Euroopa Regioonide Komitee (CdR)

Euroopa Regioonide Komitee (Committee of the Regions, Comité des Régions) loodi Maastrichti lepinguga 1992. aastal esindama kohalike ja regionaalsete partnerite - nii valitud rahvaesindajate kui ka sotsiaalste partnerite – huvisid. 

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) on Euroopa Liidu konsultatiivorgan, mis koosneb kohalike omavalitsuste ja regioonide esindajatest. Komitee loodi 1993. aasta novembris jõustunud Maastrichti lepinguga, esimene täiskogu istung toimus 1994. märtsis. Regioonide Komitee peaülesandeks on kindlustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegelik esindatus Euroopa Liidus. 
(Komitee ametlik nimi on Euroopa Liidu Regioonide Komitee, kuid komitee kasutab ise ka nime Euroopa Regioonide Komitee.)

Miks on vaja Regioonide Komiteed?

*
 Anda kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikutele võimalus rääkida kaasa ELi õigusaktide väljatöötamisel (70 protsenti ELi õigusaktidest kohaldatakse kohalikul ja piirkondlikul tasandil).

* Tuua Euroopa kodanikele lähemale ja et edendada subsidiaarsuse (lähemus-) põhimõtte järgmist.

* Anda piirkondadele ja linnadele võimalus kohtuda, vahetada parimaid tavasid ja osaleda dialoogis ELi institutsioonidega. 

CdR täiskogu istungijärkudel osalevad kõik Regioonide Komitee liikmed, need toimuvad kuni kuus korda aastas ning täiskogu võtab vastu arvamusi ja peab poliitilisi arutelusid

Komitee liikmed

Komiteel on EL toimimise lepingu kohaselt kuni 350 liiget (enne 1. maid 2004 oli 222, enne 1. jaan. 2007 oli 317, enne 1. dets. 2009 344) liiget ning samapalju asendusliikmeid, kes määratakse ametisse EL Nõukogu poolt 5 aastaks (tõsi - alates ajast, kui EL-ga liitus Horvaatia (juuli 2013), oli komitees kuni 25. jaanuarini 2015 a. 353 liiget). 

Komitee liikmetel on EL kodanike esindamisel kahesuunaline funktsioon: ühelt poolt kaitsta nende vahetuid huvisid EL poliitika tegemise protsessis, teisest küljest on vaja neid hoida kursis EL seadusandlusega. 26. jaanuaril 1994 määrati CdR juhatuse põhi- ja asendusliikmed esimeseks ametiajaks. Igal liikmesriigil on järgmine arv CdR liikmeid:

350 põhi(- ja 350 asendusliiget):

Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik 24
Hispaania ja Poola 21
Rumeenia 15
Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Ungari,
Madalmaad, Austria, Portugal ja Rootsi
12
Taani, Iirimaa, Leedu, Slovakkia ja Soome, Horvaatia* 9
Läti, Sloveenia 7
Eesti 6
Malta, Küpros, Luksemburg 5
Kokku 350


(* Seoses Horvaatia liitumisega EL-ga suurenes CdR liikmete arv ajutiselt 353-ni, kuid uue mandaadiperioodi alguses (veebruar 2015) kahaneb liikmete arv piirmäärani ehk 350-ni. See tõi kaasa selle, et Küprose, Eesti ja Luksemburgi delegatsioonide suurus vähenes 1 liikme võrra.)

Eestile kuulub tulenevalt EL Nõukogus detsembris 2014 a. saavutatud kokkuleppele EL Regioonide Komitees 6 kohta (vastavalt 6 liiget ja 6 asendusliiget - kui Brexit toimub, võib Eesti saada komitees taas 7+7 kohta).

CdR on sõltumatu organisatsioon. Tema liikmed ei tohi olla seotud mingite mandatoorsete instruktsioonidega. Nad on oma ülesannetes täiesti iseseisvad, seistes EL kui terviku huvide eest. CdR kutsutakse kokku CdR Presidendi poolt EL Nõukogu või EL Komisjoni palvel anda arvamus eelnõudele. Samuti võib komitee tulla kokku omal initsiatiivil. Komiteel on kuni 6 täiskogu istungit aastas. 

CdR president on Karl-Heinz Lambertz (PES/BE) (vt. http://cor.europa.eu/en/about/president/Pages/president.aspx) ja asepresident Markku Markkula (EPP/FI) (vt. http://cor.europa.eu/en/about/vice-president/Pages/index.aspx). 
Komitee president valitakse kahe ja pooleaastaseks perioodiks (alates juulist 2017 kestab mandaadiperioodi 2015-2020 teine periood). 

Komitee nõuandev funktsioon 

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandva staatusega institutsioon, mille liikmeteks on liikmesriikide kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad. Euroopa Liidu Leping sätestab et Euroopa Liidu Nõukogu, Komisjon ja Parlament on kohustatud õigusloome ja muude meetmete vastuvõtmisel konsulteerima Regioonide Komiteega valdkondades, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohalikke ja regionaalseid huvisid, eriti : 

• haridus 
• kutseõpe 
• noorsooküsimused 
• kultuur 
• tervishoid 
• keskkond 
• piiriülene koostöö 
• transport 
• üleeuroopalised infrastruktuuri võrgustikud 
• majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus 
• Sotsiaalfond 
• sport

Ühenduse üldistes huvides on need oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud. Komiteega võidakse konsulteerida ka muudes, eriti piiriülese koostööga seotud juhtudel ning Komitee võib ka omal algatusel arvamusi avaldada. 

Juhul kui Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteeritakse vastavalt Art. 198, siis informeeritakse sellest ka CdR-i, ning kui viimase arvates on küsimusega seotud ka spetsiifilised regionaalsed huvid, avaldatakse Arvamus (Opinon). Samuti võidakse Arvamus avaldada omal initsiatiivil juhtudel kui niisugune samm peetakse otstarbekaks. Niimoodi hoitakse end kursis EL seadusandlusega mis puudutab piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi. CdR Arvamused edastatakse EL Nõukogule ja EL Komisjonile. Komiteel on tihedad sidemed ka Euroopa Parlamendiga. 

Arvamuse koostamine

* Euroopa Komisjon, EL Nõukogu või Euroopa Parlament esitab Regioonide Komiteele konsulteerimistaotluse.

* Juhatus määrab ettepanekule juhtivkomisjoni.

* Juhtivkomisjon määrab arvamusele raportööri, kes alustab tööd.

* Juhtivkomisjon esitab arvamuse esimese eelnõu.

* Raportöör jätkab arvamuse koostamist.

* Regioonide Komitee juhtivkomisjonis toimub arutelu, tehakse muudatusettepanekud ja võetakse arvamus vastu.

* Arvamus võetakse täiskogu istungjärgul vastu ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Komitee Eesti delegatsiooni liikmete poolt koostatud arvamuste nimekiri on leitav:
https://www.facebook.com/notes/euroopa-liidu-regioonide-komitee-eesti-delegatsioon/eesti-delegatsiooni-liikmete-poolt-koostatud-arvamused-el-regioonide-komitees/270628480070621/

Pressiteated, mis kajastavad komitee Eesti delegatsiooni tööd:
http://portaal.ell.ee/14353

Komitee administratsioon 

Nagu teistelgi institutsioonidel nii on ka CdR-l Peasekretariaat ning kabinet. 

Regioonide Komiteel on Majandus- ja Sotsiaalkomiteega mitmed ühised kontoriteenused (tõlke- ja trükitööd, infotehnoloogia jne), samuti jagatakse ühte maja. 

Regioonide Komitee liikmed ei saa komitee töös osalemise eest töötasu, kuid tööga seotud kulud hüvitab Regioonide Komitee (n. reisikulud (sh. äriklassi lennupiletid) 100% ning makstakse koosolekupäevaraha 
2004: 216 EUR, 2005: 227, 2006: 239, 2007: 251, 2008: 264, 2009: 283, 2010: 287, 2011: 294, 2012: 303, 2013: 303, 2014: 303, 2015: 303, 2016:303, 2017:307, 2018: 312, 2019: 317)

ning reisiraha (makstakse iga reisi puhul üks kord):
2004: 117, 2005: 123, 2006: 130, 2007: 136, 2008: 143, 2009: 154, 2010: 156, 2011: 160, 2012: 165, 2013: 165, 2014: 165, 2015: 165, 2016:165, 2017:167, 2018: 170, 2019: 173)

EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni kandidaadid perioodiks 2020-2025 (kinnitatud ELVL volikogu poolt 03. sept. 2019):

Põhiliikmed (full members):
1. Mihkel Juhkami, Isamaa (Rakvere linn);
2. Urmas Klaas,  Reformierakond (Tartu linn);
3. Mikk Pikkmets, erakondlik kuuluvus puudub (Lääneranna vald);
4. Siim Suursild, Isamaa (Pärnu linn);
5. Tiit Terik, Keskerakond (Tallinna linn);
6. Mart Võrklaev, Reformierakond (Rae vald).
Delegatsiooni võimalik seitsmes liige juhuks kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega on vaja esitada täiendava liikme kandidaat:
7. Juri Gotmans, erakondlik kuuluvus puudub (Võru linn).

Asendusliikmed (alternate members):
1. Aivar Aru, Keskerakond (Saaremaa vald);
2. Marika Saar, Sotsiaaldemokraatlik erakond (Elva vald);
3. Rait Pihelgas, Reformierakond (Järva vald);
4. Margus Lepik, Reformierakond (Valga vald);
5. Urmas Sukles, erakondlik kuuluvus puudub (Haapsalu linn);
6. Jan Trei, Isamaa (Viimsi vald).
Delegatsiooni võimalik seitsmes asendusliige juhuks kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega on vaja esitada täiendava asendusliikme kandidaat:
7. Kurmet Müürsepp, Isamaa (Antsla vald).

EL Regioonide Komitee Eesti delegatsioon perioodil 2015-2020

Delegatsiooni põhiliikmed 
(sulgudes neid esitanud omavalitsusliidu - Eesti Linnade Liit või Eesti Maaomavalitsuste Liit - lühend):

1. Kalev Kallo, Tallinna linnavolikogu liige (KE, ELL)
2. Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem (IRL, EMOL)
3. Uno Silberg, Kose Vallavolikogu liige (EMOL)
4. Mart Võrklaev, Rae vallavanem (RE, EMOL)
5. Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees (IRL, ELL)
6. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea (ELL)

Delegatsiooni asendusliikmed:
1. Randel Länts, Viljandi linnavolikougu liige (SDE, ELL)
2. Andres Jaadla, Rakvere linnavolikogu liige (ELL)
3. Rait Pihelgas, Järva vallavanem (RE, EMOL)
4. Jan Trei, Viimsi vallavolikogu liige (IRL, EMOL)
5. Juri Gotmans, Võru linnavolikogu liige 
6. Priit Värk, Paide linnapea (IRL) 

Eesti delegatsiooni esimees on alates juulist 2017 a. Urmas Sukles (mandaadiperioodi alguses oli esimeheks Urve Erikson, siis Uno Silberg), ase-esimees Uno Silberg. Eesti delegatsiooni liige CdR juhatuses ja ühtlasi üks CdR-i 28-st ase-esimehest on  Kurmet Müürsepp ning tema nimeline asendaja CdR juhatuses on Mihkel Juhkami (valitud del. koosolekul 11. veebr. 2015 a. Brüsselis, mandaadiperioodi alguses oli del. tänane esimees del. ase-esimees ja vastupidi, sama juhatuse liikme ja tema nimelise asendajaga).

(Delegatsiooni liige Toomas Vitsut valitakse märtsis 2015 Riigikokku ning ta kaotab mandaadi CdR-is, tema asemel valitakse delegatsiooni Kalev Kallo. Peale Urve Eriksoni lahkumist saab sept. 2015 del. põhiliikmeks endine asendusliige Mart Võrklaev ning uueks asendusliikmeks Juri Gotmans. KOV volikogu valimistel oktoobris 2017 kaotavad komitee asendusliikme mandaadi Georg Linkov ja Juri Gotmans. Jüri Gotmans saab taas mandaadi Võru Linnavolikogu liikmena, Georg Linkov asemele valitakse delegatsiooni Paide linnapea Priit Värk (15. okt. 2018)). 
 

Osalemine EL Regioonide Komitee komisjonide töös

CdR-s on 6 valdkondlikku komisjoni:

NAT - Loodusvarade komisjon
ENVE - Keskkonna, kliimamuutuste ja energiakomisjon
ECON - Majanduspoliitika komisjon
COTER - Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjon 
CIVEX - Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjon
SEDEC - Sotsiaalpoliitika-, hariduse-, tööhõive-, teadusuuringute- ja kultuurikomisjon
Vaata lisaks:
http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/Pages/commissions.aspx

Iga CdR Eesti delegatsiooni põhiliige saab end registreerida kahe komisjoni liikmeks. 

Eesti delegatsioon on kokku leppinud, et iga delegatsiooni põhiliige osaleb ühe komisjoni töös, teise komisjoni töösse delegeerib aga ühe delegatsiooni asendusliikmetest. See võimaldab delegatsiooni töösse kaasata ka asendusliikmed, kelle on sel juhul kindel töö ja vastutus. Sellist delegatsiooni töökorraldust kutsutakse CdR argoos "alaliste asendusliikmetega delegatsioon" ning see on komitees tavapärane. On aga ka riike, mille delegatsioonid ei kaasa asendusliikmeid delegatsiooni igapäevasesse töösse ning sellisel juhul asendusliikmed komitee töös aktiivselt ei osale. 

Osalemine komisjonides (sulgudes põhiliikme nimi, keda asendatakse):
(otsustatud delegatsiooni koosolekul 11.02.2015)

COTER
Mihkel Juhkami
Uno Silberg

CIVEX
Kurmet Müürsepp
Urmas Sukles

ECON
Kalev Kallo
Priit Värk (Mihkel Juhkami asendaja)

ENVE
Juri Gotmans (Mart Võrklaev'a asendaja)
Andres Jaadla (Kalev Kallo asendaja)

SEDEC
Jan Trei (Kurmet Müürsepp'a asendaja)
Mart Võrklaev

NAT
Randel Länts (Uno Silbergi asendaja)
Rait Pihelgas (Urmas Suklese asendaja)

Poliitilised fraktsioonid

CdR-s on 5 fraktsiooni (kuni veebr. 2013 4 fraktsiooni, kui lisandus ECR), suurimad on EPP ja PES ning kui nad omavahel midagi kokku lepivad, siis üldjuhul oma tahtmise saavad. Teisalt, väikesesse fraktsiooni kuulumine annab omad võimalused ning näiteks kaks esimest raportööri Eesti delegatsioonist (Uno Silberg, Saima Kalev) tulid just komitee kõige väiksemast fraktsioonist (EA). Fraktsioonidesse kuulub enamus Reg. Komitee liikmeid, sh. alates 2015 a. kõik Eesti delegatsiooni liikmed. 

PES - Euroopa Sotsialistide Erakond
EPP - Euroopa Rahvapartei
ALDE - Euroopa Liberaalide ja
Demokraatide Liit
EA -
Euroopa Allianss
ECR - Euroopa konservatiivide ja reformistide grupp
Vaata lisaks:
http://cor.europa.eu/en/about/Pages/political-groups.aspx

Delegatsiooni sekretariaat

CdR Eesti riigi delegatsiooni sekretariaadina töötab Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroo. Delegatsioonil on 2 koordinaatorit: 
Kaimo Käärmann-Liive (ELVL nõunik) ja 
Tiiu Madal (ELVL Brüsseli esindaja).

CdR kodukord (link EurLex-i)
Töökorraldusest
CdR Eesti delegatsiooni lühiaajlugu (mitteametlik)
Nimekiri CdR EE delegatsiooni liikmete poolt komitees koostatud arvamustest

Regioonide Komitee kalender
https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda

Komitee Eesti delegatsiooni FB leht:
https://www.facebook.com/CoR.EE.del/

-  -  -  -
(Eestikeelsetes dokumentides soovitatakse Regioonide Komitee lühendada mitte COR ega CR vaid CdR selle prantsuskeelsest nimetusest Comité des régions. COR on kasutuses Alaliste esindajate komitee lühendina (COR1, COR2).)