4. - 8. märts 2019 nr. 5

Nädalakiri nr 5/2019   04.03. – 08.03.2019

  1. Regioonide Komitee presidendi ja esimese asepresidendi avaldus rahvusvahelisel naistepäeval

pressiteade

  1. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) kampaania Power2Her ja uuring „Naised poliitikas"

pressiteade

  1. CEMRi peasekretäri Frederic Vallieri arvamusartiklist „ Miks vajab Euroopa muutust kohalikul tasandil?

………………………………………………………………………………………………….

  1. Rahvusvaheline naistepäev 2019: CoR presidendi Karl-Heinz Lambertzi ja esimese asepresidendi Markku Markkula avaldus:

Sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. See on oluline mitte ainult sotsiaalse õigluse, vaid meie demokraatia ja majanduse tervise seisukohalt. Igal valitsemistasandil on aeg saavutada tõeline sooline võrdõiguslikkus. Aastate jooksul on tehtud märkimisväärseid edusamme naiste mõjuvõimu suurendamisel ja olemasoleva sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse kõrvaldamiseks. Vaatamata nendele jõupingutustele on meil veel pikk tee käia enne, kui võime väita, et Euroopas on sooline võrdõiguslikkus.

Kaheksakümmend päeva enne Euroopa Liidu valimisi, mõnes liikmesriigis ka piirkondlike ja kohalike valimiste eel,  julgustab Euroopa Regioonide Komitee rohkem naisi valimistel kandideerima. Me vajame kohalikul, piirkondlikul ja Euroopa tasandil rohkem naispoliitikuid.

Rahvusvahelisel naistepäeval kutsume meie, Regioonide Komitee president ja esimene asepresident,  üles soolisele võrdõiguslikkusele  poliitikas,  kaasates ka meie institutsiooni. Meie komiteel on kuus komisjoni, millest kolmel on naisjuhid ja kolmel meesjuhid. Siin on sooline tasakaal. Kuid meie komitee liikmete seas on naised suuresti vähemuses. (NB! Regioonide Komitee praeguses Eesti delegatsioonis on ainult mehed!) Et lähenemas on Regioonide Komitee uute liikmete  ametissenimetamine  2020. aasta jaanuaris, kutsume institutsioone, kes kandidaate  nimetavad, mõtlema soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste osakaalu suurendamisele meie komitees.

Kui me tahame, et poliitika oleks tõeliselt demokraatlik, peame andma rohkematele naistele poliitikasse sisenemise võimaluse. Meie esindusdemokraatia ei ole esinduslik, kui kõigil valitsustasanditel ja enamikus poliitilistes ametikohtades on naised vähemuses. Vähem kui 30% piirkondlikest parlamendiliikmetest ja vähem kui üks seitsmest linnapeast on naised.

 

 Seega on aeg radikaalseks muutmiseks. Euroopa poliitikas ja demokraatias on käes aeg peegeldada tõetruult meie väärtusi ja kogu ühiskonda. On aeg, et  tõeline sooline võrdõiguslikkus jõuaks igale poliitikatasandile.

 

  1. Kaks ja pool kuud enne 2019.aasta Europarlamendi valimisi käivitas Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) kampaania Power2Her naiste poliitilise mõjuvõimu suurendamiseks. Sellega propageeritakse naiste ja meeste võrdset esindatust poliitiliste otsuste tegemisel.

CEMRi peasekretär Frederic Vallier:   "Euroopa Liidus on rohkem kui 80% linnapeadest mehed. Kaks kolmandikku kohalike ja piirkondlike volikogude liikmetest ning kaks kolmandikku Euroopa Parlamendi liikmetest on mehed. Kas ELis on nii vähe naisi? Ei. Tegelikult on naisi rohkem kui mehi! CEMR kutsub üles astuma vastu sellele ebavõrdsusele!"

Et asuda tegutsema enne 2019. aasta ELi valimisi, käivitas Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu Power2Her kampaania! See kampaania toetab  naiste ja meeste võrdset esindatust poliitiliste otsuste tegemisel. Kampaania vältel pöörab CEMR naistele poliitikas rohkem tähelepanu ning annab soovitusi naiste osakaalu suurendamiseks kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil.

CEMR seab eesmärgi juhtida kampaaniaga liikumist, mis suurendab naiste poliitilist mõjuvõimu nii palju kui demokraatia seda nõuab.  CEMR vestles EL kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmiga teemal „naised poliitikas". Tema sõnad olid: "Otsused on lihtsalt paremad, kui poliitikas on tasakaal meeste ja naiste vahel."

Intervjuust C.Malmströmiga siin

CEMRi seisukoht: „Tähtis on, et need, kes on poliitiliselt juhtivatel kohtadel, esindaksid ühiskonna täpset ristlõiget!"

Kampaania Power2Her avaüritus toimus 6.märtsil Brüsselis.  CEMR avaldas üritusel oma võrdõiguslikkuseteemalise uuringu tulemused – naiste esindatusest poliitikas/ naised kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil.

Uuringu tulemustega publikatsioon on loetav veebis, vt siin

CEMRi uuring hõlmab kümmet aastat (2008–2018) teemal naiste esindatus poliitikas 29 riigis, nende  kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Käesolevas dokumendis tutvustatakse esimesi tulemusi ja pärast Euroopa Parlamendi uuringut jätkatakse. Uuringu lõplik versioon avaldatakse 2019. aasta septembris.

Uuringuga hõlmatud riikide loetelu: Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Gruusia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Moldova, Holland, Põhja-Makedoonia, Norra Poola, Serbia, Slovakkia, Rootsi, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik.

 

6. märtsil toimunud üritusel, kus  tutvustati  uuringu tulemusi, korraldati ka põnev arutelu naistega, kes on kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajad ning Europarlamendi valimiste tõenäolised kandidaadid.

 Üritus toimus koostöös organisatsiooniga European Women's Lobby.

CEMRi kampaania Power2Her eesmärk on võimestada naiste poliitilist liikumist, sest seda nõuab demokraatia.

 

  1. Miks vajab Euroopa muutust kohalikul tasandil?

„Peagi otsustavad eurooplased, millist tulevikku nad soovivad. Nad valivad oma esindajad Euroopa Parlamenti. Nende vähem kui kolme kuu jooksul esitavad erakonnad ja kandidaadid oma programmid ja vastavad paljudele meie liidu tulevikku puudutavatele küsimustele," kirjutab Frédéric Vallier.

„Need valimised toimuvad täiesti enneolematus poliitilises kontekstis: Ühendkuningriik võib lahkuda EList ilma kokkuleppeta. Kasvab populism. Ilmuvad uued protestitüübid, nagu näiteks kollased vestid Prantsusmaal. Meeleavaldustes on suurenenud vägivald. Kõigele lisaks kogevad meie poolt valitud esindajad  usaldamatust ja isegi rünnakuid, mis mõnikord kujutavad endast isegi mõrva. Me mäletame Jo Coxi Ühendkuningriigist ja Paweł Adamowiczit Poolast.

Euroopa vajab värsket õhku. Kasvatagem oma kodanike entusiasmi! Ja olgu see meie uus ambitsioon!

Nagu mõistame meie siin, Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogus, annavad Euroopale uue optimistliku värske õhu  meie linnad ja piirkonnad.  Need on meie kontinendi hing ja kultuur. See ongi see, mida oleme püüdnud väljendada ka oma Euroopa valimiste manifestis. (Manifestist pikemalt järgmises nädalakirjas)

Kristallselge on see sõnum, mille Euroopa kohalikud ja piirkondlikud juhid edastavad Euroopa Parlamendi liikmetele: Me usume tugevasse ja ühtsesse Euroopasse, mis põhineb ühistel väärtustel - demokraatia, inimõigused, solidaarsus, sooline võrdõiguslikkus ja õigusriik - see kokku on Euroopa Liidu muutumatu alus.

Me oleme veendunud, et tugevamad linnad ja piirkonnad tähendaksid tugevamat Euroopat. Kuid vaid 60% kohalikust ja piirkondlikust poliitikast on Euroopa poliitika otseses mõttes.

Usalduse kadumine nende suhtes, kes meid valitsevad, paneb meid kahtlema Euroopa projektis,  mille eesmärk peab olema tuua Euroopa kodanikele lähemale.  Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhtidel on parim positsioon, sidumaks kodanikke ELi institutsioonidega.

Euroopa ei saa enam töötada kui  rahvusriikide prisma. Euroopa ei saa piirduda partnerlusega rahvusriikide vahel. EL on ennekõike rahvaste liit, mis eksisteerib ainult siis, kui eurooplased usuvad sellesse.  Sellist liitu peame koos kodanikega looma. Miski ei saa asendada otsekontakte kodanikega, et mõista nende ootusi ja vajadusi. Noorte põlvkondade mobiliseerimiseks nõuame, et sellised programmid nagu Erasmus oleksid avatumad: noored spetsialistid peaksid saama osaleda.

Meie linnade ja piirkondade arengu soodustamiseks ning kliimamuutuste vastu võitlemiseks nõuame riigihangete puhul uut meetodit: võimaluse korral kohalike ostude eelistamist.

Igal aastal 9. mail - Euroopa päeval - võiks igas omavalitsuses toimuda kodanike arutelu. Eurobaromeetri uuringu kohaselt on kohalikul ja piirkondlikul tasandil  valitud esindajatel parimad võimalused selgitada kodanikele, milline on Euroopa poliitika mõju kodanike elule.

Arvestades praeguste globaalsete probleemidega nagu näiteks kliimamuutus,  soovime, et Euroopa oleks maailmale avatud ja kuulaks inimesi. Inimesed loodavad, et Euroopa kindlustab rahu ja toob jõukuse. Me tahame, et säästva arengu eesmärgid, mille võtsid vastu kõik 193 ÜRO liikmesriiki, muutuksid kõigi poliitikate juhtpõhimõteteks, olgu need siis kohalikud, riiklikud või üleeuroopalised.

Euroopa linnapeade, kohalike ja piirkondlike juhtide sõnum on üleskutse ühtsusele. See on üleskutse isolatsiooni vastu ja näiliselt lihtsate lahenduste vastu, mis ei vasta meie kaaskodanike ootustele. Kutsume teid üles koos töötama ja ühte hoidma, et saaksime koos luua tugeva kohaliku ja piirkondliku Euroopa." (Frederic Vallier, CEMRi peasekretär)

 

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis