Läbirääkimiste töökord (2007)

Kinnitatud 16. mai 2007
Läbirääkimiste protokoll nr 1
päevakorrapunkt 1

VABARIIGI VALITSUSE JA ÜLERIIGILISTE OMAVALITSUSLIITUDE
VAHELISTE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖKORD


I ÜLDSÄTTED

1. Läbirääkimiste põhieesmärgiks on:
  1.1. kohalike omavalitsusüksuste tulubaasi, finantseerimispõhimõtete ja eelarvete
kujundamine;
  1.2. riigi eelarvestrateegias ja valdkondlikes arengukavades kohalike omavalitsuste huvide
ja võimaluste kajastamine ning selleks omavalitsusliitude esindajate kaasamine;
  1.3. riigieelarves kohalikele omavalitsustele kavandatavate toetuste ja eraldiste pikaajaline
planeerimine;
  1.4. muud kohalike omavalitsuste tegevuse ja selle rahastamisega seotud küsimused.

2. Läbirääkimiste konkreetse aasta sisuks on:
  2.1. kokkuleppe saavutamine kohaliku omavalitsuse tulubaasi ja tasandusfondi suuruse
osas;
  2.2. tulubaasi ja tasandusfondi arengu kajastamine riigieelarvestrateegias;
  2.3. kokkuleppe saavutamine tasandusfondi ja riigieelarvest kohalikele omavalitsustele
tehtavate eraldiste suuruse, nende jaotuse osas;
  2.4. muude omavalitsuste tegevust ja rahastamist puudutavate küsimuste kajastamine
riigieelarves.

3. Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsus, keda esindab Vabariigi Valitsuse seaduse §
21 alusel moodustatud valitsuskomisjon ja üleriigilised omavalitsusliidud - Eesti Linnade
Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit. Üleriigilisi omavalitsusliite esindab 11.02.1994
omavalitsuste üleriigilise nõupäeva otsuse alusel moodustatud Omavalitsusliitude
Koostöökogu (edaspidi "läbirääkimiste pooled").

4. Pooled juhinduvad oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, läbirääkimiste käigus
saavutatud kokkulepetest ja käesolevast töökorrast.

II LÄBIVIIMISE KORD

5. Läbirääkimiste korraldamise eest vastutab Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud
valitsuskomisjoni juht (minister). Läbirääkimistel lepitakse kokku kohtumiste ajakava,
vaheprotokolli(de) ja lõpp-protokolli (läbirääkimiste dokumendid) allkirjastamise aeg ja
koht, läbirääkimiste tulemuste kajastamine eelarvestrateegias ja vastava aasta riigieelarve
eelnõus/projektis ning omavalitsusliitude esindajate kaasamine omavalitsusüksusi
puudutavate küsimuste kajastamiseks valdkondlikes arengudokumentides.
Valitsuskomisjoni juht edastab läbirääkimiste protokollid Vabariigi Valitsusele ja
Rahandusministeeriumile vastavalt Riigieelarvestrateegia ja vastava aasta riigieelarve
koostamise aja- ja tegevuskavale.

6. Läbirääkimised toimuvad üldkogu koosolekutena ja töörühmades. Läbirääkimiste pooled
kohtuvad vähemalt kolmel korral: eelseisva eelarveaasta kohta peetavate läbirääkimiste
ajakava kindlaksmääramiseks - poolte esialgsete ettepanekute esitamiseks, läbirääkimiste
vaheprotokolli(de) ning lõpp-protokolli aruteluks, kokkulepete kinnitamiseks ja
erimeelsuste kajastamiseks.

7. Läbirääkimiste üldkogu koosolekut juhatab Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud
valitsuskomisjoni esimees või teda asendav minister. Koosolekud protokollitakse.
Koosoleku protokollis fikseeritakse poolte seisukohad, saavutatud kokkulepped ja
erimeelsused. Protokollile kirjutavad alla valitsuskomisjoni esimees ja üleriigiliste
omavalitsusliitude juhid ning protokollija hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast
läbirääkimiste delegatsioonide kohtumist.

8. Siseministeerium tagab läbirääkimiste tehnilise teenindamise: üldkogu koosolekute
lindistamise ja protokollimise ning kindlustab protokolli edastamise läbirääkimiste
pooltele. Vaidlused protokolli osas lahendatakse vastavalt lindistusele.

9. Läbirääkimiste üldkogu koosolekute päevakorda lülitatakse eelnevalt kokku lepitud
küsimused, mille kohta on esitatud vastavad materjalid. Koosoleku päeval võib poolte
nõusolekul erandjuhul lülitada päevakorda täiendavaid küsimusi.

10. Esitatavad materjalid, mis tulevad arutamisele läbirääkimiste üldkogu koosolekul,
edastatakse ettekandjate poolt läbirääkimiste pooltele hiljemalt kolm tööpäeva enne
koosoleku toimumist. Mõlema poole juhi nõusolekul võib materjalid erandjuhul esitada üks
tööpäev enne üldkogu koosoleku toimumist.

11. Läbirääkimiste üldkogu koosoleku päevakorrapunktide juurde esitatud materjalid lisatakse koosoleku protokollile, mida säilitatakse Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja
regionaalhalduse osakonnas, Eesti Linnade Liidu ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu
büroos.

12. Läbirääkimiste pooled kujundavad ja kooskõlastavad delegatsioonide sees oma seisukohad vähemalt 1 nädal enne läbirääkimiste järjekordset üldkogu koosolekut.

III TÖÖRÜHMADE TÖÖKORRALDUS

13. Läbirääkimisteks moodustatakse asjaomaste ministrite ja Omavalitsusliitude Koostöökogu
poolt nimetatud esindajatest järgmised töörühmad:
  13.1. rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
  13.2. hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm;
  13.3. töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm;
  13.4. transpordi-, teede- ja IKT töörühm;
  13.5. kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm;
  13.6. keskkonna ja maaküsimuste töörühm.

14. Poolte kokkuleppel võib valdkonnaspetsiifiliste küsimuste eelnevaks aruteluks ja
ettepanekute väljatöötamiseks moodustada asjatundjatest alatöörühmi, kuhu võidakse
kaasata valdkonna spetsialiste. Alatöörühma moodustamise, selle volituste ulatuse ja
töökorra kehtestab alatöörühma ellukutsunud töörühm.

15. Töörühma töö korralduse eest vastutab vastava valdkonna valitsuskomisjoni liige.
Kõikidesse töörühmadesse kuuluvad Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi
esindajad.

16. Vastava valdkonna minister nimetab töörühma esimehe ja kaasesimehe töörühma osapoolte kokkuleppel.

17. Töörühma koosolekuid juhivad töörühma esimees või kaasesimees. Töörühmade
koosolekud protokollitakse, märkides ära arutatud küsimused, saavutatud kokkulepped ja
eriarvamused.

18. Vastavalt probleemide iseloomule kaasatakse töörühma koosolekutele vastava kaasneva
valitsemisala küsimuste korraldamise eest vastutavad ministrid.

19. Töörühma koosoleku kokkukutsumise, selle tehnilise teenindamise, lindistamise ja
protokollimise tagab asjaomane ministeerium. Töörühma kaasesimehe taotlusel on
töörühma esimees kohustatud töörühma koosoleku kokku kutsuma hiljemalt kümne
tööpäeva jooksul. Materjalid, mis tulevad arutamisele järjekordsel koosolekul, edastatakse
ettekandjate poolt töörühma liikmetele hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.
Töörühma esimehe ja kaasesimehe nõusolekul võib materjalid erandkorras esitada üks
tööpäev enne koosoleku toimumist. Eelarvelist mõju omavatele või vahendite
ümberjaotamist põhjustavatele ettepanekutele, tuleb lisada nende mõju analüüs.

20. Töörühmad töötavad läbi läbirääkimistele esitatud seisukohad ja esitavad valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste üldkogu koosolekul arutusele tulevates küsimustes arvamused ja ettepanekud vähemalt kolm tööpäeva enne vastavat läbirääkimiste üldkogu koosolekut.

21. Töörühma koosoleku protokoll koostatakse neljas eksemplaris, millest üks jääb
asjaomasele ministrile, teine Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse
osakonnale, kolmas Eesti Linnade Liidu, ning neljas Eesti Maaomavalitsuste Liidu büroole.
Töörühma koosoleku protokoll koostatakse kahe tööpäeva jooksul pärast töörühma
koosoleku toimumist ja saadetakse elektrooniliselt töörühma liikmetele paranduste
tegemiseks. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija üldjuhul viie
tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Vaidlused protokolli osas lahendatakse
vastavalt lindistuse sisule.

IV LÄBIRÄÄKIMISTE TULEMUSED

22. Pooled esitavad läbirääkimiste aasta esimesel üldkogu koosolekul oma esialgsed
ettepanekud vastaval aastal läbiräägitavate teemade kohta.

23. Läbirääkimiste vaheprotokoll(id) sisaldab(vad) poolte seisukohti, töörühmades ja
läbirääkimiste koosolekutel saavutatud kokkuleppeid ja eriarvamusi koondina, mis on
saanud lõpliku kooskõlastuse valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu
läbirääkimistel. Valitsuskomisjoni esimees või tema asendaja esitab vaheprotokolli(d)
Vabariigi Valitsusele seisukohavõtuks. Vaheprotokollide ülejäänud eksemplarid
säilitatakse Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu büroodes.

24. Läbirääkimiste lõpp-protokollis fikseeritakse läbirääkimiste lõplikud tulemused.
Läbirääkimiste lõpp-protokoll sisaldab poolte seisukohti, töörühmades ja läbirääkimiste
koosolekutel saavutatud kokkuleppeid ja eriarvamusi koondina, mis on saanud lõpliku
kooskõlastuse valitsuskomisjoni ja koostöökogu koosolekul.

25. Läbirääkimiste vaheprotokoll(id) ja lõpp-protokoll kirjutatakse alla vastavalt läbirääkimiste ajakavale.

26. Läbirääkimiste lõpp-protokolli esitab valitsuskomisjoni esimees koos üleriigiliste
omavalitsusliitude juhtidega Vabariigi Valitsusele. Lõpp-protokolli ülejäänud eksemplarid
säilitatakse Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu büroodes.

27. Valitsuskomisjoni esimees teeb vajadusel Peaministrile (Vabariigi Valitsusele) ettepaneku
kaasata üleriigiliste omavalitsusliitude juhid või esindajad valitsuskabineti istungitele, kus
võetakse seisukoht omavalitsusliitude ettepanekute kohta.

28. Tulenevalt Riigieelarve seaduse § 9-st antakse läbirääkimiste lõpp-protokoll Vabariigi
Valitsuse poolt Riigikogule koos järgneva aasta riigieelarve seaduse eelnõuga.