Kultuuri töögrupi koosoleku protokoll (03.03.2005)

Eesti Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu Delegatsiooni kultuuri töögrupi koosolek.

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                   03.03.2005                                                               

Kultuuriministeerium, Suur-Karja 23

Algus kell 11.30, lõpp 13.00

 

Juhatas:           Siim Sukles

Protokollis:     Ingrid Rooväli

Osalesid:         Omavalitsusliitude Koostöökogu Delegatsioon: Ille Allsaar, Ants Vahtras, Jüri Lauter, Eeri Tammik, Indrek Kesküla

Rahandusministeerium: Kersti Sannik

Kultuuriministeerium: Siim Sukles, Linda Sade,

Päevakord

 1. Kokkuvõte 2004.a. läbirääkimistest
 2. Ettepanekud riigieelarve strateegia 2006- 2009 dokumendi kohta. .
 3. Seisukohtade kujundamine 2006.a. eelarveläbirääkimisteks
 1. Kokkuvõte 2004.a. läbirääkimistest

Osapooled vaatasid üle 2004. aastal kultuuri töörühmas tehtud ettepanekud  ning fikseeritud  kokkuleppe punktid.

Kultuuriministeeriumi poolt jäi kavandatud toetus 2005. aastaks kohalikele omavalitsuste investeeringuteks (pooleliolevatele objektidele) 2004. aasta eelarve ulatuses planeeritavast väiksemaks, kuni 13 miljonit krooni.

Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni esindajad tõid välja, et ei ole kinni peetud eelmisel aastal sõlmitud kokkuleppe punktist kaasata omavalitsuste liitude esindajad erinevate programmide koostamisse.

Kultuuriministeeriumi esindajad põhjendasid, et 2005. aastal ei ole uusi programme kavandatud.

Lepiti kokku:

 1. Kultuuriministeerium kaasab omavalitsusliitude esindajad uute programmide kavandamisse, oodates ka aktiivseid ideid.
 2. 2005. aastal jätkatakse läbirääkimisi kohalike omavalitsuste investeeringute kulumi arvestusmetoodika väljatöötamisel.

2.-3. Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni ettepanekud riigieelarve strateegia 2006- 2009 dokumendi kohta ning seisukohtade kujundamine 2006.a. eelarveläbirääkimisteks.

Omavalitsusliitude koostöökogu ettepanek: tuua kultuuri, kultuuripärandi ja spordi tegevusvaldkonna meetmete maksumuste raames välja Kultuuriministeeriumi haldusalas riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud, sealhulgas vahendid omavalitsuste eelarvest palka saavate kultuuritöötajate tööhõive ja konkurentsivõime tagamiseks.

Kultuuriministeeriumi esindajad jäid seisukohale, et põhimõtteliselt toetab omavalitsusliitude koostöökogu taotlust näha riigieelarves ette vahendid omavalitsuste eelarvetest töötasu  saava pedagoogilise personali ning kultuuri- ja sporditöötajate palkade ühtlustamiseks. Samas Kultuuriministeerium ei saa võtta kohustust kohalike omavalitsuste kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks vajaminevate vahendite kajastamist ministeeriumi aastaeelarveteks kinnitatud piirsummade piires. Küsimus kuulub Rahandusministeeriumi kompetentsi.

Osapooled jäid eriarvamustele:

Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsioon jäi seisukohale, et kultuuriministeerium peaks riigi eelarvestrateegia 2006-2009 raames välja tooma kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud tegevusvaldkondade ja meetmete kaupa.

Kultuuriministeerium ei nõustu riigi eelarvestrateegia 2006-2009 raames välja tooma kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahtusid kõikide meetmete kaupa, kuna neid on raske prognoosida ning ei ole rahandusministri 16.02.2005 määruses nr 18 ettenähtud.

Lepiti kokku:

 1. Kultuuriministeerium esitab ülevaate vahenditest, mis on 2004. aastal  riigieelarvest suunatud kohalikele eelarvetele.
 2. Kultuuriministeerium põhimõtteliselt toetab omavalitsusliitude koostöökogu taotlust näha riigieelarves ette vahendid omavalitsuste eelarvetest töötasu  saava pedagoogilise personali ning kultuuri- ja sporditöötajate palkade ühtlustamiseks, kuid ei võta kohustust näha antud vahendeid ette kultuuriministeeriumi piirarvu sees. Kultuuriministeerium ei saa võtta kohustust kohalike omavalitsuste kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks vajaminevate vahendite kajastamist ministeeriumi aastaeelarveteks kinnitatud piirsummade piires.

 

Tegevusvaldkond: KULTUURIPÄRAND

Omavalitsusliitude koostöökogu ettepanek: kultuuripärandi tegevusvaldkonnas näha ette täiendav meede rahvuskultuuri järjepidevuse tagamiseks (laulupeod, maakondlikud kultuuriüritused jms). Kutsuda ellu vastav riiklik programm. Programmi väljatöötamisse kaasata ka kohalike omavalitsuste liitude esindajad.

 

Kultuuriministeeriumi esindajad andsid ülevaate, programmidest,  mis on käivitunud: programmid mis toetavad maakondlikele kultuuriüritusi; Laulu- ja tantsupeo Sihtasutust ning käivitamisel on programm Piirkondlike koori- ja tantsurühmade juhtide mentorid maakonnas, kelle ülesandeks on maakonnas loomingulise taseme tõstmine ning raskema repertuaari õpetamine osalemaks Laulu- ja tantsupeol.

 

Lepiti kokku:

 1. Kultuuriministeerium esitab 2006. aasta riigieelarve projektis uue algatusena  programmi Kooride ja rahvatantsrühmade riiklik tegevustoetus.

 

Omavalitsusliitude koostöökogu ettepanek: kultuuripärandi tegevusvaldkonna meetmete raames näha ette vahendid kohalikele omavalitsustele raamatukogude elektroonilise kataloogi juurutamise, hoolduse ja internetiühenduse tagamiseks.

Lepiti kokku:

 1. Kultuuriministeerium esitab omavalitsusliitude koostöökogule kokkuvõtliku ülevaate raamatukogude internetiseerimise olukorrast ning URRAMI juurutamisest.

 

Omavalitsusliitude koostöökogu ettepanek: Kultuuriministeeriumi poolt riigi eelarvestrateegias kultuuripärandi tegevusvaldkonnas esitatud eesmärkide ja meetmete raames suurendada meetme   "raamatukogude teavikute fondi suurendamine"  vahendite mahtusid aastateks 2006-2009.

Lepiti kokku:

 1. Riigi eelarvestrateegias 2006-2009 kavandatakse kultuuripärandi tegevusvaldkonna meetme "raamatukogude teavikute fondi suurendamine" vahendite suurenemine samas proportsioonis vastavalt koalitsioonileppes fikseeritule.

Omavalitsusliitude koostöökogu esindajad tõstatasid teema, mis puudutab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi kahepoolset abi uutele EL liikmesriikidele, mille kaudu rahastatakse Mõisakoolide riikliku programmi ning riigi eelarvestrateegia 2006-2009 raames peab selguma kui suureks jääb Eesti riigipoolne toetus Mõisakoolide riiklikule programmile .

Lepiti kokku:

 1. Kultuuriministeerium esitab omapoolse taotluse Rahandusministeeriumile Norra finantsmehhanismide raames kavandatava välisabist toetuse saamiseks Mõisakoolide riiklikule programmile summas kuni 30 miljonit krooni aastas. Riigi eelarvestrateegia 2006-2009 raames nähakse ette vahendid Mõisakoolide riikliku programmi rahastamiseks.

 

Tegevusvaldkond: SPORT

Omavalitsusliitude koostöökogu ettepanek: Kultuuriministeeriumi poolt riigi eelarvestrateegia spordi tegevusvaldkonnas lisada indikaatorid, mis iseloomustavad spordiga tegelevate laste arvu, inimeste tervisliku seisundi näitajad ja kuritegevuse vähenemist .

 

Lepiti kokku:

 

 1. Osapooled leppisid kokku, et hetkel ei lisata  riigi eelarvestrateegiasse  2006-2009 spordi tegevusvaldkonda uusi indikaatoreid.

 

 

Omavalitsusliitude koostöökogu ettepanek: Kultuuriministeeriumi poolt riigi eelarvestrateegia spordi tegevusvaldkonnas näha eesmärgis toodud ette täiendav meede "harrastuspordiga tegelejatele laialdaste võimaluste loomine läbi kvalifitseeritud ja motiveeritud treenerite kaadri ja kaasaegse keskkonna loomise" ning kavandada meetme rakendamiseks vajalikud vahendid.

 

Lepiti kokku:

 

 1. Kultuuriministeerium toetab omavalitsusliitude koostöökogu ettepanekut kavandada vajalikud vahendid harrastuspordiga tegelejatele laialdaste võimaluste ning kaasaegse keskkonna loomiseks. Ülevaade esitatakse vastavalt käesoleva protokolli kokkuleppe 3.

 

Omavalitsusliitude koostöökogu ettepanek Kultuuriministeeriumi poolt riigi eelarvestrateegias spordi tegevusvaldkonnas esitatud eesmärkide ja meetmete raames suurendada meetme  vahendite mahtusid aastateks 2006-2009.

 

Kultuuriministeeriumi esindajad andsid ülevaaate kohalike omavalitsustega seotud projektidest:

 • Sportlik-kultuuriline koolivahearg programmi eelarve on 2005. aastal 3 miljonit ning noortespordi eelarve on 2005. aastal 31 miljonit

 

Lepiti kokku:

 

 1. Kultuuriministeerium toetab omavalitsusliitude koostöökogu ettepanekut suurendada riigi eelarvestrateegias 2006-2009 meetme "orienteeruvalt 40 spordialal noorele eneseteostuse võimaluste ning koolivaheaegadel sportlik-kultuurilise eneseteostuse võimaluste tagamine" vahendeid. Kultuuriministeeriumi kavandab 2006. aastal riigi  eelarvestrateegias programmile Sportlik- kultuuriline koolivaheaeg  vahendeid 4 miljonit krooni ja noortespordi toetuseks  kavandatakse täiendavalt 10 miljonit krooni.
 2. Järgmise koosoleku toimumise aeg  lepitakse kokku jooksvalt.

 

Siim Sukles

Juhataja                                                          Ingrid Rooväli

                                                                                              Protokollija