Nädalakiri nr 2 /2020

Nädalakiri nr 2/2020

20.02.2020

 

EUROOPA TULEVIKU TEEMALINE KONVERENTS

Linnad ja piirkonnad kaasatakse Euroopa tuleviku teemalise konverentsi töösse 

See oli 16. juulil 2019. aastal, kui Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen tegi  järgmisele Euroopa Komisjonile (2019–2024) esitatud poliitiliste suuniste raames ettepaneku Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi korraldamiseks.

 

Euroopa Parlament avaldas oma seisukoha, milles nimetas kümme aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist olevat sobiv aeg anda ELi kodanikele uus võimalus pidada jõuline arutelu Euroopa tuleviku üle, et kujundada välja liit, milles me soovime koos elada. Parlamendiliikmed on arvamusel, et enne konverentsi protsessi käivitamist tuleks algatada kuulamise etapp, et võimaldada kogu Euroopa Liidu kodanikel väljendada oma ideid, teha ettepanekuid ja esitada oma nägemus sellest, mida Euroopa nende jaoks tähendab. Euroopa Parlament leiab, et konverents annab võimaluse välja selgitada, mida EL hästi teeb ja milliseid uusi meetmeid ta vajab.

Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioon eesti keeles, mis käsitleb Euroopa Parlamendi seisukohta Euroopa tuleviku konverentsi kohta:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_ET.html

 

9. detsembril arutasid Euroopa Regioonide Komitee liikmed Euroopa tuleviku teemalise konverentsi üle ning kutsusid üles kaasama konverentsi töösse linnu ja piirkondi. Seda üleskutset toetas ka Euroopa Parlamendi liige, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni koordinaator Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjonis (AFCO) Daniel Freund, kes märkis, et piirkondade ja linnade kaasamine on konverentsi edukuse seisukohalt otsustava tähtsusega. Samal päeval võeti põhiseaduskomisjonis (AFCO) vastu raport selle kohta, milline vorm anda konverentsile. Raportis toetati Euroopa Regioonide Komitee soovi olla protsessi kaasatud ja pooldati alalist dialoogimehhanismi kodanikega.

 

Kolme peamise ELi institutsiooni - Charles Michel(EL Ülemkogu), David Sassoli(EP) ja Ursula von der Leyen(EK) - presidendid ütlesid 30. jaanuaril 2020, et peagi avaldatakse Euroopa tuleviku konverentsi ühisdeklaratsioon, millele Euroopa Regioonide Komitee nõustus alla kirjutama.

Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) liikmed koostavad arvamuse eelnõu teemal „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused pidevas dialoogis kodanikega". See kujutab endast Euroopa Regioonide Komitee peamist panust Euroopa tuleviku teemalise konverentsi töösse. Lõplikud sellekohased soovitused on kavas vastu võtta Euroopa Regioonide Komitee 2020. aasta mais toimuval täiskogu istungjärgul.

Raportöör Mireia Borrell Porta (ES/EA) ütles: „Kodanikega sellise püsiva ja struktureeritud dialoogi loomine, mida koordineerivad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, ei ole mitte ainult teabevahetuse ja kaasamise, vaid eelkõige demokraatliku valitsemise küsimus. Dialoog kodanikega peaks taastama praegu kahjustatud teabevahetusvood kodanike ja ELi vahel ning tooma kaasa haldusstruktuuride olulise arengu."

Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektor Pia Ahrenkilde-Hansen märkis, et Euroopa Regioonide Komitee ja selle liikmete kaasamine on oluline, et luua tingimused edu saavutamiseks, suurendada konverentsi ulatust ja jõuda kodanikeni.

Euroopa Parlamendi liige Daniel Freund (DE/Rohelised-EVF), kes on Euroopa Parlamendi Euroopa tuleviku teemalise konverentsi töörühma liige, ütles: „Me teeme veel tööd selle nimel, et määrata täpselt kindlaks Euroopa Regioonide Komitee tulevane roll ELi tuleviku teemalise konverentsi töös. Konverentsi üldisel kavandamisel tuleks kuulda võtta Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajaid. Oleme avatud arutelule ning kohalike ja piirkondlike poliitikute kaasamisele sellesse arutellu."

Euroopa Regioonide Komitee 138. täiskogul 12. veebruaril ütles vastvalitud komitee president Apostolos Tzitsikostas: "Without the voice of the 1 million local and regional elected politicians the Conference will not succeed" (Ilma kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud ühe miljoni poliitiku hääleta see konverents ei õnnestu)

12. veebruaril toimunud täiskogul peeti arutelu Euroopa Komisjoni demokraatia ja demograafia asepresidendi Dubravka Šuicaga.

Arutelu ajal rääkis komitee vastvalitud president Apostolos Tzitsikostas (EPP): "Euroopa tuleviku konverents peab olema võimalus tõeliseks aruteluks, mis on avatud ja kaasav. Kui see on ülalt alla suunatud, tsentraliseeritud, Brüsseli juhitud ning sellesse ei kaasata aktiivselt oma kohalikke ja piirkondlikke juhte, kukub konverents läbi.  Vaid olles üheskoos ambitsioonikad ja muutustele avatud, saame taastada kodanike usalduse ja luua ELi, mis seab kodanikud esikohale. "

Dubravka Šuica, Euroopa Komisjoni asepresident demokraatia ja demograafia alal: „Peame tagama, et kodanikud näeksid arutelude käegakatsutavat mõju ja tagasiside mehhanismi, mis võimaldaks ideedel kujuneda selgeteks soovitusteks, mida järgida. Tahame olla uuendusmeelsed ja lõpetada tavapärase „äriajamise". Tahame kaotada lõhe institutsioonide ja kodanike vahel. Kohalikel ja piirkondlikel esindajatel on oluline roll. "

Täiskogu istungil võttis sõna ka Horvaatia riigihalduse minister Ivan Malenica, öeldes: "Peame saama oma kodanikele lähemale, kuulama ära ja andma nende muredele asjakohased vastused. Regioonide Komitee teadmised ja kogemused kohalikul tasandil annavad sellele algatusele väärtusliku panuse".

Regioonide Komitee võttis 12. veebruari täiskoguistungil vastu resolutsiooni Euroopa tuleviku konverentsi kohta.

Komitee Euroopa tuleviku konverentsi käsitleva resolutsiooni põhielemendid on järgmised:

Alt üles suunatud arutelu konverentsil käsitletud teemadel:

ELi institutsionaalsed aspektid ning piirkondliku ja kohaliku demokraatia roll, keskkonna- ja kliimaprobleemid, digitaalne üleminek , sotsiaalne võrdsus, majandus ja tööhõive ning territoriaalne ühtekuuluvus;

Komitee liikmete suurem esindatus plenaarkonverentsidel ning osalemine konverentsi juhtkomitees, et tagada poliitiline ja institutsionaalne tasakaal kõigi juhtimistasandite vahel;

Euroopa Liidu institutsioonide vahetu suhtluse jätkumine oma kodanikega pärast konverentsi, tuginedes osalusmudelitest saadud kogemustele, et luua dialoogile alaline struktureeritud mehhanism;

Euroopa tuleviku konverents peaks algama 9. mail 2020 ja eeldatavalt kestab see kaks aastat. Konverentsiga soovitakse anda uut hoogu Euroopa ülesehitamisele ja tugevdada Euroopa demokraatiat. Selle raames toimuvad ka dialoogid kodanikega.

Pressiteade siin:

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Conference-on-the-Future-of-Europe-is-opportunity-to-change-EU.aspx

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis

20.02.2020