KOV rahanduse ja maksunduse töörühma nõupidamise protokoll

 

Tallinn                                                                                                           29.04.2019 nr 1

Algus 15:00

Lõpp 17:00

Koosoleku juhataja: Sulev Liivik

Osavõtjad:

Töörühma liikmed: Sulev Liivik, Andrus Jõgi, Lemmi Oro – Rahandusministeerium; Randar Lohu, Külli Lust, Siim Suursild, Rait Pihelgas – Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL).

Kutsutud: Mari Kalma, Kaie Küngas – Rahandusministeerium; Angelika Kallakmaa-Kapsta – Tallinna Linnavalitsus; Märt Moll, Tiit Saat, Jan Trei, Tiit Kirss – Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Päevakord:

 1. RES taotlused
 2. Lääneranna valla ettepanekute arutelu
 3. KOFSi plaanitavad muudatused
 4. Riigieelarve seaduse rakendamine ja plaanitavad muudatused
 5. KOV kinnisvara informatsiooni uuendamine
 6. Muud teemad

Päevakorrapunkt nr 1

Rahandusministeeriumi esindajad tutvustasid oma seisukohti ja hetkeolukorda seoses Eesti Linnade ja Valdade Liidu riigieelarve strateegia ettepanekutega. Vt protokollile lisatud ettepanekuid.

ELVL ettepanek nr 3: KOVidele dividendidelt tulumaksu arvestamine. Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et Eesti äriühingud maksavad kasumimaksu ning isikud täiendavalt tulumaksu selle pealt ei maksta. Seega tegemist oleks juriidilise isiku tulumaksust KOVidele lihtsalt mingi raha eraldamine dividendi saajate elukoha alusel. Arusaadavalt osa isikuid saavad ainult dividende ja seetõttu KOVide rahastamisse ei panusta, kuid tahavad saada teenuseid. Kui ettevõte ei maksa loogilises suuruses palka, vaid võetakse välja dividende, teeb EMTA ettekirjutused ja nõuab maksud välja, millest osa läheb KOVidele.

Lepiti kokku, et väiksemas töörühmas arutatakse dividendidelt KOVidele tulumaksu jaotamise teemat. ELVL käsitleb seda teemat KOVide rahastamise üldises visioonipaberis.

ELVL ettepanek nr 4: kohalike maksude laiendamine. ELVL selgitas, et eelkõige on silmas peetud uue maksuna turistimaksu. Rahandusministeeriumi esindajad soovisid kontseptsiooni, miks peetakse vajalikuks just turismimaksu või näiteks käibemaksu osa eraldamist KOVidele.

ELVLil on kavas koostada visioonipaber KOV ülesannete ja rahastuse eesmärkidest ja aluspõhimõtetest. Paberis kaetakse ka ELVL ettepanek nr 7. Visioonipaberi põhjal formuleerib ELVL läbirääkimiste seisukohad.

ELVL ettepanek nr 6: välismaalaste seadus. ELVL selgitas, et probleem seisneb selles, et ajutiselt viibivad välismaalased registreerivad end aasta keskel. Kuna tulumaksu jagamine toimub aga 1. jaanuari seisuga, läheb tulumaks proportsionaalsele jagamisele KOVide vahel. Rahandusministeerium selgitas, et muudatuse sihtgrupp tarbib kohalikke teenuseid minimaalselt ning eelkõige soovitakse saada perearsti juurde.

Seadusemuudatus on veel töös ning teema jääb lauale. Vajadusel tehakse Siseministeeriumiga täiendav kohtumine teema arutamiseks.

Ettepanek nr 12: KOVidele tulumaksu jaotamisel elukoha andmete aluseks võtmine tihedamalt kui kord aastas. Aasta keskel toimuv isikute rahvastikuregistri elukoha andmete muutumine ei ole sedavõrd ulatuslik, et õigustada nt iga kvartali seisuga uute andmete aluseks võtmist. Töörühma liikmed avaldasid arvamust, et selline arvestus on kasulik kasvava elanike arvuga Harjumaa KOVidele ning vähendab maapiirkondade KOVide tulumaksulaekumist aasta keskel. Lisaks kaasneks EMTA-le infosüsteemide arenduskulu.

Ettepanek võetakse ELVL ettepanekute hulgast välja.

Päevakorrapunkt nr 2

Osapooled olid tuttavad Lääneranna valla ettepanekutega ning sisulisi ettepanekuid ei tehtud. ELVL kajastab Lääneranna valla ettepanekutega seonduvaid teemasid KOV ülesannete ja rahastamise visioonipaberis.

Päevakorrapunkt nr 3

Rahandusministeeriumi esindajad tutvustasid KOFSi plaanitavate muudatuste lähtekohti:

 • Kassapõhiste elementide seadusest väljavõtmine tulenevalt üleminekust tekkepõhisele eelarvestamisele.
 • KOV aruandluse sätete viimine vastavaks kujunenud praktikale.
 • Üleminek arvestusüksuselt konsolideerimisgrupi arvestusele.
 • Likviidsete varade paigutamise reeglite muutmine, et saaks hoiustada LHV-s.
 • Laenu andmise võimaldamine konsolideerimisgrupi välistele äü-dele, sa-dele ja mtü-dele.
 • Muude eelarvekorralduse reeglite täpsustamine.

Lähemalt peatuti ettepanekul võimaldada laenu andmist konsolideerimisgrupi välistele äü-dele, sa-dele ja mtü-dele. Rahandusministeerium selgitas, et praktikas juba antakse laenu toetusena ning tegu oleks olukorra seadustamise ja reguleerimisega. Rõhutati, et tegu oleks võimalusega, mitte kohustusega laenu anda, samuti peaks volikogu kehtestama ka vastava korra. Mh sätestataks seaduses piirmäärad ja tingimused (nt laenu tohib anda ainult turutõrke korral).

Võimalike negatiivsete mõjudena tõi ministeerium välja korruptsiooni- ja poliitilise surve ohu, samuti riski KOVidele, kes võtavad rahalise vastutuse endale olukordades/projektides, kus laenu küsija ei soovi vastutada oma varaga. ELVL kahtles KOVidele laenu andmise võimaluse mõistlikkuses ning soovitas probleemi lahendamiseks muuta LEADERi, PRIA jm-de meetmete rahastamispõhimõtteid nii, et projekte rahastataks etapiti. See võtaks ära toetuse sildfinantseerimiseks laenu võtmise vajaduse.

Nii ministeerium kui ka ELVL jätkavad plaanitava muudatuse analüüsimist.

Päevakorrapunkt nr 4

Rahandusministeerium avas riigieelarve seaduse muudatuse lähtekohti. Lähemalt selgitati, et eelarvepilt muutub ning KOV rahad saavad olema nn KOV põhiteenuste programmis. KOV tulubaasi ja toetusfondi rahadele pannakse juurde eesmärgid ja indikaatorid. Tulevikus läheb rõhuasetus sellele, mis KOV tulubaasi suurendamisel paremaks läheb.

ELVL avaldas muret, et tegevuspõhise riigieelarve raames hakatakse KOV autonoomiat piirama ja seadma kõikidele  ühtseid standardeid. Ministeeriumi esindajad selgitasid, et protsess ei seisne standardite loomises, vaid tegevuste eesmärgistamises ja seda koostöös eri osapooltega. Seonduvalt tundis ELVL muret, et omavalitsustest luuakse üleriiklikult negatiivne kuvand sotsiaalkaitse valdkonnas, kuigi probleem seisneb tihtipeale riiklike toetuste ebapiisavuses, mitte KOV teenuste kättesaadavuses ja kvaliteedis.

Päevakorrapunkt nr 5

Rahandusministeerium andis teada plaanist uuendada varasemalt Riigikontrolli poolt kogutud andmeid KOV kinnisvara seisu kohta. Andmeid kasutataks eelkõige KOV teenustasemete  projektis. Rahandusministeerium täpsustab andmekogumise meetodit. ELVL võttis info teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 6

Rahandusministeerium tõstatas teema, et KOVid on rahulolematud, et tasandusfondi ja toetusfondi numbrid selguvad liiga hilja jooksva aasta veebruariks. Rahandusministeerium palus ELVL-i seisukohta, kas on mõistlik ja võimalik rahastamise aluseks võtta nt eelmise aasta alguse andmed. Muul moel ei saa toetuste lõplike suuruste selgumist praegusest oluliselt ettepoole tuua.

ELVL oli seisukohal, et kiirete muudatuste tingimustes on algandmete asjakohasus väga oluline. Leiti, et KOVid oskavad enam-vähem õiged numbrid kohe eelarvete eelnõudesse panna ning lõplike numbrite mõnevõrra muutumine ei ole tõsine probleem, mille pärast rahastamise põhimõtteid muutma hakata.

Rahandusministeerium küsis, kas ELVL on kujundanud riiklike registrite uuringu kohta seisukoha. Tallinn pidi andma teada, kas nad soovivad riiklike registrite teemal arutelu korraldada.

 

Sulev Liivik

Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Mari Kalma

Protokollija