08. - 14. aprill 2019 nr.9

Nädalakiri nr 9/2019                  08. – 14.04.2019

  1. Põllumajanduse tuleviku teemaline foorum Brüsselis – FFA

(Forum for the Future of Agriculture) 9. aprillil  Kõned ja ettekanded

  1. Regioonide Komitee 134. täiskoguistung 10. – 11.aprillil
  2. 10. aprill, kell 13.00 – Pawel Adamowiczi nimelise fuajee avamistseremoonia Regioonide Komitees
  3. Regioonide Komitee konverents "Piirkondade ja linnade säästva arengu eesmärkide saavutamine" 11. aprillil
  4. Territoriaalse koostöö teemaline konverents 11.aprillil pressiteade

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Igal kevadel toimub Brüsselis põllumajanduse tuleviku foorum - konverents, mis keskendub põllumajanduse, toidu- ja keskkonnakaitsele. FFA Brüsseli foorumile eelnevad alati piirkondlikud konverentsid üle kogu Euroopa. http://www.forumforagriculture.com/come-to-ffa/

Programm ja esinejad siin

Janez Potočnik, Chair FFA2019, Sihtasutuse RISE  president: "Hiljuti avaldas ÜRO raporti Global Resources Outlook 2019 -, mis on esimene omataoline.

Aruandes käsitletakse biomassi, fossiilkütuseid, metalle, mineraale, maad

ja kui palju me seda kasutame. Lühikokkuvõte sellest on  - me kasutame liiga palju.

Meie ressursikasutus on rohkem kui kolmekordistunud viimase 50 aasta jooksul ja me kõik oleme olnud entusiastlikud tarbijad.

See on eluviis, milleni oleme  jõudnud viimase kahe sajandi jooksul. See

ei saa jätkuda, kui tahame anda ka järgmisele põlvkonnale võimaluse.

 Arvutused näitavad, et kui me tõesti pingutame, kui kujundame ümber majanduse ja kliimapoliitika, kasutame ressursse targalt, käitume vastutustundlike tarbijatena ja kohtleme meie maad säästvalt, saame hakkama.

Seda siis, kui viime ellu säästva arengu eesmärgid – Sustainable Development Goals ." https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

2. Regioonide Komitee täiskoguistungil  vastu võetud arvamused

  1. „Euroopa poolaasta ja ühtekuuluvuspoliitika: struktuurireformide

kooskõlastamine pikaajaliste investeeringutega"

Raportöör: Rob Jonkman (NL/ECR) Pressiteade

Kohalikud ja piirkondlikud juhid nõuavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste struktureeritud kaasamist Euroopa poolaasta protsessi, eriti nüüd, kui poolaasta annab ühtekuuluvuspoliitikale juhiseid. Rob Jonkmani koostatud arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Sõna võttis Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni (REGI) esimees Iskra Mihaylova: „Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peavad tõhustama koostööd ja võtma täiendavaid meetmeid, et meelitada era- ja avaliku sektori investeeringuid ning avaliku ja erasektori partnerlusi, et ühtekuuluvuspoliitika fondide lisandväärtus kasvaks ja et need fondid teiste programmide ja vahenditega üksteist täiendaksid."

Raportöör: „Et majanduskasv jõuaks kõigi kodanikeni,  vajame Euroopa poolaastat kohalikul tasandil -  ELi, liikmesriikide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahelise partnerluse suurendamisega. Euroopa poolaasta ühendamine ühtekuuluvusprogrammidega on võimalus viia semester lähemale ELi kodanikele ja seada esikohale kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine, andes neile tegevusjuhendis ametlikult sätestatud rolli."

 „ELi metsastrateegia rakendamine"

Pearaportöör: Ossi Martikainen (FI/ALDE)

Pressiteade

Euroopa Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles uurima, kas praegune metsamajanduse juhtimine ja lähenemisviis ELi ressurssidele on piisavad ja ajakohased. Lapinlahti linnavolikogu liikme Ossi Martikaineni koostatud arvamuses rõhutab komitee, et metsadel on Euroopa biomajanduse ja bioloogilise mitmekesisuse arendamisel ning vähese CO2-heitega rohelisele majandusele üleminekul võtmeroll.

Hiljuti läbi viidud uuringust  „Sustainable forest management in regions" siin

Detsembris 2018 avaldas Euroopa Komisjon aruande ELi metsandusstrateegia rakendamise kohta. Komitee leiab, et komisjon peaks esitama uue ajakohastatud metsastrateegia 2020. aasta järgseks perioodiks, mis peaks koostatama konsulteerides liikmesriikide, piirkondade ja metsanduse ekspertidega ja organisatsioonidega. Komitee juhib tähelepanu ka sellele, et metsandus vajab piisavat rahastamist ELi eelseisval perioodil 2021–2027.

Regioonide Komitee täiskoguistungil toimunud arutelud:

  1. MEIE EESMÄRKIDELE VASTAV TULEVANE ELi EELARVE

Arvamustevahetus järgmiste isikutega:

Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimees Jean Arthuis

COTERi komisjoni ja töörühma „ELi eelarve" esimees Isabelle Boudineau

Arutelul esitati üleskutse:

Piirkonnad ja linnad kutsuvad üles jõudma kiiresti kokkuleppele ELi 2021.–2027. aasta eelarve ja tagatiste suhtes, et praeguste investeerimiskavade rahastamine ei katke.

Reageerides tulemustele, milleni jõuti Ühendkuningriigi EList lahkumisele keskendunud Euroopa Ülemkogu erakorralisel kohtumisel, kordas Euroopa Regioonide Komitee , et liikmesriigid peaksid kiiresti vastu võtma ELi pikaajalise eelarve 2021.–2027. aastaks, tagamaks piirkondadele ja linnadele võimaluse valmistada piisavalt ette uusi kavasid ja leevendada Brexiti mõju.

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz märkis: „Otsus leppida kokku Brexiti edasilükkamises kuni oktoobri lõpuni sel aastal annab Ühendkuningriigile rohkem aega ületada seal tekkinud sisemine ummikseis. Brexiti puhul ei ole võitjaid, ent peame kasutama aega targalt, et valmistuda tulevikuks, rajades sildu Ühendkuningriigi ja ELi 27 liikmesriigi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. On väga oluline, et edasilükkamine ei takistaks ELi edasi liikumast pakilisemate teemadega, nagu piirkondlik ebavõrdsus, kliimamuutused, töökohtade loomine ja geopoliitilised väljakutsed. Peame tagama kindlustunde, et kaitsta meie majandust ja reageerida neile väljakutsetele – see tähendab vajadust leppida kiiresti kokku piisava mahuga tulevases ELi eelarves, et piirkonnad ja linnad saaksid kavandada tulevasi investeeringuid."

Komitee alustas hiljuti tööd, et selgitada välja parimad vahendid piiriüleseks koostööks pärast Brexitit . Lähemalt pressiteates siin

  1. EL ON KOHALIKELE JA PIIRKONDLIKELE OMAVALITSUSTELE OLULINE

Liikmete sissejuhatavad sõnavõtud

•          Kohaliku arengu strateegiad ja struktuurifondid: integreeritud territoriaalsete investeeringute ja kogukonna juhitud kohaliku arengu tulevik, Csaba Borboly (RO/EPP), Tadeusz Truskolaski (PL/EA) ja Ioannis Kourakis (EL/PES)

•          Tulevased probleemid terasetööstuses : tööhõive, kliima, kaubanduslepingud, Isolde Ries (DE/PES)

•          Aruka spetsialiseerumise strateegiate osatähtsus Euroopa piirkondade majanduse innovatiivse suutlikkuse suurendamisel, Władysław Ortyl (PL/ECR)

  1. PÕHIÕIGUSED JA ELi VÄÄRTUSED

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat saab lugeda siin

Euroopa Liidu Kohtu president Koen Lenaerts ja Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans tõid välja mõned Euroopa Liidu ees seisvad peamised probleemid ja küsimused, mis on seotud põhiõiguste ja ELi väärtuste austamisega, ning tõsid esile põhiõigustega seotud teemasid, mis on eriti tähtsad kohalike ja piirkondlike juhtide jaoks. Nendega ühinesid Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktor Michael O'Flaherty ja Euroopa juhtiva inimõiguste organisatsiooni – Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni aseesimees Domenica Ghidei Biidu .

Euroopa Liidu Kohtu president Koen Lenaerts: „ Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte austamine, mis annavad Euroopa projektile legitiimsuse . Õigusriigi põhimõte on mõttetu, kui see ei sisalda demokraatiat ja põhiõigusi. Põhiõiguste harta on ELi normide hierarhia tugisammas. Kõik riiklikud meetmed, mis ei ole põhiõiguste hartaga kooskõlas, tuleb kõrvale heita ."

Euroopa Komisjoni parema õigusloome, institutsioonidevaheliste suhete, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste harta küsimuste eest vastutav esimene asepresident Frans Timmermans: „Põhiõigused jääksid vaid paberile, kui nende kaitset ei tagaks sõltumatud kohtud. Õigusriigi põhimõte ei ole oluline mitte ainult riigi tasandil. See on eluliselt tähtis kõigil valitsustasanditel, sealhulgas kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Kahjuks oleme me näinud, et mure õigusriigi põhimõtete pärast on viimastel aastatel liidus üha enam maad võtnud. Need arengud on üksnes kinnitanud komisjoni veendumust, et on oluline kasutada kõiki vahendeid ELi väärtuste säilitamiseks."

 

 

Algatuse „Linnad ja piirkonnad pooldavad rändajate integratsiooni " käivitamine:

KOOSTÖÖ KAASAVAMA EUROOPA NIMEL

Regioonide Komitee presidendi Karl-Heinz Lambertzi sõnavõtt

Alates 2015. aastast on Euroopa Regioonide Komitee esitanud rea soovitusi Euroopa rände tegevuskava kohta. Komitee soovib pöörata nüüd rohkem tähelepanu integratsioonile – rände konkreetsele aspektile, milles kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on väga mõjukad – ning pakkuda piirkondadele, linnadele ja väiksematele kogukondadele platvormi oma kogemuste ja edulugude jagamiseks.

 

           

3. Enne täiskogu istungjärku 10.aprillil toimus Regioonide Komitee peahoones tseremoonia austamaks käesoleva aasta jaanuaris mõrvatud Pawel Adamowiczit, kes oli Gdański linnapea ja Euroopa Regioonide Komitee liige alates 2011. aastast. Ühele ruumile komitee peahoones anti tema nimi, et pidada meeles tema elu ja tööd. President Karl-Heinz Lambertziga ühinesid tseremoonial Pawel Adamowiczi pereliikmed ja tema mantlipärija linnapea ametis, Aleksandra Dulkiewicz. Pawel Adamowicz oli Gdański linnapea alates 1998. aastast ning alates 2011. aastast kuni surmani oli ta ka Euroopa Regioonide Komitee liige.

 

4.Euroopa Regioonide Komitee ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on läbi viinud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja sidusrühmade online-uuringu nende panuse kohta säästva arengu eesmärkidesse. Tulemused esitati 11.aprillil  konverentsil "Piirkondade ja linnade säästva arengu eesmärkide saavutamine".

Uuringu peamised tulemused on järgmised:

59% vastanutest tunneb säästva arengu eesmärke ja töötab praegu nende rakendamisel.

58% vastanutest, kes praegu tegelevad säästva arengu eesmärkide rakendamisega, on samuti määratlenud näitajad eesmärkide saavutamise mõõtmiseks, kusjuures kohalikke näitajaid kasutatakse palju sagedamini kui ELi või ÜRO näitajaid.

Kõige tavalisemad väljakutsed säästva arengu eesmärkide rakendamisel, mida tõstavad esile pooled vastanutest, on "teadlikkuse, toetuse, suutlikkuse või koolitatud personali puudumine" ja "raskused säästva arengu eesmärkide seadmisel teiste oluliste teemade kõrvale".

Rohkem kui 90% vastanutest pooldab ELi üldist pikaajalist strateegiat, mis hõlmaks säästva arengu eesmärke kõigis poliitikavaldkondades ja tagaks tõhusa koordineerimise poliitikavaldkondade vahel.

Pressiteade

 

5.Regioonide Komitee Euroopa Territoriaalse Koostöö Rühmituse  platvorm (European Grouping of Territorial Cooperation) korraldas 11.aprillil konverentsi, milles käsitleti koostöörühmituste ja euroregioonide kaasamist P2P projektidesse. ETKR on oluline vahend Euroopa tasandi koostöö tugevdamiseks, see on sätestatud Euroopa õiguses ja jätkab piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö algatamist, tugevdamist ja säilitamist ELi piires ja väljaspool. Inimestevahelised projektid (P2P) ja väikesemahulised projektid mängivad olulist rolli usalduse loomisel ja partnerite koostööle kaasamisel ühtse Euroopa nimel.

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis