« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 35. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

 

kätte on jõudnud septembrikuu ning sügisperiood. Suvepuhkused on läbi saanud ning ees on ootamas järjest rohkem tegemisi-toimetamisi. Meie aga võtame taaskord kokku lõppenud töönädala Liidus.   

 

Esmaspäeval (28. augustil) kohtusid liidu asedirektor Jan Trei, sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula ning kultuuri, haridus- ja noorsootöö valdkonn nõunik Angela Saksing peaasi.ee esindajatega, et arutada võimalikke koostöökohti kohalike omavalitsustega. Peaasjade keskuse üheks olulisemaks eesmärgiks vaimse tervise edendamisel on probleemide ennetamine ja võimalikult varane sekkumine. Peaasjade keskus tegeleb nõustamisega vaimse tervise teemadel noortele vanuses 16-26. Samuti tegeletakse koolide tugispetsialistide koolitamisega pakkumaks vaimse tervise teenust. Kohtumisel tutvustati Peaasjade keskuse tegevusi ja koostööd noorte vaimse tervise nõustamise osas, mida pakutakse üle Eesti. Oma asetuselt paikneb noorte nõustamise teenus vaimse tervise püramiidi kogukonna ja esmatasandi tervishoiu tasandite vahel. Sellest aastast on Peaasjad Tervisekassa abiga suurendanud enda teenuse mahtu märgatavalt ning piloteerinud laiendatud teenusemudelit. Lisainfot leiab SIIT.
 

Hiljem samal päeval võtsid asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik osa kohtumisest Sotsiaalministeeriumi esindajatega, kus arutati rahvatervishoiu seaduse uuendamise kohta laekunud esmast tagasiside. Koosolekul andsime omavalitsustepoolse sisendi. Eelnõu koostajad on seisukohal, et kavandatavate muudatustega ei lisandu KOVile uusi kohustusi, kuid ELVL leiab, et ülesannete täpsustamisega siiski lisandub KOVile täiendav koormus. Eelnõu on juba varem Riigikogu menetluses olnud (VV algatatud 15.11.2021) , kuid langes välja seoses koosseisu lõppemisega. Eelnõuga esitatakse uus rahvatervishoiu seaduse terviktekst, mis asendab seni kehtivat rahvatervise seaduse teksti. 

 
Teisipäeval (29. augustil) leidis aset Päästeameti hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) hindamise aja ajakohastamise töörühma IV kohtumine. Seekord vaadati üle nii tööstusõnnetuse HOLP kui ka üleujutuse HOLP. Töörühma kuulub sotsiaalvaldkonna nõunik.  

 

Teisipäeval toimus ka asedirektor Jan Trei valdkonna koosolek, kus arutati valdkonna kolleegidega valdkonna töökorraldust ja valdkonna tegemisi. 

 

Asedirektor korraldas haridusvõrgu arengukonverentsi ,,HaridusLood" meediaplaani koosoleku. 5. septembril avatakse ametlikult haridusvõrgu arengukonverentsile ,,HaridusLood" registreerimine. Koosolekul osalesid lisaks haridusvaldkonna nõunik, avalike suhete nõunik ning kommunikatsioonimeeskonna liige Ida-Viru Ettevõtluskeskusest.  

 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla ning nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet võtsid aga osa roheenergia ja tööstussümbioosi seminarist.  

 

IKT projektijuht Katrin Rajamäe korraldas aga veebikoosoleku uue Omavalitsusportaali pilootomavalitsustele, kus vaadati üle peagi käikumineva uue kodulehe sotsiaalvaldkonna võimalikud menüüpunktid.  

 

Arendusnõunik Ott Kasuri ja asedirektor Rait Pihelgas kohtusid teisipäeval Islandi delegatsiooniga. Kaunist saareriigist olid Eestisse visiidile saabunud mitmed omavalitsusjuhid, kes tundsid huvi meie IT-lahenduste vastu. Asedirektor Rait Pihelgas tegi neile põhjaliku ettekande meie omavalitsustest ja lahendustest, mida omavalitsused kasutavad.  

 

Personalinõunik Anne-Ly Sumre kohtus Tervise Arengu Instituudi koolitusosakonnaga arutamaks kohalike omavalitsuste töötajate koolituste teemadel.  

 

Esmaspäeval ja teisipäeval toimus Türi vallas, Toosikannu puhkekeskuses Andmelaager 2023. Selleaastane andmelaager andis sissevaate andmepõhise organisatsiooni tagatuppa – tutvustati ja arutati, milliseid tegevusi peaks organisatsioonides tegema, et saaksime praktikas jõuda sündmusteenusteni, personaalse ning kratipõhise riigini; milliseid rolle ja oskusi on selleks vaja. Andmelaagrisse olid oodatud kõik, kes puutuvad kokku andmepõhisusele liikumisega ning tahavad andmepõhisuse kui mõiste sisust paremini aru saada (andmehaldurid, omanikud, analüütikud, tehnikud). Andmelaagris osalesid IKT projektijuht Katrin Rajamäe-Soosaar ning nõunik Kaimo Käärmann-Liive.  
 

2023. a alguses tellis ELVL koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga (RIA) Eesti infoturbestandardi (E-ITS) kasutusprofiili kohalikele omavalitsustele, et abistada KOVe E-ITSiga kooskõlas oleva infoturbe halduse süsteemi kavandamisel ja rakendamisel. Profiili koostajaks oli Focus IT meeskond ning projektis osales kolm piloot-omavalitsust. Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimus kolmapäeval (30. augustil) E-ITS KOVide kasutusprofiili tutvustav seminar, kus esitleti töö tulemit ning anti nõuandeid, kuidas seda kasutada omavalitsuses E-ITSi rakendamisel. Seminarist võtsid osa ELVLi IKT meeskonna liikmed Katrin Rajamäe-Soosaar, Kaupo Kase, Nevel Paju ja Kaimo Käärmann-Liive.

 

Kolmapäeval leidis aset ka liidu rahanduse ja maksupoliitika riigieelarve läbirääkimiste töörühma koosolek. Töörühma päevakorras oli töörühma uue esimehe valimini ja KOV tulubaasi ümberkorraldamise arutelu. Töörühma uueks esimeheks valiti Saue vallavanem ning Liidu juhatuse liige Andres Laisk. Töörühma töös osalevad liidu asedirektor Jan Trei ning finantsnõunik Toomas Johanson.

 

Personalinõunik osales Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse arendamise osakonna korraldatud riigi värbamisvõrgustiku kohtumisel, kus teemaks olid erinevad värbamisviisid ja AI kasutamine personalitöös.

 

Keskkonnanõunik jälgis Kliimaministeeriumi poolt korraldatud Euroopa Liidu mullaseire direktiivi infoseminari, kus tutvustati Euroopa Komisjoni avaldatud ettepanekut ELi mullaseire direktiiviks. Kohtumisel oli võimalik küsida küsimusi ja anda algatuse kohta esmast tagasisidet. Mullaseireseaduse eesmärgiks on aidata ELis saavutada 2050. aastaks mulla hea seisund. Esimese muldasid käsitleva ELi õigusakti ettepanekuga nähakse ette mulla seisundi ühtlustatud määratlus, kehtestatakse terviklik ja sidus seireraamistik ning edendatakse mulla säästvat majandamist ja saastatud alade tervendamist. Ettepanekuga saab tutvuda siin: Proposal for a Directive on Soil Monitoring and Resilience (europa.eu). Komisjoni pressiteate koos teabelehe ja küsimuste-vastuste dokumendiga leiab siit: Euroopa roheline kokkulepe: loodusvarade säästev kasutamine (europa.eu). 


Neljapäeval (31. augustil) oli asedirektor Jan Trei palutud fookusrühma veebikoosolekule Euroopa Komisjoni korraldatud uuringu raames partnerluspõhimõtte rakendumisest Eestis. Uuringut on läbi viimas Balti Uuringute Instituut seoses rahvusvahelise Regio projektiga, kus erinevates Euroopa riikides uuritakse võrdlevalt struktuurifondide partnerluspoliitikat. Asedirektor osaleb uuringus Rahandusministeeriumi ühtekuuluvuspoliitika seirekomisjoni liikmena, kus uurtakse partnerluse toimimise efektiivsuse ja võimalike kitsaskohtade kohta Eestis. 

 

Asedirektor Jan Trei korraldas koos IKT valdkonna kolleegidega ning finantsnõunikuga IKT valdkonna koosoleku. Koosolekul arutati Ukraina delegatsiooni visiiti liidu büroosse 7.-8. septembril; IKT teemasid juhatuses/volikogus; digipöörde rahastusest ning Rae Omavalitsuspäevava ettekannetest. 

 

Neljapäeva pärastlõunal toimus aga ka ELVL juhatuse koosolek, mille päevakorrapunktid leiab meie kodulehelt. 

 

Kliimaministeerium tutvustas kavandatud muudatusi jäätmete raamdirektiivis. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku jäätme raamdirektiivi muudatusteks, et toetada tekstiilijäätmete kestlikku käitlemist ELis ning aidata kiirendada tekstiili eraldi kogumise, sortimise, korduskasutuse ja ringlussevõtu sektori arengut ELis. Samuti tehakse algatuses ettepanekud tegelemaks toidu raiskamise vähendamisega, et säästa inimtoiduks ettenähtud toitu ja suurendada seeläbi toiduga kindlustatust. Ettepanekutega saab tutvuda: Proposal for a targeted revision of the Waste Framework Directive (europa.eu) Komisjoni pressiteated koos teabelehtede ja küsimuste-vastuste dokumentidega leiab: Euroopa roheline kokkulepe: loodusvarade säästev kasutamine (europa.eu); Ringmajandus tekstiilisektoris (europa.eu). Kliimaministeerium koostab algatuse kohta Vabariigi Valitsuse seisukohti ning ootab selleks sisendit kuni 15. septembrini.  Infoseminaril osales ELVL keskkonnanõunik. 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 
liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (29.08.); 
põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba" muutmise eelnõu (29.08.); 
sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (30.08.); 
märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (31.08.); 
kultuuriministri määruse „Maakondlike ja maakondade üleste laulu- ja tantsupidude toetamise tingimused ja kord" eelnõu (01.09.). 

 

Soovin kõigile kaunist septembrikuud! 
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 


Foto: Pexels
02.09.2023