24. - 29. september 2018 nr. 17

Nädalakiri nr 17                   24.09. – 28.09.2018

Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) koosolek Brüsselis 27. septembril

Koosolekut juhatas Cor LAMERS (NL/EPP)

  1. Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi peadirektori Daniel Calleja Crespo sõnavõtt, millele järgnes arvamuste vahetus.

ENVE koosolek algas Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi peadirektori Daniel Calleja Crespo avaldusega. Calleja Crespo rääkis lühidalt Euroopa Komisjoni presidendi hr Junckeri aastakõnest ja rõhutas, et "keskkonnapoliitika edukus Euroopas oleneb kohalike ja piirkondlike omavalitsuste aktiivsusest. Vaja on poliitilist tahet, ilma selleta ei juhtu mitte midagi. Regioonide Komitee roll on väga oluline, sest otsuste ellurakendamine toimub kohalikul tasandil."

 

  1. Arvamuse „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta" ettevalmistav arutelu. Raportöör Sirpa HERTELL (FI/EPP)

Kohustusliku konsulteerimise taotlus

Sõna võttis Paulo Da Silva Lemos, Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi esindaja

Regioonide Komitee liikmed arutasid raportöör Sirpa Hertelli (FI / EPP) arvamuse eelnõud  teemal "Ettepanek ühekordselt kasutatavate plastmaterjalide direktiivi kohta". Espoo linna volikogu esimees Sirpa Hertell ütles: "Me tervitame komisjoni ettepanekut. Samas peame aga ütlema, et lihtsalt plastist esemete loetlemine ja nende keelamine oleks ebapiisav. Arvame, et Euroopa Komisjon peaks avaldama põhjaliku mõjuhinnangu, milles kirjeldatakse kavandatavate meetmete sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonna-alast mõju. Me kutsume Euroopa Komisjoni üles laiendama meetmete ulatust, nii et need hõlmaks ka mageveekogusid ja madalaid meresid." Arvamus on kavandatud vastu võtta järgmisel täiskogu istungjärgul 9.-10. oktoobril.

 

  1. Arvamuse teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013"  ettevalmistav arutelu.

Raportöör Marco DUS (IT/PES)

Kohustusliku konsulteerimise taotlus

Marco Dus tutvustas oma arvamuse eelnõud LIFE-programmi tuleviku kohta. Raportöör Dus ütles: "Me tervitame LIFE-programmi eelarve märkimisväärset suurendamist peale 2020. aastat. Siiski peame olema ausad: LIFE-i reguleerimisala laieneb ka puhta energia programmidele. Oleme mures kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pärast, kellel on vähem ressursse konkreetsete projektide jaoks. Koos Euroopa Parlamendiga palume veelgi suuremat rahastamist, et toime tulla meie ees olevate suurte väljakutsetega. " Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku suurendada LIFE-programmi eelarvet 3,4 miljardilt eurolt praegusel finantsperioodil 5,45 miljardi euroni aastateks 2021-2027. Regioonide Komitee arvamus võetakse vastu järgmisel täiskogu istungjärgul 9.-10. oktoobril.

 

  1. Arvamuse „Kohalikud energiaomandi mudelid ja kohalike energiakogukondade roll energiasüsteemi ümberkujundamisel Euroopa" arutelu ja vastuvõtmine. Raportöör Mariana Gâju (RO / PES)

Omaalgatuslik arvamus

Liikmed võtsid ühehäälselt vastu raportöör Mariana Gâju arvamuse eelnõu teemal "Kohaliku energiakasutuse ja kohalike energiaühenduste mudelid energiasüsteemi ümberkorraldamisel Euroopas". Cumpăna linnapea Mariana Gâju ütles: "Peame tagama, et kohalikud energiakogukonnad aitaksid kaasa energiasüsteemide detsentraliseerimisele ja demokratiseerimisele ning edendaksid jätkusuutlikku majanduslikku ja sotsiaalset arengut kohalikul tasandil. Selle eesmärgi saavutamiseks on oluline tihedam koostöö ELi  ja liikmesriikide piirkondliku energiapoliitika vahel." Arvamus võetakse vastu 5.-6. detsembri täiskogu istungjärgul.

 

  1. Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta". Toimus arvamuste vahetus.

Raportöör Oldřich Vlasák (CZ /ECR)

Kohustusliku konsulteerimise taotlus

Komitee liikmed arutasid Euroopa Komisjoni ettepanekut vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta.  Raportöör Oldřich Vlasák teatas: "Teeme ettepaneku laiendada määruse eelnõu ulatust mitte ainult põllumajandusliku niisutamise, vaid ka haljasalade niisutamiseks linnapiirkondades, parkides, aedades ja üldkasutatavatel aladel. Vajame korralikku ELi tasandi regulatsiooni põllumajandustoodete ühtse turu kaitseks." Regioonide Komitee arvamus võetakse vastu järgmisel täiskogu istungjärgul 9.-10. oktoobril.

 

  1. Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/"013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL

Raportöör: Andres Jaadla (ET/ALDE)

Omaalgatuslik arvamus

Sõna võttis  Jaimie Silva, Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi esindaja

Arutelu ja vastuvõtmine kavandatud 15.11.2018

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul 5.-6. 12. 2018

Andres Jaadla tutvustas oma töödokumenti "Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa kosmoseprogrammi agentuur". Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla ütles: "Me peame kosmosetehnoloogiad maa peale tooma. Nüüd vajame märkimisväärseid rahalisi vahendeid, et satelliittehnoloogiate potentsiaal  meie kogukondade elu parandamiseks täielikult ära kasutada. Kosmosepoliitika toob ELi kodanikele reaalset kasu, aidates  kaasa investeeringute, töökohtade ja majanduskasvu suurendamisele. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võiksid ära kasutada võimalusi, mida kosmosetehnoloogia pakub. "

Töödokumendi tutvustust saab lähemalt lugeda nädalakirjas nr 16

aadressil http://portaal.ell.ee/18913

Toimus arutelu loodava kosmoseagentuuri rolli üle. Jaimie Silva kinnitas, et ei ole kattuvust ja ei teki dubleerimist. „Uue määrus eesmärk on : tuleb muuta sujuvamaks iga tegutseja roll. Praha agentuur võtab Euroopa Komisjonilt üle mõned ülesanded. Kosmoseprügi jääb liikmesriikide pädevuseks."

 

Pressiteade siin

 

Fotod ENVE koosolekult näha siin

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis