03. - 07. september 2018 nr. 15

Nädalakiri nr 15                                 03.09. – 07.09.2018

1.  „Euroopa kodanikele lähemale?" Konverents Euroopa Parlamendis 4.septembril

Ühtekuuluvuspoliitika linnaline ja territoriaalne dimensioon peale aastat 2020

  1. EWRC – European Week of Regions and Cities 2018 - 8.-11. september

28. septembril lõpeb registreerimine Euroopa linnade ja piirkondade nädalale (iga-aastane suurüritus oktoobrikuus Brüsselis).

 

Võimalik registreeruda kodulehel

https://europa.eu/regions-and-cities/home_en

Programmiga saab tutvuda siin: 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en

 Sotsiaalmeedias jälgimiseks:

https://europa.eu/regions-and-cities/media/social-media_en

…………………………………………………………………………

  1.   4. septembril toimus Euroopa Parlamendis konverents, kus arutati mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekut Euroopa Komisjoni esindajatega. Selle korraldas Europarlamendi URBANi* töörühm koos organisatsioonidega CEMR* ja EUROCITIES*, juhatas Euroopa Parlamendi liige Jan Olbrycht.

Euroopa linnade ja piirkondade seisukohti esitas CEMR*(Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu),  edastades kohaliku tasandi vajadusi ja teadmisi.

 

*Urban Intergroup at European Parliament http://urban-intergroup.eu/

* Eurocities on Euroopa suurimate linnade võrgustik http://eurocities.eu/eurocities/home

*CEMR - Council of European Municipalities and Regions http://www.ccre.org/

 

Tuleviku ühtekuuluvuspoliitika mõju linnadele ja piirkondadele ning nende kodanikele saab olema  väga suur.

 

Ühtekuuluvuspoliitika kaudu investeerib EL miljoneid eurosid  kohalikku ja piirkondlikku infrastruktuuri ning teenustesse. Järgmise ELi pikaajalise eelarve koostamisel on Euroopa Komisjon välja pakkunud ühtekuuluvuspoliitika uue määratluse ajavahemikuks 2021-2002.

 

 

Siinkohal konverentsil esitatud CEMRi seisukohtadest lühikokkuvõte:

 

Oleme lihtsustamise poolt, aga ühtekuuluvusrahade vähendamise vastu

 

Üldiselt lähevad komisjoni ettepanekud õiges suunas, eriti lihtsustamise osas. Bürokraatia kõrvaldamine on loomulikult abiks, eriti väiksematele kohalikele omavalitsustele.

Kuid mitmed ettepanekud liiguvad vales suunas. Eelkõige  ühtekuuluvusfondi vähendamine. See on otsesõnu vastuolus meie ühiste püüdlustega tugeva ühtekuuluvuspoliitika poole.

 

Komisjoni ettepanek vajab selgitusi

 

CEMRi peasekretäri Frédéric Vallier ütles: "Oleme kuulnud, kuidas poliitikat tuleks kujundada Euroopa tasandil, aga kuidas jääb liikmesriikidega?"

On tõepoolest oht, et liikmesriigid võivad komisjoni ettepanekut valesti tõlgendada. Seda võiks lugeda taaskordseks tsentraliseerimiseks. See on aga täpselt vastupidine sellele, mida linnad, piirkonnad ja komisjon tahaksid. Seega on esmatähtis, et tekst oleks selge ja arusaadav. Ettepanekutes tuleks selgesõnaliselt mainida, et kohalike, piirkondlike ja riiklike valitsuste vahel peab toimuma dialoog  kõigi ELi poolt ühtekuuluvuspoliitika raames rahastatavate programmide teemal.

 

Ärgem unustagem maapiirkondi

 

Euroopa Parlamendi liige Matthijs van Miltenburg märkis: "Ühtekuuluvuspoliitika on mõeldud  kodanikele kohalikul tasandil. Kuid on ka maapiirkondade probleemid ja vajadus tugevdada sidet linna- ja maapiirkondade vahel.  Maapiirkonnad seisavad silmitsi kummitavate väljakutsetega -  rahvastiku vähenemine, digitaalne lõhe ning  väljajäämine Euroopa peamistest liiklusskeemidest. Neid kriitilisi küsimusi tuleb veel käsitleda, ja näidata, et maaelu areng peab jääma tulevase ühise põllumajanduspoliitika prioriteediks."

 

On aeg tegelda territoriaalse dimensiooniga

 

Tegelikult on kõigil ELi vahenditel mõju kohalikule tasandile. Seepärast toetamegi territoriaalset dimensiooni: kõik fondid peaksid integreerima territoriaalse aspekti, mitte eraldama rangelt territoriaalseid ja mitteterritoriaalseid fonde.

 

Kuidas edasi?

Euroopa Parlamendi poolt peaks lõplik otsus langetatama 2019. aasta aprillis. Enne seda, järgmise paari kuu jooksul,  hääletavad Euroopa Parlamendi komisjonid ettepanekute üle, seejärel toimub kohtumine teiste institutsioonidega.

 

  1. Miks osaleda Euroopa linnade ja piirkondade suurimal kokkusaamisel – Euroopa piirkondade ja linnade nädalal Brüsselis 8.-11.oktoobril?

Oktoober on Euroopa linnade ja piirkondade  jaoks kõige olulisem kuu. Mitte ainult ÜRO Maailma elupaikade päeva  (2. oktoober) http://www.un.org/en/events/habitatday/  ja Maailma linnade päeva  (31. oktoober) http://www.un.org/en/events/citiesday/  tõttu, vaid ka sellepärast, et sellel kuul toimub Brüsselis igal aastal Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste peamine üritus:  Euroopa regioonide ja linnade nädal (EWRC – European Week of Regions and Cities). https://europa.eu/regions-and-cities/home_en

 

8.-11. oktoobrini saavad Brüsselis kokku rohkem kui 6000 kohaliku ja piirkondliku tasandi juhti ja eksperti, et tutvustada üksteisele oma suutlikkust ELi ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel, vahetada mõtteid oma ametikaaslastega tõestamaks kohaliku ja piirkondliku mõõtme lisaväärtust Euroopas.

Tänavu on rõhuasetus sellel, kuidas luua tugev ja kaasav ühtekuuluvuspoliitika pärast 2020. aastat ja kuidas kujundada Euroopa tulevikku kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

 

Nagu igal aastal, aitab CEMR (Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu) ka seekord kaasa aruteludele.

Mõned näited:

 

Integreeritud territoriaalne lähenemine ja koostöö vajadus uute väljakutsetega toime tulemiseks (teisipäev, 9. oktoober kell 11.00-13.00)

Tänu partnerlusele mitmete sidusrühmadega meie ühiskonnas (akadeemilised ringkonnad, erasektor jne), on meie linnadel ja piirkondadel võimalik tegeleda mitte ainult selliste väljakutsetega nagu  vaesus ja tööhõive, vaid ka prognoosida oma kodanike tulevasi vajadusi.  Gipuzkoa (Baskimaa, Hispaania) piirkond esitleb mitmeid edusamme, mis on neil saavutatud tänu koostöövalmidusele sellistes valdkondades nagu töö- ja eraelu tasakaal, liikuvus ja vananev elanikkond.

 

Säästva arengu eesmärkide saavutamine piirkondlikul ja kohalikul tasandil (teisipäev, 9. oktoober 2018, kell 14.30-16.00)

ÜRO globaalsed eesmärgid nõuavad  universaalseid positiivseid muutusi majandus- ja  sotsiaalpoliitika, soolise võrdõiguslikkuse ja keskkonnakaitse valdkonnas. Linnade ja piirkondade tegevus on siin otsustava tähtsusega. Lisaks sellele arutletakse, kuidas kohalikud omavalitsused saavad aru säästva arengu eesmärkidest ning kuidas neid võimalik on saavutada.

 

Paralleelüritus*: Roheliste, kaasavate ja atraktiivsete linnade poole! (Kolmapäev, 10. oktoober kell 9.30-11.00)

Kuidas suudavad linnad saavutada säästvat linnaarengut? Kuidas saab (tasuta) RFSC* veebitööriist aidata linnadel ÜRO globaalseid eesmärke lokaliseerida? Me vastame kõigile neile küsimustele säästlike linnade võrdlusraamistiku (RFSC) poolt korraldatud ürituse raames.

*Reference Framework for Sustainable Cities http://ccre.org/activites/view/25

*Paralleelüritustele ette registreerima ei pea

 

PLATFORMA 10. aastapäeva tähistamine (kolmapäev, 10. oktoober 2018)

http://ccre.org/en/actualites/view/3761 European platform for local and regional authorities for development (Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste Euroopa koalitsioon arengukoostöö eesmärgil)

Ürituse käigus antakse ülevaade, kuidas linnad ja piirkonnad nii Euroopas kui kogu maailmas teevad koostööd säästva arengu edendamiseks. Teil on võimalus näha, mida PLATFORMA koalitsiooni partnerid on viimase kümne aasta jooksul teinud. Lisaks tutvutakse  detsentraliseeritud koostöö peamiste väljakutsetega järgmisel kümnendil.

 

Linnapeade pakti kogukond: tulevase ühtekuuluvuspoliitika juhtimismudel (kolmapäev, 10. oktoober kell 14.30-18.00) https://www.linnapeadepakt.eu/

Covenant of Mayors https://www.eumayors.eu/

Linnapeade pakt koondab omavalitsusi, piirkondi, liikmesriike, kodanikke ja kohalikke sidusrühmi. Kohandatakse kliimaalaseid algatusi kohalikele ootustele. Selle seminari eesmärk on näidata, kuidas linnapeade pakti raamistik töötab praktikas ja inspireerib tulevase ühtekuuluvuspoliitika elluviimist.

 

Euroopa sotsiaalne tulevik: kohalik ja piirkondlik arutelu (neljapäeval, 11. oktoobril kell 9.30-11.00)

Alles eelmisel aastal töötati ELis  välja 20 põhimõtet eurooplaste sotsiaalsete õiguste (sotsiaalõiguste sammas) edendamiseks. Kuidas mõjutab sotsiaalõiguste sammas kohalikke omavalitsusi? Milline on kohalike omavalitsuste roll? Arutelu teemal Euroopa sotsiaalne tulevik, selle tagajärjed kohalikul tasandil.

Piirkondade ja linnade Euroopa nädala üritustele on registreerimine avatud 28. septembrini. Kui te ei saa osaleda, siis jälgige arutelusid sotsiaalmeedias.

#EURegionsWeek https://europa.eu/regions-and-cities/media/social-media_en

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis