Lõimumise valdkonna töörühma koosoleku protokoll 11.09.2020

KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Ametkondade ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu
vahelise lõimumise RES-protsessi valdkondlike
läbirääkimiste töörühma koosolek                                                              24.09.2020 nr 1-5/243

Koosoleku kuupäev 11.09.2020
 
Algus kell 09.00, lõpp kell 10.15. Koosolek toimus e koosolekuna Zoom`i keskkonnas.

Juhatas: Anne-Ly Reimaa

Protokollis:

Võtsid osa: Anne-Ly Reimaa (Kultuuriministeerium), Jan Trei (Eesti Linnade ja Valdade Liit, edaspidi ELVL), Raivo Küüt (Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna ja perepoliitika asekantsler), Piret Hartman (Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler), Irene Käosaar (Integratsiooni Sihtasutuse juhataja), Kätlin Kõverik (Integratsiooni Sihtasutus, külaline), Kaarel-Mati Halla (Tallinna Linnvalitsus), Ott Kasuri (ELVL), Kädi Koppe (ELVL), Toomas Johanson (ELVL), Sulev Valner (Rahandusministeerium), Annike Soodla (Haridus- ja Teadusministeerium), Viivian Jõemets (Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert), Helle Kahm (Saaremaa vald), Tarmo Tammiste (Narva Linnavolikogu), Mailiis Kaljula (ELVL).

Puudusid: Urve Luht (Lääne-Harju Vallavalitsuse noorsootöö- ja kultuurispetsialist), Anneli Rants (Sillamäe haridus-ja kultuuriosakonna juhataja), Katrin Liivamets (Töötukassa tööotsijate ja tööandjate osakonna juhataja), Eve East (Toila Vallavalitsus), Karro Külanurm (Põltsamaa vald), Kalmer Sarv (Valga valla volikogu), Einar Vallbaum (Viru-Nigula vald), Imre Liiv (Narva-Jõesuu Linnavalitsus).

PÄEVAKORD:
1. Lühiülevaade Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 koostamisest. Piret Hartman, kultuurministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler 2. Integratsiooni Sihtasutuse tegevustest kohanemis- ja lõimumisteenuste teekaardi loomisel. Kätlin Kõverik, Integratsiooni SA vanemnõustaja
3. Ülevaade lõimumisalase juhenddokumendi koostamisest kohalikele omavalitsustele. Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht.
4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekute lahendamise hetkeseis RES läbirääkimiste protsessis. Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht.
5. Arutelu, kokkuvõtted
 
Päevakorrapunkt 1. Lühiülevaade Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 koostamisest. Piret Hartman, Kultuurministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler.
 
Anne-Ly Reimaa avas koosoleku ja selgitas, et koosoleku eesmärgiks on anda ülevaade töörühmas käsitletud RES-läbirääkimiste ettepankute arengutest alates veebraurist 2020, mil toimus eelmine koosolek.
 
Piret Hartman tervitas osalejaid ja tutvustas Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2020-20230 koostamisprotsessi. Arengukavaga seatakse eesmärke rahvastiku kestlikkuse, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkonnas, samuti ka nendega tihedalt seotud tulemusvaldkondes. Nii Kultuuriministeeriumi kui Siseministeeriumi kodulehel on võimalik tutvuda arengukava visiooniga. Arengukava eest vastutavad Siseministeeriumi rahvastikuministri ametkond ning Kultuuriministeerium. Arengukava väljatöötamiskavatsus ootab valitsusepoolset heakskiitmist. Septembris – oktoobris 2020 käivitub arengukava avalik konsultatsioon ning arengukava täiendamine. Eeloleval nädalal, 15.septembril toimub Ülemiste linnakus Öpiku majas arengukava laiapinnaline arutelu, kuhu on oodatud ka kohalike omavalitsuste esindajad. Arengukava on kavas tutvustada ka riigikogu rahvastikukriisi lahendamise, sotsiaal- ja kultuurikomisjonidele, samuti riigikogu fraktsioonidele vajadusel. Ettepanek on tutvustus läbi viia mitmetele komisjonidele korraga riigikogu konverentsikeskuses.

Lisaks on koostamisel elektrooniline eesti keele õppe tugi, nn keeleõppe tööriistakast, mida koostab Innotiim Daniel Kotsjuba juhtimisel ning mis on valmimisjärgus. Innovatsioonitiimi ülesanne on muuta Eesti avalikke teenuseid kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks.
 
Irene Käosaar tegi ettepaneku kutsuda Innotiimi meeskond tutvustama keeleõppe arendust RES töörühma järgmisele kohtumisele.

Raivo Küüt lisas, et valitsus saadab arengukava väljatöötamiskavatsuse Riigikogule arutamiseks, mille tulemid saadetakse taas valitsusele seisukohavõtuks. Arutelud arengukava koostamisel on olnud tulised, kuid kõige tähtsam on saavutatud kokkulepe kava ühisosas. Arengukava rõhuasetused on aluseks edasisele poliitikakujundamisele. Tähtis on, et kaks valdkonda, nii kohanemine kui lõimumine, käivad ühte jalga. Arengukava tutvustatakse ka kohalikele omavalitsustele.
 
Otsustati:
1. Võtta info teadmiseks.
2. Kiita heaks Rahvastiku ja ühiskonna sidususe arengukava tutvustamine kohalikele omavalitsusetele ja Eesti Linnade ja Valdade Liidule.
 
Päevakorrapunkt 2: Integratsiooni Sihtasutuse tegevustest kohanemis- ja lõimumisteenuste teekaardi loomisel. Kätlin Kõverik, Integratsiooni SA vanemnõustaja
 
Kätlin Kõverik tutvustas loomisel olevat Integratsiooni Sihtasutuse lõimumisvaldkonna nõustaja teekaardi e-keskkonda. Eesmärk on pakkuda valdkonnaga kokkupuudet omavatele töötajatele koolitusi, teabematerjale, parimate praktikate jagamist. Valminud veebikeskkonda plaanitakse tutvustada ja pakkuda ka koolitusi kõikides Eesti maakondades. E-arenduse eesmärgiks on aidata kaasa juhtumipõhistele lahendustele, sihtgrupi kohanemise- ja lõimimisteenustesse suunamisele. Tööversiooni on võimalik leida aadressilt http://loimumisnoustaja.dev.imago.ee/. Keskkonnas on loodud neli moodulit ja esitatud 150 teenust. Portaali kasutamine eeldab kasutamiskonto loomist. Keskkond valmib paari kuu jooksul ning seejärel plaanis eelseisva aasta jooksul koolitada ca 200 inimest. Koolituste käigus saadakse ka tagasisidet teenuse täiustamiseks.
 
Otsustati: Info teadmiseks võtta.

Päevakorrapunkt 3. Ülevaade lõimumisalase juhenddokumendi koostamisest kohalikele omavalitsustele. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekute lahendamise hetkeseis RES läbirääkimiste protsessis. Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht.
 
Anne-Ly Reimaa selgitas, et vastavalt 28.veebruaril k.a. kokkulepitule, on valminud juhend kohalikele omavalitsustele lõimumis-ja kohanemisteenuste kohta. Juhendis kirjeldatakse valdkonnaga seotud institutsioone, antakse üldisi tegevusjuhiseid teenuste arendamiseks, samuti näiteid parimatest praktikatest kohalikes omavalitsustes, antakse ülevaade rahvusvahelisest raamistikust rände- ja lõimumispoliitkas. Dokumenti kaasajastatase igal aastal. Dokument kajastub ka Eesti Linnade ja Valdade liidu kodulehel.
 
Jan Trei küsis, kas dokumenti on kavas ka kohalikele omavalitsustele tutvustada.
 
Anne-Ly Reimaa selgitas, et juhendi tutvustus on planeeritud koos Integratsiooni Sihtasutusega nn maakondade tuuril, mil tutvustatakse ka nõustajate e-portaali. Anne-Ly Reimaa palus saata töörühma-poolse tagasiside dokumendile 25.septembriks.
 
Piret Hartman lisas, et Siseministeeriumi poolne nägemus on, et dokumendile võiks lisada sihtrühmapõhise teenuste joonise.

Jan Trei selgitas, et antud joonise lisamist võib kaaluda, kuid see ei ole hädavajalik. Juhis peab olema selge, mitte liialt pikk. Hea oleks, kui sellega saaks tutvuda veel mõni omavalitsuse ametnik, kel on kokkupuutumis valdkonnaga. Kohalikele omavalitsustele ei pea riigipoolseid suuniseid üle reguleerima. Infopäevi võib ellu viia ka webinari vormis.

Ott Kasuri ütles, et lõimumise ja kohanemise probleeme ei julgeta sotsiaaltöötajate poolt sageli viia kohalike omavalitsuste tippjuhtideni. Mõelda võiks, kas lõimumisega võiks tegeleda erinevates piirkondades turvalisuse nõukogud või maakondlikud arenduskeskused.
 
Kaarel-Mati Halla märkis, et dokument on mahukas ja annab üldise pildi valdkonnast. Selles kajastuva andmestiku perioodiline kaasajastamine on hea mõte. Juhendis täiendavate jooniste koostamine on maitseküsimus.

Anne-Ly Reimaa lisas, et koostamisel olev nõustamise teenuskaart annab täpsemaid juhiseid iga konkreetse juhtumi lahendamiseks. Seetõttu ei ole vaja juhendis esitada väga detailset infot, vaid eesmärgiks on anda üldistav ülevaade valdkonna kohta.

Sulev Valner lisas, et juhend ja nõustamisportaal kohalikele omavalitsustele on vajalikud. Küsimus on, kuidas see omavalitsusteni jõuab. Mõelda tuleb ka imagoloogilisele küljele. Nimetus „lõimumisnõustaja" ei pruugi kõiki kõnetada.

Kädi Koppe selgitas, et Eesti Linnade ja Valdade Liit koostab lõimimisega tegelevate kontaktisikute listi, mille kaudu saab vajalikku infot levitada.
 
Otsustati:
1. Esitada kohalike omavalitsuste juhenddokumenti RES lõimumise töörühmapoolsed kommetaarid 25.septembriks 2020.
2. Kutsuda Innovatsioonitiim tutvustama töörühmale uut eesti keele õppe portaali.
 
Päevakorra punkt 4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekute lahendamise hetkeseis RES läbirääkimiste protsessis. Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht.
 
Anne-Ly Reimaa andis ülevaate lõimimise töörühma poolt esitatud ettepanekute hetkeseisust. Ettepanekute tabelis punktid 2 ja 4 puudutavad teise emakeelega kollektiivide osalemist laulu- ja tantsupeoprotsessist ja eesti keele õpetajate ja kultuuritöötajate puuduse leevendamist Ida-Virumaal.
 
Anne-Ly Reimaa selgitas, et koorilaulu ja rahvatantsu kollektiivide alarahastatus on üle-eestiline probleem ja Kultuuriministeeriumi üks prioriteete RES-läbirääkimiste protsessis, kus planeeritakse kollektiivide juhendajatele täiendavat palgatoetust. Ida-Virumaa kollektiivid saavad täiendavat toetust samast meetmest, kui 2021.aastal RES läbirääkimiste protsessis see ettepanek heakskiidu saab. Kui kohalikud omavalitsused soovivad endale uusi noori kultuuritöötajaid, siis võiks selles osas aidata Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Vajalik on kultuuriakadeemiasse suunduma õppijatele planeerida ka stipendiume või muud toetust tingimusel, et kokku lepitakse ka edaspidised töötamistingimused. Ka on võimalus pakkuda Ida-Virumaa kultuuritöötajatele varjupäevi või praktikapäevi ja -nädalaid kogemuste saamiseks Eestimaa teistest piirkondadest. Riiklikku koolitustellimust haridustöötajate osas enam ei ole. Eesti keele teise keelena õpetaja eriala õppekohtade suurendamine ei ole probleemiks, pigem on küsimus olemasolevate õppekohtades täituvuses, st eesti keele õpetaja eriala valitakse vähe.
 
Anne-Ly Reimaa selgitas, et ettepanekute tabeli punktis 3 kajastatud nõustajate e-teenuskardi tutvustamine on plaanis k.a. II pooles ja 2021.aasta algul. Lõppenud on hange teenusepakkuja leidmiseks. Eesti keele õppe võimalusi (punkt 1) pakuvad eesti keele majad Tallinnas ja Narvas. Vähemusrahvuste kultuuriseltsidega (punkt 5) tegeleb Integratsiooni Sihtasutus, pakkude neile projekti- ja tegevustoetust ning koolitusi.
 
Ettepanekute punkt 3 (teenuskaardi koostamine), punkt 7 (koolituste läbiviimine uussisserändajatega kokkupuutuvatele ametnikele) tegevused viiakse ellu 2020 ja 2021.aastal Integratsiooni Sihtasutuse poolt. Kõik esitatud valitsuskomisjoni ettepanekud on hetkel kaetud riigieelarveliste, samuti Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondide vahenditest.
 
Otsustati:
1. Info töörühma ettepanekute lahendamise kohta teadmiseks võtta.
 
Päevakorra punkt 5. Arutelu, kokkuvõtted.
 
Arutelus üleskerkinud ettepanekud kajastuvad protokollis sõnastatud otsustena. ELVL esitab RES-läbirääkimiste ettepanekud uueks eelarveperioodiks k.a. novembris.
 
Koosoleku juhataja ja protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
Anne-Ly Reimaa
lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht