13 - 19. mai 2019 nr. 11

Nädalakiri nr 11/2019               13. – 19.05.2019

 1. Regioonide Komitee seisukoht ELi uue finantsperioodi ühise põllumajanduspoliitika suhtes
 2. Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala „European Week of Waste Reduction" auhinnatseremoonia 15. mail Brüsselis

Pressifail (inglise keeles) siin

 1. Euroopa Roheline Nädal 2019, 13. – 17.mail
 2. Rohelise Nädala partnerüritused Stockholmi regiooni ning Oslo ja Helsinki esindustes Brüsselis 14. mail

 

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Linnad ja piirkonnad nõuavad õiglast, jätkusuutlikku, solidaarsusel põhinevat ühist põllumajanduspoliitikat, mis vastab põllumajandustootjate ja tarbijate vajadustele. Uus ÜPP peab võimaldama põllumajandustootjatel elada inimväärset elu, sest see on eeldus piisava arvu noorte meelitamiseks põllumajandussektorisse ja põllumajandusega tegeleva elanikkonna vähenemise peatamiseks.

Euroopa Liidu eesistujariigi Rumeenia korraldatud konverentsil 13. mail Brüsselis kaitses Euroopa Regioonide Komitee Euroopa põllumajandustootjaid ühise põllumajanduspoliitika eelarve vähendamise katsete eest. Ta juhtis tähelepanu sellele, et kõikidest tulevaste ÜPP ees seisvatest väljakutsetest on komitee eriti mures põlvkondade jätkusuutlikkuse pärast. "Kui noored ei näe õiglaseid põllumajandustoodete hindu ega majanduslikku tunnustust oma jõupingutuste eest, pööravad noored põllumajandussektorile jätkuvalt selja," kommenteerib raportöör Guillaume Cros (FR / PES) Euroopa Regioonide Komitee arvamust ühise põllumajanduspoliitika reformi kohta.

Regioonide Komitee võttis kokku Euroopa piirkondade seisukoha järgmiselt:

 • otsetoetused tuleb jaotada õiglasemalt põllumajandusettevõtete, piirkondade ja liikmesriikide vahel. Neid tuleb määrata reaalse ja tõhusa ülempiiriga, kohustusliku ja nõuetekohaselt rahastatud ümberjaotamisega ning maksete täieliku sisemise ja välise lähenemisega aastaks 2027;
 • tuleb luua kohustuslik noorte põllumajandustootjate boonus, et julgustada noori põllumajandustegevusega tegelema;
 • tuleb kehtestada tootmismahtude haldamisel põhinevad vabatahtlikud kriisireguleerimisvahendid;
 • tuleb toetada põllumajandustootjaid, kes kasutavad säästvat põllumajandust ja püüavad saavutada kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärke - vähemalt 30% esimese samba vahenditest tuleks eraldada keskkonnamehhanismidele;
 • riiklike strateegiakavade määrusesse tuleks lisada ühised Euroopa eesmärgid, näiteks pestitsiidide ja kasvuhoonegaaside vähendamine 30% võrra, mahepõllumajanduses kasutatava maa mahu kahekordistamine ja puuril põhineva loomakasvatuse pidev vähendamine;
 • on vaja vastu võtta maaelu tegevuskava, et parandada maapiirkondades juurdepääsu avalikele teenustele ja kiire internetile ;
 • piirkondade rolli ÜPP juhtimisel ja rakendamisel tuleb hoida ja toetada.

Lisainformatsioon: Regioonide Komitee arvamus „ ELi ühine põllumajanduspoliitika peale aastat 2020" siin

 

 1. Euroopa Regioonide Komitee võõrustas 2019. aasta Rohelise Nädala raames iga-aastase Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala auhinnatseremooniat.

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala ( EWWR ) raames auhinnati kuut projekti kui aasta parimat meedet teel jäätmevaba ELi suunas. Iga-aastase auhinna eesmärk on tunnustada jäätmetekke vähendamise algatusi ja ergutada kõiki ühiskonnaliikmeid neid looma. 10. Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala keskmes oli kohalike kogukondade roll jäätmetekke vähendamisel. Järgmine Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal toimub 16.–24. novembril 2019.

 

Oma avasõnavõtus märkis Euroopa Regioonide Komitee liige, Weststellingwerfi linnapea ja selleaastase jäätmetekke vähendamise nädala auhinnakonkursi žürii liige André van de Nadort (NL/PES) : „Žüriiliikmena avaldab mulle sügavat muljet see, kui palju erinevaid algatusi on Euroopas käivitatud, ning see, millised erinevad rühmad, asutused ja ühendused osalevad aktiivselt jäätmetekke ennetamisel ja vähendamisel. Nii Euroopa Regioonide Komitees kui ka oma omavalitsusüksustes tegutseme me selle nimel, et suurendada Euroopa jäätmealaste õigusaktide eesmärke. Ent ilma kohalike kogukondade pühendumuse ja osaluseta ei oleks meil võimalik oma eesmärke täita." André van de Nadort (NL/PES) on 2018. aasta oktoobris vastu võetud komitee arvamuse „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses" raportöör.

 

Euroopa Regioonide Komitee toetab aktiivselt Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalat ja selle tunnustussüsteemi, juhtides nädala juhtkomiteed ja panustades nädala põhitegevustesse, nagu iga-aastane auhinnatseremoonia.

 

Auhinnatud projektid olid järgmised:

1) Avaliku halduse ja korralduse//ühiskondlike organisatsioonide kategooria: jäätmevaba maraton Säästev koolitoit. Projekti viis ellu Sant Vicenç de Castelleti vald (Kataloonia). Selle mitut üritust hõlmanud projekti alustala oli kampaania, millega edendati säästvat ja tervislikku koolitoitu valla kolmes riigikoolis. Selles osalesid ligikaudu 600 õpilast ja nende vanemad.

 

2) Ühenduste/VVOde kategooria: Cloughmillsi asjade raamatukogu, projekti viis ellu Cloughmillsi Community Action Team (Põhja-Iirimaa). See korraldaja andis raamatukogu kontspetsioonile uue sisu: raamatute asemel tööriistade väljalaenutamise eesmärk oli suurendada kohaliku kogukonna võimalusi ise koristustöid teha ja seeläbi jäätmeteket vähendada, kuna inimestel ei oleks endal vaja neid asju soetada.

 

3) Ettevõtte/tööstuse kategooria: uued saasteained , projekti viis ellu IMQ Zorrotzaurre Clinic (Baskimaa). Oma ökoloogilise jalajälje vähendamise püüdlustes klassifitseeris kliinik lähtuvalt nende keskkonnamõjust kemikaalid, mis esinevad neljas kliiniku osakonnas kasutatavates toodetes. Järgmine samm on asendada kõige kahjulikumad kestlikumate alternatiividega.

 

4) Haridusasutuse kategooria: Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala keskkonnahoidliku puhastamise projekt , korraldaja St Fintan's National School (Iirimaa). Ligikaudu 180 selle kooli õpilast koos vanematega osalesid seminaridel, et õppida, kuidas valmistada puhastustooteid ja tualett-tarbeid, mis ei sisaldaks ohtlikke kemikaale.

 

5) Kodanike kategooria: pidulik biojäätmete kaalumine , korraldajad Marina Seder Colomina ja Morgane Robert (Les Lilas, Île-de-France). Püüdlustes mõista paremini nende linnas asuva kahe biojäätmete kogumispaiga head mõju, kutsusid nad inimesi üles osalema jäätmete mõõtmise uuringus, tugevdades seeläbi sidemeid kogukonnas.

 

 1. Euroopa eriauhinna kategooria: Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala Sustainable Art Alphabet (kestliku kunsti tähestik), projekti korraldasid Col-legi Sant Josep (Navàs, Kataloonia) ja selle partnerkoolid eTwinningu projekti raames. Selle algatusega innustati õpilasi omandama teadmisi kestlikkuse vallas, täiustades samas nende rühmatöö ja võõrkeele oskusi. Tulemusena valmis tähestik, mille tähed vastavad tähenduslikele sõnumitele keskkonna ja jäätmete vähendamise kohta.

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala auhinnakonkursi võitjate ja finalistide kohta täpsem teave  pressifailis

 

 1. Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat on Rohelist Nädalat korraldanud ligi 20 aastat ja

sellele tuleb juhtivaid tegelasi kogu maailmast - Roheline Nädal pakub suurimat iga-aastast võimalust ELi keskkonnapoliitika arutamiseks. See edendab arutelu Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi sidusrühmade vahel, mille eesmärk on keskkonnapoliitika kujundamine ja rakendamine. Need arutelud aitavad kaasa üleeuroopalisele osalejate arvu kasvule, kes tegelevad nii

keskkonnaalase suutlikkuse suurendamise ja heade tavade jagamisega kui ka kodanike motiveerimisega osalema ELi keskkonnaalastes jõupingutustes ja andma sellesse oma panuse.

2019. aasta teema ELi keskkonnaalastel seadustel on meie elule suur mõju. Need parandavad vee ja õhu kvaliteeti, kaitsevad loodust ning toetavad taaskasutust ja jäätmemajandust. Kuid et toimuks märgatav

muutus, tuleb neid ELi seadusi rakendada täiel määral.

Rohelise Nädala ametlik avamine toimus Varssavis. Lähemalt saab lugeda siit.

                        Veel mitmeid teemakohaseid pressiteateid siin

 1. Rohelise Nädala partnerüritused:

Stockholmi regiooni esinduses pühendati rohelise nädalaga seotud üritus („ How Can We Create Clean Air in Our Cities for a Better   Quality of Life?") õhukvaliteedile suurlinnades. Teadagi on õhusaastus enneaegsete surmade põhjuste loetelus esimesel kohal. Igal aastal sureb ligi 400 000 inimest Euroopa Liidus enneaegselt halva õhukvaliteedi tõttu, miljonid inimesed põevad respiratoorseid ja kardio-vaskulaarseid haigusi, mille on põhjustanud saastunud õhk. 

Göteborgi linna eeskuju õhukvaliteedi jälgimise ja selle järgi eesmärkide seadmine on väga motiveeriv.

Õhukvaliteedist Stockholmi regioonis lähemalt siin

 

Oslo esinduses toimunud ürituse („ZERO is the new Hero: Big buyers joining forces to achieve zero emission construction sites") teemaks oli süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine linnalises keskkonnas. Oslo roheline linnajuhtimine on viinud süsinikdioksiidi heitkoguste olulise vähenemiseni ning võtmetegur linna suutlikkusele seda teha on strateegiline ja tahtlik lähenemine rohelistele uuenduslikele hangetele. Oslo on loonud turu, kus mitmed avalik-õiguslikud ehitajad koonduvad, eesmärgiga kiiremini saavutada nullheitega ehitustööd, kasutades uuenduslikku ehitustehnikat.

Veel seitse Euroopa linna liituvad Oslo ja Trondheimiga, nõudes null Co2 heitmega ehitust oma linnas. Ühisalgatust nimetatakse ZenComs.

Linnad, kes liituvad Oslo algatusega, on Trondheim, Stockholm, Helsingi, Kopenhaagen, Brüssel, Amsterdam ja Lissabon.

Lähemalt siin

Oslo kannab auga tiitlit Euroopa Roheline Pealinn 2019.

 

Helsingi esinduses toimunud üritus („Water Management Innovations") oli pühendatud Lahti linna uuenduslikule veemajandusele. Vesijärvi Sihtasutus on unikaalne Soome algatus, mis ühendab avaliku ja erasektori ressursid kindlustamaks rahastust järvega seotud teadusuuringuteks ning järve haldamiseks ja hooldamiseks. Vesijärvi vesi oli 30 aastat tagasi tööstusettevõtete poolt väga reostatud, tänaseks on olukord kardinaalselt muudetud. Lahtis on eesrindlikud algatused vihmavee majandamisel. Vihmavesi, mis tormide ajal tänavaid üle ujutab, sisaldab toitaineid, raskemetallide ja mikroplasti osakesi.  Juba 2011. aastal loodi Stormwater Programme (lähemalt siin), mis aitab hoida ära keskkonnale tekkivat kahju üleujutuste ajal.

Lahti taotleb Euroopa Rohelise Pealinna tiitlit aastaks 2021.

Vt veebisaiti http://greenlahti.fi/en

 

            Lugupidamisega

            Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis