Euroopa Regioonide Komitee (CdR)

Euroopa Regioonide Komitee (Committee of the Regions, Comité des Régions) loodi Maastrichti lepinguga 1992. aastal esindama kohalike ja regionaalsete partnerite - nii valitud rahvaesindajate kui ka sotsiaalste partnerite – huvisid. 

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) on Euroopa Liidu konsultatiivorgan, mis koosneb kohalike omavalitsuste ja regioonide esindajatest. Komitee loodi 1993. aasta novembris jõustunud Maastrichti lepinguga, esimene täiskogu istung toimus 1994. märtsis. Regioonide Komitee peaülesandeks on kindlustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegelik esindatus Euroopa Liidus. 
(Komitee ametlik nimi on Euroopa Liidu Regioonide Komitee, kuid komitee kasutab ise ka nime Euroopa Regioonide Komitee.)


Liitu Euroopa Regioonide Komitee uudiskirjaga SIIN
 

Miks on vaja Regioonide Komiteed?

*
 Anda kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikutele võimalus rääkida kaasa ELi õigusaktide väljatöötamisel (70 protsenti ELi õigusaktidest kohaldatakse kohalikul ja piirkondlikul tasandil).

* Tuua Euroopa kodanikele lähemale ja et edendada subsidiaarsuse (lähemus-) põhimõtte järgmist.

* Anda piirkondadele ja linnadele võimalus kohtuda, vahetada parimaid tavasid ja osaleda dialoogis ELi institutsioonidega. 

CdR täiskogu istungijärkudel osalevad kõik Regioonide Komitee liikmed, need toimuvad kuni kuus korda aastas ning täiskogu võtab vastu arvamusi ja peab poliitilisi arutelusid

Komitee liikmed

Komiteel on EL toimimise lepingu kohaselt kuni 350 liiget (enne 1. maid 2004 oli 222, enne 1. jaan. 2007 oli 317, enne 1. dets. 2009 344) liiget ning samapalju asendusliikmeid, kes määratakse ametisse EL Nõukogu poolt 5 aastaks (tõsi - alates ajast, kui EL-ga liitus Horvaatia (juuli 2013), oli komitees kuni 25. jaanuarini 2015 a. 353 liiget). 

Komitee liikmetel on EL kodanike esindamisel kahesuunaline funktsioon: ühelt poolt kaitsta nende vahetuid huvisid EL poliitika tegemise protsessis, teisest küljest on vaja neid hoida kursis EL seadusandlusega. 26. jaanuaril 1994 määrati CdR juhatuse põhi- ja asendusliikmed esimeseks ametiajaks. 


Eestile kuulub EL Regioonide Komitees 7 kohta (vastavalt 7 põhiliiget ja 7 asendusliiget)

CdR on sõltumatu organisatsioon. Tema liikmed ei tohi olla seotud mingite mandatoorsete instruktsioonidega. Nad on oma ülesannetes täiesti iseseisvad, seistes EL kui terviku huvide eest. CdR kutsutakse kokku CdR presidendi poolt EL Nõukogu või EL Komisjoni palvel anda arvamus eelnõudele. Samuti võib komitee tulla kokku omal initsiatiivil. Komiteel on kuni 6 täiskogu istungit aastas. 

CdR president on Alves Cordeiro Vasco (PES) PT  (vt. http://cor.europa.eu/en/about/president/Pages/president.aspx) ja esimene asepresident Tzitzikostas Apostolos (EPP) EL (vt. http://cor.europa.eu/en/about/vice-president/Pages/index.aspx). 
Komitee president valitakse kahe ja pooleaastaseks perioodiks (alates jaanuarist 2020 kestab mandaadiperioodi 2020-2025 esimene periood).

Komitee nõuandev funktsioon 

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandva staatusega institutsioon, mille liikmeteks on liikmesriikide kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad. Euroopa Liidu Leping sätestab et Euroopa Liidu Nõukogu, Komisjon ja Parlament on kohustatud õigusloome ja muude meetmete vastuvõtmisel konsulteerima Regioonide Komiteega valdkondades, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohalikke ja regionaalseid huvisid, eriti : 

• haridus 
• kutseõpe 
• noorsooküsimused 
• kultuur 
• tervishoid 
• keskkond 
• piiriülene koostöö 
• transport 
• üleeuroopalised infrastruktuuri võrgustikud 
• majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus 
• Sotsiaalfond 
• sport

Ühenduse üldistes huvides on need oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud. Komiteega võidakse konsulteerida ka muudes, eriti piiriülese koostööga seotud juhtudel ning Komitee võib ka omal algatusel arvamusi avaldada. 

Juhul kui Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteeritakse vastavalt Art. 198, siis informeeritakse sellest ka CdR-i, ning kui viimase arvates on küsimusega seotud ka spetsiifilised regionaalsed huvid, avaldatakse Arvamus (Opinon). Samuti võidakse Arvamus avaldada omal initsiatiivil juhtudel kui niisugune samm peetakse otstarbekaks. Niimoodi hoitakse end kursis EL seadusandlusega mis puudutab piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi. CdR Arvamused edastatakse EL Nõukogule ja EL Komisjonile. Komiteel on tihedad sidemed ka Euroopa Parlamendiga. 

Arvamuse koostamine

* Euroopa Komisjon, EL Nõukogu või Euroopa Parlament esitab Regioonide Komiteele konsulteerimistaotluse.

* Juhatus määrab ettepanekule juhtivkomisjoni.

* Juhtivkomisjon määrab arvamusele raportööri, kes alustab tööd.

* Juhtivkomisjon esitab arvamuse esimese eelnõu.

* Raportöör jätkab arvamuse koostamist.

* Regioonide Komitee juhtivkomisjonis toimub arutelu, tehakse muudatusettepanekud ja võetakse arvamus vastu.

* Arvamus võetakse täiskogu istungjärgul vastu ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Komitee Eesti delegatsiooni liikmete poolt koostatud arvamuste nimekiri on leitav:
Nimekiri CdR EE delegatsiooni liikmete poolt komitees koostatud arvamustest

Komitee administratsioon 

Nagu teistelgi institutsioonidel nii on ka CdR-l Peasekretariaat ning kabinet. 

Regioonide Komiteel on Majandus- ja Sotsiaalkomiteega mitmed ühised kontoriteenused (tõlke- ja trükitööd, infotehnoloogia jne), samuti jagatakse ühte maja. 

Regioonide Komitee liikmed ei saa komitee töös osalemise eest töötasu, kuid tööga seotud kulud hüvitab Regioonide Komitee (nt. reisikulud 100% ning makstakse koosoleku päevaraha ja reisiraha.

 

EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed perioodiks 2020-2025 (kinnitatud ELVL volikogu poolt 03. sept. 2019):

Põhiliikmed (full members):
1. Andres Jaadla, Keskerakond (Rakvere linn); Regioonide Komitee profiil
2. Jevgeni Ossinovski, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Tallinna linn); Regioonide Komitee profiil
3. Juri Gotmans, erakondlik kuuluvus puudub (Võru linn), Regioonide Komitee profiil
4. Mart Võrklaev, Reformierakond (Rae vald); Regioonide Komitee profiil
5. Mihkel Juhkami, Isamaa (Rakvere linn); Regioonide Komitee profiil
6. Siim Suursild, Isamaa (Pärnu linn); Regioonide Komitee profiil
7. Urmas Klaas,  Reformierakond (Tartu linn); Regioonide Komitee profiil

Asendusliikmed (alternate members):
1. Jan Trei, Isamaa (Viimsi vald), Regioonide Komitee profiil
2. Kurmet Müürsepp, Isamaa (Antsla vald); Regioonide Komitee profiil
3. Marika Saar, Sotsiaaldemokraatlik erakond (Elva vald); Regioonide Komitee profiil
4. Piret Rammul, erakondlik kuuluvus puudub (Kanepi vald); Regioonide Komitee profiil
5. Rait Pihelgas, Reformierakond (Järva vald); Regioonide Komitee profiil
6. Urmas Sukles, erakondlik kuuluvus puudub (Haapsalu linn); Regioonide Komitee profiil
7. täitmata koht

Avades liikme Regioonide Komitee profiili, näeb ka liikme esitatud arvamusi.

Eesti delegatsiooni esimees on alates jaanuarist 2020 a. Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami, aseesimees (hetkel täitmata) . Eesti delegatsiooni liige CdR juhatuses ja ühtlasi üks CdR-i 27-st aseesimehest on Rae vallavolikogu liige Mart Võrklaev ning tema nimeline asendaja CdR juhatuses on Siim Suursild
 

Osalemine EL Regioonide Komitee komisjonide töös

CdR-s on 6 valdkondlikku komisjoni:
NAT - Loodusvarade komisjon
ENVE - Keskkonna, kliimamuutuste ja energiakomisjon
ECON - Majanduspoliitika komisjon
COTER - Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjon 
CIVEX - Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjon
SEDEC - Sotsiaalpoliitika-, hariduse-, tööhõive-, teadusuuringute- ja kultuurikomisjon

Iga CdR Eesti delegatsiooni põhiliige saab end registreerida kahe komisjoni liikmeks. 

Eesti delegatsioon on kokku leppinud, et iga delegatsiooni põhiliige osaleb ühe komisjoni töös, teise komisjoni töösse delegeerib aga ühe delegatsiooni asendusliikmetest. See võimaldab delegatsiooni töösse kaasata ka asendusliikmed, kelle on sel juhul kindel töö ja vastutus. Sellist delegatsiooni töökorraldust kutsutakse CdR argoos "alaliste asendusliikmetega delegatsioon" ning see on komitees tavapärane. On aga ka riike, mille delegatsioonid ei kaasa asendusliikmeid delegatsiooni igapäevasesse töösse ning sellisel juhul asendusliikmed komitee töös aktiivselt ei osale. 

Osalemine komisjonides (sulgudes põhiliikme nimi, keda asendatakse):
ENVE
Mart Võrklaev
Juri Gotmans

COTER
Andres Jaadla
Piret Rammul (Urmas Klaasi asendaja)

NAT
Siim Suursild
Rait Pihelgas ( Andres Jaadla asendaja)

SEDEC
Urmas Klaas
Jan Trei (Mihkel Juhkami asendaja)

CIVEX
Mihkel Juhkami
Kurmet Müürsepp (Siim Suursild'i asendaja)
Urmas Sukles (Mart Võrklaeva asendaja)

ECON
Marika Saar (Juri Gotmansi asendaja)


Poliitilised fraktsioonid

PES - Euroopa Sotsialistide Erakond
EPP - Euroopa Rahvapartei
RE - Renew Europe
EA - Euroopa Allianss
ECR - Euroopa konservatiivide ja reformistide grupp
Greens - Rohelised
Vaata lisaks:
http://cor.europa.eu/en/about/Pages/political-groups.aspx

Delegatsiooni sekretariaat

CdR Eesti delegatsiooni sekretariaadina töötab Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroo.
Delegatsioonil on 2 koordinaatorit: 
Ott Kasuri (ELVL nõunik) ja 
Tiiu Madal (ELVL Brüsseli esindaja).

CdR kodukord (link EurLex-i)
Töökorraldusest
CdR Eesti delegatsiooni lühiajalugu (mitteametlik)

Regioonide Komitee kalender
https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda-  -  -  -
(Eestikeelsetes dokumentides soovitatakse Regioonide Komitee lühendada mitte COR ega CR vaid CdR selle prantsuskeelsest nimetusest Comité des régions. COR on kasutuses Alaliste esindajate komitee lühendina (COR1, COR2).)