ELVL kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosoleku protokoll (31.08.2018)

ELVL KS TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2

 

Tallinn                                                                                  31.08.2018
ELVL büroo
Ahtri 8

Algus kell 11:00, lõpp kell 12:30

Juhatas: Marika Saar, ELVL töörühma esimees

Protokollis: Hille Ilves, KS töörühma koordinaator

Koosolekul osalesid:
Marika Saar, 
Krista Dreger, 
Kalju Kertsmik, 
Aini Härm, 
Veljo Lamp, 
Hille Ilves

Puudusid: 
Viktoria Lutus, 
Madis Kallas, 
Keio Soomelt     

Külaline: 
Jan Trei, ELVL asedirektor 

Päevakord:

1. Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma ettepanekute sisuline arutelu, lõppotsuste  tegemine ning sisendi andmine  2019. aasta riigieelarvega seotud läbirääkimiste lõpp-protokolli.

Otsustati: tõsta arutelu osas Muud ettepanekud p 4. fiskaalse ettepaneku 3 juurde kuna teemad on sarnase sisuga.

Sisu arutelu:

Ettepanek 1.

Eraldada vahendeid KOV omanduses olevate kuid sisuliselt üleriigiliste kultuuri- ja spordiobjektide arendamiseks (nt Tallinna Loomaaed, Tallinna Lauluväljak, Tallinna Linnahall, Tallinna Linnateater). Arvestades objektide riiklikku tähtsust on vajalik riigipoolne suurem toetus, et tagada nimetatud objektide areng.

Investeeringute tegemisel antud objektidesse on vajalik lisada linnapoolsele panusele teatud protsent riigieelarvest eraldatavaid vahendeid. Nt laulukaare all saab UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja kuuluva laulupidude traditsiooni alalhoidjana kokku laulurahvas üle terve Eesti, samuti Tallinna Loomaaeda ei külasta pelgalt tallinlased.

Otsustati: küsida Kultuuriministeeriumilt (KUMlt) millises mahus on riigipoolsed toetused erinevatele p 1 sulgude loetelus olevatel objektidele ja seada  läbirääkimisteks nimetatud objektid prioriteetsuse järjekorda võimaliku toetuse eraldamise puhul:

   1) Tallinna Loomaaed
   2) Tallinna Lauluväljak
   3) Tallinna Linnateater
   4) Tallinna Linnahall.

Kokkulepe: jätkata läbirääkimisi.

KUMs esitlevad ettepanekut ja põhjendavad M. Saar ja A. Härm.

Ettepanek 2.

Suurendada vahendeid ujumise algõpetuse läbiviimise kulude katmiseks.

Ettepanek vaadata üle toetuse eraldamise põhimõtted (nt arvestades transpordikulude kasvu).

2018.aastaks oli  Kootöökogu ettepanek toetuse suuruse osas 1,93 mln eurot.

Otsustati: küsida koond transpordikulude osas KOVde lõikes.

Kokkulepe: jätkata läbirääkimisi.

KUMs esitlevad ettepanekut koos näidetega Veljo ja K. Kertsmik.

Ettepanek 3.

Tagada riigipoolne järjepidev tegevustoetus KOVidele laulu- ja tantsupeotraditsiooni säilimise ja jätkusuutlikkuse osas. „Riigi ülesanne on tagada /…/ laulu- ja tantsupeotraditsiooni jätkusuutlikkus." (http://www.kul.ee/et/tegevused/rahvakultuur). 

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetusprogramm on hooajapõhine ning toetuse suurus igal hooajal lähtub riigieelarve eraldisest. Tegevustoetusprogramm ei taga KOV tasandil kõikjal koori- ja tantsujuhtide olemasolu, mis seab ohtu kollektiivide järelkasvu ja laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkumise. 

Maavalitsuste ülesannete üleandmisega KOVidele on kasvanud omavalitsuste koormus hallata ja toimetada kogu laulu- ja tantsupeo korraldamise protsessi ja sellega kaasnevaid kulusid, sh tööjõukulusid. Tähelepanu tuleb pöörata ka rahvarõivaste soetamisele.

2019.aasta peole on registreerinud  2515 kollektiivi. 

Otsustati KUMle teha järgnevad ettepanekud

1) 
alustada kollektiivide juhendajatele toetuse põhimõtete välja töötamiseks, mille rahastamise osapooled võiks olla riik, KOV kui osaleja (MTÜ, seltsing).

Toetuse saamise üheks eelduseks on kollektiivi juhi vastava kutsetunnistuse omamine;

2) rahvarõivaste (autenentsete) soetamise osas võiks toetusskeem toimida Eesti Kultuurkapitali kaudu;

3) taastada ELVL esindaja liikmelisus Laulu- ja Tantsupeo SA-s.

Kokkulepe: jätkata läbirääkimisi.

KUMs esitlevad ettepanekut koos näidetega M. Saar ja Krista Dreger.

Muud ettepanekud 1.

Moodustada lõimumise valdkondlik läbirääkimiste töörühm. Lõimumise valdkond puudutab ka KOVe, nii nõustamise, hariduslike, sotsiaalsete kui kultuurilise mitmekesisuse küsimuste lahendamise osas.

ELVL Lõimumise valdkondliku töörühma koosseisu kinnitamine on kavandatud 11.09.18 toimuva ELVL volikogu päevakorda.

KUM on andnud nõusoleku moodustada vastav töörühm.

Kokkulepe: sõlmimisel.

KUMs esitleb ettepanekut ELVL asedirektor J. Trei.

Muud ettepanekud 2.

Kavandada jätkuvalt vahendid maakondade spordikeskuste toetamiseks riigieelarvest. Toetada jätkuvalt regionaalseid tervisespordikeskusi, mille kaudu paraneb tervisesporditeenuse kättesaadavus ja kvaliteet.

Lisaks riigipoolsele spordiobjektide toetusele on probleemiks talveperioodil kunstlume tootmine, mis on kulukas.

Otsustati KUM-le teha järgnevad ettepanekud

1) 
eraldada talispordikeskustele täiendavalt toetust (nt 20 000 eurot kulub hooajal ca 2 km suusarajale kunstlume tootmiseks, kunstlumest suusaraja hoolduseks);

2) uue EL finantsperioodi ettevalmistamisel kavandada toetuse võimalikkus ka tervisespordiobjektidele, sh terviserajad elanikkonna liikumisaktiivsuse tõstmiseks.

Kokkulepe: jätkata läbirääkimisi.

KUMs esitlevad ettepanekut K. Kerstmik ja ELVL asedirektor J. Trei.

Muud ettepanekud 3.

Lahendada Tallinna Linnavolikogu 05.10.2006 otsusega nr 300 tehtud ettepanek Mustpeade maja kui olulise kultuuriobjekti tagastamata jätmiseks. Toetame Tallinna linna ajaloolise kultuurimälestise omandiküsimuse osas lahenduse leidmist.

Kohtuotsus on tehtud 2014.aastal.

Otsustati: küsida KUMlt selgitusi.

Kokkulepe: jätkata läbirääkimisi.

KUMs esitleb ettepanekut A. Härm.
 

Töörühma esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Marika Saar