Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku protokoll (15.09.2021)

VABARIIGI VALITSUSE NING EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELINE

HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖ EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMA

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Tabasalu Gümnaasium/videokoosolek                                                                     15.09.2021

 

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.40

 

Juhatas: Piret Sapp

Protokollis: Hele-Riin Mällo

Osa võtsid:  Aimur Liiva (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Andres Kampmann (Lääne-Nigula vald, ELVL), Andres Pajula (Tallinna Haridusamet, ELVL, Hille Ilves (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Indrek Riisaar (Haridus- ja Teadusministeerium, Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium), Liina Põld (Haridus- ja Teadusministeerium), Larissa Degel (Narva Linnavalitsus, ELVL), Mart Laidmets (Haridus- ja Noorteamet), Ott Kasuri (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Mikk Lõhmus (Rahandusministeerium), Hestia Rindla (Harku Vallavalitsus), Maris Viisileht (Harku Vallavalitsus)

Video teel:  Andrus Jõgi (Rahandusministeerium), Riho Raave (Tartu Linnavalitsus, ELVL), Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus, ELVL), Helle Kajaste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL), Merike Trumm (Viru-Nigula vald, ELVL), Marika Saar (Elva Vallavalitsus, ELVL), Kersti Kõiv (Haridus- ja Teadusministeerium), Pärt-Eo Rannap (Haridus- ja Teadusministeerium).

 

PÄEVAKORD

 1. Haridusvaldkonna arengukavade hetkeseis, RE ja RES läbirääkimiste kokkulepped
 2. Informatsioonid
 3. Lühikokkuvõtted töörühma tööst
 4. Tutvumine Tabasalu hariduslinnakuga.

 

 1. Haridusvaldkonna arengukavade hetkeseis, RE ja RES läbirääkimiste kokkulepped

 

KUULATI: Kristi Vinter-Nemvaltsi ülevaadet haridusvaldkonna arengukavade hetkeseisust.

Lisa1: RIIGIEELARVESTRATEEGIA 2022-2025 JA RIIGIEELARVE 2022 LÄBIRÄÄKIMISED (.pdf)

OTSUSTATI:

 1. ELVLiga kooskõlastatakse lõplikud hariduse-ja noorsootöö valdkonna kokkulepped ja eriarvamused 17.septembriks. Läbirääkimiste kokkuvõtted tehakse riigihalduse ministri juhtimisel 20.septembril.
 2. Järgmisel kohtumisel käsitletakse  tugispetsialistide kättesaadavuse ja koormuse teemat (aluseks HTMi analüüs).
 3. HTM saadab õpetaja järelkasvu materjalid ELVLile tutvumiseks ja kirjalikuks tagasisidestamiseks

Lisa2: Õpetajate järelkasvu tegevuskava (.pdf)

      4. ELVL esitab seisukoha koolitervishoiu parandamise ettepanekud lähtuvalt COVID-19 viiruse levikust tekkinud olukorrast.

 

2. Informatsioonid

 

KUULATI:

 1. Kohtvõrkude haldamise teema. Vajalik kujundada seisukoht, kas kohalikud omavalitsused soovivad korraldada  keskset haldamise teenuse. Lepitakse kokku ELVLiga eraldi kohtumine, et arutada.
 2. HTM ootab kohalikelt omavalitsuselt ja koolidelt tagasisidet õpilaste testimise valmisoleku osas selle nädala jooksul.
 3. Maaeluministeerium esitab RES läbirääkimistele täiendava taotluse, et kooli pidajatel oleks võimalik soodustada  mahetoidu pakkumise võimalusi (õpilaste koolilõuna).

Lisa3: Mahetoitlustamine haridusasutustesse (.pdf)

3. Lühikokkuvõtted töörühma tööst

 

KUULATI: HTMi ja ELVL tänusõnad senise koostöö eest

 

4. Tutvumine Tabasalu hariduslinnakuga.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                            (allkirjastatud digitaalselt)

Piret Sapp                                                                       Hele-Riin Mällo

juhataja                                                                          protokollija