07. - 13. oktoober 2019 nr.20

Nädalakiri nr 20                            07.- 13.10.2019

 

  1. Euroopa piirkondade ja linnade nädala ametlik avaistung

„Piirkonnad ja linnad, ELi tuleviku sambad" Euroopa Parlamendis

 7.oktoobril

7. – 10. oktoobrini 2019 toimus Brüsselis juba 17.korda Euroopa piirkondade ja linnade nädal. Aastate jooksul on sündmus muutunud ELi regionaalpoliitika võtmeürituseks.

Osales enam kui 6000 inimest kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest kogu Euroopast. Neljale päevale oli kavandatud enam kui 300 töötuba.

Avamisel võtsid sõna:

Euroopa Parlamendis Euroopa Regioonide Komiteega suhete eest vastutava asepresident Klára Dobrev

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz

siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde eest vastutav volinik Elżbieta Bieńkowska

Toimus arutelu publikuga

https://cor.europa.eu/en/events/pages/european-week-of-regions-and-cities-ewrc.aspx

Piirkondade ja linnade nädalale olid erikutsega kutsutud noored poliitikud Euroopa Liidu liikmesriikide kohalikult ja piirkondlikult tasandilt.

Brüsselis piirkondade ja linnade nädalal osalesid teiste seas järgmised noored poliitikud Eestist:

Laura Danilas, Tartu Linnavolikogu

Helen Kübar, Rae Vallavolikogu

Gerli Lehe, Rae Vallavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,  Viljandi Linnavolikogu

 

  1. Euroopa Regioonide Komitee täiskogu 136. istungjärk 8. ja 9. oktoobril Brüsselis

Video siin : https://www.youtube.com/watch?v=5fXz9o0WVII&feature=youtu.be

Istungil toimusid arutelud:

  1. ARUTELU REGIONAALARENGU POLIITIKA ÜLE PÄRAST 2020. AASTAT

Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni esimehe Younous Omarjee sõnavõtt

 Arutelu raportööride ja liikmetega

Omaalgatuslik arvamus „Soovitused regionaalarengu strateegiate edukaks kujundamiseks pärast 2020. aastat" , Raportöör: Adam Struzik (PL/EPP)

Omaalgatuslik arvamus „Parem ühtekuuluvuspoliitikaalane teavitustegevus"

Raportöör: Adrian Ovidiu Teban (RO/EPP)

Omaalgatuslik arvamus „Euroopa Regioonide Komitee panus uuendatud territoriaalsesse tegevuskavasse eritähelepanuga kogukonna juhitud kohalikul arengul (CLLD)"

Raportöör: Radim Sršeň (CZ/EPP)

Radim Sršeňi (CS / EPP) koostatud arvamuses rõhutatakse, et territoriaalne ühtekuuluvus on ühtekuuluvuspoliitika edu saavutamiseks hädavajalik. Soovitused toetavad tugevamaid seoseid ühtekuuluvuspoliitika ja tehnilise abi osutamise vahel kõigis etappides - CLLD peaks olema selle seose keskmes. Raportööri sõnul on 2020. aasta järgne tehniline abi hädavajalik, seda tuleks näha kui võimalust tutvustada uut narratiivi ELi tuleviku ja kõigi piirkondade arengu kohta.

Hr Sršeň ütles: "Euroopa Liidu territoriaalse tegevuskava ja kogukonna juhitud kohaliku arengu tugevdamisel võib olla ülioluline roll Euroopa lähendamisel kodanikele ja ELi puuduva legitiimsuse taastamisel".

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Community-led-local-development.aspx

 

  1. ARUTELU MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU ÜLE PEETAVATE INSTITUTSIOONIDEVAHELISTE LÄBIRÄÄKIMISTE ARENGU ÜLE

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku Günther H. Oettingeri sõnavõtt

ARUTELU MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU ÜLE PEETAVATE INSTITUTSIOONIDEVAHELISTE LÄBIRÄÄKIMISTE ARENGU ÜLE

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-178750

Võeti vastu resolutsioon „Mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) üle peetavates institutsioonidevahelistes läbirääkimistes toimunud areng"

Arutelu Euroopa Regioonide Komitee liikmetega

ELi eelarvevoliniku Gunther Oettingeriga peetud arutelude ajal väljendasid komitee liikmed tõsist muret järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) üle peetavate läbirääkimiste aeglase tempo üle. Raamistikus kehtestatakse kõigi ELi poliitikavaldkondade kulupiirid aastateks 2021–2027. Euroopa Komisjoni algselt kavandatud kärped võivad olla palju suuremad, kui liikmesriigid ei nõustu suurendama oma sissemakseid ja kehtestama uusi makse, näiteks plast- või veebimakse.  Vaja on rahastada uusi poliitikaid ja täita Brexitiga tekkivat rahalist tühimikku.

„Rahaga kokkuhoidmine ja Euroopa solidaarsuse puudumine on pidurdanud majanduskasvu, sotsiaalset arengut ja piirkondlikku võrdsust. Eelarve kärped pidurdavad piirkondade ja linnade võimalusi pakkuda kaasavat, sidusat ja jätkusuutlikku tulevikku ajal, mil kodanikud nõuavad tulemusi ", ütles Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz.

 

  1. ARUTELU DIGITAALSETE JA ÖKOLOOGILISTE ÜLEMINEKUTE TEEMAL: KUIDAS TAGADA ÜHTEKUULUVUS JA SOLIDAARSUS KÕIGILE?

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-178752

Sõnavõtja: Soome Vabariigi Euroopa asjade ministri Tytti Tuppurainen

Selles arutelus kutsusid ELi kohalikud ja piirkondlikud esindajad EL-i üles tagama, et kõik piirkonnad ja nende kodanikud saaksid kasu meie ühiskonda kujundavatest digitaalsetest ja ökoloogilistest üleminekutest.

Euroopa Regioonide Komitee võttis 9. oktoobril vastu kaks arvamust, mida Soome eesistujariik Soome taotles, keskendudes digitaalse lõhe kaotamisele ning ühtekuuluvuse ja solidaarsuse tagamisele kõigile eurooplastele.

Minister lisas, et "ühtekuuluvuspoliitika aitab märkimisväärselt kaasa jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule kõigis ELi piirkondades ja aitab meil toime tulla väljakutsetega, millega EL silmitsi seisab. See on oluline vahend jätkusuutliku majanduskasvu stimuleerimisel ja piirkondlike erinevuste vähendamisel. Samal ajal tulevane ühtekuuluvuspoliitika peab olema rohkem tulemustele orienteeritud, tõhusam ja temaatiliselt keskendunud. "

 

  1. ARUTELU: Euroopa Liit ON KOHALIKE JA PIIRKONDLIKE OMAVALITSUSTE JAOKS OLULINE

Sõnavõtjad:

            „Leevendavad meetmed kohalikul ja piirkondlikul tasandil Brexitiga toimetulekuks", Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP)

            „Saarepiirkondade eriline olukord", Gaetano Armao (IT/EPP) ja Salvatore Domenico Antonio Pogliese (IT/ECR)

            „Puuduvad lülid piiriülestes ühendustes", Martin Půta (CZ/EPP)

Arutelu Euroopa Regioonide Komitee liikmetega

 

Võeti vastu resolutsioon „2019. aasta Euroopa poolaasta ja 2020. aasta majanduskasvu analüüs"

 

 

ARVAMUSTE VASTUVÕTMINE

Videod arvamuste vastuvõtmisest siin:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhUJ26iqpEfaFwd1_91H3B5EacZ7U2nxP

„Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030: ÜRO kestliku arengu eesmärkide järelmeetmed, ökoloogiline üleminek ja Pariisi kliimakokkulepe"

https://cor.europa.eu/et/news/Pages/eu-will-not-reach-2050-climate-neutrality-without-raising-its-energy-and-climate-targets.aspx

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Sirpa Hertell (FI/EPP)

Arvamuses keskendutakse ÜRO tegevuskava 2030 nn „planeedisambale" - ökoloogilistele ja kliimamuutustega seotud eesmärkidele. Arvamuses rõhutatakse kiireloomulist vajadust tuua säästva arengu eesmärgid kohalikule tasandile,  määratleda kohalikud ja piirkondlikud eesmärgid ja vahe-eesmärgid, lisaks piisavate ressursside kasutuselevõtmise.

Kuna kliimamuutused ja CO 2 -heite vähendamine on Euroopa Komisjoni uue koosseisu prioriteet nn rohelise leppe raames, on Euroopa Regioonide Komitee võtnud vastu mitu arvamust, mis on seotud Euroopa kliimaküsimustega. Nende hulgas on soovitused, mis käsitlevad puhtale energiale üleminekut söepiirkondades ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist 2030. aasta riiklikesse energia- ja kliimakavadesse. Ühtekuuluvuspoliitika tulevikule keskendunud täiskogu istungjärgul toetasid liikmed eraldi fondi loomist söepiirkondade jaoks, ent kutsusid üles kaasama kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused investeerimisotsuste tegemisse. ELi linnad ja piirkonnad soovivad liikuda edasi kestliku arengu eesmärkide kohalikule tasandile viimisel ja tuletasid meelde, et Euroopa ei saavuta 2050. aastaks kliimaneutraalsust, suurendamata oma energia- ja kliimaeesmärke.

 

„Puhta energia paketi rakendamine: lõimitud riiklikud energia- ja kliimakavad kui vahend kohaliku ja piirkondliku juhtimise jaoks kliimaküsimustes ning aktiiv- ja passiivenergia valdkonnas"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: József Ribányi (HU/EPP)

Raportöör József Ribányi (HU/EPP) tutvustas arvamust teemal „Puhta energia paketi rakendamine: lõimitud riiklikud energia- ja kliimakavad kui vahend kohaliku ja piirkondliku valitsemise jaoks kliimaküsimustes ning aktiiv- ja passiivenergia valdkonnas" . Tolna komitaadi volikogu aseesimees ütles: „Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on otsene pädevus energiaalase ülemineku põhivaldkondades. Me haldame suuri ehitusvarusid ja transpordivõrgustikke, otsustame linnaplaneerimise ja maakasutuse üle ning saame edendada detsentraliseeritud energiatootmise võimalusi. Seepärast on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused riiklike energia- ja kliimakavade eesmärkide saavutamiseks hädavajalikud."

„Piirkondade ja linnade panus VKEsid puudutavasse uude ELi poliitikaraamistikku"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Raportöör: "Praegu näeme ELi piirkondade majanduslikku polariseerumist, sest suuremad ettevõtted - paljud neist on koondunud riikide majanduskeskustesse - kasvavad kiiremini kui väikeettevõtted. Nii aitab VKEde poliitika tugevdamine Euroopa majandusel muutuda sotsiaalselt õiglasemaks ja kaasavamaks. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel, VKEdel ja nende ühendustel peaks olema aktiivsem roll EL-i poliitika kujundamisel. Üldiselt peaksime toetama väikeettevõtteid, et nad laieneksid ja teeksid uuendusi alates hetkest, mil nad sisenevad kohalikule turule, kuni maailmaturule jõudmiseni. ELi kümneaastat tagasi tehtud väikeettevõtluse algatus oli läbimurre ja ametist lahkuv Euroopa Komisjon on andnud mõned olulised panused, muu hulgas hõlbustanud VKEde juurdepääsu riiklikele rahaturgudele ning taganud ettevõtluse Euroopa võrgustikule tugeva piirkondliku ja kohaliku mõõtme. Kuid peame täitma järelejäänud lüngad ja reageerima uutele arengutele."

 

„Aruanne riigihankedirektiivide rakendamise kohta"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Thomas Habermann (DE/EPP)

 

„Parem õigusloome: kokkuvõtete tegemine ja pingutuste jätkamine"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Olgierd Geblewicz (PL/EPP)

Komitee liikmed esitasid täiskoguistungil soovitused Euroopa Komisjonile, mille eesmärk on tagada, et piirkondlikud ja kohalikud huvid kajastuksid Euroopa Liidu poliitilises protsessis igal etapil - kontseptsioonist hindamiseni. Komitee liikmed arvavad, et lahkuva Euroopa Komisjoni pärand kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele peaks olema omavalitsuste suurem roll ELi poliitilises tsüklis.

Raportöör hr Geblewicz ütles: "Need on praktilised soovitused, mille eesmärk on arendada ja säilitada lahkuva Euroopa Komisjoni keskset pärandit: parema partnerluse loomine kõigi valitsustasanditega ning tõhusamate ja tulemuslikumate õigusaktide koostamine. Esimene asepresident Frans Timmermans rääkis piirkondade ja linnadega koostöö olulisusestjuba eelmisel aastal. Regioonide Komitee ettepanekud näitavad täna uusi ja väga spetsiifilisi viise, kuidas tagada piirkondliku ja kohaliku perspektiiviga arvestamine igapäevaselt."

 

 

„Aktiivse ja tervena vananemine"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

 

„Sotsiaal-majanduslikud struktuurimuutused Euroopa söekaevanduspiirkondades"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Mark Speich (DE/EPP)

Arvamuses on öeldud, et söetootmispiirkonnad peaksid saama Euroopa Liidult rrahalist toetust fossiilkütustest loobumiseks. Regioonide Komitee nõuab siiski, et toetus ei peaks toimuma teiste piirkondade arvelt.

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Special-allocations-for-coal-regions-should-not-divert-money-from-regional-policy.aspx

„Aafrika seakatk ja ELi sealihaturg"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Sławomir Sosnowski (PL/EPP)

Vt eelmist nädalakirja ( nr 20) aadressil https://www.elvl.ee/nadalakiri-2019/19

 

„Karjatamine"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Jacques Blanc (FR/EPP)

 

„Teadustaristud – Euroopa teadusruumi tulevik piirkondlikust ja piiriülesest perspektiivist"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Eamon Dooley (IE/ALDE)

 

 „Pariisi kokkuleppe rakendamine innovaatilisele ja säästvale energiale ülemineku kaudu kohalikul ja piirkondlikul tasandil"

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Witold Stępień (PL/EPP)

Regioonide Komitee tuletab meelde oma nõudmist suurendada ELi eesmärki 2030ks aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 40% -lt 50% -le, tõsta taastuvenergia eesmärki 40% -le ja seada ambitsioonikamad energiatõhususe eesmärgid kui ainus viis kliimaneutraalsuse saavutamiseks  aastaks 2050.

 

„Arukad linnad: uued probleemid õiglasel üleminekul kliimaneutraalsusele: kuidas kestliku arengu eesmärke tegelikkuses ellu viia?"

Eesistujariigi Soome konsulteerimistaotlus

Pearaportöör: Andries Gryffroy (BE/EA)

Jätkusuutliku arengu kiirendamiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil on võtmetähtsusega ka digitaliseerimine ja arukate lahenduste kasutuselevõtt avalikes teenustes, eriti transpordi- ja energiasektoris. Flaami parlamendi liikme Andries Gryffroy koostatud arvamuses keskendutakse arukate linnade rollile kliimaneutraalsusele ülemineku tagamisel ja säästva arengu eesmärkide rakendamisel. Raportöör hr Gryffroy rõhutas, et linnadel ja kogukondadel on oluline roll üleminekul ressursitõhusale, kliimaneutraalsele ja bioloogiliselt mitmekesisele Euroopale. Peame looma rohkem ja paremaid võimalusi kohalike ja piirkondlike osalejate abistamiseks selles valdkonnas. Vaja on alt-üles lähenemisviisi ja kohalikul tasandil koostööd. See kaasatus on vajalik ka digitaalse lõhe ületamiseks, tagamaks, et digitaalsele ühiskonnale üleminekul ei jääks keegi maha. "

„Digitaalne Euroopa kõigile: kohapeal arukate ja kaasavate lahenduste pakkumine"

Eesistujariigi Soome konsulteerimistaotlus

Pearaportöör: Anne Karjalainen (FI/PES)

Raportööri Anne Karjalaineni sõnul peaks "digitaalne üleminek põhinema jätkusuutlikul, konkurentsivõimelisel ja inimkesksel andmemajandusel. Tehnoloogiakeskse tootearenduse asemel tuleks tähelepanu pöörata inimkesksete tehnikate, teenuste ja toodete arendamisele, sealhulgas kasutajakesksele kujundusele, ühisloomisele ja kiirele piloteerimisele." Pr Karjalaineni arvamus kutsub üles rohkem investeerima digitaalsetesse oskustesse ja meediakirjaoskusesse, küberturvalisusse ja tarbijakaitsesse digitaalmajanduse valdkonnas ning rõhutab piirkondlike võrgustike rolli uue programmi „Digitaalne Euroopa" rakendamisel.

 

Muude küsimuste all teavitati ka Regioonide Komitee uue mandaadiperioodi liikmete kinnitamisest

 

Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed uuel perioodil (2020 – 2024) on:

Põhiliikmed:

Mihkel juhkami

Urmas Klaas

Mikk Pikkmets

Siim Suursild

Tiit Terik

Mart Võrklaev

Asendusliikmed:

Aivar Aru

Marika Saar

Rait Pihlegas

Margus Lepik

Urmas Sukles

Jan Tei

 

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis