IKT töörühma kohtumise protokoll (10.09.2020)

Valitsuskomisjoni ja ELVLi esindajatega eelarve läbirääkimiste IKT valdkonna kohtumise
PROTOKOLL


Ministeeriumite ühishoone, 10.09.2020

Kell 9.00-10.00

Töörühma liikmed:
Kaia Sarnet (RaM),
Siim Sikkut (MKM),
Jan Trei (ELVL),
Henri Pook (ELVL).

Kutsutud:     
Kaire Kasearu (MKM),
Kristi Müürsepp (RaM),
Toomas Johanson (ELVL),
Kaimo Käärmann-Liive (ELVL.

Protokollis:Kaie Küngas (RaM)

Päevakord:
1.    KOV IKT tulevik ja kompetentsikeskuse arendamine.

Kaia Sarnet tõi välja, et järgmise struktuurifondi perioodi jaotust ei ole ära otsustatud ning seetõttu ei saa kinnitada, et oleks olemas vahendid KOV IKT arendamiseks ning millise ministeeriumi või valdkonna eelarve sees need oleks.

Jan Trei märkis, et täna esitleme mõtteid KOV IKT arendamise võimalustest, mida uue perioodi struktuurivahendite ja taaskäivitamisrahastu planeerimisel arvestada.

Henri Pook esitas ülevaate ELVLi poolsest KOV IKT koordineerimisest, KOV IKT arengukavast, veebruaris ja augustis läbi viidud küsitluse tulemustest ning tulevikuvisioonist koos võimaliku eelarve mahu ja planeeritud edasiste tegevustega (ettekande slaidid).

Kaia Sarnet soovis teada, kas KOV küsitluse vastustest joonistub välja ka kesksetest IKT teenustest huvitatud omavalitsuste profiil, nt on erisusi suuruse järgi?

Henri Pook vastas, et ei ole selget profiili. KOVidel on erinevaid ootuseid ja peame ka tulevikus arvestama, et teenuste huviliste arv võib ajas muutuda.

Kaire Kasearu juhtis tähelepanu, et kuna erinevaid standardeid ja juhiseid töötab riigi üleselt välja MKM, siis peaks uute juhendite väljatöötamist kui dubleerimist vältima. Plaan luua ühine keskkond, kust kõik juhised koondina kättesaadavad. Eelkõige peaks rõhuasetus olema nende olemasolust teadlikkuse tõstmisel.

Henri Pook täpsustas, et ELVLi eesmärk on riigi nõudeid KOV tasandi mõõtmes enam lahti selgitada ja näitlikustada, nt soovituslikeks tegevusteks lahti mõtestada.

Henri Pook tõi välja, et RESi esitati taotlus IKT kompetentsikeskuse ärianalüüsi läbiviimiseks 2021 aastal, ootame RES otsust. Enne analüüsi peab ELVL juhatus idee heaks kiitma. IKT strateegia maht on 5,5 mln eurot, millest enamus on infosüsteemide arenduskulu. Lisaks on projektiidee KOV detailplaneeringute digiteerimiseks. Ettepanek uuel SF eelarveperioodil kujundada eraldi meede KOVidele, lisavariant kasutada taaskäivitamisrahastut. ELVL arvestab ka omaosalusega, projektipõhise eelarve kogumise ning tuludega teenuste müügist. Plaan on ettepanek viia oktoobrikuu ELVLi juhatusse.

Siim Sikkut märkis, et peale juhatuse tagasisidet peaks uuesti kohtuma ja arutama, kas ja mis rahastamisallikad on võimalikud. SF ja taaskäivitusmisrahastu vahendite planeerimise tähtajad on peatselt tulemas.

Kaia Sarnet võttis kokku, et võtame praeguse idee teadmiseks ja jääme ootama tagasisidet ELVLi juhatusest. SF vahendite osas ei saa veel kinnitusi anda.Kaia Sarnet
Koosoleku juhataja