29. jaanuar - 02. veebruar 2018 a nr. 2

Nädalakiri 2/2018       29.01. – 02.02.2018

EUROOPA REGIOONIDE KOMITEE TÄISKOGU 127. ISTUNGJÄRK 30.01. – 01.02.

Päevakorras olid sõnavõtud, arutelud, resolutsioonide ja arvamuste vastuvõtmine

Sõnavõtud:

 1. Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermansi sõnavõtt.

Järgnes arutelu liikmetega.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans rõhutas Regioonide Komitee arutelul, et Euroopa Komisjoni ettepanekud ELi reformiks, sealhulgas võimalus "teha vähem, aga tõhusamalt", peaks subsidiaarsuse põhimõtet tugevdama. Et saada parim tulemus, on Euroopa Komisjon loonud töörühma, mille eesmärk on leida võimalusi, kuidas paremini kaasata piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ELi poliitika kujundamisse. Töörühma kuuest poliitikust kolm kuuluvad Regioonide Komitee liikmeskonda.

Volinik Timmermans rõhutas, et peamised väljakutsed, millega EL praegu silmitsi seisab, sealhulgas kodanike ebakindlus, sisseränne ja natsionalismi ilmingud, on probleemid, millele lahendusi ei saa oodata vaid riiklikul ja Euroopa tasandil. "Loodud töörühm peab põhiliselt silmas pidama kolme asja: kas praegused menetlused suudavad garanteerida, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetest piisavalt hästi kinni peetakse? Millised on valdkonnad, kus Euroopa peaks tegema vähem ja valdkonnad, mida saab jätta riiklikule, piirkondlikule või kohalikule omavalitsusele? Millised on valdkonnad, kus Euroopa peaks rohkem tegema? Ja kuidas me kaasame kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused dialoogi ELi õigusloomes ja selle rakendamises? "

Lisaks saab lugeda siin.

Ja video sõnavõtust ning arutelust siin

 

 1. Portugali peaminister António Costa  sõnavõtt Euroopa tuleviku teemal „Lähenemine ja Euroopa rahaliidu lõpuleviimine". Järgnes arutelu liikmetega.

Portugali peaminister António Costa toetab majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist, samas kui Regioonide Komitee ähvardab õiguslikke meetmeid, et vältida piirkondade raha suunamist riikide valitsustele.

Portugali peaminister António Costa pöördus 31. jaanuaril Euroopa Regioonide Komitee poole, et esitada oma nägemus EList. Regioonide Komitee kinnitas täiskogu istungjärgul, et EL-27 peab suurendama tulevase ELi eelarve sissemakseid, selleks et kaitsta piirkondlikke investeeringuid, ja ähvardas minna Euroopa Kohtusse, kui EL üritab suunata ümber piirkondadele ja linnadele eraldatud vahendeid, et aidata riikide valitsustel rahastada struktuurireforme.

 Oma sõnumis kohalikele ja piirkondlikele juhtidele ütles Regioonide Komitee endine liige ja Lissaboni linnapea peaminister António Costa, et EL peab lõpetama majandusreformid ja keskenduma piirkondade ja linnade majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamisele. "Globaliseeruvas maailmas vajab Euroopa rohkem ühtekuuluvust ja konkurentsivõimelisemat majandust" ning et "me ei tohi nõrgendada meie Liidu aluseid, nagu  seda on ühtekuuluvuspoliitika" .

Lisaks saab lugeda siit

Video Portugali peaministri sõnavõtust ja arutelust siin

 

 1. Bulgaaria Vabariigi peaministri asetäitja Tomislav Donchevi sõnavõtt ELi Nõukogu eesistujariigi Bulgaaria nimel. Arutelu liikmetega.

ELi eesistujariigi nimel sõna võttes ütles Bulgaaria asepeaminister Tomislav Donchev, et mitmeaastast finantsraamistikku ja ühtekuuluvuspoliitikat käsitlev arutelu toimib ELi jaoks kui test: "Järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ja ühtekuuluvuspoliitikat käsitlev arutelu on kui liidu tuleviku „lakmustest", mis näitab, kui palju me Euroopa Liitu usume ". Ta hoiatas, et järgmisi eelarveriske peetakse pigem praeguse poliitilise keeristuule kui ambitsioonika päevakava tulemuseks, ning et "ühtekuuluvuspoliitika peaks looma stiimuleid reformideks".

 

 

Resolutsioonid:

 1. Resolutsioon 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

Iga-aastane majanduskasvu analüüs: Regioonide Komitee võttis vastu resolutsiooni ELi  2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta.  Euroopa Liidu majanduse elavnemist takistab piirkondade potentsiaalide tunnustamata jätmine ja majandusreformide piirkondlike erinevuste mitte arvessevõtmine. Regioonide Komitee hoiatas ühtlasi, et kriisile reageerimiseks loodud investeerimiskava - Euroopa strateegiline investeerimisfond (EFSI) - osutub paljudele ELi piirkondadele kättesaamatuks.

 

 1. Resolutsioon „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ühissätete määruse muutmine struktuurireformide toetamiseks"

Fraktsioonid toetasid resolutsiooni, milles ütles Regioonide Komitee, et kavatseb pöörduda Euroopa Kohtusse, kui nõustutakse Euroopa Komisjoni ettepanekuga anda  liikmesriikidele võimalus kasutada ELi ühtekuuluvusfondi struktuurireformide toetamiseks. Regioonide Komitee väidab, et komisjoni kava on vastuolus subsidiaarsuse, mitmetasandilise valitsemise, kaasrahastamise ja jagatud juhtimise põhimõtetega. Euroopa Komisjon rikub selle ettepanekuga rängalt subsidiaarsuse põhimõtet.

 

 1. Resolutsioon „Komisjoni ettepanek: nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet

Resolutsioonis, mis toetab Euroopa Komisjoni otsust tugineda ELi lepingu artiklile 7, märkis Regioonide Komitee, et Poola kohtusüsteemi mõjutavatel õiguslikel muudatustel  on otsene ja vahetu tähtsus kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks. Ta kutsus siiski ELi üles mitte peatama Poola linnade ja piirkondade rahastamist, öeldes, et  kohalikke omavalitsusi ei tohiks "hoida riikide valitsuste poliitika pantvangis".

Video arutelust siin

Loe eestikeelset pressiteadet siin

Arvamused:

 1. „COSME programmi tulevik pärast 2020. aastat: kohalik ja piirkondlik perspektiiv"

omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Robert Sorin Negoiță (RO/PES)

Väikesed ettevõtted: Robert Negoiţă (RO / PES) arvamus sai toetuse ettepanekutele arendamaks COSME programmi, mis toetab kõige rohkem kohalikke ja piirkondlikke majandusi töökohtade loomisel – s.t. mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd). 2008. aasta Euroopa Liidu väikeettevõtlusalgatuse "Small Business Act" (SBA) toode COSME lihtsustab VKEde juurdepääsu rahastamisele ja välisturgudele.

 

 1. ELi äärepoolseimate piirkondade uuendatud strateegia täieliku rakendamise poole"

omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Fernando Clavijo Batlle (ES/ALDE)

Äärepoolseimate piirkondade potentsiaali maksimeerimine: Regioonide Komitee toetas Kanaari saarte presidendi Fernando Clavijo (ES / ALDE) koostatud arvamust, milles nõutakse äärealadele mõeldud strateegiate läbivaatamist. Silmas on peetud strateegiaid tööhõive edendamiseks, majandusarenguks, sotsiaalseks ühtekuuluvuseks ja võrdseteks võimalusteks äärepoolseimate piirkondade jaoks. Parlamendiliikme Younous Omarjee (FR / GUE-NGL) juuresolekul väljendas Regioonide Komitee toetust investeeringutele sellistes sektorites nagu taastuvad energiaallikad ja sinine majandus, mis viitab sellele, et ELi äärepoolsemates piirkondades võiks rakendada  innovatsiooni katsetamise korras.

 

 1. „Erasmus kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatele"

omaalgatuslik arvamus

Raportöör: François Decoster (FR/ALDE)

„Erasmus kohalikele ja piirkondlikele esindajatele": Regioonide Komitee kutsus Euroopa Komisjoni üles kaaluma 2018.-2020. aasta vahetusprogrammi loomist, mis annaks kohalikele ja piirkondlikele poliitikutele ELi poliitikate alase  väljaõppe. Arvamuse koostas Haut-de-France'i piirkonna asepresident Franóois Decoster (FR / ALDE) ja Saint-Omeri linnapea, kes ise oli üks 100 osalejast katseprojektis aastatel 2012-2013. Mercedes Bresso (IT / S & D) rõhutas oma toetust algatusele.

 

 1.  „Vahemere lääneosa sinise majanduse kestlikku arengut käsitlev algatus"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Sinine majandus: Vahemere lääneosa on kliimamuutuse, demograafiliste ja humanitaarprobleemide suhtes "väga tundlik", hoiatas komitee raportöör Samuel Azzopardi (MT / EPP) arvamuses piirkonna sinise majanduse säästva arengu kohta. Arvamuses esitatakse soovitused Lääne-Vahemere piirkonna turvalisemaks muutmiseks, aruka ja elujõulise meremajanduse arendamiseks ning merenduse juhtimise parandamiseks.

 

 1. „Konflikte tekitada võivate liikidega kooseksisteerimise edendamine ELi loodusdirektiivide raamistikus"

omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Csaba Borboly (RO/EPP)

Konfliktsete liikide ja inimtegevuse vahelise tasakaalu parandamine: raportöör Csaba Borboly (RO / EPP), kogukonna juht - Harghita -, kus asub üks kõige suuremaid karude kooslusi Euroopas, võitis toetuse ettepanekutele, mille eesmärk on vähendada raskete tagajärgedega kohtumisi suurte kiskjatega. EL on koduks viiele suurele kiskjaliigile, kellest vähemalt üks on praegu leitav 21 riigis.

 

 1. „Digitaalne ühtne turg: vahekokkuvõte" Raportöör: Alin Adrian Nica (RO/EPP)

Digitaalne ühisturg: Regioonide Komitee rõhutas oma digitaalse ühtse turu vahekokkuvõttes, et linnadel ja piirkondadel on võtmeroll digitaalmajanduse kasvupotentsiaali kasutamisel.  Alin Nica (RO / EPP) koostatud arvamuses hoiatatakse, et EL peab rohkem tähelepanu pöörama küberjulgeolekule, andmete privaatsusele ja digitaalse lõhe vähenemisele.

 

 1. „Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta" Raportöör: Marek Woźniak (PL/EPP)

Pärast 2017. aasta mais oma seisukoha vastuvõtmist ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta, koostas komitee nüüd oma seisukohad nelja ühtekuuluvuspoliitikat puudutava küsimuse suhtes, sealhulgas ELi rahanduse tulevik.  Wielkopolski piirkonna marssal Marek Woźniaki (PL / EPP) koostatud soovitustes väidab Regioonide Komitee, et Brexit'i järel peaksid liikmesriigid suurendama oma panust ELi eelarvesse ning ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika peaksid jääma peamisteks abisaajateks ELi vahenditest.

 

 1. „Integreeritud territoriaalsed investeeringud: ELi ühtekuuluvuspoliitika väljakutse pärast aastat 2020"

omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Petr Osvald (CZ/PES)

Endise Euroopa Parlamendi asepresidendi Oldřich Vlasáki (CZ / ECR) arvamuses hoiatas Regioonide Komitee kohalike ja piirkondlike omavalitsuste marginaliseerimise eest, juhtides tähelepanu lünkadele ettepanekutes, mille esitas kõrgetasemeline, struktuurifondidest toetuse saamise lihtsustamisega tegelev  töörühm.  Regioonide Komitee avaldab oma arvamuses, kuidas suurendada ühtekuuluvusfondi mõju integreeritud territoriaalsete investeeringute kaudu. Petr Osvald (CZ / PES), on Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika ja ELi eelarve komisjoni esimees.

 

 1. „2020. aasta järgse lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma lõppjäreldused ja soovitused"

Raportöör: Oldřich Vlasák (CZ/ECR)

Paljud kõrgetasemelise töörühma soovitused 2020. aasta järgseks perioodiks on vastavuses komitee varem väljendatud seisukohtadega. Komitee kordab ühtlasi, et kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi puudutab ühtekuuluvuspoliitika rakendamine otseselt, kuivõrd nad on nii peamised toetusesaajad kui ka paljudel juhtudel samuti ametiasutused, kes osalevad vahetult selle rakendamise haldamisel. Kuigi lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma järeldused ja soovitused sisalduvad hulgaliselt positiivseid ettepanekuid, on veel terve rida olulisi valdkondi ja täiendavaid probleeme, mida kõrgetasemelise rühma järeldustes ei käsitleta või mida käsitletakse vaid osaliselt.

Komitee kordab oma üleskutset luua uus territoriaalne visioon, mis ajakohastaks 1999. aasta Euroopa ruumilise arengu perspektiivi. Seda strateegiat saaks asukohapõhise lähenemisviisi abil kasutada 2020. aasta järgsel programmitöö perioodil, et aidata ELi fondidel kohapeal tulemusi saavutada. Komitee   peab oluliseks tagada, et olemasolevad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Kalandusfond) jäävad kokku, sest iga üksik Euroopa struktuuri- ja investeerimisfond annab oma osa teiste fondide missiooni ja neid koordineeritakse pärast 2020. aastat ühiste eeskirjade ja sätete abil.

Lisaks saab lugeda siin

 

 1. „Liikuvus Euroopas: maanteetranspordi tööjõu aspektid"

Raportöör: Spyros Spyridon (EL/EPP)

Euroopa Parlamendi liikme Wim van de Campi (NL/EPP) sõnavõtt

Liikumine Euroopa Liidus: Regioonide Komitee liikmed tõid esile Euroopa Komisjoni paketis ära toodud kahe õigusakti ettepaneku mõju kohalikule ja piirkondlikule tasandile (pakett "Liikumine Euroopas"). Spiros Spyridoni (GR / EPP) arvamuses väljendas Regioonide Komitee muret konkurentsi üle transpordi valdkonnas ja autojuhtide kohtlemise üle töötajate lähetamist käsitleva direktiiviga seotult. Töötajate lähetamise direktiivis sätestatakse tingimused, millele vastavalt ettevõtted ja nende töötajad saavad tegutseda väljaspool oma koduriiki. Parlamendiliikme Wim van de Campi (NL / EPP) juuresolekul esitasid liikmed ideed, kuidas parandada vastavust ELi õigusaktidele, et autojuhtide töötingimused ja liiklusohutus paraneksid ning konkurents väheneks.

Lisaks loe siin

 

 1. „Liikuvus Euroopas: sujuvate liikuvuslahenduste edendamine"

Raportöör: Ivan Žagar (SI/EPP)

Euroopa Parlamendi liikme Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (FR/PES) sõnavõtt.

Regioonide Komitee toetas Ivan Žagari (SI / EPP) raportiga Euroopa Komisjoni ettepanekut vähendada Euroopa teedel kasutatavate teemaksusüsteemidega seotud formaalsusi ja ühtlustada ühistranspordist saadud teavet.

Lisaks

 

Täiskogu dokumendid leitavad siin

Vaata täiskogust lühivideot siin

Täispikk video täiskogust 31.jaanuaril siin

ja täiskogust 1.veebruaril siin

Kahe viimase video puhul saab valida kuulamisel eesti keele.

 

 

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis