ELVL KS töörühma koosoleku protokoll (30. mai 2018)

ELVL KS töörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinn, 30.mai 2018
Algus kell 11.00, lõpp kell 14.00

Osalesid
Aini Härm, 
Veljo Lamp, 
Madis Kallas, 
Marika Saar, 
Krista Dreger, 
Keio Soomelt,

Hille Ilves, 
Varje Paaliste, 
Urve Luht.

Kutsutud
Jan Trei, ELVL asedirektor

Päevakord:

1) töörühma liikmete tutvustamine;

2) töörühma töökord;

3) töörühma esimehe ja aseesimehe valimine;

4) valdkonna ettepanekute arutamine/täiendamine ja esitamine ELVL juhatusele

5) kohapeal algatatud küsimused.

1. Töörühma liikmete tutvustamine, kinnitatud ELVL volikogu koosolekul 03.04.2018

Põhiliikmed:

Aini Härm, Tallinna Kultuuriameti juhataja

Veljo Lamp, Tartu Linnavalitsus, kultuuriosakonna sporditeenistuse juhataja

Viktoria Lutus, Narva Linnavalitsus, Kultuuriosakonna juhataja

Madis Kallas, Saaremaa Vallavalitsus, vallavanem

Marika Saar, Elva Vallavalitsus, abivallavanem

Krista Dreger, Harku Vallavalitsus, kultuuri- ja spordispetsialist

Keio Soomelt, Viru-Nigula Vallavalitsus, kultuuri- ja noorsootööjuht

Kalju Kertsmik, Järva vald, volikogu liige

Hille Ilves, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik, töörühma koordinaator

Asendusliikmed:

Varje Paaliste, Lääne-Nigula Vallavalitsus, kultuuri- ja spordinõunik 

Urve Luht, Lääne-Harju Vallavalitsus, abivallavanem

2. Töörühma eesmärk:

 • Esitada ettepanekuid ning töötada välja kultuuri- ja spordivaldkonna fiskaalse mõjuga ettepanekuid riigieelarve läbirääkimiste osas.
 • Osaleda riigieelarve läbirääkimiste protsessis kultuuri- ja spordivaldkonnas.
 • Esindada ja kaitsta kõikide ELVL liikmesomavalitsuste huve kultuuri- ja spordivaldkonna teemadel, olles erakondade ülene.
 • Püüelda ühiste seiskohtade kujundamisel konsensuse poole, välistades isiklikud või kohapealse KOVi otsesed huvid.
 • Vajadusel korraldada valdkondlikke arutelusid omavalituste vahelise koostöö edendamiseks.

Töörühma töökord:

 1. ELVL töörühma kuuluvad põhiliikmed ja asendusliikmed.
 2. Võimalusel lepitakse kokku kui on vaja asendada põhiliiget.
 3. Töörühm valib liikmete hulgast töörühma esimehe ja aseesimehe.
 4. ELVL korraldatud töörühma koosolekud on kõigile töörühma liikmetele avatud ja osalemine soovituslik.
 5. Töörühma liikmed teavitavad e-kirjaga töörühma koordinaatori poolt määratud tähtajaks koosolekul osalemisest/mitteosalemisest.
 6. Töörühma liikmel, kes ei saa osaleda ELVL koosolekul on võimalus edastada oma arvamused/seisukohad/ettepanekud e-kirjaga kogu ELVL KS  töörühma listile.
 7. Valitsuskomisjoni (VK) liige, Kultuuriministeeriumi (KUM) esindaja saadab enne VK ja ELVL riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste koosolekut töömaterjalid tutvumiseks.
 8. ELVL töörühma koosolekud toimuvad ELVL ruumides. Tavapäraselt samal kuupäeval enne VK ja ELVL riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste koosolekut.
 9. ELVL töörühma koosolekud võivad toimuda ka videokoosoleku vormis, mille tehnilise varustatuse ELVL koosoleku ruumis tagab ELVL büroo.
 10. Vajadusel prindib töörühma koordinaator liikmetele koosoleku materjalid, kuni viis komplekti.
 11. ELVL töörühma koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Koosolek toimub tavapäraselt kolmapäeviti algusega kell 11.00 ning kestab üldjuhul 2 tundi.
 12. ELVL töörühma koosolekule võib kaasata eksperte.
 13. ELVL töörühma koosoleku vormiks võib olla ka erandkorras elektrooniline koosolek HNT listis, e-kirja vormis määratud perioodi jooksul.
 14. ELVL töörühma koosoleku põhjal koostab töörühma koordinaator protokolli.
 15. ELVL koosolekul osalemise kulusid ei kompenseeri.
 16. ELVL töörühma tööd koordineerib koordinaator.

OTSUSTATI: heaks kiita.

3. Töörühma esimehe ja aseesimehe valimine

Esimeheks valiti: Marika Saar, Elva Vallavalitsus, abivallavanem

Aseesimeheks valiti: Aini Härm, Tallinna Kultuuriameti juhataja

OTSUSTATI: valiti kohalviibinud töörühma liikmete poolt.

4. Valdkonna ettepanekute arutamine ja täiendamine ning esitamine ELVL juhatusele

 • Lisatud manusesse

5. Kohapeal algatatud küsimused:

1) laulu- ja tantsupeotraditsiooni jätkusuutlikkus teeb murelikuks kuna ei jätku koori- ja tantsujuhte;

2) riigipoolne tegevustoetus p 1. märgutud juhendajatele tagasihoidlik;

3) enam peaks koostööd tegema Laulu- ja Tantsupeo SAga kuna maavalitsused, kes kohapeal koordineerisid lõpetasid töö;

4) KOV muinsuskaitseobjektide hooldamise toetus MUIS-s vajab selgitust;

5) KUM asus uuendama Raamatukogu seadust, millised on arengud;

6) ülevaate ELVL organisatsiooni kujunemisest tegi Jan Trei, asedirektor.

  

Protokollija:
Hille Ilves
HNT töörühma koordinaator
ELVL nõunik