06. - 09. veebruar 2018 a nr.3

Nädalakiri 3/2018                             06.02  - 09.02.2018

 1. Regioonide Komitee KODAKONDSUSE NING VALITSEMIS-, INSTITUTSIOONILISTE JA VÄLISASJADE KOMISJONI (CIVEX) koosolek 6.veebruaril     
 2. KESKKONNA, KLIIMAMUUTUSTE JA ENERGEETIKA KOMISJONI (ENVE) koosolek  8.veebruaril           

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. CIVEX   koosolek  6.veebruaril. Koosoleku dokumendid siin

Koosoleku juhataja: Barbara Duden (DE/PES) 

 1. Arvamuse esimene arutelu ja vastuvõtmine:

Euroopa rände tegevuskava rakendamine. Raportöör: Dimitrios Kalogeropoulos (EL/EPP); omaalgatuslik arvamus

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul 22.–23. märts 2018

Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi seadusliku rände ja integratsiooni osakonna juhataja asetäitja Antoine Savary sõnavõtt teemal „Sisserändajate integratsioon"

Peamiselt Aafrika ja Aasia riikidest Euroopa Liidu (EL) riikidesse siseneda üritavate rändajate ja pagulaste arv on viimastel aastatel järsult suurenenud. Alates 2015. aastast on Euroopa võtnud vastu suurima arvu rändajaid ja pagulasi pärast Teise maailmasõja lõppu. Sellise suundumuse võimendamisel on otsustava tähtsusega olnud sellised tegurid nagu jätkuv kriis Süürias, mitmes Aafrika ja Aasia piirkonnas kriisikeskuste väljakujunemine ning nende kontinentide paljude inimeste püüd otsida Euroopas paremaid elamistingimusi. Peamised sihtriigid ELis on Vahemere rannikuriigid, eelkõige Kreeka ja Itaalia. Rändeprobleemiga tegelemiseks esitas Euroopa Liit 2015. aastal Euroopa rände tegevuskava.

Euroopa Regioonide Komitee märgib, et kuigi Euroopa rände tegevuskava kuulub peamiselt riikide valitsuste pädevusalasse, on selles valdkonnas oluline roll piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel. Seda seetõttu, et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ELi äärepoolseimates piirkondades (nagu Kreeka Egeuse mere saared Türgi ranniku lähedal, samuti teatavad Itaalia saarepiirkonnad) on asutused, mis võtavad vastu pagulasi ja rändajaid. Piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused peavad olema kaasatud Euroopa rände tegevuskava kujundamise ja rakendamise igas etapis, sealhulgas prioriteetide seadmisse, tulemuste hindamisse ja järelevalve teostamisse valitsuste poliitikameetmete sisu üle. Tähtis on kaasata kohalik ja piirkondlik tasand ELi tegevusse küsimustes seoses Euroopa rände tegevuskavaga. See protsess peaks läbipaistval viisil hõlmama kõiki valitsustasandeid alates kohalikest omavalitsustest. Regioonide Komitee ja selle tööorganid teevad jõupingutusi ja investeerivad märkimisväärseid vahendeid kohapeal pagulaste ja rändajate voogudest tekkivate humanitaarküsimustega tegelemisse. Regioonide Komitee peab iseenesestmõistetavaks, et ühest küljest eeldab asjaomase küsimuse keerukus tihedat koostööd ELi liikmesriikide vahel, ning teisest küljest peaks ELi ja selle liikmesriikide võetav mis tahes meede alati olema reguleeritud vastavalt rahvusvahelise õiguse järgimise ja inimõiguste kaitse üldistele põhimõtetele.

 

 1.  Arvamuse esimene arutelu ja vastuvõtmine:

Euroopa kodanikualgatus. Raportöör:      Luc Van den Brande (BE/PPE) Arvamuse liik: Fakultatiivse konsulteerimise taotlus (artikli 307 lõige 1) Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul            22.–23. märts 2018

Euroopa Komisjon kavandab uut määrust Euroopa kodanikualgatuse kohta.

Sarnaselt Euroopa Parlamendi, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Ombudsmani väljendatud seisukohtadega leiab Regioonide Komitee, et uue määruse näol on tegu olulise sammuga õiges suunas, parandamaks Euroopa kodanikualgatuse menetlust.

Vaatamata uues määruses sisalduvatele ettepanekutele ja meetmetele, mis täiustavad Euroopa kodanikualgatuse menetlust ja eemaldavad paljud takistused, jääb siiski mulje, et komisjoni suhtumine on ebapiisavalt avatud ja liigselt ettevaatlik. See väljendub eelkõige kodanikualgatuse poliitilisema iseloomuga aspektides. Euroopa Komisjon peaks innustama ja toetama kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud esindajaid Euroopa kodanikualgatuste esiletõstmisel. Euroopa kodanikualgatuse näol on Euroopa kodanike käsutuses vahend, mis võimaldab neil aktiivselt osaleda Euroopa poliitika kujundamisel.

 

 1. Mõttevahetus Euroopa teemal

Kaasraportöörid: Markku Markkula (FI/EPP) ja Karl-Heinz Lambertz (BE/PES)

Arvamuse liik: Fakultatiivse konsulteerimise taotlus (artikli 307 lõige 1)

Vastuvõtmine CIVEXi komisjonis:      10. juuli 2018

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:  8.–10. oktoober 2018

Sõna võttis     Dr Sarah Harrison, vanemteadur, London School of Economics and Political Science ning tutvustas üleeuroopalise uuringu „Mõttevahetus Euroopa Liidu tuleviku teemal" tulemusi CIVEXi liikmetele.

 (LSE poolt läbi viidud Regioonide Komitee poolt tellitud uuring)

Euroopa tulevik: linnad ja piirkonnad soovivad sellist Euroopa Liitu, mis põhineb solidaarsusel, mitmetasandilisel valitsemisel ja lähimuspõhimõttel.

Uuringus koguti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja piirkondlike parlamentide arvamusi Euroopa tuleviku kohta ja nende rolli kohta uuenevas liidus. Enamik vastanutest soovivad, et reformitud ELis oleks tugevam "mitmetasandiline valitsemine" ja et keskendutaks pigem kodanike igapäevaelu seisukohalt olulistele küsimustele, mitte niivõrd lepingutele. Selge enamus linnadest ja piirkondadest nõuab ühtlasi, et ühtekuuluvus oleks ELi esimene prioriteet ja et selline poliitika peaks olema kättesaadav kõigile ELi piirkondadele. Uuring viidi läbi ligikaudu 2000 sidusrühmaga. Küsimustikus oli 17 küsimust, kuid analüüs keskendus kolmele elemendile: juhtimine, poliitika, kommunikatsioon. Osalejatel paluti rääkida peamistest Euroopa projekti probleemidest ning nende probleemide võimalikest lahendustest. Eesmärk oli Euroopa tuleviku teemalisse arutelusse kaasata kvalifitseeritud sidusrühmad ja mõista, milline on nende roll ELi raamistikus.

Uuringu peamiste järelduste kohaselt enamik ELi linnu ja piirkondi:

 • leiavad, et Euroopa tuleviku üle peetav arutelu võib olla võimaluseks taasintegreerida kodanikud Euroopa projekti keskmesse ja nii Euroopa projekt taaselustada;
 • pooldavad ELi praeguse institutsionaalse ülesehituse reformimist läbi tugevdatud mitmetasandilise valitsemise, mitte uute lepingute või uute ELi ministrite juhtide  seisukohtade kaudu;
 • usuvad, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tugevus seisneb nende läheduses kodanikele ja harjumuses kaasata otsustamisse erinevaid osalejaid, et tagada optimaalne innovatsioon ja konsensus;
 • leiavad, et ühtekuuluvus peaks olema ELi esimeseks prioriteediks ja jõudma kõikide piirkondadeni;
 • juhivad tähelepanu sellele, et ELi haavatavamaid kodanike kategooriaid tuleks ELi otsuste tegemisel paremini arvesse võtta;
 • tunnevad, et solidaarsus peaks olema uuenevas Euroopa Liidus otsustava tähtsusega.

Uuringu tulemused ja analüüs leiavad koha Regioonide Komitee arvamuses Euroopa tuleviku kohta, mis võetakse vastu Regioonide Komitee täiskogul 8.-10. oktoobril 2018. aastal.

 

 1. Arvamus:  Laienemine: Lääne-Balkani kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine ELi makropiirkondlikesse, piiriülestesse ja muudesse riikidevahelise koostöö algatustesse

Pearaportöör:           Franz Schausberger (AT/EPP)

Arvamuse liik:            fakultatiivse konsulteerimise taotlus (artikli 307 lõige 1)

Sõna võttis Nicholas Cendrowicz, Lääne-Balkani piirkondliku koostöö ja programmide üksuse juhataja asetäitja, Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul   22.–23. märts 2018

 

 1. Omaalgatuslik arvamus: Avaliku ruumi kaitse toetamise tegevuskava

Raportöör:     Jean-François Barnier (FR/ALDE) Töödokument

Sõna võttis Hans Das, Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi terrorismi ja radikaliseerumise üksuse juht

Esimene arutelu ja vastuvõtmine (kavandatud kuupäev):   11. aprill 2018

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:  4.–5. juuli 2018

Hiljutised rünnakud on näidanud, et terroristid kohandavad oma tegevust nii kiiresti, et ametivõimud ei leia neile vastu astumiseks uuenduslikke lahendusi. Samuti võetakse sihtmärgiks mitmesugust laadi avaliku ruumi liigid, nagu jalakäijate alad, vaatamisväärsused, kaubanduskeskused ja kontserdisaalid, et ohvrite arv oleks võimalikult suur. Avaliku ruumi mitmekesisus ja nii lihtsate rünnakuvahendite nagu auto või noa kasutamine muudavad avaliku ruumi kaitsmise ametivõimude jaoks keeruliseks.

Olukorra keerukus sunnib meid võtma Euroopa tasandil kooskõlastatud meetmeid, et edendada avaliku ruumi kaitsmise tõhustamiseks uuenduslikke ja tõhusaid lahendusi. Komisjoni kavandatud tegevuskava võimaldab anda liikmesriikidele riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil suuniseid ja rahalisi vahendeid, et aidata neil kaitsta avalikku ruumi.

 

 1. Omaalgatuslik arvamus:  Idapartnerluse tulemused 2020. aastaks: kohalike ja piirkondlike omavalituste panus

Raportöör:     Sören Herbst (DE/EPP) Töödokument

Idapartnerluse tippkohtumise 24. novembri 2017 ühisavalduses lepiti 2020. aastaks kokku 20 eesmärki. Selles tõsteti sõnaselgelt positiivselt esile idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverentsi (CORLEAP) rolli. Piirkondliku koostöö mõõtmel on aga veelgi rohkem potentsiaali ning üksikute piirkondade rollile tuleb pöörata suuremat tähelepanu. Euroopa Regioonide Komitee saab idapartnerluse raames arendada edasi oma rolli osalejana ja peab seda tegema just seetõttu, et kohalikul ja piirkondlikul tasandil luuakse aktiivselt partnerlusi.

Sõnavõtjad:     Jana Kobzova, direktor poliitika alal, Rasmussen Global

Vassilis Maragos, üksuse juhataja, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene ja idapartnerlus, Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat

Esimene arutelu ja vastuvõtmine (kavandatud kuupäev):   11. aprill 2018

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:  4.–5. juuli 2018

 

 1. ENVE koosolek 8. veebruaril. Koosoleku dokumendid siin

 Koosoleku juhataja: Cor Lamers (NL/EPP)

 1. Arvamus – arvamustevahetus: Maagaasi siseturu eeskirjad

Raportöör:          Mauro D'Attis (IT/EPP) Töödokument

Komisjoni dokument:       Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:        16.–17. mai 2018

Regioonide Komitee märgib, et ELis maagaasi siseturu väljaarendamise protsess on pooleli. Seda on ellu viidud kolme liberaliseerimispaketi abil viimase 20 aasta jooksul turu ühtlustamise, energiavarustuskindluse ja tarbijakasu eesmärgil tarnete liberaliseerimise ja taristule avatud juurdepääsu kaudu. Uusi õigusnorme, mis põhinevad turu omadustel (seotud asjakohase taristu arendamisega), tuleb hoolikalt kaaluda mitte ajutise lahendusena, vaid pikaajalises perspektiivis.

Maagaasi turgu iseloomustab kaubaturu ja asjakohase võimsusega turu suurenenud vastastikune sõltuvus. Mõlemal turul valitseb sama nõudlus, st nõudluse poolel on saatjad, kes tagavad ühenduse kauba allika (maardlad ELis või väljaspool ELi ja terminalid veeldatud maagaasi tootmiseks) ning asjakohase nõudluse (suured energiageneraatorid, tööstuse nõudlus, kogukondi varustavad kohalikud turustusvõrgud) vahel.

Protsess on hakanud andma tulemusi, peamiselt parema ELi omavahelise ühendamise, tootmisvõimsuste haldamismenetluste ühtlustamise, hindade ühtlustamise ja solidaarsuse osas liikmesriikide vahel, kuid palju on veel teha: võimsuse järelturud on endiselt enamasti ebatõhusad, kaubaturud välja arendamata, gaasibörsid vähelikviidsed, mõnes liikmesriigis on taristu areng ikka veel mahajäänud, palju kõrgem hinnatase kui USAs, püsiv sõltumatus piiratud tarnijate hulgast.

 

 1. Ümarlauaarutelu Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) teemal „Majanduskasv, innovatsioon ja investeeringud Euroopa piirkondades: kosmose pakutavad võimalused"

ELi tulevase kosmosepoliitika kujundamine tehnoloogia ärakasutamiseks kodanike vajaduste parema rahuldamise nimel

Arutelujuht: Euroopa Regioonide Komitee ENVE komisjoni esimees Cor Lamers

Sõnavõtjad:

•    Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Markku Markkula

•    Apuulia (Itaalia) maavanem ja NEREUSe võrgustiku esimees Michele Emiliano

-    Paneelarutelu: Kosmos innovatsiooni mootorina Euroopa piirkondades konkurentsivõime, piirkondliku arengu ja ELi poliitika rakendamise edendamiseks

Arutelu juht: Euroopa Kosmoseagentuuri strateegiajuht Kai-Uwe Schrogl

•    Uurimisinstituudi Mercator Océan institutsiooniliste suhete juhi Cecilia Donati ettekanne

Paneelarutelus osalejad:

•    Eurisy esimees Dominique Tilmans

•    Bremeni linn-liidumaa valitsuse majandus-, tööhõive- ja sadamaküsimuste eest vastutav liige Martin Günthner

•    Euroopa Investeerimispanga innovatsiooni ja konkurentsivõime direktoraadi direktor Gunnar Muent

•    Oberpfaffenhofenis (Saksamaa) asuva satelliitnavigatsiooni rakenduskeskuse (Anwendungszentrum GmbH) tegevjuht Thorsten Rudolph

 

Kokkuvõte ja edasised sammud:

•    Iliyana Atanasova, Bulgaaria alaline esindus ELi juures

•    Euroopa Regioonide Komitee arvamuse „Euroopa kosmosestrateegia" raportöör Andres Jaadla

 

 

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis