22. - 26. jaanuar 2018 a nr. 1

Nädalakiri nr  1/2018                22.01. – 26.01.2018

 1. Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni NAT koosolek 22. jaanuaril
 2. Regioonide Komitee majanduspoliitika komisjoni ECON koosolek 23. jaanuaril
 3. Käivitati uus Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra piirkondliku koostöö toetusfond
 4. Regioonide Komitee tasuta e-õppe kursus „Kuidas ELi ressursse piirkondades ja linnades kõige paremini kasutada"
 5. Euroopa kosmosepoliitika  aastakonverents Brüsselis 23. Ja 24. jaanuaril

………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. NAT komisjoni koosolekul toimus
 1. arutelu tervishoiusüsteemide tuleviku üle, osales  Vytenis Andriukaitis, Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik.

Volinik tutvustas ELi algatusel tervishoiualase raamistiku raames koostatud riiklike tervishoiusüsteemide uuringu tulemusi.

Tervishoiuteenuste haldamine on detsentraliseeritud EL-i 20 liikmesriigis, nagu ilmneb Regioonide Komitee läbiviidud uuringust, kusjuures sellised muudatused ei ole võimalikud ilma kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamiseta ja pühendumuseta.

"Poliitikakujundajate esimene prioriteet on radikaalne muutus tervise edendamise ja haiguste ennetamise suunas. Praegu kulutatakse  ennetustööle  vaid umbes 3% tervishoiueelarvest, kuigi kroonilised haigused moodustavad kuni 80% tervishoiuteenuste kuludest. See olukord paneb mõtlema. Investeeringud heasse tervisesse tasuvad end  ära! Tõendid, mis seovad majanduskasvu ja paremat tervist, on selgelt arusaadavad - paremat tervishoiuinvesteeringut pole kui seda on ennetamine, "ütles volinik Andriukaitis.

Euroopa Komisjoni raportid näitavad ELi liikmesriikide suuri erinevusi. Vananev elanikkond  kõigis liikmesriikides ja kiiresti vananev tervishoiutöötaja (üle 34% on üle 50 aasta vanuses. Ennetuseks kulutatakse ainult 3% riiklikest tervishoiueelarvest, krooniliste haiguste raviks kulutatakse 80%. Euroopas on kõrgeim alkoholi tarbimise tase maailmas ning  20% 15-aastastest on ülekaalulised või rasvunud. 27% patsientidest käivad  erakorralise abi osakonnas ebapiisava esmatasandi arstiabi tõttu. Paljud liikmesriigid seisavad silmitsi tervishoiutöötajate puudusega maapiirkondades, isoleeritud ja mahajäänud linnapiirkondades.

NAT komisjoni esimees Ossi Martikainen (FI / ALDE) ütles, et elanikkonna vananemine, suurem surve tervishoiusüsteemidele, finantsiline ebastabiilsus ja tervishoiu järkjärguline erastamine võivad kaasa tuua kahetasandilise süsteemi loomise. Eraõiguslik tervishoid on paljudel juhtudel teretulnud ja vajalik alternatiivina, kuid peame tagama, et avalikele teenustele on olemas rahalised vahendid, mida need vajavad, et vältida kodanike vahelist tervisealast ebavõrdsust.

Kõikehõlmava analüüsi puudumine on juba ammu tervisepoliitika kujundajatele  olnud teada kui peamine takistus. Euroopa Komisjoni ja Regioonide Komitee uuringud täidavad selle puudujäägi, mis on ELi poolne tõeline lisandväärtus.

„Tervis on vaieldamatult ELi põhitegevus, vastasel juhul ei oleks rikkust," ütles Birgitta Sacrédeus (SE / EPP). NAT komisjoni liikmed rõhutasid ennetava tervishoiu tähtsust ja haiguste ennetamisse tehtavate investeeringute keskset rolli. Arutelu puudutas ka Euroopa paradoksi: Euroopa on kontinent, kus alkoholitarbimine elaniku kohta on kõrgeim, samuti alkoholitoodang. Euroopas on alkohoolsed joogid aga kulinaarse ja kultuuripärandi osa. Kuigi Euroopal on mõned maailma parimad põllumajandustooted, on eurooplased üha enam ülekaalulised ja tarbivad keskmiselt 500 kcal / päev rohkem kui 40 aastat tagasi.

b) Arutelu Komitee ja WHO vastastikuse mõistmise memorandumi praeguse seisu üle. Sõna võttis Leen Meulenbergs, Maailma Terviseorganisatsiooni esindaja Euroopa Liidus

c) Arvamus - arvamustevahetus     „ELi metsastrateegia vahehindamine"

        Raportöör:         Ossi Martikainen (ALDE/FI); omaalgatuslik arvamus

d) Arvamus – arvamustevahetus „Euroopa Merendus- ja Kalandusfond pärast 2020. aastat – investeerimine Euroopa rannikukogukondadesse"

Raportöör: Alberto Núñez Feijóo (EPP/ES); omaalgatuslik arvamus

e) Ettekanne ja arutelu liikmetega teemal „ELi ja Hiina turismiaasta (2018)"

        Sõna võttis Yang Xiaoguang, Euroopa Liidu juures asuva Hiina Rahvavabariigi esinduse poliitikaosakonna juhataja

g) Ettekanne ja arutelu liikmetega teemal „Euroopa reisikaardi algatus"

h) Ettekanne ja arutelu liikmetega teemal „Agrometsandus"

Sõna võttis Olivier Baudry Belgia Valloonia piirkonna agrometsanduse liidust.

NAT komisjoni koosoleku dokumendid siin

 

 1. ECON komisjoni koosolekul olid arutelul
 1. Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Investeerimispanga koostöö tegevuskava 2018
 2. Euroopa tööstusstrateegia – kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll ja vaatenurk

               Raportöör:         Heinz Lehmann (DE/EPP); omaalgatuslik arvamus

               Aluseks Euroopa Komisjoni dokument:                Teatis „Investeerimine aruka, innovatiivse ja jätkusuutliku tööstuse nimel. Uus ELi tööstuspoliitika strateegia", COM (2017) 479 final

Sõnavõtja: Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi innovatsioonipoliitika ja majanduskasvu toetavate investeeringute osakonna juhataja Mark Nicklas

               Esimene arutelu ja vastuvõtmine:          23. jaanuar 2018

               Vastuvõtmine täiskogu istungjärgul:      22.–23. märts 2018

Euroopa tööstusstrateegia eesmärk on vastata praegustele ja tulevastele väljakutsetele, võimalustele ja teguritele, mis on olulised Euroopa tööstuse konkurentsivõime jaoks. Raportöör Heinz Lehmanni (DE / EPP) koostatud arvamuse eelnõus rõhutatakse innovatsiooni, oluliste tehnoloogiate arendamist, olulisi Euroopas ühist huvi pakkuvaid projekte, digitaliseerimist, väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid ning juhtimist, mis viib vähese süsinikdioksiidiheite ning ringmajanduseni. Arvestades piirkondade ja piirkondlike ökosüsteemide keskset rolli tööstuse moderniseerimisel, nõuab raportöör, et ELi strateegial oleks tugev piirkondlik mõõde.

Ta rõhutab veelgi, et hästitoimiv kaupade ja teenuste ühtne turg on oluline kohalike ja piirkondlike ettevõtete paremaks integreerimiseks ülemaailmsetes väärtusahelates, mistõttu on see Euroopa tööstuse oluline edutegur. Ja väidab, et sügavam ja õiglane Euroopa ühtne turg soodustaks töötleva tööstuse tootlikkust ja konkurentsivõimet.

 1. Euroopa Kaitsefondi loomise ettepanek

Raportöör:         Dainis Turlais (LV/ALDE); omaalgatuslik arvamus

Komisjoni dokument:   Teatis Euroopa Kaitsefondi käivitamise kohta, COM (2017) 295 final

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet, COM (2017) 294 final

Arvamuse eelnõus toetab Riia linnavolikogu liige Dainis Turlais (LV / ALDE) Euroopa Kaitsefondi (EAF) loomise algatust ning Euroopa kaitsealase tööstusarengu programmi loomist Euroopa kaitsetööstuse uuenduslikkuse ja konkurentsivõime suurendamiseks. Ta juhib tähelepanu sellele, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja alustavad ettevõtted võivad märkimisväärselt kaasa aidata kaitsesektori tehnoloogilisele arengule, samuti võiks  nende kaasamine Euroopa tarneahelatesse suurendada ELi julgeolekut ja kaitsevõimet, tööstuse konkurentsivõimet ja Euroopa strateegilist autonoomiat.

