10. - 14. detsember 2018 nr. 25

Nädalakiri nr 25                           10. – 14.12.2018

 

  1. Euroopa Regioonide Komitee/OECD uuring kestliku arengu eesmärkide kohta
  2. 11. detsembril toimus Regioonide Komitee konverents majanduspoliitika teemal: „Ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa 2020 strateegia, Euroopa poolaasta, mitmeaastane finantsraamistik"
  3. Regioonide Komitee majanduspoliitika komisjoni (ECON) koosolek 13.detsembril
  4. Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) koosolek 14. detsembril

…………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Osalege Euroopa Regioonide Komitee/OECD uuringus kestliku arengu eesmärkide kohta! Pressiteade siin

Euroopa Regioonide Komitee on koostöös Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD)  käivitanud uuringu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulise panuse kohta kestliku arengu eesmärkidesse. Te saate kuni 22. veebruarini jagada oma kogemusi ja aidata kaasa tulevasele ELi kestliku arengu eesmärkide strateegiale.

Pärast ÜRO „Kestliku arengu tegevuskava aastani 2030" ja 17 kestliku arengu eesmärgi vastuvõtmist 2015. aastal oodatakse 193 allakirjutanud riigilt regulaarset aruannet selle kõiki poliitikavaldkondi hõlmava ja kõigi sidusrühmade kaasatust eeldava tegevuskava rakendamise kohta. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on selles rakendusprotsessis olulised partnerid, mitte ainult seetõttu, et suur enamus eesmärkidest (OECD sõnutsi 65 %) puudutab neid vahetult, vaid ka sellepärast, et paljud neist juba osalevad kestliku arengu eesmärkide kohalikule tasandile toomises.

Toetudes kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tagasisidele seoses nende tööga kestliku arengu eesmärkide alal, soovib Euroopa Regioonide Komitee näidata, kuidas linnad ja piirkonnad on rakendanud või on hetkel rakendamas kestliku arengu eesmärke. Seda teavet kasutatakse selleks, et mõjutada ELi tulevast strateegiat. Teie seisukohti selles, mida EL seoses kestliku arengu eesmärkidega peaks ette võtma ja milliseid prioriteete seadma, kasutatakse ka meie arvamuses kestliku Euroopa kohta aastaks 2030, mis töötatakse välja 2019. aastal.

Kõnealust uuringut kasutatakse ka laiemas OECD programmis „Territoriaalne lähenemisviis kestliku arengu eesmärkidele: linnade ja piirkondade roll mitte kedagi kõrvale jätta", milles püütakse toetada linnu ja piirkondi

Uuring on kättesaadav kõigis ELi keeltes; sobiva keele valikuks klõpsake palun rippmenüül - ekraani paremas servas.

Uuringus saab osaleda kuni  22. veebruari keskööni.  Kõik vastused on konfidentsiaalsed. Uuring avaneb siin

 

  1. 11.12.2018 Regioonide Komitee konverents majanduspoliitika teemal: „Ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa 2020 strateegia, Euroopa poolaasta, mitmeaastane finantsraamistik"

Konverentsil räägiti reformide elluviimisest, investeeringutest ja ühtekuuluvusest. Ja kuidas teha nii, et Euroopa poolaasta töötaks.

Konverentsi juhatas sisse Olga Zrihen, Regioonide Komitee majanduspoliitikakomisjoni (ECON) esimees, rääkides struktuurireformidest, investeeringutest kestlikusse arengusse ja ühtekuuluvusse ning Euroopa poolaasta territoriaalsest mõõtmest. Uues finantsraamistikus tuuakse ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa poolaasta kokku. Territoriaalse mõõtmega tuleks kohalikud omavalitsused kaasata partneritena kohe alguses, ütles Olga Zrihen.

Mitmete esinejate seast tõusis esile Rob Jonkman, Regioonide Komitee arvamuse  „Euroopa poolaasta ja ühtekuuluvuspoliitika: struktuurireformide kooskõlastamine pikaajaliste investeeringutega" raportöör .

Praegused ühtekuuluvusprogrammid katavad umbes 60 % Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks olulistest riigipõhistest soovitustest. See puudutab eeskätt soovitusi tööturu ja tööhõive, juhtimissuutlikkuse, võrgutööstuse ja keskkonna valdkondades. Praegustes programmides on juba näha tugev seos Euroopa poolaasta ja ühtekuuluvuspoliitika vahel.

Komisjon soovib muuta ühtekuuluvuspoliitika järgmisel programmiperioodil riigipõhiste soovituste ja ühtekuuluvusprogrammide vahelise kooskõlastamise veelgi siduvamaks.

 See tõstatab küsimused, mis puudutavad valdade ja piirkondade tegevusruumi ühtekuuluvuspoliitika kontekstis, samuti valdade ja piirkondade rolli uute ühtekuuluvusprogrammide kujundamisel.

Kuidas oleks võimalik anda piirkondadele parem positsioon Euroopa poolaasta raames? Euroopa poolaasta on ELi tasandil kõige olulisem vahend liikmesriikide majanduspoliitika ja eelarvepoliitika kooskõlastamiseks. Selle puhul eeldatakse, et liikmesriigid kooskõlastavad oma majandus- ja eelarvepoliitika ELi tasandil koostatud riigipõhiste soovitustega. Euroopa Komisjoni eesmärk on innustada oma soovitustega liikmesriike teostama struktuurireforme. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on suunatud aluslepingutes sätestatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamisele (Euroopa Liidu toimimise artikkel 174). Selle keskmes on arenguerinevuste vähendamine piirkondade vahel ja nende sees. Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise aluseks on seitsmeaastased programmid. Praeguse programmiperioodi jooksul (2014–2020) alustas EL tihedamat kooskõlastamist Euroopa poolaasta ning liikmesriikide ja piirkondade ühtekuuluvusprogrammide vahel. Selle tulemusena loodi mais 2017 struktuurireformide tugiprogramm.

Programmiperioodiks 2021–2027 on Euroopa Komisjon seadnud eesmärgiks ühtekuuluvuspoliitika tihedama kooskõlastamise Euroopa poolaastaga, et suurendada ühtekuuluvuspoliitika raames rahastatud sekkumiste tõhusust ja saavutada kestlikumaid tulemusi. Selle saavutamiseks keskendutakse 2019. aasta Euroopa poolaasta käigus rohkem investeerimisvajaduste hindamisele.

Käsitletakse iga riigi investeerimisvajadusi, vajadusel ka valdkondlikku ja piirkondlikku mõõdet. Selle analüüsi põhjal määratakse riigiaruande uues lisas kindlaks, millised investeerimisvajadused on ajavahemikus 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika jaoks olulised. Osana oma ettepanekutest 2019. aasta riigipõhiste soovituste kohta kavatseb komisjon teha riigiaruannete põhjal kindlaks prioriteetsed valdkonnad avaliku ja erasektori investeeringute jaoks.

Regioonide Komitee on kriitilisel seisukohal riigipõhiste soovituste ühtekuuluvuspoliitikaga sidumise osas. Oluline roll muu hulgas on subsidiaarsuse põhimõttel ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidel. Kui selline sidumine siiski aset leiab, on selle vältimatuks eeltingimuseks piirkondade tihe kaasatus riiklike reformikavade koostamisse ning samuti tuleb Euroopa poolaastale lisada territoriaalne mõõde. Lisaks tuleb koostada strateegia „Euroopa 2020" jätkuprogramm, et oleks olemas selge poliitiline raamistik Euroopa poolaasta raames ühtekuuluvuspoliitika vahenditest tehtavatele Euroopa investeeringutele.

 

  1. A) Majanduspoliitika (ECON) koosolekul toimus arvamustevahetus arvamuse „Euroopa poolaasta ja ühtekuuluvuspoliitika: struktuurireformide kooskõlastamine pikaajaliste investeeringutega" teemal

Raportöör: Rob Jonkman (NL/ECR)

Komisjoni dokument: eesistujariigi Rumeenia konsulteerimistaotlus

Dokument:     COR-2018-05504-00-00-DT

Arvamuse liik:            kohustusliku konsulteerimise taotlus

Sõna võtsid:    volinik Pierre Moscovici kabineti juhataja asetäitja Reinhard Felke, Euroopa Komisjonist ning Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi poliitikadirektor Eric Breska

Arvamuse esimene arutelu ja vastuvõtmine:          14. veebruar 2019

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:  10.–11. aprill 2019

B) ECON koosolekul toimus ka arutelu teemal „ Piirkondade ja linnade roll kestliku arengu eesmärkide täitmisel"

Arutelu eesmärk oli arutada piirkondade ja linnade põhirolli ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja selles sisalduva 17 kestliku arengu eesmärgi täitmisel. Tegemist on üldise tegevuskavaga ja selle kestliku arengu eesmärgid katavad kõiki poliitikavaldkondi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata poliitikavaldkondade sidususele.  Liikmeid kutsutakse üles jagama oma kogemusi kestliku arengu eesmärkide vallas, väljendama oma vajadusi ja arutama ootusi ELi ja Euroopa Komisjoni suhtes (poliitika, strateegia, reguleerimise ja rahastamise osas). OECD hinnangul vajavad 17 kestliku arengu eesmärgi 169 alleesmärgist 65% täitmiseks kohalike ja piirkondlike ametiasutuste kaasatust või nendega koordineerimist.

 

  1. COTER komisjoni koosolekul oli päevakorras:
  1. Arvamuse „Liiklusohutus ja automatiseeritud liikuvus" esimene arutelu ja vastuvõtmine

Raportöör:      József Ribányi (HU/EPP)

Komisjoni dokument: komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Teel automatiseeritud liikuvuse suunas: ELi strateegia tuleviku liikuvuse jaoks"

Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Liikuvus Euroopas. Säästev liikuvus Euroopas – ohutu, ühendatud ja keskkonnahoidlik"

 „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta"

Arvamuse liik:            kohustuslik konsulteerimine

Vastuvõtmine kavas komisjonis:       14. detsember 2018

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:  5.–6. veebruar 2019

b) Arvamuse  „Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) rakendamise lihtsustamine" esimene arutelu

Raportöör:     Michiel Scheffer (NL/ALDE)

Komisjoni dokument: „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta"

Arvamuse liik:            kohustuslik konsulteerimine

Vastuvõtmine kavas komisjonis:       14. detsember 2018

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:  5.–6. veebruar 2019

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis