IKT töörühma kohtumise protokoll (05.09.2008)

Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste IKT töörühma kohtumine

Tallinn                                        
05.09.2008
Algus 11.10
Lõpp 13.10

Koosolekut juhatas: Margus Kreinin
Protokollis: Kristi Madis

Osalesid:
Valitsuskomisjon: Margus Kreinin, Igor Ligema, Kristi Madis – Siseministeerium; Margus Püüa – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;  Kalle Arula – Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus; Kersti Sannik (asendas töögrupi liiget Andrus Jõgi) - Rahandusministeerium.

Omavalitsusliitude koostöökogu: Ott Kasuri  – Eesti Maaomavalitsuste Liit; Väino Olev, Jüri Mölder, Kaimo Käärman-Liive – Eesti Linnade Liit.

Kohal ei viibinud:
Vello Jõgisoo, Kalevi Kaur, Märt Moll – Eesti Maaomavalitsuste Liit; Orm Valtson - Eesti Linnade Liit.


Eelnevalt valitsuskomisjoni poolt esitatud ettepanekud läbirääkimiste lõpp-protokolli:
1. Üldine digitaalne asjaajamine – viia kõik Eesti omavalitsused, nende hallatavad asutused ja seotud ettevõtted üle digitaalsele dokumendihaldusele;
2. Informatsiooni lihtne leitavus ja süstematiseeritud pakkumine ning e-demokraatia kasutuselevõtt – elanikel on võimalik omavalitsuse kodulehekülje vahendusel osaleda interaktiivsetes foorumites ja debattides omavalitsuse elukorralduse ning arengu küsimustes. Loodud on õiguslik raamistik elektrooniliselt avaldatud arvamuste samaväärseks arvestamiseks traditsioonilisel meetodil esitatud arvamustega;
3. E-teenuste laialdane kasutuselevõtt omavalitsustes. 


Päevakord:
1. 2009. a eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli IKT valdkonna ettepanekud, seisukohad ja kokkulepped.
2. Kohapeal algatatud küsimused

Otsustati: kinnitati esitatud päevakord.

Päevakorrapunkt 1

Valitsuskomisjoni poolt pakutud teema nr 1
 - üldine digitaalne asjaajamine – viia kõik Eesti omavalitsused, nende hallatavad asutused ja seotud ettevõtted üle digitaalsele dokumendihaldusele on liiga üldine.

Kaimo Käärman-Liive selgitas, miks osades kohalikes omavalitsustes (KOV) puudub dokumendihaldussüsteem (DHS). KOV-des ollakse arvamusel, et riik arendab DHS, mida hiljem KOV-d saavad kasutada ning ei ole siiani pidanud vajalikuks seda endale osta.

Margus Püüa andis ülevaate, mida riik on selles osas teinud. Ühtset DHS-i loomist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei poolda ning ühtse DHS-i loomist, mida kõik omavalitsused saaksid kasutada ei ole täna kavas.

Kohalikele omavalitsustele peaks olema 2-3 teenuse pakkujat, kes kuutasu eest osutavad teenust vastavalt KOV-de vajadustele ning võimalustele. Samas tõdeti, et tänase seisuga puudub DHS-d 42-s omavalitsuses. Olukorra parandamiseks püütakse leida lahendusi, kuidas parandada nende KOV-de olukorda. 

Euroopa Liidu struktuurvahendite arvelt saab toetada ainult infosüsteemide juurutusprojekte, teenust peavad kohalikud omavalitsused ise ostma. 

Jõuti järeldusele, et asjaajamist toetavatele infosüsteemidele peaks olema kirjeldatud standard ehk milliseid teenuseid KOV-s arendatakse, et standardi alusel töötada välja e-teenuseid elanikele. 

Otsustati:
Väga oluline on DHS-e juurutamine KOV-des, kuna elanikele peavad olema tagatud võrdsed võimalused kõigis Eestimaa paikades. DHS-e käigus hoidmise teenuse eest maksavad KOV-d ise. 

DHS juurutamiseks on võimalik taotleda rahastamist „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava 2007-2013" prioriteetsest suunast „Infoühiskonna edendamine" avatud taotlusvoorust, kus on nähtud ette rahalised vahendid riigi ja kohalike omavalitsuste asutustele, avalik-õiguslikele juuriidilistele isikutele ja kohalike omavalitsuste üksuste liitudele 30 miljonit krooni.

Sõnastada teema lõpp-protokolli: Kohalikes omavalitsustes rakendatakse digitaalset asjaajamist.

Valitsuskomisjoni poolt pakutud teema nr 2
Informatsiooni lihtne leitavus ja süstematiseeritud pakkumine ning e-demokraatia kasutuselevõtt – elanikel on võimalik omavalitsuse kodulehekülje vahendusel osaleda interaktiivsetes foorumites ja debattides omavalitsuse elukorralduse ning arengu küsimustes. Loodud on õiguslik raamistik elektrooniliselt avaldatud arvamuste samaväärseks arvestamiseks traditsioonilisel meetodil esitatud arvamustega.

Otsustati:
Nimetatud teema on oluline kohalike omavalitsuste jaoks. Loodud infosüsteemide käigus hoidmine ja ajakohase informatsiooni lisamine on kohalike omavalitsuste kohustus. Vastavad infosüsteemid aitab luua riik. Teema osas jätkatakse läbirääkimisi ning rahalised vahendid täpsustatakse hiljem.

Sõnastada teema lõpp-protokolli: Informatsiooni lihtne leitavus ja süstematiseeritud pakkumine ning elanike kaasamine kohaliku elu korraldusse, järgides e-riigi hartas toodud põhimõtteid.

Valitsuskomisjoni poolt pakutud teema nr 3
E-teenuste laialdane kasutuselevõtt omavalitsustes.

Otsus:
Sõnastada teema lõpp-protokolli
 - Avalike teenuste kättesaadavuse edasine parendamine eesmärgiga suurendada e-teenuste jaotuskanali osakaalu.

Omavalitsusliitude koostöökogu ettepanek läbirääkimiste lõpp-protokolli:
Otsus sõnastada teema lõpp-protokolli 
- Elanikkonna teavitamine infoühiskonnaga kaasnevatest võimalikest riskidest ning tagada infosüsteemide turvaline käitlemine.

Päevakorrapunkt 2
Otsustati:

Omavalitsusliitude koostöökogu tegi ettepaneku valida töögrupi aseesimees. Esialgselt esitati aseesimeheks Kaimo Käärman-Liive. Omavalitsusliitude koostöökogu teeb kirjaliku ettepaneku, kus nimetab omavalitsusliitude poolse aseesimehe.

2007.  aasta Valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni ja koostöökogu läbirääkimiste lõpp-protokollis olev punkt:
Kiire Internet kõigile – Eesti asustatud punktides elanikele ja ettevõtetele kvaliteetse ja sobiva kiirusega internetiühenduse pakkumine mõistliku hinnaga – Töögrupi hinnangul on riik ja erasektor loonud tingimused maapiirkondade elanikele ja asutustele interneti püsiühenduse kättesaadavuse võrreldavatel tingimustel tiheasustuse piirkonnas. Töögrupi hinnangul pole nimetatud probleem enam ajakohane ning otsustati teemat läbirääkimiste lõpp-protokollis mitte käsitleda.


Margus Kreinin
töögrupi juht