4. - 10. veebruar 2019 nr. 3

Nädalakiri nr 3/2019           04.02. – 10.02.2019

REGIOONIDE  KOMITEE 133. TÄISKOGUISTUNG  Brüsselis 6.-7. veebruaril

Fotod täiskoguistungilt siin

Video täiskoguistungilt siin

Täiskoguistungi dokumendid on saadaval siin

 

Päevakorras:

 

Koosoleku algul mälestati leinaseisakuga jaanuaris mõrvatud Gdański linnapead, Regioonide Komitee liiget Paweł Adamowiczit. Sellega seoses võeti vastu resolutsioon teemal „Võitlus vihakõne vastu". Istungil osales delegatsioon Gdańskist.

Ühtlasi oli leinaseisak pühendatud Regioonide Komitee kunagisele liikmele Jüri Pihlile Eestist.

Resolutsioon „Võitlus vihakõne ja vihakuritegude vastu":

Regioonide Komitee on sügavalt mures vihakõne ja vihakuritegude kasvu ning avaliku arutelu leiguse pärast, mis põhjustab Euroopa Liidus igasugust vägivalda, äärmuslust, propagandat ja sallimatust. EL rajaneb ühistel põhiväärtustel, mis hõlmavad inimväärikust ja mittediskrimineerimist, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, samuti väljendusvabadust, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 10 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 11. Komitee eeldab, et Euroopa, riiklik, piirkondlik ja kohalik valitsemistasand, meedia, kodanikuühiskonna organisatsioonid, majandustegevuses osalejad ja üksikisikud austavad neid väärtusi.

Regioonide Komitee juhib tähelepanu sellele, et vaenulik retoorika lõhestab meie ühiskonda, põhjustab hirmu ja radikaliseerumist, solvab ja alandab inimesi ning võib kaasa tuua ränki tegusid. See hävitab meie kõigi ühise eesmärgi: tugev Euroopa, ühinenud mitmekesisuses, rahu ja ühised väärtused.

Kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikud, eelkõige linnapead ja volikogu liikmed, on sagedamini vihkamise ja füüsilise vägivalla ohvrid, kuna nad on kodanikele lähedal. Nad on sallimatuse vastu võitlemisel eesliinil, samas lasub neil kohustus ja ka vastutus võidelda vägivaldse käitumise ja vaenulikkust õhutava kõne vastu.

Komitee kutsub kõiki valitsustasandeid üles võtma meetmeid, et ennetada ja kaitsta kodanikke vägivalla, ahistamise, vihakõne ja vihakuritegude eest. Ning kutsub kõiki ELi liikmesriike ja kõiki valitsustasandeid üles investeerima haridusse ja suurendama kodanike teadlikkust, et nad mõistaksid üksteise austamise vajadust ning vihakõnest ja vihakuritegudest tulenevat tõsist ohtu inimestele, ühiskonnale ja demokraatiale.

 

ARUTELU ELi TULEVASTE PROGRAMMIDE ÜLE HARIDUSE, KULTUURI, NOORTE JA SPORDI VALDKONNAS

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordi voliniku Tibor Navracsicsiga

Arutelus Euroopa Komisjoni voliniku Tibor Navracsicsiga rõhutasid ELi kohalike ja piirkondlike juhtide kogu liikmed hariduse ja kultuuri olulisust Euroopa identiteedi tugevdamisel ja väljendasid oma toetust Euroopa haridusruumile, mis peaks realiseeruma 2025. aastaks.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics lausus: „Investeerimine haridusse, noortesse ja kultuuri on keskse tähtsusega, et kujundada välja vastupidav ja sidus Euroopa. Olen uhke edasipüüdlike ettepanekute üle, mille komisjon esitas kõnealuse valdkonna juhtprogrammide ehk programmide „ Erasmus " ja „ Loov Euroopa " kohta ELi järgmiseks pikaajaliseks eelarveks. Me peame neid programme tugevdama, tagamaks, et meie nägemus Euroopa haridusruumist muutuks reaalsuseks.

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz märkis: „Kui Erasmuse programmi eelarvet kahekordistatakse ja investeeritakse 2 miljardit eurot programmi „Loov Euroopa", avab EL uusi väljavaateid miljonitele inimestele. Investeerimine kultuuri ja haridusse on investeering ühisesse tulevikku. Peame tagama, et võimalust õppida ja töötada teistes ELi riikides saaksid kasutada kõik, sõltumata taustast."

 

RUMEENIA EESISTUMISAJA PRIORITEETIDE TUTVUSTAMINE

„Ühtekuuluvus on Euroopa ühine väärtus" – selline on Rumeenia EL Nõukogu eesistumise moto.

Eestikeelne pressiteade siin

Rumeenia peaminister Vasilica Viorica Dăncilă  ütles, et kasvava populismi ajal on Euroopa ühtekuuluvuse tugevdamine ülimalt tähtis ja vajab kõikide piirkondade ja linnade täielikku toetust. Ta nõuab ühist pühendumust konkurentsivõimele, lähenemisele ja julgeolekule, rõhutades vajadust tugeva ühtekuuluvuspoliitika järele ELi pikaajalises eelarves pärast 2020. aastat.

Rumeenias Bukarestis toimub 14.–15. märtsil Euroopa piirkondade ja linnade kaheksas tippkohtumine – kaks nädalat enne Ühendkuningriigi 29. märtsiks kavandatud lahkumist EList ja kaks kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi.

Rumeenia pealinna on oodata enam kui 500 Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi juhti kõigist ELi liikmesriikidest, et keskenduda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panusele Euroopa tulevikku. Pealkirja „(Re)New EUrope" kandev tippkohtumine tõotab olla suurim üleeuroopaline linnapeade, piirkondlike juhtide ning muude kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud esindajate poliitiline kohtumine sel aastal.

Üritusele koguneb ka 100 noort kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikut, et osaleda aktiivselt arutelus Euroopa tuleviku üle. 20 osaleva piirkonna esindajate juuresolekul käivitatakse ametlikult ka Euroopa Regioonide Komitee uus algatus „Piirkondlike keskuste võrgustik" ( #RegHub ).

 

Arutelu: EL ON KOHALIKELE JA PIIRKONDLIKELE OMAVALITSUSTELE OLULINE

•         Suhete arendamine Moldova kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, Adrian Teban (RO/EPP)

•         Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste toetus säästva arengu eesmärkide saavutamisele, Rosa Balance Torres (ES/PES)

•         Brexiti territoriaalne mõju, François Decoster (FR/ALDE)

Hr Cooper(UK/EA): Mina ei austa UK referendumi otsust! 56% praegusest UK elanikkonnast sooviksid praegu jääda Euroopa Liitu. Eriti noored – nemad jäävad ilma vabast liikumisest, ERASMUS programmi võimalustest jm. Loodan, et UK ja EL jätkavad koostööd vähemalt kliimameetmetega seoses.

Hr Bore (UK/PES): Natsionalism on Euroopas tõusuteel ja Brexit on üks selle avaldumisvorme

Pr Sayed (UK/EA): Me ei soovi, et Iirimaal vägivald tagasi tuleks. Soovime säilitada positiivseid koostöösuhteid kõigiga EL-is. Hr Bentley (UK/ECR): Peame mõtlema, millised on Brexiti mõjud inimeste igapäevaelule. Kuidas inimesed hakkama saavad?

HR Rouillon (FR/PES) : On veel aega korraldada uus referendum, et Brexit ei saaks toimuda.See killustab euroopat, toob kahju UK-le ja Euroopale.

Mr Stenson (IE) pöördub UK poole:  Ärge süüdistage Brüsselit ega Iirimaad, vaadake peeglisse!

Regioonide Komitee president K-H Lambertz: Aprillikuus räägime koostöövõimalustest UK kohalike omavalitsustega.

 

ARUTELU LINNADE JA PIIRKONDADE PANUSE ÜLE

ELi ARENGUPOLIITIKASSE

Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahaliidu territoriaalühenduste nõukogu (CCT-UEMOA) esimehe François Albert Amichia osalusel

Nõukogu on ELi peamine partner Aafrikas detsentraliseeritud koostöö valdkonnas.

Andres Jaadla (EE/ALDE) võttis sõna ja ütles, et Linnapeade Pakt on muutunud globaalseks. Olen käinud Keenias Linnapeade Pakti tutvustamas. Ja veendunud, et Aafrika kolleegidega on võimalik edukalt koostööd teha, vaja on jagada Aafrikas Euroopa Liidu kogemusi. A. Jaadla loodab, et Regioonide Komitee koostöö Aafrikaga jätkub.

 

VASTUVÕETUD  ARVAMUSED

 1. Tehisintellekt Euroopa huvides Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Jan Trei (EE/EPP)

Arvamuse eelnõu siin

Regioonide Komitee peab tervitatavaks Euroopa Komisjoni teatist „Tehisintellekt Euroopa huvides" ja toetab täielikult eesmärki töötada välja ühine käsitlus, mille abil hoogustada investeeringuid, valmistuda sotsiaal-majanduslikeks muutusteks ja kehtestada eetikasuunised. Komitee jagab Euroopa Komisjoni seisukohta, et tehisintellekti kasutuselevõtt toob murrangulisi muutusi, ning rõhutab suurt tähtsust, mis tehisintellektil võib olla Euroopa Liidu arengus ja tema elanike elukvaliteedi parandamisel.

Raportöör: „Järgnevatel aastatel muudab tehisintellekt peaaegu kõiki majandusharusid ja seega kogu maailma ja ühiskonda. Tehisintellekti arendamine piirkondadele on väga tähtis – eelkõige kohalike teenuste arendamise ja automatiseerimise seisukohast lähtuvalt:

 • näiteks isejuhtiv ühistransport, asjade internet, ,,Targa Linna kontseptsiooni rakendamine", targad ja automatiseeritud lahendused sotsiaalhoolekandes ja tervishoius ning keskkonnavaldkonnas, tehisintellekti kohaldamine e-valitsemiseks, erinevad e-teenused haridusvaldkonnas ja programmid ning algoritmid, mis paigutavad lapsed automaatselt elektroonilisse lasteaia- ja koolijärjekorda, arvestades kodule kõige lähemat haridusasutust. 
 • tehisintellekt hakkab paljude inimeste tööd ära tegema lähitulevikus. See tähendab, et mõned inimesed kaotavad töö, aga tekivad ka uued töökohad, mis nõuavad pidevat ümberõpet.
 • oluline on teaduse ja arenduse rahastamise paindlikkus, et tehisintellekti arendused ei oleks projektipõhised vaid jätkusuutlikud ja tulevikku vaatavad.
 • tähtis on ELi ja liikmesriikide tehisintellekti strateegiate omavaheline koordineerimine ning et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused aitaksid lähiaastatel kaasa tingimuste ja soodsa keskkonna loomisele ja suurendama investeeringuid tehisintellekti.
 • et piirkonnad ei jääks eemale tehisintellekti arendustest ja omavalitsuste vajaduste sõnastamisest, on oluline kaasata piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused läbi pilootprojektide tehisintellekti arendamisse.
 • Euroopa Liit peaks järgmise perioodi finantsraamistikus (2021-2027) suunama vahendeid tehisintellekti arendamisse. EL panustab sellesse 3 korda vähem kui Hiina ja 5 korda vähem kui Ameerika Ühendriigid.
 • toetan arvamuses ideed luua tehisintellekti ulatuslik platvorm – Euroopa Tehisintellekti  Liit, ja selle töösse on vaja kaasata ka kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajad ja sidusrühmad!
 • on vajalik tagada asjakohane eetika- ja õigusraamistik ja lahendada Euroopa Liidus tehisintellekti turvalisuse küsimused
 • Pean oma arvamuses väga oluliseks, et tehisintellekti arendamisel tuleb tagada isikute privaatsus ja isiklikud õigused."

 

Arvamus võeti vastu ühehäälselt!

7.veebruaril oli Brüsselis võimalus Eesti Alalise Esinduse ees näha Eesti tehisintellekti rakendust – ISEJUHTIVAT BUSSI, mille on loonud Tallinna Tehnikaülikool koostöös Eesti ettevõtjatega.

 

Siin video, milles Jan Trei teeb Europarlamendi hoones, peale Regioonide Komitee täiskoguistungit, lühikokkuvõtte oma arvamusest.

 

Arvamust aitas  koostada ekspert PhD Raivo Sell, Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur, kes on selle Eesti esimese isesõitva bussiprojekti meeskonna juht!

 

 1. Ettepanek: määrus Euroopa piiri- ja rannikuvalve kohta

Raportöör: Anna Magyar (HU/EPP)

Regioonide Komitee juhib taas tähelepanu vajadusele laiendada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti toetavat rolli ja volitusi, eriti kolmandate riikidega toimuva koostöö vallas, et tagada ELi välispiiride tõhus kaitse ja suurendada märkimisväärselt ebaseaduslike rändajate tõhusat tagasisaatmist. Samal ajal märgib komitee, et laiendatud volitused toovad kaasa vajaduse tugevdada kaitsemeetmeid, et tagada ameti tegevuses põhiõiguste, eriti välja- või tagasisaatmise lubamatuse põhimõtte järgimine ning ära hoida ameti osalemine mis tahes operatsioonis, kus põhiõiguste järgimist ei ole võimalik tagada. Samuti rõhutab komitee asjaolu, et ELi kodanike vaba liikumine on ELi üks suurimaid saavutusi ning sisepiirideta alal on välispiiridel liikuvate ebaseaduslike rändajate kontrollimata voogudel tõsised õiguslikud, majanduslikud ja julgeolekualased tagajärjed Schengeni süsteemi toimimisele.

 1. Loov Euroopa ja Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava

Raportöör János Ádám Karácsony (HU/EPP)

Arvestades, et uues programmis Creative Europe on prioriteetide arv senisest oluliselt suurem, tehakse komitee arvamuses ettepanek suurendada kavandatud 1,85 miljardi euro suurust eelarvet rohkem kui 2-le miljardile eurole ning kaasata kultuuri ja kultuuripärand paremini ELi järgmise eelarve prioriteetide hulka. Kuna kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on võtmerolli kunsti- ja kultuurielu toetamisel ja edendamisel oma kogukonnas, nõutakse arvamuses piirkondlike ja kohalike omavalituste osalemise soodustamist programmis.

Raportöör Karácsony lausus: „On oluline leida hea tasakaal suurtele üldprojektidele vahendite eraldamise ning kohaliku ja piirkondliku tasandi, muu hulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate meetmete ja tegevuste rahastamise vahel."

Euroopa Komisjoni volinik Tibor Navracsics: „Peame tagama, et meie nägemus Euroopa haridusruumist muutuks reaalsuseks ning kasutama täiel määral ära kultuuri potentsiaali majanduse ja ühiskonna arengu edendamiseks, nagu on sätestatud Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskavas. Euroopa piirkondadel on selles väga oluline roll. Seepärast on mul hea meel Regioonide Komitee jätkuva toetuse üle – on vaja jätkata koostööd, et meie jõupingutused hariduse ja kultuuri valdkonnas tooksid kasu nii kodanikele kui ka ettevõtjatele kogu Euroopas."

 1. Haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus"

Raportöör: Ulrike Hiller (DE/PES)

Kuigi Euroopa Regioonide Komitee kiidab heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku kahekordistada Erasmuse programmi eelarvet, rõhutab ta ka vajadust parandada ELi programmi kaasavust, nii et see jõuaks kõigini, sõltumata east, sotsiaalsest taustast ning haridus- ja koolitusvormist.

Vastu võetud arvamuses kutsutakse üles tagama võrdne juurdepääs võimalustele, tegeledes selliste takistustega nagu keelebarjäärid või õpiraskused. Programm peaks toetama keelelisi ja kultuuridevahelisi ettevalmistavaid meetmeid ning sisaldama rohkem stiimuleid, et edendada liikuvust kutsehariduse ja õpipoisiõppe vallas. Õppetoetused peaksid olema maksuvabad ja neid tuleks korrapäraselt kohandada vastuvõtva piirkonna tegelikule elukallidusele.

Arvamuses rõhutatakse ka elukestva õppe tähtsust ning väidetakse, et kõiki vanuserühmi ning nii formaalset kui ka mitteformaalset haridust tuleks toetada võrdselt.

 1. ELi uus teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava

 Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Regioonide Komitee väljendab heameelt komisjoni selge seisukohavõtu üle, mille kohaselt teadusuuringud ja innovatsioon on jätkuvalt Euroopa Liidu jaoks prioriteetne valdkond, ning selle üle, et komisjon teeb pikaajalises eelarves aastateks 2021–2027 ettepaneku suurendada selles valdkonnas jõupingutusi, kuid tuletab ka meelde, et kõigi tasandite, Euroopa Liidu ja riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi juhivad institutsioonid peaksid ühiselt tegutsema, et saavutada tegevuskava eesmärgid. Komitee nõustub komisjoni järeldusega, et väljakutsed, mille ees Euroopa seisab, nõuavad uut lähenemisviisi teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis omakorda nõuab piirkondade, liikmesriikide ja komisjoni ühist lähenemisviisi.

 

 1. Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) rakendamise lihtsustamine

Raportöör: Michiel Scheffer (NL/ALDE)

Rasked haldusmenetlused ja regulatiivne ebakindlus toovad kaasa TEN-T transpordivõrgu projektide rakendamise viivitusi ja suurenenud kulusid. ELi piirkonnad ja linnad toetavad Euroopa Komisjoni ettepanekuid lubade andmise ja regulatiivsete protsesside kiirendamiseks, kuid nõuavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pädevuste täielikku austamist ning rõhutavad varajaste konsultatsioonide ja konsensuse saavutamise strateegilist rolli.

Arvamuses avaldab Regioonide Komitee täielikku toetust Euroopa Komisjoni poolt 2018. aasta mais esitatud lihtsustamisettepanekutele, et kiirendada projektide rakendamist.

 

 1. Euroopa lähenemisviis veebis leviva väärinfoga võitlemiseks

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Olgierd Geblewicz (PL/EPP)

Olgierd Geblewicz (PL/EPP) rõhutas: „Väärinfo mõjutab ühiskonda ja demokraatlikke institutsioone kõigil tasanditel, sealhulgas kohalikul ja piirkondlikul tasandil. ‎ See mõjutab kohaliku tasandi poliitilisi ja ühiskondlikke protsesse ning seega kohalike kogukondade elukorraldust ja -kvaliteeti. Väärinfo alusel ei tehta mitte üksnes poliitilisi otsuseid, vaid võidakse õhutada ka viha ja agressiooni ning põhjustada ohtu elule ja tervisele."

Euroopa Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles tegema rohkem jõupingutusi väärinfoga võitlemiseks, ennekõike eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võivad võtta endale reaalse kohustuse võidelda veebis leviva väärinfoga kodanikuhariduse, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna toetamise ning kohaliku meedia edendamise kaudu.

Olemasolevad teadusuuringud näitavad, et ainuüksi 2018. aastal toimus organiseeritud manipuleerimise ja väärinfo levitamise kampaaniaid sotsiaalmeedias 48 riigis ning mitmesugused poliitilised jõud kulutasid üle maailma enam kui pool miljardit dollarit psühholoogiliseks mõjutamiseks ja avaliku arvamusega manipuleerimiseks sotsiaalmeedias.

Samal ajal rõhutavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, et veebis leviva väärinfoga võitlemine ei tohi kahjustada sõnavabadust ega õigust isikuandmete kaitsele.

 

 1. Liiklusohutus ja automatiseeritud liikuvus

Raportöör: József Ribányi (HU/EPP)

Regioonide Komitee tunnistab, et kuigi ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse probleem puudutab eelkõige sõiduteid, puudutab see samamoodi ka sõidukeid; rõhutab, et maapiirkondades tuleks eelisõigus anda arukate sõidukite arendamisele, aga linnapiirkondades tuleks rohkem tegeleda arukate teede arendamisega. Samuti juhib komitee tähelepanu transpordi ajalisele ja ruumilisele ühtlustamisele, milleks on vaja laiendada automatiseeritud liikuvuse kasutamist. Segaliikluses (inimeste juhitavad, juhti abistavad ja automatiseeritud juhtimisfunktsiooniga sõidukid) on oluline luua kindlaks otstarbeks määratud liiklustsoone, mis aitavad suuremaid ummikuid vältida.

 

 1. ELi kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi väljatöötamine

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Cor Lamers (NL/EP

Hoolimata viimaste aastakümnete edusammudest, on Euroopa keskkond ikka veel silmitsi tõsiste väljakutsetega. Looduslikku kapitali halvendavad põllumajandus, kalandus, transport, tööstus, turism ja linnastumine. Et tõhusalt rakendada keskkonnaalaseid õigusakte ELis, on vaja poliitika integreerimist, rahastamist, teabevahetust ja koordineerimist. Enne kaheksandat keskkonnaalast tegevusprogrammi, mille esitab järgmine Euroopa Komisjon, on Euroopa linnad ja piirkonnad esitanud mitmeid soovitusi Euroopa keskkonnapoliitika ja õigusaktide rakendamise parandamiseks järgmise kümnendi jooksul.

Arvamuse ettevalmistamisel kasutati Regioonide komitee ENVE komisjoni liikmete poolt läbi viidud ulatusliku uuringu tulemusi. Avaldatud uuring siin

 

 1.  Tervishoiusektori digiüleminek

Omaalgatuslik arvamus

Raportöör: Fernando López Miras (ES/EPP)

Regioonide Komitee tunneb heameelt komisjoni algatuse üle, kiirendamaks tervishoiu valdkonnas digitehnoloogiale üleminekut, et saavutada Euroopas tõhusam tervishoid, edendada teadusuuringuid, muuta paremaks haiguste ennetamist ning personaalseid ravi- ja hoolduslahendusi ning et pakkuda kodanikele kvaliteetsetele hooldusteenustele võrdset ligipääsu. Sellegipoolest tuleb alati meeles pidada, et tervishoiusüsteemide korraldamine kuulub liikmesriikide pädevusse.

 

Komitee on teadlik probleemidest, millega valitsuse detsentraliseeritud tasandid kogu Euroopa Liidus silmitsi seisavad: elanikkonna vananemine, mille tulemusel suureneb krooniliste haiguste ja hulgihaigestumuse määr, suurendades nõudlust suuremate ressursside järele ja vajadust hooldusmudelit muuta. Praegu säilitatakse tervishoiu valdkonnas väga suurt andmehulka eraldi süsteemides. Süsteemide tõhusam kasutamine nende omavahelise ühendamise ja andmete analüüsimise kaudu võiks muuta sotsiaal- ja tervisesüsteemid jätkusuutlikuks ja paremaks. Tervishoiu ja hooldusvaldkonnas on vaja minna üle digitehnoloogiale, et lahendada probleemid, millega Euroopa praegu silmitsi seisab.

 

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu

esindaja Brüsselis