Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku protokoll (06.09.2018)

Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu riigieelarve läbirääkimiste delegatsiooni hariduse- ja noorsootöö töörühma koosolek

.pdf failid:
Protokoll

Lisad:
  1. Kokkulepped 2019-2022 riigi eelarvestrateegia ja 2019. a riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli. (.pdf fail siit)
  2. Eelarve läbirääkimiste töökord.


VABARIIGI VALITSUSE JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELINE HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖ EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tartu - Tallinn videokonverents 06.09.2018

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.45

Juhatas Tea Varrak
Protokollis Mariin Virro

Osa võtsid:
Ivar Sikk (Haridus- ja Teadusministeerium),
Mihkel Rebane (Haridus- ja Teadusministeerium),
Mikk Kasesalk (Haridus- ja Teadusministeerium),
Piret Sapp (Haridus- ja Teadusministeerium),
Andres Pajula (Eesti Linnade Liit),
Hille Ilves (Eesti Linnade ja Valdade Liit),
Jüri Võigemast (Eesti Linnade ja Valdade Liit),
Helle Kajaste (Eesti Linnade ja Valdade Liit),
Jan Trei (Eesti Linnade ja Valdade Liit),
Andrus Jõgi (Rahandusministeerium),
Riho Raave (Tartu Linnavalitsus),
Triin Varek (Rakvere Linnavalitsus),
Aivar Soe (Harku Vallavalitsus),
Kersten Kattai (Rahandusministeerium),
Andres Kampmann (Lääne-Nigula Vallavalitsus)

PÄEVAKORD
1. Uus töörühma koosseis.
2. Kokkulepped 2019-2022 riigi eelarvestrateegia ja 2019. a riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli.
3. Uuendatud läbirääkimise kord.
4. Sisulise koostöö planeerimine.

1. Uus töörühma koosseis

Tea Varrak, töörühma esimees, tegi ülevaate.

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Kokkulepped 2019-2022 riigi eelarvestrateegia ja 2019. a riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli.

Otsus: Kiita heaks läbiräägitud kokkulepped (materjal lisatud).

3. Uuendatud läbirääkimise kord

Kersten Kattai, Rahandusministeeriumi esindaja töörühmas, tegi ülevaate (materjal lisatud).

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Sisulise koostöö planeerimine
Tea Varrak tutvustas teemasid, mida on soov hakata töörühmaga sisuliselt ja põhjalikumalt arutama.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekud sisulisteks teemakäsitlusteks on järgmised:

Alushariduse seaduse eelnõu väljatöötamine

Otsus: Alushariduse seaduse eelnõu väljatöötamise töörühma koosseisu võimalik teha omavalitsustel täiendavaid ettepanekuid. Palume need saata 10. septembriks alushariduse eksperdile Tiina Petersonile.

Digiõpikud, ühishanked

Otsus: omavalitsused kaasatakse teemakohastesse aruteludesse.

Õpetajaameti väärtustamine

Otsus: Esimene kohtumine õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamise töörühmal toimub septembri viimasel nädalal või oktoobri alguses. Kui KOVidest on huvilisi, siis saab anda töörühma sisendi Mikk Kasesalgale.

Tugispetsialistide ja õpetajate struktuurne puudus

Otsus: HTM teeb ettepaneku KOV töörühmaga teemat arutada detsembris 2018.

KOV koolivõrgu planeerimine ja riigi võimalik tugi, hariduskeskused

Otsus: Kaasame omavalitsused uue programmiperioodi planeerimisse ja hariduskeskuste kontseptsiooni väljatöötamisse.

KOV haridusjuhtide täienduskoolituse võimalused

Otsus: Ootame omavalitsuste sisendit võimalikule programmile, tagasiside oktoobri lõpuks üldhariduse osakonna juhatajale Mihkel Rebasele.

Noorte osaluskogude algatamine KOVides

Otsus: Järgmisele töörühma koosolekule kaasame Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja ja arutame võimalusi, kuidas luua igasse KOVi osaluskogu.

Järelevalve korraldus

Otsus: omavalitsused kaasatakse teemakohastesse aruteludesse.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused

Otsus: Eelnõu muudatuste põhiteemad räägitakse omavalitsustega enne ametlikku kooskõlastusringi läbi.

(allkirjastatud digitaalselt)           (allkirjastatud digitaalselt)
Tea Varrak                                  Mariin Virro
juhataja                                     protokollija

Lisad:
1. Kokkulepped 2019-2022 riigi eelarvestrateegia ja 2019. a riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli. (.pdf fail siit)
2. Eelarve läbirääkimiste töökord.