02. - 06. juuli 2018 nr.13

Nädalakiri nr 13                                       02. – 06. 07. 2018

 1. Euroopa Regioonide Komitee 130. täiskoguistung 4. ja 5. juulil 2018

Toimusid arutelud ja võeti vastu 11 arvamust. Ülevaatlik video siin

 1. Regioonide Komitee president kutsus Brüsselisse liikmesriikide üleriigiliste omavalitsusliitude juhid. 4. juulil toimus kõrgetasemeline kohtumine.  Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindas kohtumisel ELVL-i juhatuse aseesimees Mihkel Juhkami.
 2. Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed Andres Jaadla ja Jan Trei asuvad ette valmistama raporteid. Andres Jaadla raport on kosmosevaldkonna rahastamise teemal EL-i järgmise finantsraamistiku valguses. Jan Trei raporti teemaks on tehisintellekt.
 3. Toimus 2019. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli auhinnatseremoonia. Tiitli võitsid Astuuria, Gelderland ja Thessaly.
 4. 9.juulil algab registreerimine Euroopa Linnade ja Piirkondade Nädala üritustele (iga-aastane üritus oktoobrikuus Brüsselis). Võimalik tutvuda programmiga ja registreeruda kodulehel

 https://europa.eu/regions-and-cities/home_en

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Regioonide Komitee 130. täiskoguistungi raames

toimusid järgmised arutelud:

 

ARUTELU EUROOPA TULEVIKU ÜLE KOHALIKE JA PIIRKONDLIKE OMAVALITSUSTE RIIKLIKE LIITUDE OSALUSEL

Sõnavõtud ning arutelu liikmetega:

Prantsusmaa Linnapeade Liidu esimees François Baroin

Soome Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liidu juhatuse aseesimees Sari Rautio

Poola Suurlinnade Liidu esimees Rafał Dutkiewicz

Esimest korda said kokku Regioonide Komitee liikmed ja liikmesriikide üleriigiliste omavalitsusliitude juhid, et jagada oma seisukohti EL-i peamiste poliitikavaldkondade suhtes, mis otsustavad Euroopa Liidu tulevase arengu. Arutelud keskendusid kolmele valdkonnale - kaasav Euroopa, säästev Euroopa ja innovatiivne Euroopa.

ARUTELU EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUJARIIGI AUSTRIA PRIORITEETIDE ÜLE

Austria föderaalminister Juliane Bogner Straußi sõnavõtt ning

arutelu liikmetega Vt video

Austria eesistumine seab prioriteediks Euroopa Liidu kaitsva rolli, digiülemineku abil jõukuse ja konkurentsivõime tagamise ning naabruskonna stabiilsuse, keskendudes Kagu-Euroopale ja tuginedes järgmistele sihtidele:

turvalisus ja võitlus ebaseadusliku sisserände vastu – eesmärk on teha koostööd ebaseadusliku sisserände, terroriohu ja radikaliseerumise vastu võitlemiseks, tugevdada Euroopa piiriasutusi ning reformida Euroopa ühist varjupaigasüsteemi;

digiülemineku abil jõukuse ja konkurentsivõime tagamine eesmärk on viia lõpule digitaalne ühtne turg, luua digimajanduse jaoks tasakaalustatud reguleeriv raamistik, moderniseerida avalikku haldust, toetada uuendatud tööstuspoliitikat, kehtestada maksueeskirjad ning tagada kõigi ettevõtete jaoks õiglane konkurentsikeskkond;

stabiilsus Euroopa naabruskonnas – ELi vaatenurk Lääne-Balkani riikide / Kagu-Euroopa kohta – eesmärk on edendada häid suhteid ELi ja tema naabrite vahel ning arendada edasi lõppeva Bulgaaria eesistumise tehtud asjakohast tööd.

Juliane Bogner Strauß: „Eesistujariigina soovib Austria kasvatada EL-i kodanike usaldust ja kindlustunnet Euroopa Liidu institutsioonide suhtes. Peame saavutama rohkem, vähemate vahenditega. Peame selgitama kodanikele, mis on EL-i lisandväärtus. Oluline on EL-s kodanikke kaasata. Kavandame EL-i liikmesriikides konsultatsioone . Oleme loonud veebilehe, kus kodanikud saavad jagada oma ootusi ja lootusi. Kodanikud peavad saama teada, et nende muret võetakse kuulda. FRONTEX saab meid kaitsta vaid siis, kui me koostööd parandame."  20. septembril toimub Salzburgis riigijuhtide kohtumine.

 

ARUTELU KLIIMAMUUTUSTE ÜLE

Sõnavõtud:

Euroopa Komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete: Mitmetasandilised kliima- ja energiaalased dialoogid, mida liikmesriigid peavad organiseerima riiklike energia- ja tegevuskavasid koostades, annavad piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele võimaluse Energialiidu mõjutamiseks. Uued ELi eesmärgid tähendavad, et me suudame tõsta oma ambitsiooni CO2 heitkoguste vähendamisel praeguselt 40% -lt kuni 45% -ni aastaks 2030. See annab ELile tugeva positsiooni järgmiseks ÜRO kliimakonverentsiks Katowice'is viie kuu pärast"

Video voliniku sõnavõtuga siin

Poola keskkonnaministeeriumi kõrgetasemeline kliimaküsimuste esindaja Tomasz Chruszczow : Video siin

Bonni linnapea Ashok Alexander Sridharan:   Video siin

Katowice abilinnapea Mariusz Skiba:  Video siin

Arutelu liikmetega – video siin

KOHALIKUD JA PIIRKONDLIKUD MUREKÜSIMUSED SEOSES EUROOPA LIIDUGA    Liikmete sõnavõtud

 

Täiskogul võeti vastu järgmised arvamused:

 1. Idapartnerluse eesmärgid 2020. aastaks: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus. Omaalgatuslik arvamus. Raportöör: Sören Herbst (DE/EPP)

Euroopa Regioonide Komitee sõnul on vaja rohkem rahalisi vahendeid ja ulatuslikumat koostööd, et linnad ja piirkonnad saaksid anda suurema panuse idapartnerlusse. Komitee leiab, et Euroopa Komisjon ei paku oma 2021-2027 perioodi eelarve ettepanekutes piisavalt rahalisi vahendeid  idapartneritega planeeritud tegevuste  toetamiseks.

                                               

 1. Avaliku ruumi kaitse toetamise tegevuskava. Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Jean-François Barnier (FR/ALDE)

Regioonide Komitee kutsub liikmesriike, piirkondi ja linnu üles kaasama avalike ruumide kaitse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi raames teostatud infrastruktuuriinvesteeringutes.

 1. ELi linnade tegevuskava rakendamise hindamine. Omaalgatuslik arvamus. Raportöör: Kieran McCarthy (IE/EA)

Arvamuse teemaks on ELi linnade tegevuskava rakendamise tugevad ja nõrgad küljed. Raportöör, Corki linnavolikogu liige Kieran McCarthy kutsub ELi institutsioone üles kinnitama oma pühendumist linnaküsimustesse.

Linnade Tegevuskava tuleb pidada siduvaks poliitiliseks eesmärgiks, materiaalsete investeeringute ja tulemustega, millel on tõeline legitiimsus.

 

 1. Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel. Omaalgatuslik arvamus. Raportöör János Ádám Karácsony (HU/EPP)

ELi rahalist toetust Euroopa territoriaalse koostöö algatustele järgmises ELi eelarves tuleks oluliselt suurendada, mitte vähendada, rõhutas raportöör  hr Karácsony. Euroopa territoriaalne koostöö pakub majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohalt suurt lisaväärtust ning loob kodanike jaoks parema Euroopa Liidu. "Territoriaalse ja piiriülese koostöö positiivsed tulemused ilmnevad mitte ainult nendes valdkondades, kus ELi rahastab projekte, vaid ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil, kui asutused, sealhulgas riigiasutused, õpivad koostööd tegema," ütles Karácsony.

Arvamus sisaldab mitmeid ettepanekuid praeguste poliitikate täiustamiseks. Näiteks, piiriüleseid mõjusid tuleks süstemaatilisemalt arvesse võtta kõigil otsuste tegemise tasanditel. Oluline on, et projektid, mis suurendavad ELi suhtes usaldust, oleks kõlblikud rahastamiseks. Sellised algatused hõlmavad inimestevahelisi kontakte, kultuuri- ja spordiüritusi ning muid otseselt kodanikele suunatud projekte.

 

 1. Kohalikud ja piirkondlikud stiimulid tervisliku ja jätkusuutliku toitumise edendamiseks. Omaalgatuslik arvamus. Raportöör: Nikolaos Chiotakis (EL/EPP)

Raportöör: „Lapseeas ja nooruses välja kujunenud olulised tervist mõjutavad käitumismudelid kestavad kogu elu. Maiustused, rämpstoit ja suhkruvabad joogid ei ole meie traditsiooniline toit. Meie lapsed tarbivad toidus liiga palju soola, suhkrut ja rasva."  Regioonide Komitee arvamuses on eriline rõhk ka haridusprogrammide tähtsusele koolides, et edendada tervislikku ja aktiivset eluviisi, pöörates tähelepanu ka koolieelsele tasandile.

Regioonide Komitee soovitus on, et toiduainetootjad annaksid tarbijale selget teavet suhkru, soola ja rasvasisalduse kohta. Toitumisalane märgistus peaks olema kättesaadav ka veebis. Kohustuslik lähenemisviis muudaks oluliselt praegust olukorda, kus paljud toiduainete tootjad otsustavad ise, millised tooted on piisavalt tervislikud ja reklaamivad neid lastele sobivana.

 

 1. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid. Omaalgatuslik arvamus. Raportöör: Jacques Blanc (FR/EPP)

 

 1. Majandus- ja rahaliidu reformimise ettepanekud. Omaalgatuslik arvamus. Raportöör: Christophe Rouillon (FR/PES)

Euroopa Majandus- ja Rahaliidu (EMU) tugevdamine peab aitama taaskäivitada riigi investeeringuid, mis jäävad murettekitavalt madalaks. See on peamine sõnum Regioonide Komitee vastuvõetud arvamuses.

 

 1. Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus. Raportöör: Isolde Ries (DE/PES)

Euroopa Komisjoni läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiivi ettepanek on suunatud Euroopa sotsiaalsete õiguste samba oluliste põhimõtete rakendamisele, kehtestades teatavad miinimumnõuded ja ajakohastades olemasolevaid kohustusi teavitada iga töötajat tema töötingimustest. Neljapäeval täiskogu istungjärgul vastu võetud Regioonide Komitee arvamus rõhutab, et läbipaistvuse suurendamine ja erinevuste vähendamine liikmesriikide vahel parandaks nii ELi ettevõtete kui ka töötajate töö tulemuslikkust ELis ja tagaks töötajatele õiglasemad töötingimused. Regioonide Komitee nõuab arvamuses  tungivalt, et eritähelepanu pöörataks ebastandardsetele tööhõivevormidele, mis puudutab hinnanguliselt 4 kuni 6 miljoni töötajat EL-is.

 

 1. Riigihangete pakett. Omaalgatuslik arvamus. Raportöör: Adrian Ovidiu Teban (RO/EPP)

Vastavalt ELi õigusaktidele tuleb kõigile riigihankelepingutele, mis ületavad teatavat künnist, korraldada hanked, järgides läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Euroopa Komisjoni riigihangete paketi eesmärk on kasutada riigihangete potentsiaali vahendina peamiste poliitikavaldkondade toetamiseks. Tänapäeval ei piisa, kui riigihangete puhul saavutatakse avaliku sektori raha eest lihtsalt parim väärtus. Eeldatakse, et avaliku sektori rahaga toetatakse strateegilisi ja uuenduslikke poliitilisi eesmärke, nagu digitaliseerimine, majandusliku ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse toetamine, innovatsioon  ning jäätmete, pettuse või korruptsiooni vähendamine.

Paljud liikmesriigid võtsid riigihankeid käsitlevad 2014. aasta direktiivid üle alles hiljuti ning asutused ja ettevõtjad on koolitus- ja nõustamisteenuste toel nende uute sätetega alles kohanemas. Komitee palub komisjonil kolme aasta jooksul alates nende direktiivide ülevõtmisest igas liikmesriigis hinnata põhjalikult seda, kuidas riigihankeid käsitlevad Euroopa õigusnormid on siseriiklikku õigusesse üle võetud ja kuidas neid rakendatakse, soovitades selleks kasutada mitmetasandilist lähenemist. Komitee arvates tuleks normide rakendamise hindamisel keskenduda sellele, kuidas neid on rakendatud kohalikul ja piirkondlikul tasandil, arvestades, kes on rakendusetapis peamised partnerid, ning mil määral on uued normid lihtsustanud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu riigihangetele, vähendanud bürokraatlikke takistusi ja tõstnud strateegiliste riigihangete kasutamise määra.

 

 1. Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia elluviimine. Raportöör: Michiel Scheffer (NL/ALDE)

Komitee kiidab heaks asjaolu, et Euroopa Komisjon suurendab rahalist toetust kuni 800 miljoni euroni, et suurendada era- ja avaliku sektori poolt alternatiivkütuste taristu rajamiseks tehtavaid investeeringuid. Komitee avaldab kahetsust, et mõned kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ei pääse piisavalt ligi rahastamisallikatele. Edendada tuleks segarahastamist – näiteks juurdepääsu laenudele Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kaudu ja abiga. Rahastusele juurdepääsu tuleks standardida ja seda tuleks võimaldada võlakirjade väljastamise kaudu. Saaste suhtes eriti haavatavatel piirkondadel peaks olema võimalus saastavat transporti maksustada. Sellest saadavat tulu saaks kasutada säästvuse saavutamise meetmete vastuvõtmiseks. Linnades saab teemakse ja parkimistasusid kasutada säästva liikuvuse eest maksmiseks – näiteks investeerides ühistransporti või pargi-ja-sõida-rajatistesse.

 

 1. Kliimaalane juhtimine pärast 2020. aastat: Euroopa ja üleilmne perspektiiv – panus ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 24. Konverentsile. Omaalgatuslik arvamus. Raportöör: Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oluline kogukonna juhi roll ja nad saavad aidata kaasa kliimameetmete võtmisele oma kohalikes kogukondades, ettevõtetes ja laiemas kodanikuühiskonnas. Tugeva energialiidu ja kaugeleulatuva kliimamuutuste poliitika eesmärke saab kõige paremini saavutada siis, kui seadusandlikku ja mitteseadusandlikku tegevust kooskõlastatakse liidu, liikmesriikide ja piirkondade tasandil, ning teadusuuringute ja kohalike energiavarustussüsteemide edendamise abil.

Liikmesriigid peaksid võtma arvesse kohalikul ja piirkondlikul tasandil võetud kohustusi ja selliste algatuste nagu linnapeade pakt raames saavutatud tulemusi. Samuti peaksid liikmesriigid töötama välja menetlused, et arvestada kõigi asjaomaste juhtimis- ja haldustasandite panustega oma riiklikesse energia- ja kliimakavadesse. Lisaks peaksid liikmesriigid asjaomaste kavade raames kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kooskõlas liikmesriigi põhiseaduse ja poliitiliste tingimustega nii kavandamisse kui ka järelevalvesse.

 

Playlist raportööridega Regioonide Komitee 130. täiskogul siin

 

4. Euroopa Regioonide Komitee jagab igal aastal auhindu Euroopa parima arengustrateegiaga  ettevõtluspiirkondadele (European Entrepreneurial Region - EER) nende järgmise aasta tegevuskava eest. European Entrepreneurial Region 2019 auhinnad võitsid Astuuria autonoomne regioon Hispaanias (keskajal Astuuria kuningriik), Gelderlandi provints Hollandis ja Thessaly maakond Kreekas, kelle pühendumine ettevõtluse edendamisele on eriliselt silmapaistev. Vaata nende piirkondade taotlusi arengustrateegiatega siin: Astuuria , Gelderland, Thessaly.

 

 

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis