Kokkuvõte X linnade-valdade päevade keskkonnafoorumi I osast


Kärt Vaarmari, 10.04.14

Keskkonnajärelevalve teemal arutleti peaasjalikult omavalitsuste ülesannete ja pädevuse ning ressursside teemal. Omavalitsused leidsid, et KOVi ülesannete täitmine on olemasoleva pädevuse ja ressurssidega keeruline. Praktikat tutvustasid Tartu, Viljandi ja Tallinna ametnikud, kelle ettekannetes oli esitatud ka häid näiteid järelevalve teostamise kohta. Samas on selge, et suuremates linnades ongi järelevalvega lihtsam tegeleda, kuna seal on ressurssi rohkem. Osalt on probleemid hoopis sotsiaalset laadi, kuna mõnel juhul ei toimi ka karistamine või ettekirjutused.

Silva Prihodko Keskkonnainspektsioonist tutvustas KKI ettepanekuid järelevalve ülesannete jagamiseks KKI ja KOV-de vahel jäätmete, probleemtoodete, pakendite ning ehitustegevuse valdkondades. Selgem pädevuse jaotus võiks anda võimaluse ülesannete tõhusamaks teostamiseks. KKI ettepanekuid on arutatud linnade ja valdade liitudega, aga omavalitsustelt ei ole veel tagasisidet. Ühe küsimusena tuleb KKI hinnangul lahendada, kuidas kogutakse kokku info KOV-de järelevalvetegevuse kohta, et kogu Eesti kohta tekiks tervikpilt.

Valgamaa omavalitsuste liidu esindaja Riho Karu leidis, et järelevalve teostamise väljakutsetele võiks lahendust otsida omavalitsuste koostööst maakondlike liitude kaudu.  Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnakeskus toimis edukalt kuni 2008. aastani, mil Riigikohtu lahendis 3-1-1-86-07 leiti, et eraõiguslik isik ei tohi järelevalvet teha. Omavalitsusliitude poolt järelevalve teostamiseks on vaja seega muuta kas nende juriidilist staatust (avalik-õiguslikuks isikuks) või muuta seadust selliselt, et järelevalveülesandeid on võimalik koostööliitudele üle anda. KÕKi hinnangul vajaksid selleteemalised lahendused veel õiguslikku analüüsi.