KOV IT koordineerimine

ELVL koostöös Rahandusministeeriumiga haldab ja arendab KOV-üleseid infosüsteeme ning kujundatakse uusi kohalikke e-teenuseid kodanikele.

Koordineerimistegevuse eesmärk on elaniku vaatest siduda kokku riigi ja KOV e-teenused ning läbi omavalitsuste vahelise koostöö viia alla infosüsteemide arendamise ja haldamise kulud. Selleks on kokku lepitud KOV IKT strateegia, mille põhipunktid on:

  • Omavalitsuste elanikkonnale osutatavad e-teenused on vajalikud, terviklikud, kaasaegsed, kasutuses;
  • Omavalitsuste IKT taristu ja tehnoloogia on standardiseeritud, koordineeritud, stabiilne, jätkusuutlik  ja turvaline;
  • Omavalitsuste IKT areng on koordineeritud.

KOV IKT koordineerimise haldus- ja ärimudeli loomine

2021. a viidi läbi analüüs „Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüs".

Eesmärgiks oli välja selgitada, milline peaks olema kohalike omavalitsuste IKT ühistegevuse korraldamise juhtimismudel, mis oleks majanduslikult iseseisev ja jätkusuutlik ja mille tegevus oleks kooskõlas riigi IKT arengusuundadega. Sealhulgas, milliseid teenuseid KOVide ühine kompetentsikeskus peaks pakkuma, milline oleks sobivaim organisatsiooni struktuur, õiguslik vorm ja finantsmudel koos loodava haldus- ja teenusmudeli elluviimise tegevuskavaga.

Analüüs

Alanüüsi teostamist rahastas MKM.

Eesti Linnade ja Valdade Liidule kuuluvad infosüsteemid 

  • KOV-de universaalne koduleht KOVTP  
  • Volikogude infosüsteem VOLIS.  
  • Kõikidesse KOV-desse teateid edastav teavitussüsteem Anna Teada 


Kontaktid

Katrin Rajamäe tel 513 8333 katrin@elvl.ee 
Kaimo Käärmann-Liive tel 604 3003 Kaimo.Kaarmann-Liive@elvl.ee
Nevel Paju tel 534 83576 Nevel.Paju@elvl.ee