01. - 05. oktoober 2018 nr. 18

Nädalakiri nr 18                           01.10. – 05.10.2018

Regioonide Komitee Loodusvarade komisjoni (NAT) koosolek 1. oktoobril Brüsselis

Päevakorras oli:

 1. Arvamustevahetus teemal „Tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine digitaalsel ühtsel turul: kodanike võimestamine ja tervema ühiskonna loomine" (Euroopa komisjoni teatis COM(2018) 233 final)

Raportöör: Fernando Lopez Miras (ES/EPP) Koosolekul esindas raportööri asendaja.

Omaalgatuslik arvamus, mille vastuvõtmine NAT komisjonis planeeritud 28.11.2018 ja täiskogu istungjärgul 6.-7.02.2019

 

Arutelu kodanike turvalisest juurdepääsust elektroonilisele terviseandmete portaalile, ühtsete standardite loomisest liikmesriikidele, meditsiiniliste vahendite akrediteerimise väljaarendamisest .

Kohalikud omavalitsused tahavad olla kindlad, et uus MFF rahastab neid arenguid, pidades seejuures silmas kohaliku tasandi huvisid.

 

 1. Arvamustevahetus Euroopa Komisjoni dokumendi „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EARFD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)" teemal

Raportöör: Guillaume Cros (FR/PES)

Vabatahtliku konsulteerimise taotlus

 

Oma 2017. aasta juulis vastu võetud perspektiivarvamuses 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika kohta nõudis Euroopa Regioonide Komitee Euroopa Liidult, et ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) muudetaks õiglaseks, kestlikuks ja solidaarseks põllumajanduspoliitikaks, mis teenib põllumajandustootjate, piirkondade, tarbijate ja kodanike huve. Kas Euroopa Komisjoni selle aasta 1. juunil avaldatud seadusandlikud ettepanekud on selle üleskutsega kooskõlas?

 

 • Komitee tõdeb, et vaatamata põllumajanduse ja maapiirkondade majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonnaga seotud probleemidele, teeb komisjon ettepaneku ühise põllumajanduspoliitika eelarvet märkimisväärselt vähendada. Maaelu arengu eelarve kavandatav vähendamine 28 % on vastuvõetamatu ja vastuolus ELi territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgiga.
 • Delegeerides liikmesriikidele ülesande viia ÜPP-d ellu, kasutades selleks riiklikke strateegiakavasid, on oht, et Euroopa põllumajanduspoliitika kaotab seda iseloomustava omadussõna „ühine", samal ajal kui põllumajandustooteid ja toiduaineid turustatakse aga turul, mis jääb endiselt „ühtseks".  Pädevuste liiga ulatuslik ülekandmine liikmesriikidele viiks ÜPP taasriigistamiseni ja konkurentsimoonutusteni
 • Komitee tuletab oma perspektiivarvamuses meelde, et „turgude reguleerimine on tõhusam ja vähem kulukas kui tagasiulatuvalt kriisimeetmete võtmine". Vaatamata üha ebakindlamatele turgudele ja põllumajandussektori sissetulekutele ning põllumajandustootjate suhtes ebasoodsale kasumimarginaalide jaotamisele, tugineb komisjon riiklike sektorite oletatavale vabatahtlikule isereguleerimisele ning sissetulekukindlustussüsteemidele, mis toovad rohkem kasu kindlustusettevõtjatele kui tootjatele.
 • Komitee nõuab, et võetaks kasutusele järgmised meetmed:
 • tootmismahu haldamisel põhinevad kriisivahendid;
 • kõikide tootmisharude turgude vaatlusrühmad, hõlmates tootmiskulude näitajat;
 • valdkondlikud rakenduskavad pigem Euroopa tasandil kui liikmesriikide tasandil, et vältida moonutusi liikmesriikide ja valdkondade vahel.
 • Otsetoetused: õiglasemaks ja solidaarsemaks jaotamiseks.
 • Maaelu areng: Komitee on vastu ÜPP teise samba eelarve olulisele vähendamisele, mis võib suurendada paljude maapiirkondade majanduslikku hülgamist, ning soovitab vastu võtta nn maaelu arengu tegevuskava, et kõikide Euroopa poliitikasuundadega aidataks kaasa ühtekuuluvuseesmärkidele. Euroopa Komisjoni poolne ettepanek teha ümberpaigutus teise samba alt esimese alla: Regioonide Komitee on vastu sellele võimalusele, sest see on vastuolus maapiirkondade huvidega, ning kiidab heaks vastupidise ümberpaigutuse.

 

Sõna võttis Flavio Coturni, Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi üksuse DG AGRI  DDG1.C.1  - „Poliitika planeerimine" juhataja.

F.Coturni: „Eelarve vähenemine tuleneb Brexit'ist ja migratsiooniga tekkinud väljakutsetest. Eelarve saab kompenseeritud liikmesriikide poolsete panustega. Liikmesriikidel on 250 meedet, mille hulgast valida. Teise samba toetused ei ole vaid vähemarenenud piirkondadele. LEADER programm on meie jaoks väga tähtis."

Hr Blanc (FR): „Peame saavutama Euroopa ühtsuse. Peame nägema, mis on juhtunud maapiirkondadega. Ühtne põllumajanduspoliitika ja maaelu areng peavad garanteerima maaelu jätkumise."

Hr Hatch (UK): „ Projektide jagamine ei toimu õiglaselt. Kasu saavad suured turuketid, mitte tootjad."

Pr Jetten (NL): „ Erinevad fondid peavad kindlustama, et toimub innovatsioon ja maaelu areng."

Vastuvõtmine NAT komisjonis 28.11.2018

Vastuvõtmine täiskogu istungjärgul 6.-7.02.2019

 

 1. Ettevalmistav arutelu teemal „Toiduahela riskihindamine"

Pearaportöör: Miloslav Repasky (EA/SK)

Regioonide Komitee leiab, et komisjoni algatus, mille eesmärk on suurendada ELi toidutarneahela riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust, on samm õiges suunas, kuid endiselt on kahtlusi, kas kavandatud muudatused võimaldavad nende uuringute ja andmete sõltumatut teaduslikku kontrolli, arvestades andmekaitse praegust õigusraamistikku. Kõnealune õigusakti ettepanek vastab komisjoni määruse (EÜ) nr 178/2002 toimivuskontrolli järeldustele ja Euroopa kodanikualgatusele „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest". Ettepanekuga muudetakse mitut sektoripõhist õigusakti.

 

 1. Ettevalmistav arutelu teemal „ Euroopa Merendus- ja Kalandusfond"

Pearaportöör: Nathalie Sarrabezolles (PES/FR)

Uue fondi loomine toetab kalandust, vesiviljelust, merekeskkonna kaitset ja sinist majandust mere- ja rannikupiirkondades, eriti maapiirkondades. Regioonide Komitee tunnustab lihtsustamiseks tehtavaid jõupingutusi ja Euroopa tasandil eelnevalt määratud meetmete lõppemist. See annab liikmesriikidele võimaluse lisada rakenduskavadesse meetmeid, mida nad vajalikuks peavad ühise kalanduspoliitika ja merenduspoliitika eesmärkide täitmiseks. Komitee peab aga kahetsusväärseks selle eelarve muutunud jaotamist eelarve jagatud täitmise ning kaudse või otsese täitmise vahel. Jagatud täitmiseks mõeldud eelarve väheneb, kaudseks või otseseks täitmiseks eraldatud eelarve on suurenenud. Komitee teeb ettepaneku toetada uute kalalaevade ostmist, et kiirendada vananeva kalalaevastiku uuendamist. See meede muudaks kutseala atraktiivsemaks, asendades vanad alused vähem saastavate ja ohutumate laevadega, prügikoormust seejuures suurendamata. Komitee nõuab vesiviljeluse arendamisel rangemaid keskkonnastandardeid, kalakasvatuse paremat tundmaõppimist ja ulatuslikumat keskkonnamõju hindamist.

Arvamus võetakse vastu täiskoguistungil 8.-10.10.2018

 

 1. NATi komisjoni panus komitee arvamusse Euroopa Sotsiaalfondi kohta.

Tegemist on dokumendiga, mis on mõeldud NATi komisjoni liikmete panusena aruteludesse Euroopa Sotsiaalfondi ja muude ELi rahastamispoliitikate üle. Selles käsitletakse ELi tervishoiupoliitikat.

ELi tasandil tuleb tegelda paljude uute tervishoiuga seotud küsimustega nagu vananev ühiskond, patsiendikesksed tervishoiusüsteemid, e-tervis, tervisealane ebavõrdsus, ennetus, personaalmeditsiin jm. Uued ELi rahastamisprogrammid, nt Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), peavad neid väljakutseid kajastama. Euroopa Komisjon rõhutab tervishoiu valdkonnaülest väärtust, integreerides tulevase ELi terviseprogrammi ESFi. NAT komisjon leiab, et programmis tuleb leida võimalusi edendada ja soodustada konkreetsete tervishoiupoliitikameetmete suhtes pädevate liikmesriikide asutuste aktiivset vabatahtlikku osalemist.

Konkreetne vajadus aktiivsema tervisepoliitika järele on ELi piirialadel, kus elab 30 % Euroopa rahvastikust. Kodanike ligipääs tervishoiuteenustele on piirialadel piiratud.

 

 1. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Genevieve Savigny tutvustas ÜRO talunike ja muude maapiirkondades töötavate inimeste õiguste deklaratsiooni.

Genevieve Savigny on Via Campesina Euroopa koordinatsiooniasutuse (ECVC) esindaja

Talunike ja muude maapiirkondades töötavate inimeste õiguste deklaratsiooni eesmärk on suurendada talunike põhiõiguste tunnustamist ja kaitset (maaomandiõigused, õigus seemnetele, õigus toidusõltumatusele, õigus inimväärsele sissetulekule ja elatisele, maaelanikkonna kollektiivsed õigused). See on kooskõlas seisukohtadega, mida Euroopa Regioonide Komitee on väljendatud oma varasemates arvamustes.

Deklaratsioon on ühtlasi Euroopa jaoks oluline, kuna

*          põllumajandusettevõtteid kaob kiiresti suurettevõtete arvu suurenemise, miinimumpalgast madalama sissetuleku ja maa hõivamise tõttu;

*          kui lõunapoolsete riikide tootjatel oleks selline juurdepääs tootmisvahenditele ja kohalikele turgudele, mis võimaldaks neil oma maa pealt piisavat elatist teenida, vähendaks see elanikkonna ulatuslikku ümberasumist ja nende inimrühmade rännet põhjapoolsete riikide suunas.

 

Deklaratsiooni algatas talunike rahvusvaheline liikumine La Via Campesina selliste rahvusvaheliste organisatsioonide toetusel nagu FIAN International ja CETIM (Centre Europe – Tiers Monde). 2012. aasta septembris võttis ÜRO Inimõiguste Nõukogu hääletuse teel vastu Boliivia, Kuuba, Ecuadori ja Lõuna-Aafrika Vabariigi esitatud resolutsiooni (21/19), millega loodi valitsustevaheline töörühm ülesandega töötada välja ja võtta vastu talunike ja muude maapiirkondades töötavate inimeste õiguste deklaratsioon. Praeguseks on toimunud viis läbirääkimiste vooru. Deklaratsiooni koostamise protsess on lõpule jõudmas.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Regioonide Komitee president Lambertzi kõne teemal „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht" 9. oktoobril eesti aja järgi kell 16.00 Brüsselis.

Võimalik otse jälgida internetis aadressil www.cor.europa.eu/sotreg.go  ja Twitteris (teemaviit #SOTREG ).

9. oktoobril eesti aja järgi kell 16.00 esineb Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz oma teise kõnega teemal „ Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht ". Kõnet võib kuulda Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul Euroopa tuleviku teemalise arutelu ajal, millest võtab osa ka Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani. Pärast arutelu on kavas võtta vastu Regioonide Komitee aruanne Euroopa tuleviku kohta , mis koostati Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski palvel pärast kaheaastast koostööd kodanikega ja konsultatsioone kohalike ja piirkondlike omavalitsustega .

Pressiteade eesti keeles siin

 

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis