Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised koolilõuna korraldamiseks distantsõppe perioodil

19.03.2020
1. Eriolukorras, kui õpilased on kodus distantsõppel, ei jätku koolide poolt tavapärane koolilõuna pakkumine.
 
2. Koolilõuna raha ei kanta üle õpilastele või lapsevanematele va kutseõppeasutuste praktika, kus jätkub senine süsteem.
 
3. Palume koolidel, sõltumata omandivormist, välja selgitada, kas kooli nimekirjas on õpilasi, kes vajavad koolilõunat.
1) Kui õpilase registrijärgne elukoht on kooliga ühes omavalitsuses, siis tagab nende õpilastele koolilõuna kool või leiab lahenduse koostöös kohaliku omavalitsusega.
 
2) Kui õpilase registrijärgne elukoht on väljaspool kooli asupaiga omavalitsust, siis edastab kool õpilase andmed tema registrijärgsele kohalikule omavalitsusele, kes võimaluse piires korraldab nende õpilaste toitlustamise.
 
4. Punkti 3 alapunktis 2 nimetatud juhul võivad kohalikud omavalitsused esitada teisele kooli pidajale arveid vähemalt riigieelarvest koolilõunaks antavas toetuse määras, või määras, mis vastab konkreetses koolis kehtivale koolilõuna maksumusele, juhul kui kohalik omavalitsus korraldab nende õpilaste toitlustamist.
 
5. Kohalikud omavalitsused võivad kasutada riigi poolt käesolevaks õppeaastaks koolide pidajatele koolilõunaks ette nähtud vahendeid distantsõppe ajal selliselt, mis aitab tagada distantsõppe lõppemisel tavapärase koolilõuna pakkumise jätkumise. Konkreetsed lahendused sõltuvad toitlustajaga sõlmitud lepingu tingimustest ja poolte heast tahtest tekkinud eriolukorras.
 
6. Vajadusel ja kokkuleppel võib koolide sööklaid kasutada punktis 3 nimetatud juhtudel koolilõuna korraldamiseks, kui järgitakse järgmisi piiranguid:
 
a. Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse.
 
b. Hoones ei korraldata toidu söömist ning valmissöök antakse üle transpordiks.
 
c. Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal. Võimalusel kasutatakse üht sissepääsu sisenemiseks ja teist väljumiseks, välditakse käiguteede ristumist.
 
d. Hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
 
e. Töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
 
f. Kooli hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.