tööga. Eesti visiidi ajal saatis külalisi liidu arendusnõunik Ott Kasuri, kolmapäeval läksin külalistega Lätti visiidile mina. 

 

ELVL ei kooskõlastanud mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust (VTK). ELVL leiab, et mootorsõidukimaks karistab suures osas neid inimesi, kes on teinud otsuse elada väljaspool linnu, hoiavad elus maakohti ja külasid ning panustavad seeläbi Eesti julgeolekusse. Loe selleteemalist pressiteadet meie kodulehelt. 

 

On oluline veel välja tuua, et otsime oma ridadesse nõunikku lõimumise-, sh kohanemise valdkonnas. Töökuulutusega saab tutvuda meie kodulehel 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 
regionaalministri määruse „Narva linna aadressikohtade uute kohanimede määramine" eelnõu (21.08.); 
haridus-ja teadusministri määruse „Sillamäe Gümnaasiumi põhimäärus" eelnõu (21.08.); 
regionaalministri määruse „Perioodi 2023–2027 maaparandussüsteemi eesvoolu uuendamise ja keskkonna-kaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetus" eelnõu (23.08.); 
Vabariigi Valitsuse korralduse „Paide muinsuskaitseala kaitsekord" eelnõu (23.08.); 
kliimaministri käskkirja „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2023–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine maavarade kaevandamise ja töötlemise pärandmõjude likvideerimiseks" eelnõu" (24.08.); 
„Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega" eelnõu (25.08.). 

 

Kaunist pühapäeva!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor    

 

27.08.2023
Foto: Revisjonikomisjoni liikmete koolitus Luunjas 21. augustil