KOV Tresoor kohalikule omavalitsusele – järk-järgult rakendatav terviklahendus.

2.09.21
Sõnastame põhiteema

Maailm on pidevas muutuses ja muutuste tempo on kiirenev. Meile on inimlikult omane käituda nii, nagu kõik oleks püsiv, ja me saaksime edukalt jätkata – mitte midagi muutes. Paraku see nii ei ole.

Oleme Tresoor Tarkvara tiimis aastaid tegelenud kohalike omavalitsuste temaatikaga ja mõelnud koos heade koostööpartneritega KOV poolelt, kuidas saame just uute, suuremate, ühinenud KOV-de tööd toetada oma tarkvara ja oskusteabega.

Kutsume Teid üles rakendama oma otsustusjõudu, et sisulisi muudatusi ellu viia, ning saada tulemusena jäigad kohad paindlikuks ja andmed informatsioonina kasutatavaks. Selle eelduseks on andmekorje kohtadelt – osavaldadest, allasutustest ja KOV äriühingutelt, mida saame aidata vajaduspõhiselt lahendada.

Pakume KOV arvestustegevust ulatuslikult katvat tarkvara, mis tegeleb, nagu öeldud, ka andmevooga kohtadelt keskjuhtimisse ja vastupidi. Kui tihtipeale on KOV-l erinevad tarnijad Personaliarvestuse, Palga, Majandustarkvara, e-arvete teenuse, Eelarve koostamise ja aruandluse tarkvara osas (mis nõuab ulatuslikku liidestamist), siis meie pakume kõigi nimetatud lõikude jaoks ühtsel andmepanga alusel toimivat tarkvara samalt tarnijalt – Tresoor Tarkvara OÜ.
Meie pakutav tarkvara on jätkuvas arendamises, sh kohandused, mida nõuab seadusandlus. Tarkvara on loodud Eestis, kaasa arvatud KOV toimimist toetav infosüsteemi mudel ja lahendus. Tresoor Tarkvara on Tresoori kõigi tarkvaraosiste, -lahenduste, liideste ning veebiprogrammide autoriõiguse omanik ning kaubamärgi TresoorTM valdaja.
 
Sisuliselt: Kes pakub omavalitsuse töötajatele väärtust?

Omavalitsuse töötajad teevad nii olulist tööd KOV mitmekülgsetes ülesannetes ja elanikele teenuste tagamisel, et väärivad tõeliselt head, edasiviivat töövahendit finantshalduse ja -arvestuse valdkonnas.

Kui natuke unistada: milline see olla võiks? 
Kohalik omavalitsus on nagu riigi mudel vähendatud mõõdus, välja arvatud riigikaitse. Seejuures on terve hulk erinevaid info tarbijaid, ja ka info andjaid. Neile kõigile tuleb luua kontaktpind. Õmblusteta. Nõnda vähendame vigu, dubleerivat tööd, kulusid, võidame selgust andmetes, selgust vastutajates ja – aega. 

Küllap oleme siiani harjunud, et info (andmed) on eraldi tarkvarade „küljes", ja nende liigutamine on eraldi mahukas töö. Taolist tööd ei ole vaja teha – see  on Tresoori sõnum! 
Seega üks vastus, mida meie pakume, on:  tarkvara olgu valdkondade ülene. Koondav, sisukas, ülevaatlik.

Koguni automatiseeritud nii palju kui võimalik.

Näiteks: inimene võetakse tööle, tema andmed on seejärel raamatupidamises kasutatavad, ja enam ei pea raamatupidaja tegelema kontaktandmete, pangakonto numbrite ja muu sellisega.
Töötajal on koolitused/lähetused, asutusel puhkusegraafik – see andmestik on tööajagraafiku aluseks, neid asju enam eraldi sisse märkima ei pea. Programm „teab", kus keegi töötab, ja millise lepinguga just siin asutuses töötab, sh mitu lepingut ja VÕS lepingud. Tööajagraafikusse märgitakse ainult konkreetse kuu tegeliku töötamise muutused (haiguspäevad vmt).
Palgaprogramm omakorda lihtsalt kasutab seda infot.

        Kuna KOV-d on küll sarnased, kuid tegelikult ikka erinevad, igaüks oma eripäraga, peab tarkvara olema ulatuslikult seadistatav. Tresoor võimaldab andmepangas seada märgised ja KOV kohased kuluüksused detailsemalt (hierarhiliselt!) nii, et vajadusel saame välja võtta KOV ulatuses nt kõik admin kuluüksuste kulud, või toitlustuse valdkonna kuluüksuste kulud (köögid) jne jne. Lähemalt saab sellest lugeda dokumendi lõpus olevast kogemuse viitest.
. . . . .

Mis on omavalitsuse suurimaid valdkondi? Haridus. Mida see tähendab? Arvukaid allasutusi, lisaks tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna teenused. Mis sellest omakorda tuleneb? Vajadus esitada suurel arvul müügiarveid, seejuures samadele isikutele, muutuvad kogused ja/või teenused. Mis on Tresoori vastus sellele vajadusele: Massarvete ehk nn.Lepingute moodul, veebiliidesega asutustele, kes saavad üle veebi märkida toidupäevad, sotsiaaltranspordi kasutuse jmt. Massarvete mass-väljastus.

Millega on seotud omavalitsuse paljud ostuarved? Energia, kütus, sisseostetavad kaubad ja teenused. Arved saabuvad e-arvetena. Asutuste arveid on vaja töödelda. Kulud on vaja fikseerida tarbimiskohtade lõikes, ning need kulud on vaja edasi jagada. Riigi raamatupidamise ja KOV enda arvestuse tunnused on vaja rakendada (nt tegevusalad, projektid, objektid, sh sõidukid) Milline on Tresoori vastus sellele komplekssele tööle? 

Vastus koosneb tegelikult mitmest tarkvaralisest teenusest, mis toimivad nagu ka eelmised, kõik sama ühtse andmepanga peal:

Tresoori e-arvete teenus (RIK baasil); veebipõhine Kinnitusring, Arve mall – mis loob kord ette kirjeldatud reegli järgi lõppkujul jaotatud kuludega lausendi koos dokumendiga. Seejuures tunneb programm ära, ja oskab eristada samalt tarnijalt, kuid eri asutustega seotud ostuarveid, ning rakendab vastava malli, ehk lausendi loomise spikrit.

Kinnitusring on ise mahukas veebipõhine teenus, kinnitajate autentimisega, võimalusega dokumente edasi suunata, manuseid avada, ridu jaotada, kinnitada kas korraga või järjest mitme kinnitaja poolt jpm. 

. . . . .

Oluline teema on eelarve: koostamine, koostamise tööjaotus, vajalikud andmed. Edasi lisaeelarved, tervik-eelarve, täitmise aruandlus. Milline on Tresoori vastus sellele vajadusele?
Oleme loonud töövahendi: Eelarve töölaud. Selle vahendiga saab finantsjuht luua eelarve põhja, kasutades olemasolevat andmestikku nii eelarve kui tegeliku täitmise osas, ning iga kulujuht, eelarve koostajana saab töötada oma osaga eelarest. Kogu komplekt kujuneb varem viidatud ühtse andmepanga raames. Siinjuures on eelarve koostajale oluline, et kiirelt on võimalik hinnata koostatava eelarve tulemit – sellekski on vastav vaade.

Eelarve töölaud võimaldab seega saada kasu Tresoori ühtsest andmepangast: nimelt on meil võimalik tuua eelarve koostaja käsutusse ka kogused: energiakulu ühikutes ja kütuseliitrites jne jne. Samuti saab arvestada hinnakomponenti. Eelarve koostamisel saab soovi korral toimida nii projektipõhiselt kui ka objektipõhiselt (objekt = nt sõiduk) Taotlus on tarkvara poolt tugi selliselt, et Excelit poleks eelarve töös sisuliselt enam vaja.

Eelarve täitmise aruandlus on meil lahendatud nõnda, et Tresoori andmepangast läheb info otse PowerBI  väljundisse, jällegi ka koguseline info, pluss on eraldi vaated vallajuhtidele, kulujuhtidele ning välistele infotarbijatele – kõik saavad kasutada visuaalset interaktiivset väljundit.
......

Ja peamine: Tresoori tarkvara komplektiga on kaasas kasvamise, laiendamise, tööjaotuse edendamise võimalused.
 
   
Kontakt: 53469955

P.S. Lääne-Nigula KOV kogemusest artikkel: http://www.tresoor.ee/?id=1597&news_id=46
 
************  INFOTEKST ************  
Lubage, et anname Teile teada tarkvarast Tresoor, mille mitmekülgne funktsionaalsus on väga sobilik omavalitsustele. Tresoor on enam kui raamatupidamistarkvara - see on lisaks veel ka personalitarkvara, korduvarvete haldamise tarkvara, eelarve tööriist, digitaalsed teenused, ning võimalus tekitada selliseid aruandeid, mida Teie asutusel vaja on! 
 
Tarkvara kasutavad mitmed suured Eesti asutused, kellele oleme pakkunud just neile vajalikke erilahendusi (näiteks sihtasutuse, haigla või omavalitsuse eripärasid arvestades).
 
Tresoor tarkvara sisaldab järgmist: 
1) kõik vajalikud andmed koonduvad ühte andmebaasi ega vaja täiendavaid liideseid või eraldi sisestamisi.  Koos on Personal, Palk, majandustarkvara Tresoor ERP, dokumentide kinnitusring; töögraafikud. Kõik nimetatu on KOV spetsiifika kohane.

Personali andmed on otse Palgale sisendiks; samuti töögraafikute programmi tulem. Palgamoodulist saab mõne klikiga kätte ka tööjõu statistikaaruande. 

2) kasutada on Lepingute moodul, mis võimaldab koostada ja väljastada korduvaid, perioodilisi müügiarveid (lasteaiad, koolid, hooldekodu nn. korduvarved), ning neid väljastamise eel vastavalt vajadusele muuta (mh arveldusperiood, järgmise arve kuupäev);

3) allasutused saavad arvete väljastamiseks üle veebi sisestada jooksvalt antud perioodi andmeid (lasteaia toidupäevad, muud muutuvtasud sh lepingute muutuvosised);

4) üüriarvete koostamise ja väljastamise moodul;

5) e-arvete teenus – otse tarkvarast nii müügiarvete saatmiseks kui ka ostuarvete vastuvõtmiseks;

6) ostuarved saab töödelda lõppkujul jaotatud kuludega lausendiks automatiseeritult, kui üks kord luua programmile korduvkasutamiseks vastav kirjeldus.

6) eelarve ja täitmise andmed hõlpsalt kättesaadavaks - aruandlus integreeritud Exceli või Power BI-ga, on hästi sobiv mh. operatiivselt allasutuste juhtidele jt. kulujuhtidele kasutamiseks;

7) ühtse andmekogumi raames saab eraldi pidada allasutuste dokumentide arvestust, on võimalik pidada projektide ülevaatlikku arvestust, samuti erinevate objektide (nt sõidukite) kuluarvestus.

8) eelarve töölaud finantsjuhile ja kulujuhtidele – eelarve koostamiseks.
Veelkord: Personal, Palk, Tresoor majandustarkvara, Eelarveliste asutuste tarkvarakiht, kinnitusring ning e-arvete teenus moodustavad sisuliselt ühe terviku, kasutajal pole vaja teha andmeülekandeid oma süsteemi eri osade vahel. Näiteks tähendab see, et uue töötaja andmed on pärast töölevõtu vormistamist Personalis koheselt ka palgaarvestuseks olemas.

See tähendab, et raamatupidamine ei pea enam dubleerima töötajate panga jmt. andmeid, vaid kasutab personali poolel tehtut, ja see on üks tervik.
 
Peakasutajatele: Kõik eelarvelised tunnused, ning lisaks omavalitsuse soovitud arvestuslõiked: nt. Projektid, kinnisvaraobjektid, sõidukid, hanke numbrid jms saab märkida kandeinfosse. Tüüpkanded on salvestatavad ja korduvalt kasutatavad. Hästi paindliku aruandlusega saab vaadelda neid arvestuslõikeid, ja saada kokkuvõtteid ka kontodest sõltumatult. Koondsummadelt  saab edasi liikuda algdokumendile, vajadusel muuta. Omaette teema on projektidega ja finantseeringutega seotud aruandlus.

Kõikidele infosüsteemiga töötavatele kasutajatele on rakendatud kasutusõigused, mis tagab iga kasutaja ligipääsu ainult talle tööks vajalikele andmetele.

Tresooriga võib kujuneda olukord, et vajate vähem erinevaid tarkvarade lepingupartnereid.
Et säästa Teie väärtuslikku aega, on käesolev teavitus vormilt võimalikult lühike. Soovides lugeda pikemalt tarkvara võimalustest, palun andke sellest teada: saadame lähema info vastavalt küsitule.
 
P.S. Meie kodulehel on Lääne-Nigula KOV kogemusest ka artikkel: http://www.tresoor.ee/?id=1597&news_id=46

Teie küsimustele vastame hea meelega, kui saadate kirja info@tresoor.ee
Aitäh lugemast!
 
Tiiu Lumberg
Tarkvara Tresoor OÜ tiimijuht
Infosüsteemide projekteerija, majandusmagister 
mobiil: 53469955
Tiiu.Lumberg@tresoor.ee