Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude vaheliste läbirääkimiste töökord (vana)

                                                         Kinnitatud 28. märts 2014
                                                          Läbirääkimiste
                                                          päevakorrapunkt 5
 
 
VABARIIGI VALITSUSE JA ÜLERIIGILISTE OMAVALITSUSLIITUDE VAHELISTE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖKORD
 
   I.    ÜLDSÄTTED
1.    Läbirääkimiste teemad on:
   1.1.    edasiantavate maksude (tulumaks, maamaks, keskkonnatasud) osa suurus, 
             laekumise põhimõtted; 
   1.2.    tasandusfondi, toetusfondi ning juhtumipõhiselt konkreetse tegevuse või 
             investeeringu toetamiseks eraldatava toetuse suuruse kujunemise põhimõtted ja 
             suurused eelarvestrateegia (edaspidi RES) perioodiks ja eelarveaastaks, 
             jaotamise alused, kasutamise tingimused, ning nende kajastamise tingimused 
             eelarvestrateegias ja riigieelarve (edaspidi RE) eelnõus; 
   1.3.    kohaliku omavalitsuse üksusele seadusega pandud riiklike ülesannete kulude 
             katmise tingimused ja korraldus; 
   1.4.    finantsdistsipliini tagamise meetmed, nende arvväärtused ja kohaliku 
             omavalitsuse üksuste konsolideeritud eelarve puudujäägi või ülejäägi suurus 
             eelarvestrateegia perioodiks; 
   1.5.    valitsussektori struktuurse eelarvepuudujäägi ilmnemisel võimalike 
             proportsionaalsete meetmete rakendamine kohaliku omavalitsuse üksustele, mis 
             parandavad valitsussektori struktuurset eelarvepositsiooni. Eelarvepositsiooni 
             parandamise ja finantsvõimekuse suurendamise meetme rakendamine;
   1.6.    kohalike maksude rakendamine;
   1.7.    valdkondlike arengukavadega kavandatavad kohalike omavalitsuste ülesanded 
             ja nende rahastamine, kui neis kavandatakse muudatusi; 
   1.8.    muud kohalike omavalitsuste ülesandeid, finantseerimist ja finantsjuhtimist 
             puudutavad küsimused. 
 
2.    Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsus (edaspidi valitsus), keda esindab 
       Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1-2 ja Riigieelarve seaduse § 46 lõike 2 
       alusel moodustatud valitsuskomisjon ja üleriigilised omavalitsusliidud - Eesti 
       Linnade Liit (edaspidi ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liit (edaspidi EMOL), keda 
       esindab 11.02.1994 omavalitsuste üleriigilise nõupäeva otsuse alusel moodustatud 
       Omavalitsusliitude Koostöökogu (edaspidi pooled). 
 
3.    Pooled juhinduvad oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast töökorrast 
       ja läbirääkimiste käigus saavutatud kokkulepetest.
 
   II.    LÄBIRÄÄKIMISTE KORRALDUS
4.    Läbirääkimiste korraldamise eest vastutab minister (valitsuskomisjoni juht). 
 
5.    Läbirääkimistel lepitakse kokku kohtumiste ajakavas, vaheprotokolli(de) ja 
       lõpp-protokolli (edaspidi läbirääkimiste dokumendid) allkirjastamise ajas ja kohas, 
       läbirääkimiste tulemuste kajastamises RES-is ja vastava aasta RE eelnõus. 
 
6.    Läbirääkimised toimuvad poolte koosolekutena ja valdkondlikes töörühmades.
 
   III.    LÄBIRÄÄKIMISTE AJAKAVA
7.    Omavalitsusliitude Koostöökogu esitab esialgsed ettepanekud järgmise aasta riigi 
       eelarvestrateegia ja riigi eelarve eenõu kohta 15. jaanuariks. 
 
8.    Peale Omavalitsusliitude Koostöökogu esitatud ettepanekute läbivaatamist (ja 
       vajadusel ettepanekute arutelu töörühmades) esitavad ministeeriumid omapoolsed 
       ettepanekud liitudele, mida kavandatakse KOVide ülesannete ja finantseerimise 
       küsimustes eelarvestrateegia perioodi rahastamisvajaduses enne finantsplaani ja 
       ettepanekute esitamist Rahandusministeeriumile 1. märtsil.
 
9.    Rahandusministeerium esitab 15. märtsiks Omavalitsusliitude Koostöökogule ja 
       Siseministeeriumile ministeeriumitelt laekunud finantsplaanides kajastatud 
       KOVidele antavate toetuste suuruste ja arengukavades kajastatud KOVide 
       ülesannete ja finantseerimise põhimõtete kavandatavate muudatuste kohta 
       täpsustatud informatsiooni.
 
10.   Ministeeriumid informeerivad 10. septembriks Omavalitsusliitude Koostöökogu ja 
        Siseministeeriumi riigieelarve eelnõus kavandatavate KOVidele antavate toetuste 
        suuruste kohta. 
 
11.   Rahandusministeerium informeerib esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 
        kolme tööpäeva jooksul pärast protokolli kinnitamist elektroonselt üleriigilisi 
        omavalitsusliite Vabariigi Valitsuse aruteludel riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve 
        eelnõude kohta tehtud otsustest, mis puudutavad omavalitsuste finantseerimist 
        punktis 1 nimetatud küsimustes.
 
12.   Siseministeerium tagab läbirääkimiste tehnilise teenindamise: läbirääkimiste 
        koosolekute lindistamise ja protokollimise ning protokolli edastamise 
        läbirääkimiste pooltele. Vaidlused protokolli osas lahendatakse vastavalt 
        lindistusele.
 
   IV.    LÄBIRÄÄKIMISTE KOOSOLEKU TÖÖKORRALDUS
13.   Läbirääkimiste koosolekut juhatab valitsuskomisjoni juht või tema poolt volitatud 
        isik. Koosolekud protokollitakse, koosoleku protokollis kajastatakse poolte 
        seisukohad, saavutatud kokkulepped ja erimeelsused. Protokolli eelnõu esitatakse 
        pooltele märkuste esitamiseks hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast läbirääkimiste 
        poolte kohtumist. Pärast Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 
        liikmetega kooskõlastamist allkirjastab valitsuskomisjoni juht läbirääkimiste 
        koosoleku protokolli.
 
14.   Läbirääkimiste koosolekute päevakorda lülitatakse eelnevalt kokku lepitud 
        küsimused, mille kohta on esitatud vastavad materjalid. Koosoleku päeval võib 
        poolte nõusolekul erandjuhul lülitada päevakorda täiendavaid küsimusi. 
 
15.   Läbirääkimiste koosolekul arutatakse eelnevalt töörühmades läbi töötatud 
        seisukohti, ettepanekud, kokkuleppeid ja erimeelsusi ning muid materjale, mis 
        edastatakse hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist läbirääkimiste 
        pooltele. Juhul, kui läbirääkimiste koosoleku materjalid ei ole esitatud pooltele 24 
        tundi enne koosoleku toimumisest, lükkab valitsuskomisjoni juht koosoleku 
        toimumise aja edasi. Läbirääkimiste koosolek võib muuta töörühmades saavutatud 
        kokkuleppeid või muuta kokkulepete ja lahkarvamuste sõnastust. 
 
16.   Siseministeerium valitsuskomisjoni poolt ja ELL ja EMOL bürood 
        Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt koondavad valdkondade töögruppide töö 
        tulemused läbirääkimiste protokolli, tehes vajadusel redaktsioonilisi muudatusi. 
        Muudatused kokkulepete sõnastuse osas kooskõlastatakse poolte vahel üldjuhul 
        enne läbirääkimiste koosoleku toimumist. 
 
17.   Siseministeeriumil ja Rahandusministeeriumil on dokumendi ühtsuse ja selguse 
        tagamiseks õigus teha sõnastuslikke muudatusi läbirääkimiste koosolekule esitatud 
        materjalidesse (sh poolte kokkulepete sõnastustesse, va teise osapoole ettepanekute, 
        põhjenduste, arvamuste ja märkuste sõnastusse), informeerides sellest töörühmade 
        esimehi.
 
18.   Läbirääkimiste koosolekule esitatud materjalid lisatakse koosoleku protokollile, 
        mida säilitatakse elektrooniliselt Siseministeeriumi regionaalhalduse osakonnas ja 
        ELLi ning EMOLi büroos. 
 
19.   Läbirääkimiste koosolekute protokollid koos lisatud materjalidega avalikustatakse 
        kohalike omavalitsuste portaalis http://portaal.ell.ee/2417
 
20.   Läbirääkimiste pooled kujundavad ja kooskõlastavad delegatsioonide sees oma 
        seisukohad enne läbirääkimiste järjekordset koosolekut.
 
   V.    TÖÖRÜHMADE TÖÖKORRALDUS
21.   Läbirääkimiste seisukohtade ettevalmistamiseks moodustatakse asjaomaste 
        ministrite ja Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt nimetatud esindajatest 
        järgmised töörühmad:
   21.1.     rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
   21.2.     hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm;
   21.3.     töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm;
   21.4.     majanduse, transpordi, teede ja IKT töörühm; 
   21.5.     kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm;
   21.6.     keskkonna ja maaküsimuste töörühm.
 
22.   Poolte kokkuleppel võib spetsiifiliste küsimuste aruteluks ja ettepanekute 
        väljatöötamiseks moodustada alatöörühmi, kuhu võidakse kaasata valdkonna 
        spetsialiste. Alatöörühma moodustamise, selle juhtimise ja töökorra kehtestab 
        alatöörühma ellukutsunud töörühm. Alatöörühmas osalevad eksperdid ei sõlmi 
        poolte nimel kokkuleppeid, vaid esitavad töörühmale ettepanekuid kokkulepete või 
        lahkarvamuste sõnastamiseks.
 
23.   Töörühma töö korralduse eest vastutab vastava valdkonna valitsuskomisjoni liige. 
        Kõikidesse töörühmadesse kuuluvad Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi 
        esindajad.
 
24.   Vastava valdkonna minister nimetab töörühma esimehe ja Koostöökogu esindajast 
        kaasesimehe töörühma osapoolte kokkuleppel. 
 
25.   Töörühma koosolekuid juhivad töörühma esimees või kaasesimees. Töörühmade 
        koosolekud protokollitakse, märkides ära arutatud küsimused, saavutatud 
        kokkulepped ja eriarvamused. 
 
26.   Vastavalt probleemide iseloomule kaasatakse töörühma koosolekutele vajadusel 
        valitsemisala korraldamise eest vastutav minister.
 
27.   Töörühma koosoleku kokkukutsumise ja tehnilise teenindamise tagab asjaomane 
        ministeerium. Töörühma kaasesimehe taotlusel on töörühma esimees kohustatud 
        töörühma koosoleku kokku kutsuma hiljemalt kümne tööpäeva jooksul. Materjalid, 
        mis tulevad koosolekul arutamisele, edastatakse töörühma liikmetele ja 
        Omavalitsusliitude Koostöökogule hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku 
        toimumist. Juhul, kui töörühma koosoleku materjalid ei ole töörühma liikmetele ja 
        Omavalitsusliitude Koostöökogule esitatud 24 tundi enne koosoleku toimumist, 
        lükkab töörühma juht koosoleku toimumise aja edasi. Eelarvelist mõju omavatele 
        või vahendite ümberjaotamist põhjustavatele ettepanekutele, tuleb lisada nende 
        mõju selgitus.
 
28.   Töörühma kaasesimehel on õigus kutsuda kokku töörühm, kui tema taotlusel ei ole 
        töörühma esimees kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest kutsunud kokku 
        töörühma koosolekut. Töörühma arutab talle punktis 27 nimetatud korras esitatud 
        materjale.
 
29.   Töörühmad töötavad läbi oma valdkonnas läbirääkimistele esitatud ettepanekud ja 
        esitavad Siseministeeriumile, ELL ja EMOL büroodele ning Omavalitsusliitude 
        Koostöökogule töörühmas ettevalmistatud kokkulepete ja eriarvamuste sõnastused 
        vähemalt kolm tööpäeva enne läbirääkimiste koosolekut. Juhul kui töörühma 
        materjalid ei ole esitatud vähemalt 48 tundi enne läbirääkimiste koosoleku 
        toimumist, ei võta läbirääkimiste koosolek selle töörühma materjalide põhjal vastu 
        otsuseid.
 
30.   Kui töörühmas ei saavutata üksmeelt kokkuleppe või eriarvamuse sõnastuse osas 
        võib töörühma juht, informeerides Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi 
        suunata küsimuse arutlusele läbirääkimiste koosolekule. 
 
31.   Rahanduse- ja maksupoliitika töörühmas räägitakse vajadusel läbi ka teistes 
        valdkondlikes töörühmades tekkinud fiskaalse mõjuga eriarvamused enne 
        läbirääkimiste koosoleku arutlusele suunamist. Rahanduse- ja maksupoliitika 
        töörühm võib kujundada omapoolse seisukoha ja annab arvamuse teiste 
        töörühmade eriarvamuste kohta, mis suunatakse läbirääkimiste koosoleku arutelule.
 
32.   Töörühma koosoleku protokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul pärast 
        töörühma koosoleku toimumist ja saadetakse elektrooniliselt töörühma liikmetele 
        paranduste tegemiseks. Koosoleku juhataja kirjutab protokollile alla üldjuhul viie 
        tööpäeva jooksul pärast koosoleku protokolli edastamist koosolekul osalejatele. 
        Vaidlused protokolli osas lahendatakse vastavalt lindistuse sisule. Töörühma 
        koosoleku protokoll edastatakse elektrooniliselt asjaomasele ministrile, 
        Siseministeeriumile, ELLi ning EMOLi büroole ja Omavalitsusliitude 
        Koostöökogule. 
 
33.   Töörühmade koosolekute protokollid koos lisatud materjalidega on avalikud ja 
        avalikustatakse kohalike omavalitsuste portaalis http://portaal.ell.ee/2417. 
 
   VI.    LÄBIRÄÄKIMISTE SISU JA TULEMUSTE KAJASTAMINE
34.   Pooled esitavad läbirääkimisteks prioriteetsuse alusel järjestatud ettepanekud, 
        taotlused ja seisukohad töörühmades käsitletavate valdkondade kaupa, mis 
        jagunevad olulise mõjuga ettepanekuteks ja muudeks ettepanekuteks. 
 
35.   Olulise mõjuga ettepanekud ja taotlused on:
   35.1.    ettepanekud poliitika muudatusteks (nt ministeeriumi valdkondlikud 
               prioriteedid muutuvad ning seetõttu muutuvad KOVide ülesanded ja 
               rahastamine) või omavalitsuste tulude muudatusteks tulenevalt neile pandud 
               ülesannete või majanduses toimuvatest muutustest;
 
36.   Muud ettepanekud ja taotlused on:
   36.1.    tulevikus plaanitavad tegevused, mille kontseptuaalsed alused pole valminud;
   36.2.    kavandatavad tegevused, mille rahastamise põhimõtetes ja mahus pole veel 
               kokku lepitud;
   36.3.    muud raha mitte puudutavad ettepanekud;
   36.4.    koostöö jätkumise planeerimine ja selle teemalised kavatsused.
 
37.   Pooled lisavad olulise mõjuga ettepanekutele põhjendused ja maksumuse. Juhul kui 
        maksumust ei ole võimalik arvutada tuleb seda selgitada. Muudele ettepanekutele 
        ja taotlustele esitatakse ainult selle vajalikkuse põhjendused. 
 
38.   Läbirääkimiste tulemused fikseeritakse läbirääkimiste vaheprotokollides ja 
        lõpp-protokollis. Läbirääkimiste vaheprotokollis ja lõpp-protokollis kajastatakse 
        vaid poolte punktide 34-37 kohaselt esitatud ettepanekud, mille osas on 
        läbirääkimiste koosolekul heakskiidetud kokkulepped ning kokkuleppe 
        mittesaavutamise korral töörühmades ettevalmistatud ning läbirääkimiste 
        koosolekul heakskiidetud lahkarvamused koos teise poole seisukohtade ja 
        põhjendustega. Muud ettepanekud ja läbirääkimiste seis nende osas kajastatakse 
        läbirääkimiste protokolli lisas, mis võetakse aluseks edasistel läbirääkimistel. 
        Valitsuskomisjoni juht edastab läbirääkimiste vahe- ja lõpp-protokollid ning nende 
        lisa Rahandusministeeriumile iga-aastase riigi eelarvestrateegia või riigieelarve 
        seaduse eelnõu seletuskirjale lisamiseks. 
 
39.   Läbirääkimiste protokollid säilitatakse elektrooniliselt Siseministeeriumis ning 
        ELLi ja EMOLi büroodes. Läbirääkimiste protokollid avalikustatakse kohalike 
        omavalitsuste portaalis http://portaal.ell.ee/2417. 
 
40.   Valitsus esitab läbirääkimiste lõpp-protokolli koos lisaga Riigikogule koos järgneva 
        aasta RE seaduse eelnõuga.