ELL ja EMOL tegevdirektorite kiri riigihaldusministrile hr. Arto Aasale

 
 
Lp  Arto Aas
Riigihalduse minister                       
  Meie: EMOL 25.09.15 nr 5-4/157
                                                            ELL 25.09.15 nr  1-7/176    
 
Eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollist              
                              
 
Austatud Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude vaheliste eelarveläbirääkimiste valitsuskomisjoni juht. Oleme kätte saanud Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni 2016. aasta riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli  viimase redaktsiooni, mida on täpsustatud 21. septembril toimunud läbirääkimiste koosoleku arutelu põhjal. Kahjuks peame tõdema, et Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlustele  kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamiseks ja  kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite mahu suurendamiseks ei ole vastu tuldud. Seetõttu peame teatama, et Eesti Linnade Liidul ja Eesti Maaomavalitsuste Liidul ei ole võimalik eelpool nimetatud dokumenti esitatud kujul allkirjastada.
 
Märgime, et Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll riigi eelarvestrateegia 2016-2019 osas, mille lisas kajastati Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud  eelarveläbirääkimisteks 2016. aasta riigieelarve kohta, allkirjastati 18.05.2015.a.  Vastavalt  vaheprotokollis kokkulepitule saime 19. juunil informatsiooni KOV-ide toetusi puudutavate ministeeriumide eelarvetaotluste kohta  ning seisukohad Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekute kohta. Paraku sellele järgneval perioodil on jäänud lahenduseta meie ettepanekud: 
 
a)  tulubaasi taastamiseks, sealhulgas:  
    -  üksikisiku brutotulust tulumaksuna kohalikku eelarvesse laekuva osa määra  
       suurendamiseks 11,8 protsendini 2016. aastal ja järk-järgult 12,13 protsendini;
    -  kohalike eelarvete tasandusfondi järk järguline taastamine proportsionaalselt tulumaksu  
       suurenemisega (2016.a. 85 484 737 €).
 b)  eraldiste suurendamiseks kohalike teede hoiuks (2016.a. 58 870 00 €).
 
Kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamise ettepanekuga arvestamata jätmine jätab kohalikud omavalitsused 2016. aastal ilma ca 25 miljonist eurost, toetusfondi eraldised kohalike teede hoiuks on omavalitsusliitude poolt esitatud ettepanekutest väiksemad enam kui poole ehk 34,16 miljoni € võrra.
 
Eraldi rõhutame,  et üleriigilised omavalitsusliidud ei ole nõus praktikaga, kus lõpp-protokolli allkirjastamise ja riigieelarve eelnõu Riigikogule esitamise ajaks ei ole võimalik nimetatud dokumentides välja tuua munitsipaalkoolide õpetajate palgavahendite mahtu. Omavalitsusliidud ei saa sellega nõus olla.
 
 
Lugupidamisega
 
/allkirjastatud digitaalselt/                               /allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast                                                Ott Kasuri
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor                   Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor