08. - 12. oktoober 2018 nr.19

Nädalakiri nr 19                           08.10. – 12.10.2018

  1. EUROOPA 16. PIIRKONDADE JA LINNADE NÄDALA AMETLIK AVAISTUNG

ARUTELU „EUROOPA TULEVIK ON ÜHTEKUULUVUS"  8. oktoobril  kell 14.30

Pressiteade inglise keeles siin

Sõna võtsid:

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker: „Täna räägime meie piirkondade ja linnade tulevikust -, kuid tegelikult räägime meie Liidu tulevikust, sest need kaks on tihedalt põimunud. Järgmise kümne aasta jooksul toetab Euroopa Komisjon veelgi rohkem piirkondi ja linnu, et saavutada üleminek innovaatilisemale ja keskkonnahoidlikumale majandusele, töökohtade loomisele, majanduskasvule ja sotsiaalsele arengule."

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Crețu: „Ma olen uhke järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku üle, mida esitlesime maikuus.   Uus ühtekuuluvuspoliitika on ajakohasem, paindlikum ja lihtsustatud. Siiski on veel tööd teha. Et investeeringutega saaks alustada aastal 2021, peame programme planeerima hakkama juba nüüd."

 Euroopa Parlamendi asepresident Pavel Telička: „Ühtekuuluvuspoliitika on ELis kõige tugevam solidaarsuse väljendus. Selle kaudu tehtud investeeringutega saavutatakse liidu pikaajalised eesmärgid. Euroopa piirkondade  ja linnade nädal pakub suurepärase võimaluse arutada ühtekuuluvuspoliitika tulevikku nendega, kellel on asjatundlikkus kohapeal. "

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz: „Investeerimine ühtekuuluvusse on palju enamat kui lihtsalt raha: see peegeldab meie peamisi Euroopa väärtusi. Vaid solidaarsus ja koostöö ELi, riiklike, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vahel kindlustab 21. sajandi peamiste probleemide lahendamise. Tänapäeval on rohkem kui kunagi varem vaja tugevat ühtekuuluvuspoliitikat.Liit, millel puudub ühtekuuluvus, ei saa eksisteerida. "

 

  1. Regioonide Komitee täiskogu 131. Istungjärk

 

ARUTELU „ELi OLUKORD: PIIRKONDADE JA LINNADE SEISUKOHT"

Pressiteade inglise keeles siin

 

Sõna võtsid:

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ja  Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani

 

 President Lambertz: „ Linnad ja piirkonnad vajavad Euroopa Liitu, EL vajab linnu ja piirkondi."  „Me vajame ambitsioonikat ELi eelarvet, mis annab piirkondadele ja linnadele vahendid ambitsioonika Euroopa saavutamiseks. Kindel on see, et me ei saa teha rohkem vähema rahaga, mistõttu peame kõik oma panuse andma ELi rahakotile. Oluline on, et järgmisteks Euroopa Parlamendi valimisteks oleks ELi eelarve kinnitatud, sest aja raiskamine tekitab ebakindlust just siis, kui eurooplased vajavad tulevikuväljavaateid. "

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani: „Nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Regioonide Komitee toovad kokku Euroopa kodanike poolt valitud esindajad, kes peavad  tegema koostööd, et anda oma kodanikele konkreetseid vastuseid ja kujundada koos nendega Euroopa, mis on tõhusam, õiglasem ja võimeline enda eest seisma. "

 

 

Regioonide Komitee ARVAMUSTE VASTUVÕTMINE 130. täiskogul

 

„Mõttevahetus Euroopa teemal: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääl usalduse taastamiseks Euroopa Liidu vastu"

COR-2018-01230-00-00-PAC-TRA - CIVEX-VI/021

Raportöörid: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) ja Markku Markkula (FI/EPP)

Regioonide Komitee on oma 2016.aasta märtsis alanud algatuse „Mõttevahetus Euroopa teemal" raames teinud tööd selleks, et luua usaldust Euroopa Liidu ja selle elanike vahel, kasutades selleks kodaniku- ja avalikke dialooge ning kohtumisi kohalike ja piirkondlike poliitikute ühenduste ja kogudega, samuti mitmete rohujuuretasandi liikumiste ning riiklike ja Euroopa territoriaalsete ühendustega, mille eesmärk on kuulda inimeste Euroopa projektiga seotud seisukohti, mõtteid ja muresid ning nendest aru saada. Seni on protsessi osalenud üle 160 Euroopa Regioonide Komitee esindaja, algatades tegevuse „Mõttevahetus Euroopa teemal" raames kodanikudialooge ja nendes ise osaledes. Nendel üritustel on kõigis liikmesriikides enam kui 81 piirkonnas osalenud rohkem kui 30 000 osalejat. Komitee fraktsioonide valitud esindajad jagavad võimaluse korral platvorme Euroopa Ülemkogu esindajatega, riikide parlamendiliikmetega, Euroopa Komisjoni ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetega.

Enamikes aruteludes käsitlevad inimesed probleeme selle alusel, mis toimub nende piirkonnas, linnas või kohalikus piirkonnas. Järelikult tunnevad piirkondadest ja linnadest pärit ELi poliitikud kodanike muresid ja ootusi kõige paremini.

 

„Mitmeaastase finantsraamistiku pakett aastateks 2021-2027"

COR-2018-02389-00-00-PAC-TRA – COTER-VI/042

Pearaportöör: Nikola Dobroslavić (HR/EPP)

Sõna võtab Isabelle Thomas (FR/S&D), Euroopa Parlamendi liige ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku teemalise dokumendi „Parlamendi seisukoha ettevalmistamine 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta" raportöör.

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist arvestades on mitmeaastase finantsraamistiku koostamine olnud Euroopa Komisjoni jaoks väga keeruline ülesanne. Komitee on seisukohal, et enne ettepaneku vastuvõtmist tuleb seda edasi arendada ja parandada, et vastata ELi kodanike ootustele ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vajadustele. Komitee leiab, et strateegial „Euroopa 2020" ei ole selget jätkustrateegiat, mistõttu ei ole konkreetsete programmide strateegilised eesmärgid piisavalt selged ning seos üldise mitmeaastase finantsraamistiku ja kestliku arengu eesmärkide vahel ei ole piisav.

Pressiteade inglise keeles siin

 

„Euroopa horisont": üheksas teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm"

COR-2018-03891-00-01-PAC-TRA - SEDEC-VI/041

Pearaportöör: Christophe Clergeau (FR/PES)

Sõna võttis Euroopa Parlamendi liige Dan Nica (RO/S&D).

Regioonide Komitee leiab, et programmile „Euroopa Horisont" eraldatavate vahendite määr on praeguses eelarvekontekstis piisav ja et selle ümberhindamine oleks põhjendatud üksnes liidu eelarve märkimisväärse suurendamise tõttu, misjuures tuleks keskenduda III sambale ja osale „Euroopa teadusruumi tugevdamine". Komitee tunneb muret ohu pärast, et suureneb ebavõrdsus linnade ja piirkondade vahel, kes saavad suureneva eelarvega teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist märkimisväärset kasu, ja nende vahel, kellele saavad osaks ühtekuuluvuspoliitika eelarve vähendamise tagajärjed.

 

 

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)"

COR–2018-03660-00-00-PAC-TRA - NAT-VI/035

Pearaportöör: Nathalie Sarrabezolles (FR/PES)

 

„Euroopa Tööjõuameti loomine"

COR–2018-02670-00-00-PAC-TRA - SEDEC-VI/038

Pearaportöör: Doris Kampus (AT/PES)

Sõna võttis Jeroen Lenaers (NL/EPP), Euroopa Parlamendi liige ja Euroopa Tööjõuameti loomist käsitleva raporti raportöör.

Regioonide Komitee leiab, et Euroopa Tööjõuameti loomise eesmärk peaks olema siseturu põhivabaduste tugevdamine ning riiklike asutuste toetamine küsimustes, kus riigipiirid takistavad liidu õiguse liikmesriikidepoolset tõhusat kohaldamist või kui liikmesriikide seisukohast ei ole võimalik piisavalt tegelda piirkondlike erinevustega. Regioonide komitee soovitab töötada Euroopa Tööjõuameti jaoks välja arengukava.

