1. - 7. aprill 2019 nr. 8

Nädalakiri nr 8/2019   01. – 07. aprill, 2019

 1. Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi eeskirjad aastateks 2021–27
 2. Euroopa Parlament võttis 4.aprillil vastu ühtekuuluvusliidu Cohesion Alliance nõudmised Pressiteade
 3. Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) koosolek 1. aprillil Koosoleku juhataja: Barbara DUDEN (DE/PES)
 4. Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjoni (SEDEC) koosolek 2. aprillil

Pressiteade

 1. Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) koosolek 4.aprillil Pressiteade
 2. Digitaalne Euroopa kõigile: arukad digitaalsed lahendused peavad olema kasulikud kõigile ELi kodanikele. Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni lairibaplatvormi teemaliselt kohtumiselt 3.aprillil Pressiteade

……………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 27. märtsil toimus hääletus ERDFi ja Ühtekuuluvusfondi üle. Need fondid on ELi eelarve kõige võimsamad investeerimisvahendid. Vastuvõetud eeskirjad on üldjoontes kooskõlas Euroopa Regioonide Komitee ettepanekutega.

Europarlamendi seisukoht Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi 2021–2027 suhtes on järgmine: Suurem tähelepanu kestlikule linnaarengule ning linnade ja maapiirkondade vahelistele lõhedele; piirkondlikud piirmäärad rahaliste vahendite suunamiseks peamistele prioriteetidele nende riigi tasandil valdkondliku keskendamise asemel; ELi eelarve-eeskirjade suurem paindlikkus, et teha majanduskasvu edendamiseks rohkem investeeringuid; ning parem kooskõlastus teiste ELi poliitika- ja investeerimisvahenditega – see on täielikult kooskõlas detsembrikuus Euroopa Regioonide Komitees vastu võetud ettepanekutega.

Pikemalt saab lugeda siin

 

 1. Kogu ELi hõlmav koalitsioon Cohesion Alliance tervitab Euroopa Parlamendi üleskutset tagada kõigi piirkondade piisav ja lihtsustatud rahastamine ning lõpetada rahaliste vahendite külmutamine eelarvedistsipliini jõustamiseks.

3.aprillil hääletas Euroopa Parlament Euroopa Sotsiaalfondi Pluss (ESF +) poolt ning lõpetas sellega Euroopa Parlamendi töö tulevase ühtekuuluvuspoliitika kujundamisel, muutes Euroopa Komisjoni poolt eelmise aasta mais esitatud seadusandlikke ettepanekuid. Hääletus täiendab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi seisukohti, ühissätete määrust (Common Provisions Regulation) ja 26. ja 27. märtsil vastu võetud Euroopa territoriaalse koostöö erisätteid. Cohesion Alliance, mis on kogu ELi hõlmav liit (nõuab tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat pärast 2020. aastat) tervitab parlamendi töö tulemust ja nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid kiirendaksid läbirääkimisi uute investeerimiskavade õigeaegseks käivitamiseks.

 

 1.       CIVEX komisjoni koosolekul toimus

Arvamuse

a)  „Väärinfovastane tegevuskava" teemal arvamustevahetus: Raportöör: Randel LÄNTS (EE/PES)

Komisjoni dokument:            Ühisteatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Väärinfovastane tegevuskava"

Omaalgatuslik arvamus

Vastuvõtmine (kavas) komisjonis: 25/06/2019

 

Väärinfo levikuga kaasnevaid riske on mõistetud rahvusvaheliselt ja keskvalitsuste tasandil. Siiski on laiem väärinfovastane võitlus suuresti algfaasis. Euroopa Komisjon ja Euroopa Välisteenistus on koostanud kava – Action Plan against Disinformation, mis keskendub neljale sambale: väärinfo parem tuvastamine, erasektori mobiliseerimine, koostöö ja ühiste vastumeetmete parandamine ning teadlikkuse

suurendamine.

 

Euroopa Regioonide Komitee võttis veebruaris vastu Oigierd Geblewiczi arvamuse „Euroopa lähenemisviis veebis leviva väärinfoga võitlemiseks ", milles rõhutatakse kohalike omavalitsuste,

kodanikuühiskonna ja kohaliku meedia osatähtsust antud küsimuses.

Euroopa Liidu tasandil jälgitakse nö globaalseid fenomene ja rakendatakse meetmeid sotsiaalmeediakanalitele ning riiklikul tasandil tegeletakse sellega nö rahvusriigi suveräänsuse

aspektist lähtuvalt, sh valimistesse sekkumise ärahoidmine ja strateegiliste süsteemide kaitsmine.

Raportöör Randel Länts sõnas: „Väärinfo ohustab demokraatlikku ühiskonnakorraldust. Arvamuses pakume välja lahendusi kohaliku tasandi jaoks. Tähtis on kohalike omavalitsuste ametnike ettevalmistamine väärinfoga võitlemiseks. Neile on praegu see võitlus üle jõu. Kohalik meedia puutub väärinfoga kõige lähemalt kokku. Peame olema ette valmistatud väärinfoga võitlemiseks. See ei tohi aga pärssida inimesi oma meelsuse väljendamisel."

Piirkondlik ja kohalik tasand on paljuski tähelepanu alt välja jäänud ning seal sõltub kõik eelkõige kohaliku inimese, sh ametniku teadlikkusest ja pealehakkamisest.

Kohaliku ametkonna puudulik ettevalmistus on väljakutse. Kohalik ametkond, kes tunneb kohalikku elu, on väärinfo levikuga võitlemisel

vaeslapse rollis – valdavalt puuduvad tal teadmised, oskused ja vahendid. Väärinfoga tegelemine ja selle jälgimine eeldab aga spetsiifilisi oskusi ja töövahendeid, mida keskmisel riigiametnikul või kohaliku omavalitsuse tasandi spetsialistil praeguse seisuga veel ei

ole.

Avaliku infosfääri tähtsus ja informatsiooni leviku kiirus mõjutavad aga olulisel määral poliitilisi protsesse ja ühiskondlikku meelsust. Seetõttu tuleb väärinfo vastase võitluse kompetentsi kohaliku omavalitsuse ja kogukondlike aktivistide tasandil suurendada. Seda saab teha üleeuroopalise rahastuse, ühiste koolitusprogrammide ja

rahvusvahelise kogemuse jagamise kaudu.

Jurgis Vilčinskas, Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni üksuse asejuhataja : „Tegeleme tegevuskava rakendamisega ja nõustume, et on probleemid, mida raportöör Randel Länts on välja toonud."

CY Mr Karayiannis: „ Meil on vaja seadusandlust, mis karistaks valeinfoga ründajaid ja kaitseks kodanikke.!

Arvamuse vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:            08/10/2019

 

Koosolekul toimus temaatiline arutelu väärinfovastase võitluse üle. Väärinfovastane võitlus on praegu tähtsal kohal kõikidel ELi tasanditel. Lisalugemist siit

 

 

 1. SEDEC koosolekul läbi arutatud ja vastu võetud arvamused:

 

 1. Arvamuse „Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine" esimene arutelu ja vastuvõtmine        

      Raportöör:  Jacint Horvath (HU/PES)

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE: „Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine"

      Omaalgatuslik arvamus

      Sõnavõtja:   Waldemar Kütt, üksuse juhataja, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat

      Vastuvõtmine kavas SEDEC komisjonis          02/04/2019

      Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:  26/06/2019

 

Regioonide Komitee kiidab arvamuses heaks Euroopa Komisjoni teatise „Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, ühiskonna ja

keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine", milles esitatakse tegevuskava biomajanduse strateegia rakendamiseks järgmiste aastate jooksul. Komitee usub, et avaldatud tegevuskava on piisavalt ambitsioonikas ja et selles sisalduvate meetmete

rakendamine on vajalik selleks, et Euroopa biomajandus areneks sobivas tempos.

Biomajanduse areng kätkeb endas väga suurt majanduskasvu ja tööhõive potentsiaali. Seda potentsiaali saab rakendada vaid siis, kui kohalikud ja piirkondlikud sidusrühmad teevad kohapeal koostööd ja järgivad ühiseid eesmärke. Komitee on veendunud, et Euroopa, liikmesriikide, piirkondliku ja kohaliku tasandi biomajanduse alaseid algatusi tuleks ühtlustada, kasutades ära mitmetasandilise valitsemise positiivset mõju, et luua optimaalsed tingimused selle arenguks Euroopas.

Komitee peab biomajanduse visiooni edukaks saavutamiseks vajalikuks korrapäraselt õigusraamistikku läbi vaadata, et oleks võimalik eemaldada ka investeeringuid pärssivad õiguslikud takistused. Biomajanduse valdkonna uuendused ei meelita niikaua investoreid, kuni need ei ole seotud suure lisaväärtusega toodete arendamisega. Abikavasid oleks vaja peenhäälestada

selliste tehnoloogiate väljatöötamiseks, mille abil arendatakse biotoorainepõhiseid tooteid, mis on küll väikese turuväärtusega, kuid mille eesmärk on vahetada välja fossiilsed tooted.

 

 1. Arvamuse „Teaduse, tehnoloogia, inseneeria, (kunsti) ja matemaatika valdkonna hariduse tugevdamine ELis" esimene arutelu ja vastuvõtmine

Raportöör:       Csaba Borboly (RO/EPP)

Omaalgatuslik arvamus

Sõnavõtja:         Michael Teutsch, üksuse juhataja, hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat

Vastuvõtmine (kavas) SEDEC komisjonis            02/04/2019

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:        26/06/2019

 

Märkimisäärne osa Euroopa kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest on tunnustanud, et kogu maailmas eri haridustasemetel levinud ühtne ja integreeritud lähenemisviis

teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna (STEM) hariduses ning nendega seotud oskuste ja pädevuste arendamise vallas avab meile olulised võimalused ja väljakutsed. Komitee on seisukohal, et STEM-hariduse ebaõige rakendamine võib ohustada innovatsioonimahukate majandussektorite, nagu ITK, robootika, automatiseerimine, tehnouuringud ja -arendus, logistika, ning mitmesuguste inseneritegevuste eeldatavat majanduslikku arengut.

STEM-haridust võib käsitleda kui usaldusäärset õppemeetodit, mille

ainekavad on kättesaadavad, kuid siiski on vaja astuda täiendavaid samme, sest puudu on õpetajad, kes oskaksid õpetada traditsiooniliste õppeainete üleselt ja projektipõhiselt, ning

paljudel juhtudel ei sisalda praegune riiklik, rahvuslik ja liikmesriigi tasandi hariduspoliitika selleks vajalikke investeeringuid.

 

Arvamus arvamustevahetuseks

„Teadustaristud – Euroopa teadusruumi tulevik piirkondlikust ja piiriülesest perspektiivist" Omaalgatuslik arvamus

Raportöör:  Raportöör: Eamon Dooley (IE/ALDE)

Komitee on seisukohal, et teadustegevus aitab Euroopal olla maailma tasandil konkurentsivõimeline. See võimaldab innovatsiooni, mis toetab töökohtade ja jõukuse loomist ning parandab miljonite kodanike elu. Euroopas on aga toimumas suured muutused seoses selliste küsimustega nagu üleilmastumine, CO2-heite vähendamine, digitaalmajandus jne, millel on sügav ühiskondlik mõju riikide, piirkondade ja kohalikul tasandil. Et neid uusi ülesandeid lahendada, tuleb meil säilitada oma konkurentsivõime ja pakkuda uusi töökohti, juhtides nimetatud muutusi ning arendades uusi võimalusi ja struktuure. Teadustegevus ja innovatsioon on selle eesmärgi saavutamiseks üliolulised ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on tõhusate teadusuuringute ja innovatsioonisüsteemide loomisel olulised osalejad.

Euroopa teadusruumi edukat rakendamist takistavad mitmed probleemid. Kesksel kohal on Euroopa Liidu vajadus käsitleda kogu teadusuuringute ja innovatsiooniahelat, alustades alusuuringutest ja lõpetades tootepõhiste uuringutega. On äärmiselt oluline, et teadus- ja innovatsioonitegevusest saadavat kasu mõistetaks väljaspool akadeemilist ja teadusringkonda paremini ning et kodanikud näeksid, millist kasu (ja Euroopa lisaväärtust) annab see, kui teadustegevuse kaudu toetatakse paremat ja kaasavamat Euroopa Liitu.

Vastuvõtmine (kavas) SEDEC komisjonis:     11/07/2019

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul:  08/10/2019

 

SEDEC komisjoni koosolekul toimus ka:

 1. arvamustevahetus komitee ettepanekute üle Euroopa Liidu uue seadusandliku mandaadi 2019–2024 kohta
 2. ning arutelu sotsiaalpoliitika, hariduse ja innovatsiooniga seonduvate kestliku arengu eesmärkide üle.

         Themis Christopidou, Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi peadirektor

         Arnoldas Abramavičius, komitee arvamuse „Kestliku arengu eesmärgid: alus ELi pikaajalisele strateegiale Euroopa kestliku arengu saavutamiseks aastaks 2030" raportöör

 

5. ENVE koosolekul olid tähelepanu keskmes energiaostuvõimetus ja võitlus globaalse soojenemise vastu. Samuti arutati kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppe rakendamist kohalikul tasandil.

Mais toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel rõhutas ENVE komisjoni esimees Cor Lamers vajadust „vastata meie noorte ootustele seoses pakilise kliimaolukorraga. Noored eurooplased meenutavad meile igal nädalal pakilist kliimaolukorda, milles me elame, ja me peame tõusma nende ootuste kõrgusele."

 

Arutelul olnud ja vastu võetud arvamused:

a)       „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni"

Raportöör: Michele Emiliano (IT/PES)

Omaalgatuslik arvamus

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul  

26.–27. juunil 2019

Raportöör sõnas: „Vajame uusi meetmeid ja sihipärasemat avaliku sektori rahastamist ELi ja riikide tasandil, kui soovime nii nullilähedase heitega majandust kui ka saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärgid. CO 2 -neutraalne üleminek on võimalus pakkuda stiimuleid puhaste tehnoloogiate, uute oskuste ja töökohtade jaoks. Fossiilkütuste asjakohasel hinnakujundusel saastekvootide ja maksustamise kaudu on keskne tähtsus taastuvenergiale üleminekuks. Energia maksustamise direktiivi ja riigiabi eeskirjadega tuleks vähendada taastuvenergia maksustamist, et soodustada selle kasutuselevõttu turul."

Linnad ja piirkonnad taotlevad, et koos maksusoodustustega ELi kliimaneutraalsete rahastamisprogrammide raames suurendataks ELi eelarvest kliimameetmeteks tehtavaid kulutusi vähemalt 30%-ni.  Arvamuses kordab komitee üleskutset ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele luua alaline mitmetasandiline energiaalase dialoogi platvorm, et institutsionaliseerida kohalikult kindlaks määratud panused riiklike energia- ja kliimakavade raames ning luua Euroopa Kliimaneutraalsuse Seirekeskus kliima poolest haavatavate piirkondade kaardistamiseks ja abistamiseks.

Arvamuses taotletakse, et kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kaasataks süstemaatiliselt kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kokkuleppe rakendamisse ning COP 25 ettevalmistustesse.

 

b)       „Mitmetasandiline valitsemine ja valdkondadevaheline koostöö võitluses energiaostuvõimetusega"

Raportöör: Kata Tüttő (HU/PES)

Omaalgatuslik arvamus

Sõna võttis: Benedek Jávor (Rohelised/EFA, HU), Euroopa Parlamendi liige, ENVI komisjoni aseesimees

Vastuvõtmine täiskogul: 26.–27. juunil 2019

Raportöör sõnas: „Kõrgete energiahindade, madala sissetuleku ning niiskete ja ebatervislike kodude tõttu on rohkem kui 50 miljonil eurooplasel raske oma kodu talvel piisavalt kütta. Liiga paljud eurooplased peavad talvel valima söömise ja kütmise vahel. ELi energia- ja keskkonnaalased eesmärgid on väga ambitsioonikad. On aeg seada Euroopa eesmärk energiaostuvõimetuse kaotamiseks."

Raportöör Tüttő kaitseb igaühe õigust taskukohasele energiale ja teeb ettepaneku „kehtestada moratoorium avalike teenuste osutamise peatamisele nende eest maksmata jätmise tõttu, jätmata ühtki kodumajapidamist ilma elementaarsest küttest või jahutamisest.

Benedek Jávor, Euroopa Parlamendi liige, ENVI komisjoni aseesimees ütles oma sõnavõtus: „Puhta energia paketi sihid ei ole piisavalt ambitsioonikad. Ärge keskenduge vaid uutele elamutele, vaid aidake ka olemasolevate elamute energiatõhususe muutmisele kaasa ja toetage vaeseid inimesi."

Eesti delegatsiooni liige Andres Jaadla ütles: „ Eluasemete renoveerimine on see, mis aitab inimeste energiaostuvõimetust leevendada."

 

 1. Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni lairibaplatvormi (Broadband Platform) kohtumisel 3.aprillil Brüsselis arutati ettepanekut „Digitaalne Euroopa kõigile", mis keskendub digitaalsete uuenduste jälgimisele, jagamisele ja suurendamisele. Euroopa Regioonide Komitee president ja esimene asepresident paluvad järgmisel Euroopa Komisjonil tagada, et digitaalse ümberkujundamise majanduslik ja sotsiaalne kasu jõuaks kõigi kohalike kogukondade ja nende kodanikeni.

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis