11. - 17. märts 2019 nr. 6

Nädalakiri nr 6/2019   11.03. – 17.03.2019

 1. Euroopa Regioonide Komitee Bukaresti Deklaratsioon, Euroopa linnade ja piirkondade 8. tippkohtumisel Bukarestis 14.-15.märtsil 2019
 2. Ülemaailmne kliimastreik: kohalikud juhid toetavad ülemaailmset streiki tuleviku nimel ja kutsuvad üles muutma Euroopa Liit  2050. aastaks CO2–neutraalseks
 3. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu manifest Euroopa valimiste eel

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 1. „ELi uuendamine koos meie piirkondade ja linnadega" – Regioonide komitee deklaratsioon, mis võeti vastu Bukarestis 14.-15. Märtsil toimunud linnade ja piirkondade tippkohtumisel.

Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz: „Esitasime 14.-15. märtsil Bukarestis toimunud kaheksandal Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel kümnest punktist koosneva üleskutse uuendada Euroopat, alustades meie piirkondadest ja linnadest.

Bukaresti tippkohtumise deklaratsioon on Euroopa linnade ja piirkondade panus riigipeade ja valitsusjuhtide ning Euroopa liidrite töösse liidu tuleviku teemal."

Deklaratsiooni tsiteerides: „Meie, piirkondlikul ja kohalikul tasandil valitud Euroopa Liidu poliitikud, oleme veendunud, et Euroopa Liit vajab oma piirkondi ja linnu sama palju, kui need vajavad Euroopa Liitu. See deklaratsioon on meie panus 2019.–2024. aasta strateegilise tegevuskava koostamisse, mille ELi juhid esitavad 9. mail 2019 Sibius."

Deklaratsioonis kinnitavad kohaliku tasandi poliitikud vajadust tugevdada Euroopa Liidu demokraatlikke alustalasid ning et ELi meetmed tuleb viia ellu kohalikul tasandil, et rajada oma kodanikele parem tulevik. Samuti on deklaratsioonis öeldud, et ühtekuuluvuspoliitika on eriti Euroopa territoriaalse koostöö kaudu tõestanud oma lisaväärtust ELis ja seda tuleks säilitada pärast 2020. aastat kõikide piirkondade jaoks, toetudes asukohapõhise käsitluse, Euroopa partnerluste, jagatud eelarve täitmise ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtetele.

Deklaratsioon on lisatud e-kirja manusesse, nädalakirjaga kaasas.

 

 1. ELi linnad ja piirkonnad on avaldanud toetust protestidele, mis toimuvad üleilmse streigi „Global Strike for Future" raames ja mis koondasid 15. märtsil üle kogu maailma sadu tuhandeid noori, kes nõuavad kiireloomulisemaid meetmeid, et võidelda globaalse soojenemise vastu. Bukaresti tippkohtumisel „Re(New) EUrope" kordasid kohalikud ja piirkondlikud juhid taas oma üleskutset, et EL suurendaks oma jõupingutusi ning kohustuks hoidma temperatuuri tõusu tunduvalt alla 2 °C ja muutma ELi 2050. aastaks CO 2 -neutraalseks.

Linnad ja piirkonnad marsivad koos noortega kliima nimel, sest on aeg tegutseda. 15. märtsil streikisid Brüsselis kuus kohalike omavalitsuste võrgustikku, inspireerituna noorte üleskutsest. Noored koos kohalike juhtidega kutsuvad ühiselt Euroopa Liitu ja liikmesriikide juhte üles astuma vajalikke samme kliimamuutuste õiglaseks ja õigeaegseks lahendamiseks. Nende peamine nõudmine: võtta arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) üleskutseid piirata globaalset soojenemist 1,5 ° C-ni. Võrgustike sõnul tähendab selle üldise eesmärgi saavutamine fossiilkütustest loobumist, ELi kliimastrateegia kiiret ümbermõtestamist ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustele volituste andmist.

Linnad ja piirkonnad kutsuvad ELi üles täielikult loobuma fossiilkütustest. Euroopa Investeerimispank (EIP) on alates 2013. aastast maksnud 12 miljardit eurot fossiilkütuste projektidele. Kliimakriisi adekvaatseks käsitlemiseks kutsuvad linnad ja piirkonnad EIPd üles täielikult loobuma fossiilkütustest. Samuti kutsuvad nad ELi loobuma mitmeaastasest finantsraamistikust, et luua üleminekufond.

Lisaks sellele peavad nad vajalikuks teha rohkem rahastamisprogramme, edastada edukaid algatusi ja tõsta teadlikkust kliima- ja energiapoliitika eelistest. See nõue peegeldab suuremat üleskutset prioriteetide muutmiseks: Maa piiratud ressursid a tulevaste põlvkondade elu on tähtsamad kui praegused vahetud soovid ja vajadused.

ELi kliimastrateegia kiireloomulisus, mis kaitseb tulevikku ja kiirendab praegust tegevust

Euroopa linnade ja piirkondade sõnul peab EL märkimisväärselt kiirendama üleüldist energia üleminekut, tagamaks kiire edasiminek Euroopa energiasüsteemi dekarboniseerimisel. Lisaks tuleb luua asjakohaselt koordineeritud, kestlik ja pikaajaline kliimastrateegia. Energia üleminekul on  Euroopa ühtekuuluvuse tugeva mootorina pikas perspektiivis ka lisaväärtus.

Poliitikad toimivad vaid siis, kui arvestatakse nende linnade ja piirkondade vajadusi ja suutlikkust, kes neid kohapeal rakendavad. Piirkonnad, mis on kliimamuutustest kõige rohkem mõjutatud, on innukad andma oma panuse lahendustesse ja ka neid lahendusi ühiselt looma. Selleks on otsustava tähtsusega kõigi valitsustasandite ambitsioonide, vajaduste ja toetuse järjepidevus. Kohalik tegevus on endiselt parim viis kliimamuutuste ülemaailmse väljakutse lahendamiseks, kuna see annab kodanikele võimaluse ühendada lõhe kogukondade ja poliitikakujundajate vahel. Samamoodi võib linnapeade pakt mängida olulist rolli kohapeal kliimameetmete rakendamisel.

Kohalike ja piirkondlike juhtide sõnumid:

Tine Heyse (Gent, Belgia), kliimaliidu Climate Alliance president rõhutas: "Nende kliimastreikidega  saadavad meie lapsed ja noored meile kõigile olulise signaali: peame kliima kaitsmiseks tegema rohkem ja kiiremini!"

Euroopa Kohalike Omavalitsuste ja Piirkondade Nõukogu (CEMR) ja Emilia Romagna piirkonna president Stefano Bonaccini märkis: „Kliimamuutused põhjustavad tulekahjusid, üleujutusi ja torme kõikjal maailma linnades ja piirkondades. Linnapeade ja kohalike ning piirkondlike omavalitsuste juhtidena on meil vastutus noorte põlvkondade ees ja me kuuleme nende üleskutset: peame nüüd tegutsema, et piirata globaalset soojenemist 1,5 ° C-ni. Sellepärast ühinemegi noorte streigiga Global Climate Strike For the Future. Kutsume ELi ja liikmesriikide valitsusi üles fossiilkütustest loobuma. Me kutsume neid üles töötama koos järgmise põlvkonna juhtidega, leiutama arengumudelit, mis kindlustab elu kõigile siin maailmas. "

EUROCITIES president  ja Stockholmi linnapea Anna König Jerlmyr teatas: " Euroopa suurima linnade võrgustiku presidendina ja ka kui eraisik toetan ma täielikult meie noorte üleskutset kiireloomuliseks kliimameetmeks. Ma olen väga uhke, et paljud linnad on juba võtnud ambitsioonikaid samme nullilähedase süsinikoksiidiga majanduse suunas, kuid soojenemise piiramine 1,5 ° C-ni eeldab kõigi poliitiliste tasandite kaasamist. On aeg, et Euroopa ja kõigi ELi liikmesriikide juhid koos meie linnadega võtaksid kohustuse saavutada kliimaneutraalne Euroopa aastaks 2050. "

FEDARENE president Julije Domac ütles: „Uhke on järgneda noorte, meie homsete juhtide ja tuleviku esindajate üleskutsele Juba liiga kaua ei ole me teinud piisavalt. Nüüd on võimalus olukorda parandada ja rakendada jätkusuutlikke lahendusi meie ühiskonna kõigis aspektides."

Tampere aselinnapea, ICLEI Euroopa piirkondliku täitevkomitee liige Anna-Kaisa Heinämäki märkis: „Kohalike juhtidena peame mitte ainult kuulama noori, vaid tõesti kuulda võtma  nende sõnumit. Me ei saa jätkata ebamugavate faktide eiramist poliitilistel põhjustel. Me peame näitama oma tulevastele põlvkondadele, et teadus loeb ja et nende valitud esindajad kujundavad teaduskogukonnalt saadud teabe põhjal poliitika. Kliimamuutus on kriis, mis vajab kohest tegutsemist. Inimestele kõige lähemal asuva valitsustasandina on meil kohustus teha mõtestatud, nähtavaid ja kiireid muutusi. Ma kiidan noorte tegutsemist!"

 

 1. CEMRi manifest, vastu võetud Ludwigsburgis 11.12.2018

Euroopa Parlamendi valimised 2019 - Kohalike ja piirkondlike valitud esindajate sõnum: „Kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tugevama ELi nimel!"

 1.  Meie, linnapead ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhid üle kogu Euroopa, kes esindavad 130 000 Euroopa kohalikku ja piirkondlikku omavalitsust 41st riigist, usuvad tugevasse ja ühtsesse Euroopasse, mis põhineb ühistel ja jõulistel väärtustel: demokraatia, inimõigused, solidaarsus, sooline võrdõiguslikkus ja õigusriigi austamine, mis on Euroopa Liidu alused. See lähenemine seisneb vastastikuse pühendumise põhimõttel, mis teenib kogu liitu.
 2. Tunnistame, et Euroopa Parlamendi valimised toimuvad olulisel hetkel, mil EL seisab silmitsi paljude väljakutsetega. Kutsume tulevase Euroopa Parlamendi liikmeid ja järgmist Euroopa Komisjoni üles astuma samale julgusele, dünaamilisusele ja otsustavusele, nagu tegid seda meie liidu asutajad, kes kutsusid üles meie kontinendi lepitamisele ja ühtsusele pärast Teist maailmasõda.
 3. Euroopa tulevik puudutab kõiki Euroopa kodanikke. On aeg mõelda, millist Euroopat kodanikud soovivad, et tagada tulevastele põlvedele jätkusuutlik, stabiilne, kaasav ja rahumeelne tulevik. Vastus peab lähtuma motivatsioonist parandada institutsioonide toimimist, suurendada läbipaistvust ja otsuste tegemise protsessi, mis põhineb kodanike ja nende valitud esindajate dialoogil.
 4. Arvestades tänaste väljakutsete globaalset mõõdet, peaksid säästva arengu eesmärgid muutuma tulevase Euroopa strateegia juhtpõhimõteteks. Pariisi kliimakohustuste saavutamiseks ja 2030. aasta tegevuskava täitmiseks vajame meie arengumudeli põhjalikku ümberkujundamist ja kogu Euroopa poliitika kohandamist. Euroopa peaks olema maailma liikumapanev jõud, näidates teed uue arengumudeli poole, mobiliseerides kõik majandusliku ja sotsiaalse sekkumise valdkonnad ning toetades kohalikke omavalitsusi süsinikdioksiidi heiteid vähendavate ja vastupidavate kogukondade loomisel.
 5. Euroopa ees seisvaid väljakutseid on võimalik lahendada vaid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegevuse või panusega ning kohalike avalike teenuste rahastamisega. Tugev partnerlus kõigi valitsemisalade vahel on see, mis tagab edu.
 6. Selles mõttes peaks Euroopa Liit toetama kohalikul ja piirkondlikul tasandil käivitatud majanduskasvu, innovatsiooni ja sotsiaalse edendamise dünaamikat koos oma ambitsioonidele vastavate ressurssidega ja asjakohase õigusliku raamistikuga.
 7. Euroopa Parlament tunnistab kohalike omavalitsuste võtmerolli Euroopa Liidu peamiste poliitikavaldkondade ettevalmistamisel, kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel ning kohalike omavalitsuste olulist rolli liidu välispoliitikas. Parlament on veendunud, et on vaja oluliselt tugevdada kohalike omavalitsuste rolli ELi tulevase poliitika kujundamisel, ning rõhutab nende esindusühenduste, nagu CEMR, tähtsust saada ELi institutsioonide peamisteks partneriteks.
 8. Euroopa Komisjon rõhutab vajadust oluliselt suurendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist struktureeritud viisil subsidiaarsuse põhimõtte kaudu ELi otsustusprotsessi kõigis etappides, et suurendada ELi õigusaktide lisandväärtust meie kodanikele.

Me võtame kohustuse:

1) propageerida Euroopa valimisi meie valimisringkondades, et kodanikud osaleksid ja hääletaksid teadlikult 2019. aasta mais toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel.

2) kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi partnerlussuhete loomisesse Euroopa institutsioonidega, et toetada Euroopa projekti positiivset mainet ja aidata kaasa demokraatliku ja parima arengumudeli loomisele kogu meie mandril.

3) innustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende ühenduste koostööd arengumaade partnerriikidega, et lahendada 2030. aasta tegevuskavas seatud ülesanded ning ühendada jõupingutused ja võidelda kliimamuutuste vastu.

Teeme ettepaneku:

1) luua partnerlusel põhinev innovaatiline juhtimismudel, mis tunnustab täielikult kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli Euroopa juhtimisstruktuuris.

2) anda Euroopa Liidu Lepingu 4. artiklile sisu, millega kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saaksid osalejateks Euroopa valitsemises.

3) Teha koostööd ELi institutsioonidega, et anda kodanikele võimalus pidada iga-aastaseid debatte kogukondade ja Euroopa Liidu vahel.

4) Vaadata läbi Euroopa kodanikuühiskonna dialoogi üksikasjad, kehtestades konkreetne staatus organisatsioonidele, mis esindavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja kodanikuühiskonda.

5) Et suurendada otsustusprotsessi läbipaistvust, peaksid Euroopa institutsioonid püüdma kodanikke paremini teavitama oma tegevusest, oma seisukohtadest läbirääkimistel ja nende poolt vastu võetud otsustest.

6) tugevdada Euroopa poliitikat, toetades kohalike omavalitsuste poolt algatatud projekte ja aidates kaasa meie piirkondade säästvale arengule. Selles mõttes peab ühtekuuluvuspoliitika jääma Euroopa Liidu prioriteetide keskmesse. Lisaks tuleb tugevdada tulevasi „õigusi ja väärtusi" ning programmi „Erasmus +" ning luua eraldi Erasmus of Territories programm territooriumidele.

7) propageerida Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja Euroopa Liidu ajalugu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikide koolides, et õpilastel oleksid paremad teadmised ELi institutsioonide toimimise kohta. Oluline on kehtestada vastavad finants- ja õiguslikud tingimused, mis võimaldaksid igal õpilasel kooliajal külastada ühel korral Euroopa institutsioone

Kutsume Euroopa Liitu üles:

 1. tagama kohaliku omavalitsuse põhimõtete rakendamine Euroopa Liidu lepingu kontekstis, nagu on  sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 2 ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Samuti respekteerima subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid.
 2. kehtestama meetmed, et pärast 2020. aastat oleks Ühendkuningriigi kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tagatud võimalus koostööks ELi partneritega läbi ELi koostööprogrammide. Seda tuleks teha nii nagu meil on koostöö Norra ja Islandiga, samuti kasutada makropiirkondlike strateegiate, Interregi ja Euroopa Territoriaalse koostöö rühmituse võimalusi.

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis