IKT töörühma kohtumise protokoll (17.02.2020)

Valitsuskomisjoni ja ELVLi esindajatega eelarve läbirääkimiste IKT valdkonna kohtumise
PROTOKOLL


Rahandusministeerium, 17.02.2020
Kell 14.30-16.00

Osalesid:
Kaia Sarnet (RaM),
Siim Sikkut (MKM),
Jan Trei (ELVL),
Henri Pook (ELVL).

Kutsutud:
Kaire Kasearu (MKM),
Kaie Küngas (RaM),
Kristi Müürsepp (RaM),
Mart Uusjärv (RaM),
Toomas Johanson (ELVL),
Kaimo Käärmann-Liive (ELVL),
Ruth Paade (Sotsiaalkindlustusamet).

Protokollis: Kaie Küngas (RaM),

Päevakord:
1. ELVLI esitatud ettepanek STAR arendusteks
2. KOV IKT strateegia koostamise ülevaade ja kaitsmise ajakava ning ELVLi projektiettepanekute esitamine RESi protsessi.
3. KOV IKT rahastamine 2021+ SF perioodil.
4. ELVLi esitatud ettepanekud KOV IKT arendamiseks.

1.    ELVLI esitatud ettepanek STAR arendusteks

Ettepanek: Tagada sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) võimekus andmevahetuseks KOV-ide andmekogudega.

Ruth Paade: käesoleval aastal on plaanis STARi väiketööd ja arendused. Taotlus esitatud uue perioodi vahenditele. Edasisteks tegevusteks on vajalik läbi viia hange ja pigem alustatakse sügisest. Andmevahetuse loomiseks teiste infosüsteemidega on vajalik eelnevalt teha analüüs ja arhitektuuritööd. Täpset aastat, millal tegevused valmis saavad, ei oska öelda. Samas vajadus aru saadav. Variant oleks luua ühtne aken elanikele eesti.ee kaudu. Võib edaspidi arutada võimalusi, kas teha KOVTP-sse või SKAIS autentimine, kust kaudu elanik teenusele jõuab. Sellised tööd eeldavad analüüsi läbiviimist.

Henri Pook: elanikule pole tähtis, kes talle teenust pakub, võiks leida kõik vajaliku elukohajärgse KOVi veebilehelt.

Kaire Kasearu: üha enam peaks tagama sündmuspõhiseid teenuseid ja vähendama taotlemiste (pöördumiste) arvu. Kui info andmebaasis olemas, siis KOV pakub teenust ning elanik ei pea täiendavalt pöörduma. Peab kaaluma, kas KOVTP-s arendada taotlemise võimekust pikaaegselt kui toimub üleminek sündmuspõhisusele.

Ruth Paade: lisataotlused STAR arendustegevusteks on tehtud, märtsis on taotluste kaitsmised. Kinnitatud on väikearendused - parandused, andmevahetuse parandamine, digiallkirjastamise arendus jmt. Teisteks arendusteks on eelnevalt vajalik arhitektuuriplaan. Lõpptähtaegu ei saa veel öelda, sest oleneb analüüside käigus selguvatest võimalustest ja vajadustest. Konkreetsed lahendused räägitakse KOVidega läbi ja võimalik kaasata ka ELVLi.

Kokkulepe: info võeti teadmiseks

2.    KOV IKT strateegia koostamise ülevaade ja kaitsmise ajakava ning ELVLi projektiettepanekute esitamine RESi protsessi.

Arutelul, kuidas ELVLi esitatavad projektitaotlused esitada IKT taotluste RESi protsessi (riigi IKT arendustaotluseid kaitstakse MKMis).

Siim Sikkut: Ettepanek, et ELVL tuleks märtsis kaitsma konkreetseid arendusprojekte, mida soovitakse ellu viia. Oleks samas protsessis koos ministeeriumitega.

Kaire Kasearu: RESi ettepanekut esitades peab olema konkreetne plaan tuleviku KOV IKT kompetentsikeskuse haldusmudeliks. MKM saadab taotlusvormi ja vajalikud materjalid.

Henri Pook: plaanis ELVL juhatuses tutvustada edasist haldusmudelit. Kui juhatus nõustub saavad selle esitada sisendina RESi protsessis. ELVL valmis tulema taotlema. Haldusmudeli ülevaade. Hetkel kolm täistöötajat, üks osalise tööajaga ja üks lepinguline. Ülevaade sisemisest tööjaotusest. Eraldi eesmärk, et büroo valdkonna inimesed peavad oma valdkonna infosüsteeme tundma ja suutma kaasa rääkida. Tehti liikmete rahuloluküsitlus. KOVide ootus oli, et IKT kompetentsikeskus võtaks rohkem juhtrolli ja oleks vahendaja. Etteheited, et projektid on jäänud venima. KOV IKT arengukava homme juhatuses. Välja töötamisel kompetentsikeskuse arendamise alternatiivid. Veel ei kinnita juhatuses, väljatöötamisel. Enne uuele haldusmudelile üleminekut tuleb alustatud projektid lõpuni viia, taristu korrastada. Alates 2023 uus haldusmudel ja uus arengukava uuele organisatoorsele struktuurile. Vajalik, et KOVid arvestaks kasvava kuluga oma RES strateegias. Võiks kaaluda ka 2022 üleminekut, kuid puudub kindlus. Kulu u 1 mln 3.a, sh tegevuskulu, väikearenduste läbiviimine ja omaosalus. See tähendab KOVide omaosalust 2000 eur/KOV. Arutelud ja mudeli väljatöötamine jätkub ELVLi sees.

Siim Sikkut: tõenäoliselt uuel SF rahastamise perioodil on omaosaluse osakaal suurem. Seega arvestada mudeli väljatöötamisel projektide lõikes suurema omaosaluse mahuga.

Henri Pook: kindlasti on osa tulevikutööst taristu ja turvalisuse küsimuste lahendamine ja KOV tasandi teadlikkuse suurendamine. Haldusmudeli alternatiivide vahe on, kuivõrd KOV annab oma IKT eest vastutuse kesksele organisatsioonile.

Siim Sikkut: kolmas alternatiiv on pakkuda taristu osas enamat, et KOVid ei vajaks eraldiseisvat IT lepingut ja suunaks oma IKT eelarve kompetentsikeskusele.

Kaia Sarnet: Ootus on, et 2021.a alguses oleks haldusmudeli tulevikuvisioon selge, et saaks 2022 eelarvest vahendeid taotleda.

Kokkulepe, et ELVLi konkreetsete projektide RESi esitamiseks saadab MKM kutse ja taotlusvormid ELVLile.

3.    KOV IKT rahastamine 2021+ SF perioodil.

Siim Sikkut: üksikute KOVide projektid ei ole MKMi planeeritavatest meetmetest abikõlblikud. Võimalus on esitada taotlusi ühislahendusteks ja andmevahetuseks riiklike süsteemidega. Võimalik, et taristu arendamine jääb abikõlblikuks.

Kaia Sarnet: kui üksikprojektid on maakonna ülese tähtsusega võib olla võimalik toetust taotleda maakonna arengukavade alusel ja toetusmeetmetest.

Jan Trei: kas 2021+ SF perioodil oleks võimalik võimestada ELVLi kompetentsikesksust.

Siim Sikkut: küsimus on, mis allikast seda rahastataks ja kas on vahendeid, arvestades, et kogueelarve on mahult praegusest väiksem. See oleneb ka ELVLi juhatuse otsustusest haldusmudeli osas ja ELVLi omafinantseeringu võimalustest. Eeldus on, et SF toetuse lõppedes on arendused ja kompetentsikeskus ELVLi liikmete rahastada ning tegevus jätkub.

Henri Pook: saab ette valmistada üleminekustrateegia.

Jan Trei: arutatakse ELVLi juhatuses.

Kokkulepe: info võeti teadmiseks

4.    ELVLi esitatud ettepanekud KOV IKT arendamiseks.

Ettepanek: InfraBIM normdokumendi väljatöötamine (projekteerimine, ehitamine, haldamine)

Kaie Küngas: MKMist vastus, et 2019.a. lõpus sai valmis „Avaliku sektori Tellijate ühiste BIM nõuete juhendi" testversioon. Ühte materjali on koondatud nii hoonete kui ka taristuobjektide BIM nõuded. Kaasatud oli ka ELVL. Koostamise käigus sai selgeks, et ilma põhjaliku läbi proovimiseta ei ole mõistlik juhendit käiku lasta. Seega jätkub läbi katsetamine, täiendamine ning parandamine etalonmudeli hankes 2020. aastal.

Kokkulepe: info võeti teadmiseks

Ettepanek: Luua KOV-ide teede ja tänavate kohta infot andvate infosüsteemide automaatne andmevahetus vastavate riigi infosüsteemidega (Tark Tee, Häirekeskus).    

Henri Pook: Eesmärk on, et Anna Teada rakenduse info jõuaks otse Tark Teesse ja Häirekeskusesse. Kui isik teavitab läbi Anna Teada KOVi, kuid tegelikult hädaolukord.

Kokkulepe: Kaie Küngas küsib veelkord sisendi Maanteeametist. Kaire Kasearu räägib Siseministeeriumiga ja annab Henrile teada.

Ettepanek: KOV-de poolt kasutatavate e-teenuseid elanikele osutavate infosüsteemide valdkonna-põhine ülevaatus, mille tulemuseks on nende arendusvajaduse ettepanekud seoses ISKE, eIDAS, DHX, X-Tee6, GDPR ning ligipääsetavuse direktiivi juurutamisega.

Kokkulepe: Esitada ELVLi poolt detailsem projektitaotlus RESi protsessis (päevakorra punkt 2).Kaia Sarnet
Koosoleku juhataja