03. - 12. detsember 2018 nr. 24

Nädalakiri nr 24                           03.12. – 07.12.2018

  1. Regioonide Komitee täiskogu 132. Istungjärk

Video siin

Raportööride sõnavõttude videod siin

 

ARUTELU ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA TULEVIKU ÜLE

Sõna võttis Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Crețu

 

Ühtekuuluvuspoliitika, mille eelarve maht aastani 2020 on 378 miljardit eurot, on ja jääb järgmise kümne aasta jooksul ELi peamiseks vahendiks majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamiseks, kohalike osalejate kaasamiseks ühistesse majanduskasvu strateegiatesse ning oma tegevuse igas kogukonnas nähtavaks muutmiseks. Kinnitades veelkord oma vastuseisu komisjoni kavandatud 10 %-lisele kärpele, esitasid kohalikud juhid konkreetsed ettepanekud poliitikameetmete mõjususe suurendamise kohta.

Volinik Corina Crețu ütles: „Euroopa Regioonide Komitee väärtuslik töö ühtekuuluvuspoliitika tuleviku vallas on aidanud määrata läbirääkimiste tempo. Mul on hea meel, et komisjoni ettepanekut käsitatakse konstruktiivselt ja et ennekõike toetatakse tugeva partnerluse põhimõtet, kohalikku arengut ja partnerluslepinguid kõigis liikmesriikides."

Pressiteade siin

Debatt ühtekuuluvuspoliitika teemal siin Voliniku sõnavõtt inglise keeles alates 6.-st minutist.

 

 

ARUTELU ÜHENDKUNINGRIIGI EUROOPA LIIDUST VÄLJAASTUMISE ÜLE

 

KOHALIKUD JA PIIRKONDLIKUD MUREKÜSIMUSED SEOSES ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMISEGA EUROOPA LIIDUST

Sõna võttis Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise pealäbirääkija Michel Barnier

6. detsembril Regioonide Komitee täiskogul ütles ELi poolne Brexiti pealäbirääkija hr Barnier: "See on tasakaalustatud kokkulepe,  ainus ja parim võimalik. Lepingus austatakse ELi põhimõtteid ja arvestatakse  Ühendkuningriigi oluliste soovidega. Praeguse ELi programmiperioodi 2014-2020 suhtes oleme kokku leppinud, et kõik 28 liikmesriiki täidavad võetud kohustusi. See tagab finantsstabiilsuse, säilitab ausa konkurentsi ja  koostöövõimalused  Suurbritannia linnade , piirkondade ja ülikoolidega."

Regioonide Komitee liikmed kutsusid sõnavõttudes Euroopa Liitu üles võtma tarvitusele meetmeid, et leevendada Ühendkuningriigi liidust väljumise mõju linnadele ja piirkondadele ning  ELi eelarvele.

Pressiteade siin Video hr Barnieri kõne ja sõnavõtud (inglisekeelse tõlkega) siin

 

Regioonide Komitee liikmete poolt VASTU  VÕETUD  ARVAMUSED 132. täiskogul

 

„Ühissätete määrus"

COR-2018-03593-00-00-PAC-TRA - COTER-VI/045

Raportöörid: Catiuscia Marini (IT/PES) ja Michael Schneider (DE/EPP)

Kohaliku ja piirkondliku tasandi juhid hindasid Euroopa Komisjoni poolt käesoleva aasta mais esitatud seadusandlikke ettepanekuid perioodiks 2021–2027 ja esitasid oma seisukohad selle kohta, kuidas parandada ELi peamiste rahastute – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+ ja Euroopa territoriaalse koostöö fondi – üldsätteid (ühissätete määrus).

Arvamuses väidetakse, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb muuta lihtsamaks ja paindlikumaks, vähendada toetusesaajate ja fondihaldajate halduskoormust. „Kuid lihtsustamine ei tohi õõnestada piirkondade, linnade ja kohalike sidusrühmade kaasatust," ütles Catiuscia Marini , lisades, et partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtted peavad jääma Euroopa peamise investeerimisvahendi nurgakiviks ja demokraatlikuks varaks. Seega on vaja käitumisjuhendi täielikku rakendamist.

 

„Euroopa Sotsiaalfond Pluss"

COR-2018-03597-00-00-PAC-TRA - COTER-VI/049

Raportöör: Susana Díaz Pacheco (ES/PES)

Arvamuses tervitatakse otsest seost Euroopa Sotsiaalfondi+, Euroopa sotsiaalõiguste samba ja liikmesriikide makromajandusliku poliitika Euroopa poolaasta kaudu koordineerimise vahel. Sellega suureneb Euroopa poolaasta ja ühtekuuluvuspoliitika sotsiaalne mõõde. Piirkonnad ja linnad soovivad, et ühtekuuluvus jääks Euroopa Sotsiaalfondi peamiseks eesmärgiks, ja nõuavad, et tugevdataks selle seost Euroopa poolaasta raames komisjoni antavate riigipõhiste soovitustega, et seda prioriteeti paremini rakendada. Kodanikud peavad olema esikohal.

Arvamuses nõuab komitee piisavaid rahalisi eraldisi, et katta ESF+-le määratud lisaeesmärke. Uute ülesannete lisamine, jättes eraldised samale tasemele, tooks kaasa märkimisväärseid kärpeid ja vähendaks mõju.

 

„Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond"

COR-2018-03594-00-00-PAC-TRA - COTER-VI/046

Raportöör: Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

Et vähendada erinevusi ja pakkuda rohkem võimalusi kõigile Euroopa kodanikele, soovib Euroopa Regioonide Komitee, et ühtekuuluvuspoliitika muudetaks lihtsamaks ja paindlikumaks ning et seda ei kasutataks stiimuli ega sanktsioonina muude eesmärkide kui kaasava kestliku arengu saavutamiseks.

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) – praegu ELi kõige võimsam investeerimisfond (mahuga umbes 200 miljardit eurot 7 aasta peale) – ja Ühtekuuluvusfond – mis on mõeldud üksnes riikidele, mille sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta on väiksem kui 90 % ELi keskmisest – peavad jätkuvalt keskenduma majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele. Michiel Rijsbermani koostatud arvamuses nõutakse, et komisjoni kavandatud Ühtekuuluvusfondi eelarve kärbe 46 % tuleb üle vaadata ja seda piirata ning ERDF-le tuleb tagada stabiilne eelarve (+ 1 %). „Selleks et meie kogukondade vajadusi paremini täita, peab temaatiline kontsentreerumine, millega suunatakse ERDFi vahendid valitud poliitilistele eesmärkidele, toimuma mitte riigi tasandil, nagu komisjoni poolt kavandatud, vaid piirkondlikul tasandil," rõhutas Michiel Rijsberman.

 

„Euroopa territoriaalne koostöö"

COR-2018-03595-00-01-PAC-TRA - COTER-VI/047

Raportöör: Marie-Antoinette Maupertuis (FR/EA)

Arvamuses väljendab komitee heameelt otsuse üle koostada Euroopa territoriaalse koostöö reguleerimiseks eraldi määrus. „Samal ajal on linnad ja piirkonnad vastu komisjoni ettepanekule vähendada Euroopa territoriaalse koostöö eelarvet 1 847 miljardi euro võrra," ütles raportöör Marie-Antoinette Maupertuis , väites samuti, et komitee on valmis tegema koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et tagasi lükata komisjoni ettepanek piirkonnad piiriülesest merendusalasest koostööst välja arvata.

Komitee on vastu ka ettepanekule eelistada piirialade vahendeid ainult siis, kui vähemalt pool nende elanikkonnast elab vähem kui 25 km kaugusel piirist, mis ei peegelda enamiku piirialade tegelikkust. Samuti on komitee vastu ELi kaasrahastamismäärade alandamisele 85 %-lt 70 %-le. Komitee kiidab heaks uute piirkondadevaheliste innovatsiooniinvesteeringute loomise ning soovib, et need hõlmaksid ka vähem innovaatilisi piirkondi ja territooriume.

 

„Piiriülene mehhanism"

COR-2018-03596-00-01-PAC-TRA - COTER-VI/048

Raportöör: Bouke Arends (NL/PES)

Komitee leiab, et on tähtis kasutada paremini piirialade potentsiaali ja nende panuseid majanduskasvu ja kestliku arengu võimaldamiseks. Praegu ei ole olemas Euroopa ühtseid sätteid, mille abil saaks lahendada õiguslikud- ja haldustakistused piiridel, küll aga on olemas mõned piirkondlikud mehhanismid nagu Beneluxi Liit ja Põhjamaade Nõukogu. Komitee nõustub Euroopa Komisjoni määruse ettepanekuga, millega luuakse kõikide sise- ja välispiiride jaoks ühtne täiendav õiguslik vahend, mille abil on võimalik lahendada kogu ELis kitsaskohad ühe ja sama menetluse alusel.

 

„Ühise põllumajanduspoliitika reform"

COR-2018-03637-00-01-PAC-TRA - NAT-VI/034

Pearaportöör: Guillaume Cros (FR/PES)

Regioonide Komitee nõuab, et EL muudaks ÜPP õiglaseks, kestlikuks ja solidaarseks põllumajanduspoliitikaks. Komitee ei nõustu maaelu arengu eelarve kavandatava 28 %-lise vähendamisega, mis on vastuolus ELi territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgiga. Ja nõuab EAFRD ennistamist ühisesse strateegilisse raamistikku. Arvamuses soovitatakse  võtta vastu maaelu strateegia eesmärk ja kasvatada maaelu arengu ülemaailmseid fonde, et kõik Euroopa poliitikavaldkonnad annaksid panuse territoriaalsesse ühtekuuluvusse.

Arvamusele oli tehtud 304 parandusettepanekut.

 

„Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond"

COR-2018-04106-00-01-PAC-TRA – ECON-VI/036

Pearaportöör: Ximo Puig i Ferrer (ES/PES)

Komitee leiab, et territoorium kui ühiskonna kujundamise koht, kus kohtuvad keskkonnaalased, sotsiaal-kultuurilised, majanduslikud, organisatoorsed ja inimlikud aspektid, on kohalike kogukondade arengu jaoks väga oluline, ning et globaliseerumise ja teiste ümberkujunemise protsesside tegelikud mõjud annavad sellele tugeva löögi, sest sisemised ressursid ja inimkapital muutuvad.

Komitee kiidab heaks komisjoni ettepaneku võtta EGF fondi missioonis üle struktuurimuutustega kohanemise üldisem tähendus, võttes arvesse teisi ELi poliitikavaldkondi, muutes seega missiooni tehniliselt täpsemaks ja õiglasemaks.

 

„Ühtse turu programm"

COR-2018-03765-00-00-PAC-TRA - ECON-VI/038

Raportöör: Deirdre Forde (IE/EPP)

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku luua uus ühtse turu programm, mille eesmärk on täiustada siseturu toimimist perioodil 2021–2027 ja tugevdada selle juhtimist, toetada VKEde konkurentsivõimet, täiustada tarbijakaitset ja tarbijaõiguste rakendamist, edendada inimeste, loomade ja taimede tervist ja heaolu ning luua Euroopa statistika rahastamise raamistik. Regioonide Komitee tervitab seda ettepanekut.

Komitee tunnistab, et siseturu nõuetekohase toimimise jaoks on oluline teabevahendite ja koolitusprogrammide väljatöötamine ning selle aluseks peab olema usaldusväärne andmete analüüs, uuringud ja hindamised, mis viiakse ellu koostöös liikmesriikide ja nende pädevate asutustega, muu hulgas piirkondlike ja kohalike omavalitsustega.

 

 

„Digitaalse Euroopa programm (2021-2027)"

COR-2018-03951-00-00-PAC-TRA - SEDEC-VI/044

Raportöör: Markku Markkula (FI/EPP)

Esmakordselt on Euroopa Komisjon esitanud paketi, mis integreerib digiülemineku, uurimistegevuse ja innovatsiooni kõikidesse suurematesse ELi programmidesse ja Euroopa ühiskondlikkusse arengusse laiemalt. Digitaalse ühtse turu arengu kiirendamiseks tuleks kõigi digitaalse Euroopa programmi meetmete rakendamisel arvestada kohalike ja piirkondlike ametiasutuste olulise rolliga, ütleb komitee arvamus. Digitaalse Euroopa programmi rakendamist silmas pidades rõhutab komitee, et ELi digitaalse ühtse turu lõpule viimine eeldab ka selget ja stabiilset õiguslikku keskkonda ning soodsaid tingimusi innovatsiooni edendamiseks, turu killustatusega tegelemiseks ja selleks, et võimaldada kõigil turuosalistel saada osa turu uuest dünaamikast.

 

„Euroopa solidaarsuskorpus ja ELi uus noortestrateegia"

COR-2018-03892-00-01-PAC-TRA - SEDEC-VI/042

Raportöör: Matteo Luigi Bianchi (IT/ECR)

Komitee väljendab heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku üle luua ELi noortekoordinaatori ametikoht ja arendada ELi noortestrateegia platvormi.  Ühtlasi loodab komitee, et kavandatakse regulaarseid kohtumisi ELi noortekoordinaatoriga ja tunnistatakse formaalset koostööd Euroopa Regioonide Komiteega kõigi kohaliku ja piirkondliku tasandi sotsiaalsete vajaduste eestvedajana noorsoopoliitika valdkonnas.  Komitee suhtub positiivselt erinevate noortele mõeldud rahastamisprogrammide raames tehtavate ELi kulutuste süstemaatilise jälgitavuse kehtestamisse ning loodab, et tulevikus suurendatakse pikaajalisi rahaeraldisi noorsoopoliitika kasuks.

 

„InvestEU programm"

COR-2018-03766-00-00-PAC-TRA - ECON-VI/039

Raportöör: Konstantinos Agorastos (EL/EPP)

Komitee tunneb heameelt Euroopa Komisjoni kavatsuse üle InvestEU programmi loomise ettepaneku kaudu toetada täiendavalt investeeringuid Euroopas, lähtudes Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ja samuti investeerimiskavaga seoses saadud kogemustest. Lisaks turu ja nõudluse järgimisele on InvestEU-l olemas vahendid poliitika kujundamiseks. Komitee toob eriti esile sotsiaalvaldkonna investeeringute ja oskuste poliitilise osa kujundamise tähtsust kui vahendit, mis aitab leida kohalikul tasandil kiiresti vajatavaid investeeringuid innovatiivsetesse sotsiaaltaristu projektidesse.

 

„Reformide tugiprogramm ja Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend"

COR-2018-03764-00-00-PAC-TRA - ECON-VI/037

Raportöör: Olga Zrihen (BE/PES)

Komitee märgib arvamuses, et ELi seisukohast oluliste struktuurireformide kohta tehtud riigipõhiste soovituste rakendamine on üldiselt mitterahuldav, mis tuleneb vastutuse puudumisest ja ebapiisavast haldussuutlikkusest kõigil valitsustasanditel.

Komitee avaldab kahetsust, et komisjon ei ole ikka veel esitanud struktuurireformide määratlust ELi majandusjuhtimise kontekstis ega võimalikku toetust ELi programmide, näiteks reformide tugiprogrammi kaudu. Kordab sellega seoses, et subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt peaks ELi toetuse jaoks abikõlblike struktuurireformide ulatus piirduma siiski tegevusvaldkondadega, mis on olulised ELi lepingu eesmärkide rakendamise seisukohast ja otseselt seotud ELi pädevustega. Komitee on vastu igasugustele ettepanekutele rahastada ELi eelarvest liikmesriikides määratlemata struktuurireforme, mis ei ole läbinud eelnevat läbipaistvat Euroopa lisaväärtuse hindamist.

 

„Laienemispakett 2018"

Omaalgatuslik arvamus

COR-2018-02352-00-00-PAC-TRA - CIVEX-VI/033

Raportöör: Franco Iacop (IT/PES)

Komitee tervitab komisjoni uusi jõupingutusi ELi laienemise vallas, mis kajastuvad ka Lääne-Balkani riike käsitlevas strateegiadokumendis 2018. aasta veebruarist ning otsuses algatada kiiresti õigusaktide läbivaatamine Albaania ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga pärast nõukogult volituste saamist alustada läbirääkimisi juunis 2019.

Esmatähtis on kaasata laienemisprotsessi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, ning komitee nõuab tungivalt, et kandidaatriigid (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi) ja potentsiaalsed kandidaatriigid (Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo ) tugevdaksid oma halduse detsentraliseerimise strateegiaid, rakendades praktiliselt subsidiaarsust.           Ühtlasi rõhutab komitee, et laienemisprotsess peab jääma ELi prioriteediks, ja on komisjoniga sama meelt, et kõnealuse protsessi keskmes peavad endiselt olema õigusriigi põhimõte, õigusküsimused, põhiõigused ning vähemuste austamine ja kaitse.

 

„Naabrus ja maailm"

COR-2018-04008-00-00-PAC-TRA - CIVEX-VI/038

Pearaportöör: Hans Janssen (NL/EPP)

Arvamus rõhutab vajadust tihendada koostööd linnadega ja piirkondadega, sest kaks kolmandikku ÜRO säästva arengu eesmärkidest nõuavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegevust. Üheks eesmärgiks on konkreetselt "muuta linnad ja kogukonnad kaasavaks, ohutuks, vastupidavaks ja jätkusuutlikuks".

Raportöör  Hans Janssen  ütles: "Kestliku arengu eesmärkide  saavutamine eeldab linnade ja piirkondade tegevust. ELi idapartnerluses ei ole võimalik saavutada edu, ilma et kaasataks linnu ja piirkondi Ukrainast ja Gruusiast. Suhete tugevdamine ELi lõunapoolsete naaberriikidega nõuab, et EL vaataks kaugemale riikide pealinnadest. Töö kohalikul tasandil peab kaasa aitama reformidele kohalikul tasandil. Seega peab EL tihendama koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega nii eelarve koostamisel kui ka poliitilise tegevuse planeerimisel.

Hr Janssen rõhutas vajadust julgustada ELi linnu ja piirkondi laiendama rahvusvahelisi partnerlussuhteid. "Euroopa linnadel ja piirkondadel on pikk traditsioon partnerite leidmisel teistes riikides," ütles ta. "Sõpruslinnadel oli oluline roll ühiskondlikus ja praktilises tegevuses Euroopa sõjajärgsel taastamisel, ja kogu Euroopas on kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, kes on Aasia, Ladina-Ameerika ja Aasia riikidega aastakümneid koostööd teinud."

Pressiteade siin (ing.k)

 

„Maksustamine digitaalmajanduses"

Omaalgatuslik arvamus

COR-2018-02748-00-00-PAC-TRA - ECON-VI/035

Raportöör: Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

Komitee rõhutab, et digitaalse ühtse turu kasutamiseks on vaja ka selget ja stabiilset õigusraamistikku, et soodustada innovatsiooni, vähendada turu killustatust ja võimaldada kõigil osalejatel osa saada uuest turudünaamikast õiglastel ja tasakaalustatud tingimustel. Peab kahetsusväärseks, et mõned ettevõtted, eeskätt peamiselt digitaalmajanduses tegutsevad ettevõtted maksavad lõppkokkuvõttes liiga vähe makse. Oluline on, et tulumaksu valdkonnas valitseksid võrdsed tingimused. Praegune maksusüsteem ei vasta enam tänapäevasele majanduslikule kontekstile, mida iseloomustab üleilmastumine, liikuvus, digitaalne tehnoloogia, uued ettevõtlusmudelid ja keerulised ettevõtlusstruktuurid. Maksud ei ole populaarsed, aga need on põhimõttelise tähtsusega riigi rahanduse usaldusväärsuse jaoks. Maksubaasi laiendamine, maksustades selleks korrektselt praegu vähesel määral maksustatud või üldse mitte maksustatud digitaalsed teenused, võimaldab valitsustel rakendada tööle ja majandustegevusele mõistlikku nominaalset maksumäära.

Komitee avaldab tunnustust OECD tasandil tehtud tööle, millest avaldati 16. märtsil 2018 vahekokkuvõte pealkirja all „Digiteerimisest tulenevad maksualased probleemid – Vahekokkuvõte 2018". Selles osales 110 riiki.

 

„Tegevuskava: jätkusuutliku majanduskasvu rahastamine"

Omaalgatuslik arvamus

COR-2018-02182-00-00-PAC-TRA - ECON-VI/034

Raportöör: Tilo Gundlack (DE/PES)

Madala süsinikusisaldusega majanduse suunas liikumine ja CO2-neutraalse Euroopa saavutamine 2050. aastaks tähendab tohutusuurt investeerimisvõimalust, mis kiirendab majanduskasvu ja tööhõivet. Arvamuses "Jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise kohta" andis Regioonide Komitee soovitusi, kuidas luua finantsturgudele tingimused säästvaks investeerimiseks. Komitee pakub välja uue Euroopa indikaatori, millega jälgida mitmesuguseid arenguga seotud aspekte, sealhulgas jätkusuutlikkust.

Raportöör Tilo Gundlack teatas: "ELi finantssektor peab võtma endale jätkusuutlikul rahastamisel juhtiva rolli. Tunnustan kindlustusfirmade ja pankade üleeuroopalisi  pingutusi investeeringute suurendamiseks jätkusuutlikus majandustegevuses ning tervitan Euroopa Komisjoni toetavat tegevuskava. Euroopa Komisjoni ettepanekud vähendavad siseturu killustatust ja see võib aidata kaasa jätkusuutlike finantstoodete arendamisele. Kuid ma kutsun komisjoni üles mitte piirduma vaid keskkonnaaspektidega, vaid  mõtlema kiiresti, kuidas laiendada seda määrust ka sotsiaalsetele aspektidele."

Pressiteade siin (ing.k)

 

„Kohalikud energiaomandi mudelid ja kohalike energiakogukondade roll energiasüsteemi ümberkujundamisel Euroopas"

Omaalgatuslik arvamus

COR-2018-02515-00-00-PAC-TRA - ENVE-VI/032

Raportöör: Mariana Gâju (RO/PES)

Energia on kohalike kogukondade majanduses oluline tegur, sest see on kohaliku tasandi tööstuse ja teenuste tootmiskulude üks osa ning mõjutab kodumajapidamiste ostujõudu. Energiateenuse osutamine tähendab teatud vajaduste täitmist: küte, soe vesi, kliimaseadmed, toidu valmistamine ja säilitamine, juurdepääs teabele jne.

Kohalikel koostöölahendustel põhinevaid kogukonnaalgatusi võivad teha füüsilised isikud või füüsiliste isikute rühmad, väikeettevõtjad või kohalikud omavalitsused või ka kodumajapidamised, kes võivad tegutseda sõltumatult või mõne organisatsiooni raames; kohalikud energiakogukonnad võivad ergutada kohalikele kogukondadele kasuliku säästva energiatehnoloogia arengut. Energiasüsteemide haldamise üleminek (isegi kui see on osaline) territoriaalsetele haldusüksustele saavutatakse haldusreformi, teenuste detsentraliseerimise ja kaasava juhtimisega partnerluste või energiaühistute vormis.

 

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta"

COR-2018-03645-00-00-PAC-TRA - ENVE-VI/034

Raportöör: Oldřich Vlasák (CZ/ECR)

Vee taaskasutust saab soodustada mitme poliitilise vahendiga. Need hõlmavad standardeid või siduvaid suuniseid, millega määratakse kindlaks miinimumnõuded, millele peab vastama taaskasutusele suunatud vesi, et seda saaks kasutada näiteks põllumajandusmaa niisutamiseks. Praegu on sellised vahendid kehtestanud vaid kuus liikmesriiki. Taaskasutusele suunatud vee (ka piiratud koguses) kasutamise üks peamine takistus seisneb selles, et see tekitab muret toiduohutuse pärast seoses asulate puhastatud reoveega niisutatud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajandustoodete kasutamisega (Taanis on näiteks esinenud surmajuhtumeid).

Komitee väljendab muret selle pärast, et vee taaskasutus on ELis endiselt piiratud ulatusega ning on vähe kvantitatiivseid andmeid selle kohta, kui suurt osa veest taaskasutatakse ja kuidas seda eri liikmesriikides kasutatakse. Komitee leiab, et kõnealune määrus on vajalik, arvestades kasvavat veepuudust ELi liikmesriikides, eelkõige seoses vee kasutamisega põllumajanduses, ning vee säästmise püüdlusi.

 

 

„Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet"

COM(2018) 447 final

COR-2018-03640-00-00-PAC-TRA - ENVE-VI/036

Raportöör: Andres Jaadla (EE/ALDE)

Arvamuses rõhutab Regioonide Komitee koostöö olulisust teadus- ja kosmoseprogrammide vahel ELis, samuti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli teadus- ja kosmosealase tegevuse suuremal sidumisel ettevõtlusega.

Raportöör Andres Jaadla: „Euroopa  kosmoseprogramm on oluline  Euroopa linnadele  ja  regioonidele  ja igale  Euroopas  elavale  kodanikule, sest ta teeb  kättesaadavaks meie tänapäeva digimaailma  saavutused ja ka mugavused.   

Kuigi me seda igapäevaselt ei tunnista , siis kosmosevaldkonna arengud puudutavad  täna meist  igaüht. Tänu kosmoseprogrammidele  saame kasutada   igapäevaselt järjest laiemalt  oma nutiseadmeid, GPS  lahendusi  ja  palju teisi nüüdistehnoloogia hüvesid. 

Arvamuses tunnistab komitee vajadust hõlbustada kosmoses kogutud seireandmete kasutamist kohalike omavalitsuste, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, teadlaste, uurimistöötajate ja teiste poolt.

Video raportööri sõnavõtuga siin

 

RESOLUTSIOONI VASTUVÕTMINE

Resolutsioon Euroopa Komisjoni 2019. aasta tööprogrammi prioriteetide kohta

COR-2018-05067-00-00-PRES-TRA – RESOL-VI/033

Regioonide Komitee nõuab resolutsioonis, et enne 2019. aasta mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi lepitaks varakult kokku mitmeaastases finantsraamistikus, et tagada ELi uute programmide õigeaegne käivitamine, ning toetab Euroopa Parlamendi nõuet, mille kohaselt peaks uus mitmeaastane finantsraamistik vastama vähemalt 1,3 %-le EL 27 kogurahvatulust.

Komitee tunneb heameelt komisjoni teatise üle, milles käsitletakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse osa suurendamist ning millega edendatakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma „Teeme vähem, aga paremini" soovituste rakendamist.

Komitee kutsub koos ühtekuuluvuspoliitika alliansi (#CohesionAlliance) partneritega üles jõudma kiiresti kokkuleppele ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketis aastateks 2021–2027, mis peaks põhinema partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtetel. Komitee tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu peamine investeerimispoliitika, mille eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust kogu Euroopa Liidus. Ta palub pöörata erilist tähelepanu maapiirkondadele ning tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele ning erivajadustega piirkondadele.

 

 

Teadaanne!

Euroopa Regioonide Komitee loodusvarade komisjon (NAT) kinnitas Kose Vallavolikogu esimehe Uno Silbergi raportööriks. Silbergi ülesanne on komitee nimel koostada arvamus hindamaks, kas endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevad ELi õigusaktid täidavad oma üldist eesmärki kaitsta inimesi ja keskkonda kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Euroopa Komisjon on algatanud endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitleva kehtiva ELi õigusraamistiku põhjaliku läbivaatamise ning kutsunud lisaks Euroopa Parlamendile  ja nõukogule oma panust andma ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning Euroopa Regioonide Komiteed.

Uno Silberg: „Minu arvamuse koostamisel on oluline hinnata, kas senised õigusaktid on eesmärgipärased ja kooskõlas parema õigusloome nõuetega, ja kaaluda, kas õigusaktide muudatused on vajalikud."

Varasemalt on Uno Silberg Regioonide Komitees koostanud 5 arvamust. Arvamuse esimene arutelu toimub komisjonides järgmise aasta jaanuaris ja märtsis. Arvamus planeeritakse kinnitada komitee täiskoguistungil 2019. aasta juunis.

 

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindaja