Juhatuse koosoleku töökord

K I N N I T A T U D
ELVL juhatuse koosolekul
03.04.2018

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosoleku töökord


I Üldsätted

1. Töökord sätestab Eesti Linnade ja Valdade  Liidu juhatuse (edaspidi juhatus) koosoleku kokku­kutsumise, ettevalmistamise, läbiviimise ning otsuste vastuvõtmise, protokolli koostamise ja selle avaldamise korra.

2. Juhatuse töö vorm on juhatuse koosolek (edaspidi koosolek).

3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroole (edaspidi büroo) on töökord juhindumiseks asjaajamise ja organisatoorse töö korraldamisel. 


II Kokkukutsumine

4. Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimehe või tema äraolekul ühe aseesimehe ettepanekul liidu tegevdirektor. Koosolek kutsutakse kokku ka vähemalt 50% juhatuse liikmete kirjalikul nõudmisel.

5. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda kvartalis.  Juulikuul juhatuse korralist istungit ei toimu.

6. Koosoleku kutsed koos päevakorra projektiga saadab büroo juhatuse liikmetele vähemalt nädal enne koosoleku toimumist.

7. Juhatuse liige teavitab koosolekul osalemisest või mitteosalemisest bürood kutse kättesaamise päeval.

8. Teade koosoleku toimumisest koos päevakorra projektiga avaldatakse liidu kodulehel.


III Ettevalmistamine

9. Koosoleku materjalid (infomaterjalid, kirja ja otsuse projektid jne) valmistab üldjuhul ette büroo. Asjakohase päevakorrapunkti materjali võivad ette valmistada selleks moodustatud töögrupp või selle päevakorrapunkti esitanud liidu või juhatuse liige.


IV Läbiviimine

10. Koosolek on avatud liidu liikmeile, kui juhatus teatud päevakorrapunkti osas ei otsusta teisiti.

11. Koosolekut juhatab esimees või tema äraolekul üks aseesimeestest.

12. Koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas esimees või üks aseesimees.

13. Koosolekul osalevad sõnaõigusega büroo töötajad  liidu liikmete esindajad ja kutsutud isikud. Sõna andmise otsustab koosoleku juhataja.

14. Koosoleku võib korraldada ka videokonverentssüsteemis, kus eemalviibivate juhatuse liikmete arvutiekraanile on kuvatud koosoleku saal, seal kohalolevad juhatuse liikmed ja esinejad ning kõik on omavahel ühenduses heli vahendusel üheaegselt. Koosoleku juhataja osaleb koosoleku saalis.


V Otsus 

15. Hääletamine koosolekul on avalik, kui koosolekul osalevad juhatuse liikmed vähemalt kahe kolmandiku häälteenamusega ei otsusta teisiti.

16. Juhatuse otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest juhatuse liikmetest.

17. Juhatuse otsus loetakse vastu võetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult, sealhulgas elektronposti teel, juhatuse kõik liikmed.

18. Juhatuse otsus jõustub vastuvõtmisest koosolekul. Kirjalikul hääletamisel jõustub otsus peale juhatuse kõigi liikmete kirjalike, sealhulgas elektronposti teel, poolthäälte saabumist.

19. Liidu liikmel on õigus algatada juhatuse otsuse vastuvõtmist, muutmist või tühistamist.


VI Protokoll

20. Koosolek protokollitakse. 

22. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

23. Protokoll avalda­takse liidu kodu­lehel ja säilitatakse paberkandjal büroos.