 1. Kaubanduspakett

Raportöör:         Micaela Fanelli (IT/PES)

Komisjoni dokumendid: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, COM(2017) 487

Välismaiste otseinvesteeringute jälgimise ühine raamistik on peamine arutelupunkt ELi kaubanduspoliitika arvamuse eelnõus, mille koostas Campobasso provintsis asuva Riccia linnapea Micaela Fanelli (IT / PES). Raportöör tervitab kogu ELi hõlmavat otseste välismaiste investeeringute kontrollimise põhimõtet, kuid nõuab, et selleks on vaja ELi tasandil selgemaid kriteeriume ja rohkem õiguskindlust. Ta rõhutab ka, et kavandatav mitmepoolne investeerimiskohus (MIC) ei tohiks mööda minna siseriiklikest õigussüsteemidest ega kohalike omavalitsuste otsustest, mis kaitsevad erainvestorite õigusi.

 1. Arvamus – Struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketi muutmine ja uued euroala eelarvelised toetusvahendid
 2. Arvamus – arvamustevahetus                 Riigihangete pakett

Raportöör:         Adrian Ovidiu Teban (RO/EPP); omaalgatuslik arvamus

Komisjoni dokument:   Teatis „Kuidas rakendada Euroopa riigihanked kogu Euroopa teenistusse", COM(2017) 572 final

Komisjoni soovitus riigihankevaldkonna kutseliseks muutmise kohta, C(2017) 6654 final

 

Kolme ECON komisjoni koosolekul arutatud ja vastu võetud arvamuse keskmes on Euroopa konkurentsivõime tugevdamine globaliseeruvas maailmas. Linnadel ja piirkondadel on olulised volitused ja pädevus valdkondades, mis on tööstuse ja kaubanduse jaoks olulise tähtsusega, näiteks teadusuuringud ja innovatsioon, haridus ja oskused, eksporditoetus, infrastruktuur, VKEd ja reguleerimine. Parimad linnad ja piirkonnad on Euroopa edu jaoks äärmiselt olulised.

ECON komisjoni koosoleku dokumendid siin

 

 1. 24. jaanuaril käivitati Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra regionaalkoostöö fond. Kuigi enamik EMP ja Norra toetuste rahastamist on kohandatud riiklikele algatustele ja abiandvate ja abisaavate riikide kahepoolsele koostööle, on Euroopa Majanduspiirkond ja Norra regionaalkoostöö finantseerimise eesmärgiks piiriülese ja riikidevahelise koostöö tugevdamine doonorriikide, soodustatud riikide ja kümne ELi mittekuuluva riigi vahel.

34,5 miljoni eurone fond toetab koostööd teadmiste jagamise, heade kogemuste vahetamise ja suutlikkuse suurendamise kaudu, seda  EMP ja Norra stipendiumide 2014-2021 programmi raames:

* Innovatsioon, teadustöö, haridus ja konkurentsivõime;

* Sotsiaalne kaasatus, noorte tööhõive ja vaesuse vähendamine;

* Keskkond, energeetika, kliimamuutused ja vähese CO2-heitega majandus;

* Kultuur, kodanikuühiskond, head valitsemistavad ning põhiõigused ja -vabadused;

* Justiits- ja siseküsimused.

Esimeses taotlusvoorus on planeeritud projektidele 15 miljonit eurot. Taotluse esitamise esimese etapi tähtaeg on 1. juuli 2018. Projektid peaksid eeldatavalt algama 2019. aastal.

Toetatavad projektid peavad olema piiriülesed või riikidevahelised ning hõlmama mitmeid partnereid ja tegevusi erinevates riikides. Abikõlblikud ettevõtted peavad taotluse esitama konsortsiumina, mis koosneb vähemalt kolme riigi üksustest.

Loe lisaks: https://eeagrants.org/regionalcooperation

NB! Elektronkirja manuses on leitav värske juhendmaterjal skaneerituna

4.Euroopa Regioonide Komitee uus tasuta e-õpe (MOOC) tehti internetis kättesaadavaks 15. jaanuaril 2018. Võimalik on liituda ka praegu. Igal nädalal uus alateema.

Komitee on esimene ELi organ, kes on välja töötanud ja korraldanud kaks laialt avatud e-õppe kursust: „Euroopa piirkonnad, ELi institutsioonid ja poliitika kujundamine" (2015) ja „ELi eelarve ning piirkondade ja linnade rahastamine" (2016), millest võttis osa üle 15 000 inimese kogu maailmast. Tänu neile positiivsetele kogemustele käivitab komitee kolmanda avatud e-õppe, mis keskendub teemale „Kuidas ELi ressursse piirkondades ja linnades kõige paremini kasutada". See kursus annab asjakohast teavet nii praeguste kui ka tulevaste ELi poliitikasuundade ja programmide kohta, pakkudes praktilisi vahendeid ja näiteid kohalikul ja piirkondlikul tasandil kättesaadavate rahastamisvõimaluste kohta.

Kursus on kättesaadav veebiõppeplatvormil Iversity ja sisaldab videoid, teabelehti, arvutigraafikat ning otseveebis edastatavaid arutelusid koos küsimuste-vastuste vooruga kursuslaste jaoks. Lisaks saavad kursuslased platvormis omavahel õpipäevikute kaudu suhelda. Kursuse kuuel esimesel nädalal (15. jaanuar – 23. veebruar 2018) keskenduvad osalejad igal nädalal ühele konkreetsele teemale ning hindavad oma õppeedukust koduste ülesannete ja iganädalase viktoriini abil. Nädalas kulub õppele umbes 1,5 tundi. Kursuse materjalid on aasta aega veebis kättesaadavad.

Kursus loodi koostöös Euroopa Komisjoni mitme peadirektoraadiga – regionaal- ja linnapoliitika; eelarve; tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse; põllumajanduse ja maaelu arengu; Eurostati – ning Euroopa Investeerimispanga, Interreg Europe'i ja URBACTiga.

Kursus on tasuta, avatud igaühele, kes on huvitatud EList ning kohalikul ja piirkondlikul tasandil toimuvast, ja kasutatav igas seadmes. Palun registreeruge siin: https://cor.iversity.org/

5. Euroopa kosmosepoliitika aastakonverents 23. ja 24.  jaanuaril tõi Brüsselisse kokku ligi 1000  valdkonna tippspetsialisti üle  Euroopa . Osales ka Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige , kosmosevaldkonna   raportöör Andres Jaadla. Selleaastasel  kümnendal juubelikonverentsil (http://www.spaceconference.eu/)  oli teemaks  kosmosevaldkonna edasiarendamine Euroopas. Esinduslikul tippkonverentsil, mis toimus Euroopa  Komisjoni president Jean-Claude Juncker  partonaazi all,  võtsid sõna  Euroopa Komisjoni asepresidendid  ja   volinikud,  Euroopa Parlamendi liikmed ning    kosmosevaldkonna   juhid  Euroopas, eesotsas Euroopa Kosmoseagentuuri direktori  Johann-Dietrich Wörneriga.

Euroopa on kosmosevaldkonna arendamisel  tihedas konkurentsis  Ameerika,  Hiina ja Indiaga ning teiste kosmoseriikidega.  See on strateegiliselt  oluline valdkond   Euroopa julgeoleku  alal,  tõdeti konverentsil.

11. oktoobril 2017 a kiitis EL Regioonide Komitee heaks Rakvere Linnavolikogu liikme Andres Jaadla koostatud arvamuse "Euroopa kosmosestrateegia". Eksperdina aitas Andres Jaadlal arvamust koostada Anu Reinart, Tartu Observatooriumi direktor, teadusnõukogu esimees.

 

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

tiiu.madal@ell.ee