14. - 18. mai 2018 nr. 11

Nädalakiri 11/ 2018                               14.05. – 18.05.2018

Regioonide Komitee täiskogu 129. istungjärk 16. ja 17. mail

Video siin

 

Päevakorras oli:

  1. MITMEAASTAST FINANTSRAAMISTIKKU KÄSITLEV ARUTELU

Sõna võttis eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger

Arutelu liikmetega

ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid toetavad Euroopa Komisjoni jõupingutusi suurendada haridusse, teadusse, noortele ja rändele suunatud investeeringuid ning pooldavad meetmeid, millega vähendada ELi eelarve sõltuvust liikmesriikide rahalistest panustest. Samal ajal rõhutavad piirkondade ja linnade esindajad, et kavandatud 10 % kärbe ühtekuuluvuspoliitikas vähendaks nende suutlikkust tegeleda ebavõrdsusega ja levitada innovatsiooni liidu kohalikes kogukondades.

Arutelul toonitasid ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid, et piisava rahastuse olemasolu kõrval on tähtis määratleda piirkondade ja linnade roll järgmise põlvkonna ELi poliitikameetmete elluviimisel, et edendada nende meetmete sünergiat ja mõju. Seda silmas pidades on otsustavad Euroopa Komisjoni ettepanekud uute ELi fondide määruste kohta, mis avaldatakse eeldatavasti mai lõpus ja juuni alguses.

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz märkis: „ELi eelarve projektis on seatud õiged prioriteedid, kuid ELi helgema tuleviku tarvis on vaja suuremat eelarvet. Seda arvesse võttes nõuab komitee selle suurendamist 1,3 %ni ELi 27 liikmesriigi kogurahvatulust. Euroopa peab ilmselgelt leidma lahendused uutele probleemidele, nagu ränne ja kaitsepoliitika, kuid seda ei tohiks teha ELi ühtekuuluvuspoliitika arvelt."

Debati täispikk video siin

Pressiteade siin

 

  1. ARUTELU EUROOPA IDENTITEEDI TUGEVDAMISEST KULTUURI ABIL

Sõna võtsid hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ning

Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Petra Kammerevert

Video parlamendiliikme sõnavõtuga siin

Arutelu liikmetega

Voliniku sõnavõtt siin

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul kõnelenud volinik kordas, et ühise Euroopa identiteedi tugevdamine ning sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse edendamine on üks Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 eesmärk ja homse Euroopa ülesehitamise tingimus.

Euroopa Komisjoni ettepanekus ELi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta hõlmatakse praegused Euroopa kultuuri ja loovust toetavad meetmed uude programmi „Loov Euroopa" ja suurendatakse mõnevõrra nende eelarvet. Komisjon teeb samuti ettepaneku kahekordistada programmi „Erasmus+" eelarvet ja tugevdada Euroopa solidaarsuskorpust. Need vahendid on lisatud uude klastrisse „Investeerimine inimestesse, sotsiaalsesse ühtekuuluvusse ja väärtustesse", mille kogueelarve on 139,5 miljardit eurot.

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ütles: „Kultuur ja haridus peavad aitama tugevdada ELi ühtekuuluvuse tunnet ja kultuuripärandit tuleb käsitleda Euroopa strateegilise ressursina. Ulatuslikum investeerimine pehmesse jõudu, sh noortesse, haridusse ja kultuuri, on suurema solidaarsuse tagatis ja parim vastumeede meie ühise Euroopa identiteedi hääbumise ohule. Neid prioriteete tuleks kajastada järgmise ELi eelarve erinevates programmides."

Pressiteade siin

 

  1. ARVAMUSTE  VASTUVÕTMINE

 

„ELi metsastrateegia vahehindamine" Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Ossi Martikainen (FI/ALDE)

Regioonide Komitee arvamus on ELi kohalike ja piirkondlike juhtide panus ELi metsastrateegia vahekokkuvõtte tegemisele. Strateegia koostati 2013. aastal ja Euroopa Komisjon vaatab selle läbi käesoleva aasta sügisel ning teeb vahekokkuvõtte.

Ossi Martikainen ütles: "Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on metsanduses palju kogemusi, kuna nad on sageli metsaomanikud, nad majandavad metsi ja rakendavad metsandust käsitlevaid riiklikke ja ELi õigusakte. Meie soovitustes rõhutatakse mitmeid viise, kuidas peaksid kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kasutama oma pädevust." Raportööri sõnavõtt siin

Regioonide Komitee arvamuses ELi metsastrateegia läbivaatamise kohta rõhutatakse metsade tähtsust kliimamuutustega võitlemisele ja Euroopa majandusele. Umbes 10% ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest ladustatakse metsades. Metsandus ja metsateenused pakuvad tööd 3,5 miljonile inimesele. Kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tuleks näiteks anda rohkem võimalusi kujundada metsade mitmekesisust toetavaid ELi algatusi, näiteks Natura 2000. Konkreetsetest ettepanekutest lähtuvalt kutsutakse arvamuses üles tegema investeeringuid tehnoloogiasse, rajatistesse ja tootmisesse.

Pressiteade inglise keeles siin

 

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfond pärast 2020. aastat: investeerimine Euroopa rannikukogukondadesse" Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Alberto Nuñez Feijoo (ES/EPP

Raportööri sõnavõtt siin

Kohalikud ja piirkondlikud liidrid kutsuvad EL-i üles suurendama Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) eelarvet 0,6-1% -ni ELi kogu eelarvest pärast 2020. aastat. Komitee toetab Galicia presidendi Núñez Feijóo taotlust võtta kasutusele uus finantsinstrument, mis annaks väikestele rannikuäärsetele kogukondadele juurdepääsu riskikapitalile ja laenude pangagarantiidele. EMKF on liidu peamine rahastamisvahend, mis toetab ühist kalanduspoliitikat.

 

 „ELi kodanikukaitse mehhanismi läbivaatamine"

Raportöör: Adam Banaszak (PL/ECR) Raportööri sõnavõtt siin

Sõna võttis Euroopa Parlamendi liige ja parlamendi otsuse ettepaneku raportöör Elisabetta Gardini (IT/EPP) Video sõnavõtuga siin

ELi tasandi kodanikukaitse meetmed peavad keskenduma pigem liikmesriikide nende kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegevuse kooskõlastamisele ja toetamisele, mitte tsentraliseerima pädevusi ELi tasandil, väidetakse arvamuses. Kohaliku kogukonna tegevus on sageli kõige kiirem ja kõige tõhusam viis katastroofist põhjustatud kahju ohjamiseks.

Pressiteade inglise keeles siin

 

„Innovatsiooni edendamine Euroopa piirkondades: vastupanuvõimelise, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu strateegiad" Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA) Raportööri sõnavõtt siin

"Tulevased aruka spetsialiseerumise strateegiad peaksid põhinema piirkondadevahelisel strateegilisel koostööl, mille kaks eesmärki on luua regionaalsete innovatsiooni- ja arengupoliitikate ning rahastamisvahendite vaheline sünergia ning teiseks topelttöö vältimine," selgitab raportöör Mikel Irujo Amezaga.

Sõna võttis Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni liige Lambert van Nistelrooij (NL/EPP), kes toetas raportööri ettepanekuid. Ta juhtis tähelepanu Euroopa koostöö lisandväärtusele uute toodete ja teenuste paremal rakendamisel ja kasutuselevõtul ning kutsus üles paremini integreerima aruka spetsialiseerumise kontseptsiooni ELi järgmise teadus- ja uuendustegevuse raamprogrammiga.

Pressiteade inglise keeles siin

 

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud)"

Raportöör: Mark Weinmeister (DE/EPP)

Video raportööri sõnavõtuga siin

Komitee tervitab Euroopa Komisjoni ettepanekut sõnastada uuesti nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta, et praegusi teaduslikke ja tehnilisi arengusuundumusi arvesse võttes tagada tarbijatele ELi liikmesriikides kvaliteetne joogivesi.

Euroopa Komisjon esitas selle ettepaneku 1. veebruaril 2018. Komitee toetab Euroopa Komisjoni eesmärke kaitsta joogivee kvaliteeti inimese tervisele kahjulike mõjude eest kontrollide ja ELi direktiivis esitatud miinimumnõuete täitmise kaudu. Liikmed taotlevad ühtset kogu ELi hõlmavat joogiveega kokkupuutuvate materjalide ja toodete hindamiskava. (Nt mikroplastiga kaasnevad selged terviseriskid) Liikmesriikide kohalikul ja piirkondlikul tasandil on otsustav osa kontrolli-, ennetus- ja parandusmeetmete võtmisel, mille eesmärk on saavutada ja kindlustada tarbijatele direktiivis nõutud kõrge joogivee kvaliteet.

Sõna võttis Euroopa Parlamendi liige ja direktiivi ettepaneku raportöör Michel Dantin (FR/EPP)

 

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta"

Raportöör: Mauro D'Attis (IT/EPP) Raportööri sõnavõtt siin

Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on paljudel juhtudel keskne vastutus energia tagamisel ja/või jaotamisel, planeeringute koostamisel ja keskkonnakaitses, energiavarustuskindluse tugevdamisel ning kodanike, ettevõtjate ja riigi ametiasutuste koostööpartnerina energiavarustuse valdkonnas. Piisava hulga mõistliku hinnaga maagaasi kättesaadavus usaldusväärsetelt tarnijatelt kaasaegse, turvalise ja vastupidava imporditaristu kaudu on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jätkusuutliku elatustaseme alus ning esmatähtis allikas äritegevuseks. Gaasijuhtmete kaudu tarnitud gaasi hinna üle peetakse spetsiaalseid läbirääkimisi tootjariikidega. ELi vajadus maagaasi importimise järele suureneb lähiaastatel veelgi, mis on seotud sisenõudluse suurenemise ja vastava tootmise vähenemisega ELis. Komitee rõhutab, et taristuprojektid, millega antakse ühele tarnijale juurdepääs üle 40 % ELi või määratletud riskirühmade impordivõimsusest, ohustavad energiajulgeolekut ja siseturu arengut. Riskide leevendamiseks on vaja täielikku vastavust gaasidirektiivi nõuetele, eriti neile, mis puudutavad kolmandate isikute juurdepääsu, omandisuhete eraldamist ning läbipaistvaid, mittediskrimineerivaid ja kulusid kajastavaid tariife.

EL-is on maagaasi siseturu arendamine käimas ja sõltub otsustest ning impordimahu arengust, kuivõrd saab vähendada maagaasi hinnataset kodanike ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks.

 

„Euroopa identiteedi tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Tanya Hristova (BG/EPP)

Gabrovo linnapea Tanya Hristova, rääkides hariduse ja kultuuri kaudu Euroopa identiteedi tugevdamisest, ütles: "Kuigi haridus jääb riigi pädevusse, soovitame tungivalt edendada keeleõpet juba varases eas ja tutvustada õppijaid ühtse Euroopa kultuuripärandi, Euroopa ajaloo ja Euroopa integratsiooniprotsessidega. Samuti on oluline uurida piirkondlikke erinevusi ning majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi, mis tulenevad oskuste puudumisest ja ebakõladest ELis. "

 

„Kultuuripärand kui ühtekuuluvamate ja kestlikumate ELi piirkondade strateegiline ressurss"

Eesistujariigi Bulgaaria konsulteerimistaotlus

Pearaportöör: Babette Winter (DE/PES)

Kultuuripärand kujutab endast sisuliselt ELi motot" mitmekesisuses ühendatud ", millel on märkimisväärne mõju turismile, töökohtade loomisele ja majanduskasvule. See aitab kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja elukvaliteedi parandamisele ning pakub arenguvõimalusi demograafiliste muutuste ja rahvastiku vähenemise tõttu kannatavatele piirkondadele. ELi kultuuri ja kultuuripärandit tuleks paremini siduda ELi uue perioodi eelarve prioriteetidega, "sõnas Babette Winter.

Video raportööri sõnavõtuga siin

 

  1. RESOLUTSIOONI VASTUVÕTMINE

Resolutsioon „Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise mõju ELi kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele"

17. mai resolutsioonis, milles väljendati muret edusammude puudumise pärast Ühendkuningriigi ja ELi läbirääkimistes, märkis Euroopa Regioonide Komitee, et Ühendkuningriigi väljaastumisega kaasnevate probleemidega tegelemisel ei tohi ELi kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi jätta üksi.

 

Ühehäälselt vastu võetud resolutsioonis rõhutatakse, et Iirimaa saarel ei tohi kehtestada ranget piirikontrolli. Samuti märgitakse, et selleks, et leevendada Brexiti negatiivset mõju piirkondade majandusele, peaks EL säilitama tugeva regionaalarengupoliitika, kasutama oma põllumajandus- ja kalanduspoliitikat ning muutma riigiabi eeskirjad paindlikumaks. Lisaks kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles hindama võimalikku vajadust luua stabiliseerimisfond piirkondadele, keda Ühendkuningriigi EList väljaastumine kõige negatiivsemalt mõjutab.

Pressiteade siin

 

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis

tiiu.madal@elvl.ee