19. - 23. november 2018 nr. 23

Nädalakiri nr 23                           19. – 23.11.2018

 

  1. EER – Euroopa Ettevõtluspiirkonna tiitli konkurss 2020 avatud
  2. Projektikonkurss „Sustainable Cities" linnadele ja valdadele
  3. „Mida Euroopa minu heaks teeb?" Uus veebisait

https://www.what-europe-does-for-me.eu/et/portal

  1. „Copernicus4Regions" üritus Euroopa Parlamendis 22.novembril

....................................................................................................

 

 

  1. Euroopa Regioonide Komitee avas  19. novembril Austrias Grazi linnas toimunud  Euroopa VKEde Assambleel taotlusvooru Euroopa ettevõtluspiirkonna (EER) 2020 auhinna saamiseks. EER-i auhind on avatud kõikidele ELi piirkondadele ja linnadele, kes on valmis rakendama tulevikule orienteeritud ambitsioonikat ettevõtlusstrateegiat oma VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõtete) ja ettevõtjate toetamiseks. EER 2020 märgise taotlemise tähtaeg on 27. märts 2019.

Taotlus palutakse saata 27. märtsiks e-posti aadressile eer-cdr@cor.europa.eu

Taotlusvormi saab alla laadida EERi veebisaidilt, mis on  siin

Samas leitav ka eestikeelne juhend taotluse vormistamiseks (vt paremal asuvasse tulpa)

Taotlusvooru ametlik inglisekeelne lehekülg siin

Mis on EER?

• EER (European Entrepreneurial Region - Euroopa Ettevõtluspiirkond) on Euroopa Regioonide Komitee poolt igal aastal väljaantav tiitel ehk märgis kuni kolmele linnale või piirkonnale, kellel on väljapaistvad ja tulevikku suunatud strateegiad VKEde toetamiseks, uute ettevõtete loomiseks ja laiendamiseks

• EER on kasvav teedrajavate piirkondade võrgustik, mis tegeleb  aktiivselt ettevõtlusökosüsteemide tugevdamisega, heade tavade vahetamisega ja Euroopa partnerlusprojektide  algatamisega

Kes võivad taotleda?

Tiitlit võivad taotleda kõik ELi piirkonnad ja linnad, mis on madalamad liikmesriigi tasemest ja kellel on pädevused poliitilisel tasandil ja kes on võimelised rakendama üldist ettevõtlusstrateegiat. Sealhulgas on teretulnud taotlusi esitama piirkonnad kõige laiemas tähenduses - linnad, vallad, territoriaalse koostöö grupid ja euroregioonid.

Miks peaksite kandideerima?

Kandideerida võiks, sest EER annab teie ettevõtlusstrateegiale ja konkreetsetele projektidele tunnustuse ja nähtavuse. See aitab teil jõuda oma ettevõtlike ökosüsteemide sidusrühmadeni. See annab teile ka  juurdepääsu koostööpartnerite võrgustikule. Viimase kaheksa aasta jooksul on võrgustik kasvanud 27 auhinnatud piirkonnani 15st ELi liikmesriigist. Kõik auhinnatud ettevõtluspiirkonnad leiate siit  Pressiteade siin.

 

  1. Euroopa Komisjon ootab taotlusi projektikonkursile: „Kohalikud omavalitsused: Säästvate linnade partnerlused"

 (Call of Proposals: Local Authorities: Partnerships for sustainable cities"

Kogu oluline info (juhendraamat ja ka taotlusvorm) saadaval siin

Eesmärgid ja prioriteedid (juhendraamatus Guidelines lk 7-8)

Kõnealuse projektikonkursi üldeesmärk on edendada linnade integreeritud arendamist Euroopa Liidu ja partnerriikide kohalike omavalitsuste vahelise partnerluse kaudu. Partnerlused toetavad partnerriikide kohalikke omavalitsusi linnade säästva arengu edendamiseks, tehes seda suutlikkuse suurendamise ja teenuste osutamise kaudu.

Konkreetsed eesmärgid:

• Tugevdada linnade juhtimist

• Tagada linnade sotsiaalne kaasatus

• Arendada edasi keskkonnasõbralikke linnu

• Parandada linnade heaolu ja innovaatilisust

Kavandatud partnerlus peab käsitlema esimest erieesmärki ja vähemalt ühte kolmest ülejäänud eesmärgist.

Konkurss koosneb neljast osast, põhinedes geograafilistele piirkondadele: Sahara-tagune Aafrika (1. osa); Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (2. osa); Ladina-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi mere piirkonnad (3. osa); ja Lõuna ja Ida naabruskond(4. osa).

Projektikirjelduses peab selgelt ära näitama, kuidas projektiettepanekud käsitlevad kõiki järgmisi prioriteete:

• Panus eesmärki SDG 11 (kestlik arengueesmärk nr 11)

• Üksteiselt õppimise propageerimine/ või vahetused õppimise eesmärgil/ või riigiametnike teadmiste lühiajaline kasutuselevõtmine kohalikul tasandil linnade säästva arengu nimel – sõpruslinnade koostöö / detsentraliseeritud koostöö.

• Koostöö mitme sidusrühma ja mitme sektoriga.

Lisaks sellele loetakse lisaväärtuseks vähemalt ühe järgmise prioriteedi lisamist:

• kolmepoolne koostöö (põhi-lõuna-lõuna)- üks arenend riik ja kaks arenguriiki

• arukad linnad • töökohtade loomine

Abikõlblikkus (juhendraamatus lk 11-23)

• Projekti juhi positsiooni taotleja peab:

o olema kohalik omavalitsus või kohalike omavalitsuste liit

o olema asutatud ELi liikmesriigis või arenguriigis või areneval territooriumil;

o olema otseselt vastutav meetme ettevalmistamise ja juhtimise eest kaas-taotleja(te) ja sidusettevõtetega, mitte ei tegutse vahendajana.

Kaastaotleja (d) peab:

o Olema kohalik omavalitsus, kohalike omavalitsuste liit, avalik või poolavalik asutus /agentuur või ülikool või uurimiskeskus

o olema asutatud ELi liikmesriigis või arenevas riigis või arenevatel territooriumidel;

Projektijuhi  positsiooni taotle ja kaastaotleja  võivad tegutseda koos sidusüksusega.

Projektitegevus peab:

• olema kestusega 24 kuni 60 kuud

• toimuma ainult ühes abikõlblikest riikidest või territooriumidest, mis on ära näidatud igas osas (alajaotus nimetusega Lot).

Toetuse suurus ja kaasrahastamine (lk 9-10)

ELi taotletud toetus peaks olema 2 000 000 kuni 5 000 000 eurot.

Mis puutub kaasrahastamisse,  ELi panus peaks katma vähemalt 50% tegevuse abikõlblikest kogukuludest ja maksimaalselt 95% ulatuses. Erandlikel asjaoludel võivad taotlejad taotleda 100% rahastamist, kuid  ei ole võimalik taotleda 95-100% ulatuses.

Taotlemine ja tähtaeg (lk 24-30)

• Taotlejad peavad saatma projektikirjelduse hiljemalt 6. detsembriks 2018 inglise, prantsuse, hispaania või portugali keeles (keeles, mis on kõige sagedamini kasutatud riigis, kus tegevus toimub).

• Küsimusi võib saata e-postiga aadressil EuropeAid161146@ec.europa.eu

• Pärast projektikirjeldusefaasi palutakse valitud kandidaadil esitada täispikk taotlus, mille esitamise tähtaeg antakse teada kirjas, mille saavad eelvalitud kandidaadid.

Lisainformatsioon

Kõik konkursikutsed ja asjakohased lisad on saadaval inglise, prantsuse ja hispaania keeles.

Euroopa Komisjon korraldas infotunni selle projektikonkursiga seotud info edastamiseks, mis salvestati. Salvestus  siin

 

  1. Eelmisel nädalal käivitas Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani veebisaidi What-europe-does-for-me.eu.  (ka eesti keeles)

https://www.what-europe-does-for-me.eu/et/portal

https://www.what-europe-does-for-me.eu/en/portal

 Veebisaidil on palju interaktiivseid kaarte ja sadu hõlpsasti loetavaid üheleheküljelisi artikleid, mis annavad konkreetseid näiteid Euroopa Liidu positiivsest mõjust Euroopa kodanike elule.

Näiteks Põhja-Eesti kohta avanes inglise keeles selline infoleht: https://www.what-europe-does-for-me.eu/en/portal/1/EE007

Ja Lõuna-Eesti kohta avanes järgmine info: https://www.what-europe-does-for-me.eu/en/portal/1/EE008

Kirde-Eesti kohta eesti keeles https://www.what-europe-does-for-me.eu/et/portal/1/EE007

Keelt saab valida!

Soovitan vaadata. Palju huvitavat ja arusaadavalt  kirja pandud infot. Materjalid kergesti allalaetavad.

 

  1. Arutelu ja pidulik kokkusaamine Europarlamendis trükise 

"Kopernikuse üha kasvav kasutamine Euroopa regioonides"  avaldamise puhul.

Võõrustajaks oli Europarlamendi liige Ricardo Serrão Santos.

Ürituse korraldasid üheskoos Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, NEREUS, ESA ja Copernicus.

Copernicus on Euroopa Liidu Maa kaugseire programm, mida juhib Euroopa Komisjon koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ja teiste partneritega. Copernicuse programmi raames on orbiidile viidud Sentineli satelliidid, millel igal oma eesmärk. Nõnda on olemas pidev andmevoog maakasutuse, merenduse, metsanduse, atmosfääri, keskkonnakaitse, riigikaitse, tervishoiu aga ka majandusega seotud valdkondade kohta. Vt http://copernicus.eu/

NEREUS on kosmostehnoloogiaid kasutavate Euroopa piirkondade võrgustik, mis pakub dünaamilist platvormi kõigile Euroopa piirkondadele, kes soovivad kasutada kosmosetehnoloogiaid oma kodanike huvides. Praegu saavad NEREUSe tegevusest kasu 26 regiooni ja suur arv akadeemilisi ringkondi ning teadus- ja erasektorit esindavaid ühinguid. Peamisteks eesmärkideks on avalikkuse teavitamine kosmosetehnoloogia kasutamise eelistest ja piirkondadevaheline koostöö. Vt http://www.nereus-regions.eu

Trükis "Kopernikuse üha kasvav kasutamine Euroopa regioonides" („The Ever Growing Use of Copernicus across Europe's Regions") toob ära 99 edulugu kosmosetehnoloogia kasutamisest piirkondades. Üritusel esitleti viit edulugu. Viie hulgas oli ka Eesti edulugu: põllumajandustoetuste kontrollimine Eestis, mida esitles Kaupo Voormansik Tartu Observatooriumist (Tartu Ülikool).

Euroopa Ühine Põllumajanduspoliitika  seab talunikele reeglid maa heas korras hoidmiseks ja annab talunikele selleks toetust. Siiani kontrollisid inspektorid põllumajanduslike rohumaade niitmise nõude täitmist piirkondades kohal käies ja andmed ei olnud alati tõesed. Nüüd aitab satelliidiandmete kasutamine nõuete täitmist reaalajas jälgida ja palju raha kokku hoida.

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis