Eelarve läbirääkimised

 
Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu (varem Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni läbirääkimised 2020 a. riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2020-2023" osas
 
* Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud riigieelarvestrateegia 2020-2023 läbirääkimistele
/saadetud 28. jaan. 2019/
  - Kaaskiri

-  -  -

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu poolt  12. märtsil 2019. a heaks kiidetud ettepanekud läbirääkimisteks Valitsusdelegatsiooniga riigieelarvestrateegia 2020-2023 ja  riigieelarve 2020  osas

/saadetud 25.märts 2019/

  - ELVL ettepanekud riigieelarvestrateegia 2020-2023 ja RE 2020 läbirääkimistele  / Fail (.doc)

  - ELVL ettepanekud 2019 aasta komisjonide eelarveläbirääkimistele / Fail (.doc)

  - Eelarveläbirääkimiste ettepanekute põhjendused ja selgitused / Fail (.doc)

  - Kaaskiri

Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajate läbirääkimised 17. mail 2019 a.
  - Kohtumise protokoll

  - Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade Ja Valdade Liidu riigi eelarvestrateegia 2020-2023 ja 2020 riigieelarve läbirääkimiste kokkuvõte (.pdf)

  - Slaidikava (.pdf)

Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelisele 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste koosolek 17. septembril 2019 a.

  - Kohtumise protokoll

Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. a riigieelarve läbirääkimiste protokoll, allkirjastatud 20. sept. 2019
  - Protokoll
  - Lisa
  - Täiendus valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste protokollile
- - - 

 
 
 
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon (enne 2007 aastat Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni) ja Linnade ja Valdade Liidu (varem - Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni läbirääkimiste põhieesmärgiks on riigieelarve ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvete kujundamise ning muud kohaliku omavalitsustega seotud küsimused. 
 
Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsus, keda esindab Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1-2 alusel ja kooskõlas riigieelarve seaduse § 46 lõikega 2 moodustatud valitsuskomisjon ning üleriigiline omavalitsusliit Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL).
 
Läbirääkimiste istungit juhatab Vabariigi Valitsuse komisjoni esimees, riigihalduse minister Janek Mäggi. Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni juhib ELVL juhatuse esimees Taavi Aas.
 
Läbirääkimised on toimunud 1994. aastast alates ning toimuvad üldkogu istungina ja töörühmades. Läbirääkimisteks moodustatakse ELVL (enne 2018 a-t Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni ja valitsuskomisjoni esindajatest ning ELVL (varem Omavalitsusliitude Koostöökogu) ja asjaomaste ministrite poolt nimetatud asjatundjatest järgmised töörühmad: 
 
- rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
- hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm;
- töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm;
- transpordi ja teede töörühm;
- IKT töörühm
- kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm;
- keskkonna ja maaküsimuste töörühm;
- lõimumise töörühm.
 
Töörühma esimeheks on vastava valdkonna ministeeriumi kantsler või asekantsler, kaasesimeheks üks töörühma kuuluv ELVL (varem Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni liige. Kõikidesse töörühmadesse kuuluvad Rahandusministeeriumi (varem ka Siseministeeriumi) esindajad.
 
Üldkogu käib koos vähemalt kolmel korral: eelseisva eelarveaasta kohta peetavate läbirääkimiste ajagraafiku kindlaksmääramiseks, vaheprotokolli aruteluks ja allakirjutamiseks ning lõpp-protokolli aruteluks ja fikseerimiseks.
 
Läbirääkimiste kokkulepe või fikseeritud lahkhelid antakse üle Vabariigi Valitsusele esitamiseks Riigikogule koos järgneva aasta riigieelarve seaduse eelnõuga.