Tulumaksu tegeliku laekumise analüüs 2004. aastal

Rahandusministeeriumi poolt esitatud materjal reedel, 3. septembril 2004 a. (.docx)

Rahanduskomisjon tuleb taas kokku esmaspäeval 13. septembril, et oodata ära selgemad vastused seoses tulubaasiga enne läbirääkimiste lõpp-protokolli vormistamist.

02.09.2004
Tulumaksu tegeliku laekumise analüüs 2004. aastal

2004. aasta tulumaksu prognoos

Algandmed:

Brutotulu 2003 (jan-juuni)                20 967 200

Brutotulu 2003 (jan-nov)                  38 100 591

Brutotulu 2004 (jan-juuni)                 23 308 194

Brutotulu 2004 prognoos (jan-nov)   42 354 535

Tulumaksu laekumine 2004 (jan)       523 499

Prognoosimetoodika:

Lähtuvalt 2003. aasta brutotulu struktuurist ja 2004. aasta jaanuari-juuni brutotulust on prognoositud eeldatav tulumaks 2004. aasta lõpuni.

Arvutus

(23 308 194/ 20 967 200 * 38 100 591)*0,114 + 523 499 = 5 352 000 tuh krooni

sh. Tallinn 2 000 000 tuh.kr

Kohalikele omavalitsustele laekub tulumaksu 2004. aastal ca 200* miljonit krooni vähem võrreldes prognoosituga. Sealhulgas Tallinnale ca 35 miljonit krooni.

*Brutotulu kasvu võimaliku kiirenemise korral aasta viimastel kuudel võib tulumaksu alalaekumise summa väheneda.

Tulumaksu laekumine aasta lõpus kiireneb juhul, kui paraneb deklaratsioonide kvaliteet ning hüvitiste arvestamine brutotulus muutub automaatseks.

Joonis 1, Füüsiliste isikute brutotulu (VMS) 2002-2004
Joonis 1, Füüsiliste isikute brutotulu (VMS) 2002-2004

Joonis 2, maksumaksjate arv 2002-2004
Joonis 2, maksumaksjate arv 2002-2004

Joonis 3, tulumaksu laekumine kuude lõikes 2002.-2004. aastal
tulumaksu laekumine kuude lõikes 2002.-2004. aastal

Tulumaks omavalitsusgrupiti

Tulumaksu laekumise kujunemist prognoositust erinevaks on järgmised põhjustest:

  • maksumaksjate liikumine omavalitsusüksuste vahel, mis on toonud kaasa maksumaksjate brutotulu ümberjaotumise omavalitsusüksuste vahel;

  • Statistikaameti II kvartali keskmise palga näitajatest ilmneb mitmetes majandussektorites palgakasvu aeglustumine, mis on tingitud maksuvaba miinimumi tõstmisest ning palkade kõrgest baastasemest 2003. aastal.

Antud olukorda kirjeldab tabel 1, mille järgi on prognoositust brutotulust suurema kasvuga olnud vaid alla kaks äärmist gruppi e 33-s omavalitsuses 241-st. S.t et 208 omavalitsusüksuses on brutotulu kasv olnud märgatavalt väiksem prognoositust.

Tabel 1, 2004 aasta üldnäitajate võrdlus 2003 aasta näitajatega

KOV grupid VMS/MM järgi (2003)

Brutotulu (VMS) muutus

Maksu- maksjate MM muutus

Tulumaksu muutus

RM prognoos s. 09.01.04

Tegelik (jan-juuli)

RM prognoos s. 09.01.04

RM prognoos s. 01.09.04

Alla 4500

11,2%

11,6%

-0,1%

39,6%

24,4%

4500-5000

9,8%

8,9%

1,0%

29,4%

17,7%

5000-5500

10,2%

9,4%

0,8%

24,4%

13,6%

5500-6000

10,7%

10,0%

1,1%

20,6%

10,9%

6000-6500

10,0%

9,5%

0,9%

14,7%

7,7%

üle 6500

11,0%

13,0%

3,2%

9,9%

7,8%

Tallinn

9,1%

12,8%

4,6%

6,4%

4,4%

Aadressita

 

-27,6%

-30,0%

 

 

KOKKU

10,0%

10,8%

2,0%

13,2%

8,1%

 

Tulumaksu alalaekumise kompenseerimise meetmed 2004. aastal

Tulubaasi kompenseerimisel lähtutakse üldnumbrist ning kohalike omavalitsustele tervikuna kindlustatakse lubatud tulubaasi kasv.

Tasakaalustamaks süsteemi muudatusest tulenevaid rahavoolisi nihkeid ning sealt tingitud 2004. aasta eelarvetulude alalaekumist, on Rahandusministeeriumis ettevalmistamisel järgmised tasandavad meetmed:

Tasandusfondi reservi jaotamine

Tulumaksu arvestuspõhimõtete ümberkorraldustest tingitud tulubaasi vähenemise kompenseerimiseks ette nähtud tasandusfondi reservi suurendatakse 2004. aasta riigieelarve muudatusega 50 miljonit krooni.

Tulubaasi alalaekumise kompenseerimisel arvestatakse järgnevate asjaoludega:

1) Ühelgi omavalitsusel ei vähene tulubaas 2004. aastal võrreldes 2003. aasta tulubaasiga, millest on välja arvatud tulud erakorralisest tulumaksu laekumisest;

2) Kohalike omavalitsuste brutotulude kasvuga  2004. aastal;

3) 2004. aasta maamaksu, veeerikasutuse- ja maavara kaevandamisõiguse tasu kasvudega tasandusfondi valemis;

4) Kõikidele omavalitsustele kompenseeritakse tulubaasi kasv teatud tasemini vastavalt reservi suuruseni..

Tulumaksu avansilised maksed

Maksuhalduri kontole oli laekunud seisuga 01.09.2004 seisuga kokku ca 129 milj.kr, tulumaksu, mille kohta puudus korrektne maksudeklaratsioon (nn "tulumaksu ettemaks"). Nimetatud summa muutub pidevalt ning detsembri lõpus võib eeldada ettemaksude kasvu. Kehtiva korra kohaselt ei saa deklaratsiooni puudumisel tulumaksu üle kanda residendi elukohajärgsele omavalitsusüksusele.

Nn "tulumaksu ettemaksu" omavalitsustele ülekandmiseks muudetakse tulumaksu avansiliste maksete ülekandmise proportsioone. Muudatuse kohaselt eraldataks kohalikele omavalitsustele detsembrikuus 11-ndaks kuupäevaks 60 protsenti ja 18-ndaks kuupäevaks 65 protsenti kuu keskmisest tulumaksust. Antud meetmetega eraldatakse kohalikele omavalitsusüksustele 2004. aastal ca 108 miljoni krooni võrra rohkem vahendeid. Tasaarveldus toimub järgmise aasta alguses.

2004. aastal on määratud FIE-dele avansilisi tulumaksumakseid summas 78,4 miljonit krooni ning nimetatud maksusumma jaotatakse omavalitsuste vahel vastavalt kohalike omavalitsuste tulumaksu laekumiste osakaalule kogu laekumises (2004. aastal 60% osakaaluga). Nimetatud meetme rakendamisega jaotatakse omavalitsusüksustele ca 47 miljonit krooni.

Tuh krooni

2003 tegelik

2004 prognoos 09.01.04

2004 eeldatav

Muutus

Tulumaks*

4 852 332

5 553 820

5 350 000

 

Tasandusfond

1 123 500

900 000

900 000

 

Tulumaksu ettemaksud

-

 

108 000

 

FIE avansilised maksed

 

 

47 000

 

Tasandusfondi reserv

-

50 000

100 000

 

Tulubaas kokku

5 975 829

6 503 820

6 505 000

+8,8%

* Tulumaks ilma erakorraliste juurdemakseteta varalt ja väärtpaberitelt

Tulubaas 2005. aastal

Kuna tulumaksu ülekandmine on deklaratsiooni põhine, siis 2005. aastal laekub kohalikele omavalitsustele 2004. aastatulu deklaratsioonide alusel tulumaksu ettevõtlustulult kogusummas ca 500 miljonit krooni ning ka muudelt tuludelt kogusummas 500 miljonit krooni (sh välismaalt teenutud tulu), millelt tulumaksu pole jooksvalt arvestatud.

Tuh krooni

2004 eeldatav

2005 eeldatav

Muutus

Tulumaks*

5 458 000

5 900 000

 

Tasandusfond**

1 000 000

 950 000

 

Tulumaksu juurdemaksed

-

64 000

 

FIE avansilised maksed

47 000

50 000

 

Tulubaas kokku

6 505 000

6 964 000

+7%

* Tulumaks sisaldab 2004. aastal jaotatavaid tulumaksu ettemakseid
** Tasandusfond 2004. aastal koos reserviga

Käesolevate meetmetega ei vähene kahe aastases perspektiivis kohalike omavalitsuste tulubaas tulumaksu jaotussüsteemi muudatuste tõttu.

Rahandusministeerium