KOV rahanduse ja maksunduse töörühma nõupidamise protokoll

16.12.19

KOV rahanduse ja maksunduse töörühma nõupidamise protokoll

Protokolli lisa - slaidikava

Tallinn                                                                                                           26.11.2019 nr 2

Algus 11:00

Lõpp 13:00

 

Koosoleku juhataja: Sulev Liivik

Osavõtjad:

Töörühma liikmed: Sulev Liivik, Andrus Jõgi, Lemmi Oro. Mart Uusjärv – Rahandusministeerium; Mikk Lõhmus, Külli Lust, Jüri Võigemast – Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL).

Kutsutud: Veikko Lihalaid, Jan Trei – ELVL, Tiit Saat ja Anne Altermann – Tallinna Linnavalitsus.

Päevakord:

Toetusfondi toetuste tulubaasi andmine.

 

Päevakorrapunkt

 

Rahandusministeeriumi esindajad andsid ülevaate Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi punkti 5.8. „Suurendame omavalitsuste eelarvelist iseseisvust, tõstes nende otsustusvabadust riiklike sihtotstarbeliste vahendite kasutamisel" täitmise hetkeseisust. Kohtumisel arutati, mis on arvamused, võimalused ja kriitilised kohad toetusfondi rahade KOVide tulubaasi võimalikul andmisel (raha jaotatakse tulumaksu ja tasandusfondi kaudu). Vaata protokollile lisatud slaide.

 

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et toetusfondi vahendite hulgas ei anta kindlasti KOVide tulubaasi gümnaasiumi tasandi haridustoetust, sest riigigümnaasiumite rajamisel tuleb vastav rahasumma tõsta toetusfondist ära Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse. Arutelu all ei ole lühemas perspektiivis erakoolide toetuse üleandmine KOVide tulubaasi.

 

ELVL tõdes, et toetusfondi toetuste tulubaasi andmine on KOVide jaoks strateegilise tähendusega tegevussuund. Seejuures on vajalik läbi mõelda nt ELVL-i roll palga läbirääkimistel. ELVL kavandab esitada rahastamise taotluse palgaläbirääkimiste õigusliku analüüsi tegemiseks ja toimemudeli väljapakkumiseks. Olulised läbimõtlemist vajavad küsimused on rahastamise korraldus kui näiteks riigi seatud uute nõuete tõttu kulud suurenevad ning majanduslangusest tingitud tulude vähenemise tingimustes kulude katmise võimekus. KOVide vahelist koolikoha arvlemist tuleks edasi arendada. Vaja oleks määratleda suurem kontakt KOVi ja lapsevanema vahel, et KOV ja lapsevanem saaksid läbi mõelda parimad lahendused kooli valiku tegemisel. Aga arvlemise põhimõtete edasi arendamist ei peaks siduma toetuste üleandmisega.

 

ELVL märkis, et teehoiu toetuse üleandmisel on oluline markeerida, et toetuse suurus 29 mln on ebapiisav. ELVL ja Maanteeamet on tellimas KOV teede liiklussageduse ja rahastamise vajaduse uuringut. Selle pealt on võimalik loodetavasti välja arvutada teede rahavajadused ning andmeid vajadusel kasutada ka tasandusfondi valemi konstrueerimisel. ELVL-i jaoks on oluline, et pärast toetuse üleandmist on jätkuvalt võimalik teedeks raha juurde taotleda.

 

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et toetusfondi toetuste üleandmisel KOVide tulubaasi saab ELVL jätkuvalt teemapõhiselt raha juurde taotleda. ELVL saab taotleda tulumaksuosa ja tasandusfondi mahu tõusu.  Samuti saab riik uute kohustuste korral ise algatada tulubaasi suurendamise.

 

Otsustati, et toetusfondi toetuste üleandmisega jätkatakse tööd, kõiki murekohad arutatakse läbi ning leitakse sobilikud lahendused. Rahandusministeerium annab teada, mis formaadis ja mis ajagraafikus jätkatakse arutelusid.

 

 

Sulev Liivik

Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)