Pressiteade inglise keeles siin

 

„Varjupaiga- ja Rändefond"

COR–2018-04007-00-00-PAC-TRA - CIVEX-VI/035

Pearaportöör: Peter Bossman (SI/PES)

ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid hoiatavad tasakaalustamatuse eest ELi piirikontrolli ja rände haldamise rahastamiskavades.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid soovitavad Euroopa Liidul suurendada Varjupaiga- ja Rändefondi mahtu peaaegu 6 miljardi euroni perioodiks 2021–2027. Hoiatades ELi poliitikakujundajaid „üleliia suure rõhuasetuse eest piirikontrollile", kutsusid nad ka üles suunama ligikaudu üht kolmandikku fondi vahenditest seadusliku rände haldamisele ja integratsioonile ning muutma teatud integratsioonikulusid kohustuslikuks.

Arvamuse Varjupaiga- ja Rändefond pearaportöör, Pirani vallavanem Peter Bossman (SI/PES) ütles: „Me kõik soovime tõhusat ja koordineeritud rände haldamist, kuid neid ideid tuleb märkimisväärselt parandada, enne kui me saame öelda, et ELi raha kulutatakse targal ja sobival viisil".

Pressiteade siin

 

 

„Keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE)"

COR-2018-03653-00-00-PAC-TRA – ENVE-VI/035

Pearaportöör: Marco Dus (IT/PES)

Komitee tervitab Euroopa Komisjoni ettepanekut, millega kinnitatakse programmi LIFE järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajaks ning tunnistatakse programmi edukust. Komitee väljendab aga muret, et kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele kliimapoliitika ja energiaalase üleminekuga seotud projektide jaoks eraldatavate rahaliste vahendite kogumahtu on vähendatud järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 2021 – 2027, arvestades kavandatud kärpeid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi eelarves.

 

„Euroopa ühendamise rahastu"

COR–2018-03598-00-00-PAC-TRA - COTER-VI/050

Pearaportöör: Isabelle Boudineau (FR/PES)

Euroopa üleeuroopaliste võrkudega (TEN) tagatud transpordi-,  energia- ja telekommunikatsioonitaristu poliitika on ülioluline kõigi ELi piirkondade, sh äärealade ja saarte majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühetkuuluvuse suurendamiseks. See aitab kaasa siseturu toimimisele ning on vajalik paljude teiste ELi poliitikavaldkondade (nt kliima- ja keskkonnapoliitika) eesmärkide saavutamiseks. Komitee tuletab meelde, et Euroopa ühendamise rahastu (Connecting Europe Facility) peab olema kohandatud ELi ambitsioonikate transporditaristu ehitamise eesmärkidega.

 

 

„Õigused ja väärtused"

COR–2018-03994-00-00-PAC-TRA - CIVEX-VI/034

Pearaportöör: François Decoster (FR/ALDE)

Regioonide Komitee peab tervitatavaks määruse ettepanekut, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm. Programmi kolm eesmärki on üliolulised kõigil valitsemistasanditel ning nad on kooskõlas juba varem komitee mitmesugustes arvamustes ja tööprogrammis esitatud seisukohtadega. Komitee toetab täielikult komisjoni eesmärke võidelda vägivallaga, edendada Euroopa õigusi kedagi diskrimineerimata, tagada sooline võrdõiguslikkus ja tagada õigus eraelu puutumatusele. Komitee soovib, et võetaks erimeetmed soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks ja diskrimineerimisega võitlemiseks.

Komitee nõustub komisjoni ettepanekuga ühendada üheks fondiks õiguste ja väärtuste programm ning õigusprogramm, võimaldades seeläbi lihtsustada menetlusi ning suurendada nii programmide nähtavust kui ka eelarvelist paindlikkust nende vahel. Samas väljendab komitee kahetsust, et kõnealusele fondile eraldatud vahendeid ei suurendata, arvestades taotluste arvu ja vajadust rohkem ära teha.

 

„ELi linnade ja piirkondade panus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärgule ja 2020. aasta järgsesse ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiasse"

Perspektiivarvamus

COR-2018-01019-00-00-PAC-TRA - ENVE-VI/031

Raportöör: Roby Biwer (LU/PES)

Regioonide Komitee tunneb muret bioloogilise mitmekesisuse (elurikkuse) tõsise vähenemise pärast, mis ei piirdu vaid looma- ja taimeliikide kadumisega, vaid mõjutab negatiivselt ka tulevikuvõimalusi nii majanduslikus ja keskkonnaalases kui ka isegi ühiskondlikus ja kultuurilises plaanis.

 

„Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses"

COR-2018-00925-00-02-PAC-TRA - ENVE-VI/029

Raportöör: André van de Nadort (NL/PES)

Raportöör André van de Nadort (NL / PES) ütles: "Plastjäätmete vältimine peaks olema esimene prioriteet. Peame alustama plasttoodete kasutamise piiramisega ning  kohustuslike kriteeriumitega toodete projekteerimisel."

Regioonide Komitee on veendunud, et plasti väärtusahela kõigi sidusrühmade parem koostöö ja materjaliahelal põhinev lähenemisviis on tõhusate lahenduste leidmiseks vältimatu. Meetmed tuleb suunata tootedisainile, plasti tootmisele, hankimisele, kasutamisele, kogumisele ja ringlussevõtule.

Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Pressiteade (inglise k.) siin

 

 

„Ühekordselt kasutatavate plasttoodete direktiivi ettepanek"

COR-2018-03652-00-00-PAC-TRA - ENVE-VI/033

Pearaportöör: Sirpa Hertell (FI/EPP)

Regioonide Komitee märgib, et Euroopa Komisjoni ühekordselt kasutatavate plasttoodete direktiivi kohaldamisala on suhteliselt kitsas. Selle asemel, et koostada nimekiri merest leitud plastesemetest ja need keelustada, on pikas perspektiivis vaja terviklikumat lähenemisviisi, mis hõlmaks ka teisi looduskeskkondi.

Raportöör Sirpa Hertell ütles: „Euroopa Komisjon peaks avaldama tervikliku mõjuhindamise, milles kirjeldatakse kavandatud meetmete sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnamõju."

Pressiteade inglise keeles siin

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses siin

 

 

„Spordi integreerimine ELi 2020. aasta järgsesse tegevuskavva"

Omaalgatuslik arvamus

COR-2018-01664-00-00-PAC-TRA - SEDEC-VI/037

Raportöör: Roberto Pella (IT/EPP)

Komitee kavatseb analüüsida ELi ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tasandil spordi majanduslikku ja inimmõõdet ning sotsiaalse kaasatusega seotud aspekte, kuna nned on omavahel lahutamatud. Sport on seotud mitmesuguste poliitikavaldkondade, toodete ja teenustega. Uusimate hinnangute kohaselt on sport ELi jaoks oluline majandusvaldkond, kuna selle osakaal riikide majanduses on võrreldav põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse valdkonna osakaaluga kokku, ning oodata on selle valdkonna suurenemist.

 

„Puhtad sadamad, puhtad mered – sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks"

COR-2018-01190-00-01-PAC-TRA - COTER-VI/041

Raportöör: Spyros Spyridon (EL/EPP)

Kohalikud ja piirkondlikud poliitikud toetavad ajakohastamise ja lihtsustamise ettepanekuid, et suurendada sadamasse toodavate laevajäätmete hulka.

Euroopa Liidu piirkonnad ja linnad toetavad merre juhitud plasti ja kütuse koguste vähendamise kavatsusi, rõhutades, et selged eeskirjad, järjepidev jõustamine ja mõõdukad tasud aitavad sadamatel ja laevadel mere puhtana hoida. Euroopa Regioonide Komitee toetab ELi plaane ka majanduslikel põhjustel, väites, et muutused ergutavad turismi ja ringmajanduse arendamist.

Raportöör Spyros Spyridon (EL/EPP) sõnas: „Puhtam meri tähendab kestlikku majandusarengut, eelkõige turismisektoris, mis on Kreeka majanduse alussammas ja väga oluline ka teistele ELi liikmesriikidele. Laevadelt tuleks nõuda jäätmete üleandmist meresadamates."

Pressiteade siin

 

„Õiglase maksustamise pakett"

Omaalgatuslik arvamus

COR-2018-02180-00-02-PAC-TRA - ECON-VI/033

Raportöör: Paul Lindquist (SE/EPP)

Komitee kiidab heaks komisjoni algatuse reformida ELi praegust käibemaksusüsteemi eesmärgiga parandada siseturu toimimist ja tagada, et käibemaksueeskirjad oleksid kohandatud muutustele ülemaailmses ja digitaalmajanduses.

 

„Digiõppe tegevuskava"

Omaalgatuslik arvamus

COR-2018-02710-00-00-PAC-TRA - SEDEC-VI/039

Pearaportöör: Domenico Gambacorta (IT/EPP)

ELi pühendumist pakkuda noortele parimat haridust on hiljuti kinnitatud Bratislava deklaratsioonis (sept 2016) ja Rooma deklaratsioonis (märts 2017) ning Tallinna (mai 2017), Göteborgi (nov 2017) ja Brüsseli (jaanuar 2018) tippkohtumistel. Komitee nõustub, et digioskuste omandamine peab algama õppekava osana juba varases eas ja jätkuma kogu elu jooksul. Komitee peab digiõpet heaks võimaluseks, et lahendada haridussüsteemis esinevaid probleeme, sh individualiseerituma ja kaasavama õpetamise võimaldamine, eri sotsiaalmajandusliku staatusega inimeste õpitulemuste lõhe vähendamine, sisserändajatel erinevate teemadega tutvumise võimaldamine õppevahendite toel.

 

„Tugevama Euroopa väljakujundamine: noorte-, haridus- ja kultuuripoliitika roll"

COR-2018-03952-00-00-PAC-TRA - SEDEC-VI/045

Pearaportöör: Gillian Ford (UK/EA)

Komitee toetab Euroopa Komisjoni kavatsust koordineerida 2015. aastaks Euroopa haridusruumi suunas liikumisel edusamme muu hulgas järgmiste põhivaldkondade ümber: alushariduse tagamise parandamine, kõrghariduse diplomite ja keskkooli lõputunnistuse vastastikuse tunnistamise lihtsustamine, keeleõppe parandamine, elukestva õppe, õppurite liikuvuse ja digiteerimisvõimalustesse investeerimise edendamine. Komitee ühineb komisjoni üleskutsega saavutada Euroopa, kus piirid ei takista õppida, õpetada ja teadustööd teha, vaid kus on tavaline viibida kas õppimise või töö tõttu muus riigis.

 

„Toidutarneahela riskihindamine"

COR–2018-02837-00-02-PAC-TRA - NAT-VI/031

Pearaportöör: Miloslav Repaský (SK/EA)

Regioonide Komitee leiab, et Euroopa Komisjoni algatus suurendada ELi toidutarneahela riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust, on samm õiges suunas, kuid endiselt on kahtlusi, kas kavandatud muudatused võimaldavad nende uuringute ja andmete sõltumatut teaduskontrolli, mida kasutatakse reguleeritud toodete ja ainete riskihindamisel, arvestades andmekaitse ja konfidentsiaalsusnõuete praegust õigusraamistikku.

Pressiteade inglise keeles siin

 

 

„Uus kokkulepe tarbijatega"

Omaalgatuslik arvamus

COR–2018-02839-00-01-PAC-TRA - NAT-VI/032

Pearaportöör: Samuel Azzopardi (MT/PPE)

Regioonide Komitee peab kiiduväärseks, et avaldatud on ettepanek kehtestada liikmesriikides minimaalne kogu ELi hõlmav kollektiivsete õiguskaitsemehhanismide raamistik, mis pakuks tarbijatele tegelikku võimalust saada õiguskaitset massikahju olukorras, ning see peaks täitma olemasolevad lüngad ELi tarbijaõiguste jõustamises. Ettepanekut peetaks siiski vaid esimeseks sammuks õiges suunas, kuna esineb selles veel palju puudusi. On kahetsusväärne, et praeguse ettepaneku kohaldamisala piirdub vaid tarbijavaidlustega.

Pressiteade siin

 

RESOLUTSIOONI VASTUVÕTMINE

 

Resolutsioon euroala majanduspoliitika kohta, pidades silmas 2019. aasta majanduskasvu analüüsi

COR-2018-03900-00-PRES-TRA – RESOL-VI/032

 

 10. oktoobril kell 9.30   täiskogul  Arutelu teemal EL ON KOHALIKELE JA PIIRKONDLIKELE OMAVALITSUSTELE OLULINE

Sõnavõtud rände teemal:

 

•             Baskimaa valitsuse uus algatus, nn jagamisettepanek (THE SHARE PROPOSAL) rändajate integreerimise kohta ning rändajate valdkonnaülese ja territoriaalse jaotamise mehhanismi edendamise kohta

Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE)

 

•             Sintra omavalitsuse rändajate vastuvõtmise ja integreerimise kava tutvustamine

Basilio Horta (PT/PES)

 

•             Ettepanek luua Euroopa ja Aafrika kohalike omavalitsuste partnerlusi, et anda konkreetne panus probleemi lahendamisse

Luc Van den Brande (BE/EPP)

 

Toimus arutelu liikmetega

 

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindaja