16. - 22. september 2019 nr.18

Nädalakiri nr 18                               16.09. – 22.09.2019

 

  1. Euroopa Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) koosolek 16. septembril
  2. Euroopa Regioonide Komitee keskkonna-, kliimamuutuste ja energeetikakomisjoni (ENVE) koosolek 19. septembril

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/energy-transition-and-climate-neutrality-gain-centre-stage.aspx

  1.  19.septembril algas omavalitsustelt WIFI4EU taotluste vastuvõtt:

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Wifi4EU--Get-free-WIFI-for-your-municipality!.aspx

  1. Euroopa Regioonide ja Linnade Nädalale (EWRC) on registreerimine avatud 27. septembrini

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

  1. NAT komisjoni koosolek pühendati seekord täielikult turismiteemale – uued suunad, väljakutsed ja lahendused.

Euroopa ona alati olnud maailmas kõige populaarsem reisisihtkoht. See on toonud paljudele Euroopa linnadele ja piirkondadele jõukuse ning  eurooplased tunnevad uhkust oma kultuuripärandi ja kauni maastiku üle. Kuni viimase ajani on peetud külaliste arvu kinnituseks sellele, et Euroopa on maailmas endiselt kõige populaarsem sihtkoht turistide seas.

Hetkel on turism maailma üks kõige kiiremini kasvavaid tööstusharusid. Euroopa Liidus toodab turism ligikaudu 10% sisemajanduskoguproduktist ja tagab kogu liidus töökoha 12 miljonile inimesele. Need kohalikul tasandil, sageli väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loodud töökohad on eluliselt tähtsad paljudele perekondadele ja kohalike kogukondade heaolu jaoks.Turism aitab samuti kaasa Euroopa identiteedi loomisele, edendab ELi väärtusi, tooteid ja teenuseid ning toetab rahvusvahelist stabiilsust.

 

Viimastel aastatel on üles kerkinud uued probleemid. Reisimise taskukohasus, mille on põhjustanud peamiselt odavlennuettevõtjate kiire laienemine  ja veebiplatvormide väljakujunemine, muutis reisimise üheltpoolt demokraatlikumaks, seadis aga teiseltpoolt  sihtkohad keerulisse olukorda. Üle poole miljardi turisti aastas, kellest enamik külastab linna suvekuudel, paneb kohalike kogukondade taristu, vahendid ja läbilaskevõime suure surve alla. Sellest tulenevalt on mõningad väga populaarsed Euroopa sihtkohad olnud sunnitud võtma meetmeid oma maastike, mälestusmärkide ja kohaliku elanikkonna kaitsmiseks.

NAT komisjoni liikmed arutasid turismi kestlikkuse küsimust ning selle mõju kohalikele ja piirkondlikele kogukondadele. Oma seisukohti jagasid Euroopa Komisjon, eesistujariik Soome, Euroopa Regioonide Komitee ning konkurentsivõimelist ja säästavt turismi edendavate Euroopa piirkondade võrgustik NECSTouR. Piirkondlike omavalitsuste esindajad tutvustasid oma lähenemisviise ja tõid näiteid tavadest ning jagasid NAT komisjoni liikmetega ideid, arutasid probleeme ja pakkusid lahendusi, kuidas tulla toime keskkonnaalaste ja ühiskondlike mõjudega, mida põhjustavad majutus, tegevused ja transport sihtkohta ja sealt tagasi.

Peale NAT komisjoni koosolekut toimus tehniline seminar teemal „Säästva turismi sihtkohtade edendamine piirkondade koostöö kaudu", mille korraldas NECSTouR ja mida toetas NATi komisjoni sekretariaat.

 

  1. ENVE  koosolekul arutati Linnapeade pakti tulevikku, väikeste kogukondade ja tarkade linnade keskkonnapoliitikat ning säästva arengu eesmärkide (SDG) rakendamist. Kuna Euroopa Komisjonile valitud presidendi Ursula von der Leyeni seatud prioriteetide seas on kesksel kohal rohelised teemad, on Euroopa säästvale energiale üleminek ja kliimaneutraalsus saavutanud ka ELi tähelepanu keskpunkti.

Koosoleku avamisel ütles ENVE komisjoni esimees ja Schiedami linnapea Cor Lamers (NL / PES): "Mul on väga hea meel näha, et Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen on pannud tugeva rõhu jätkusuutlikkusele ja kliimamuutustele, nagu kajastab  European Green Deal ( https://report.gndforeurope.com  ) Peaksime seadma kliima oma poliitika keskmesse. Peame tegema kõikidel tasanditel koostööd erinevate üleminekute saavutamiseks: energia, liikuvus, toit jne. Ja peame nende muudatuste elluviimisel kaasama oma kodanikud.

 

ENVE komisjoni liikmed võtsid vastu raportöör Benedetta Brighenti (IT / PES) arvamuse „Linnapeade pakt pärast 2020. aastat" eelnõu. Raportöör Brighenti ütles: "Linnapeade pakti rolli tugevdamine on oluline samm meie Pariisi kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmisel ja Euroopa Liidu süsinikuneutraalseks muutmisel hiljemalt 2050. aastaks. Algatus toob kokku ligi 10 000 kohalikku ja piirkondlikku omavalitsust, kes on pühendunud ambitsioonika kliima- ja energiapoliitika elluviimisele kohalikul tasandil. Nende alt-üles lähenemisviisist võime õppida palju. Seetõttu on ülimalt oluline tagada pakti tulevik pärast 2020. aastat. Euroopa Regioonide Komitee peab tegutsema Euroopat ühendava lülina, et saaks viia kliima- ja energiapoliitika kohalikult tasandilt  ELi tasandile. " Lõplik arvamus võetakse vastu komitee plenaaristungil 4. – 5. detsembril, 2019.

 

Raportöör Gaetano Armao (IT / PPE, Sitsiilia asepresident ja majandusminister), esitas töödokumendi, millega algas arutelu eelseisva raporti teemal, s.o. raport pealkirjaga „Keskkonnapoliitika allpool omavalitsuse tasandit : kestlike naabruskondade ja väikeste kogukondade suunas". Raportöör Armao ütles: "On palju väikeseid kogukondi, kus esineb spetsiifilisi keskkonnaküsimusi, nagu õhusaaste, müra või jäätmehooldus, ja nad on leidnud uuenduslikke viise nende probleemidega tegelemiseks. EL-i tasandil on vähem toetust säästvatele kogukondadele, mis ei moodusta omaette kohalikku omavalitsust. Peame neid julgustama ja volitama sihipärase poliitika ja rahaliste vahenditega, toetamaks nende jätkusuutlikkuse ja kliimapüüdlusi. " Arvamuse eelnõu võetakse vastu järgmisel ENVE komisjoni koosolekul 21. novembril. Lõpliku teksti üle hääletatakse täiskogu istungjärgul 12. – 13. veebruaril, 2020.

 

Arutusel oli raportöör Andries Gryffroy arvamuse eelnõu „Arukad linnad: uued probleemid õiglasel üleminekul kliimaneutraalsusele:  kuidas kestliku arengu eesmärke tegelikkuses ellu viia?" Raportöör Andries Gryffroy (BE / EA), Flaami parlamendi liige, ütles: "Linnadel ja kogukondadel on oluline roll üleminekul ressursitõhusale, kliimaneutraalsele ja bioloogiliselt mitmekesisele Euroopale. Peame looma rohkem ja paremad võimalused kohalike ja piirkondlike omavalitsusete toetamiseks selles arengus.  Vajalik on alt-üles lähenemisviis koos nutikate meetmetega, mis arenevad välja kohalikust koostööst. Kohaliku tasandi kaasamine on vajalik ka digitaalse lõhe ületamiseks. Nõrgemaid osapooli ei saa jätta kõrvale, kui toimub üleminek digitaalsele ühiskonnale. Arvamus võetakse vastu järgmisel täiskogu istungjärgul 8. – 9. oktoobril, 2019.

 

  1. On alanud taotlusvoor omavalitsustele ja omavalitsuste poolt moodustatud ühendustele 15 000 euro suuruse toetuse taotlemiseks  omavalitsustes asuvate Wi-Fi levialade varustuse ja paigalduskulude katteks. Abisaajad valitakse põhimõttel „kes ees, see mees", tagades samal ajal, et kõik liikmesriigid saavad minimaalse toetussumma.

 

Omavalitsused, kes soovivad toetust taotleda, peaksid kõigepealt registreeruma WiFi4EU portaalis: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home

 

 

Lugupidamisega

 

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis