Nädalakiri nr 4 /2020 9.-13.märts

Nädalakiri nr 4/2020         9.-13.03.2020

  1. Regioonide Komitee tühistas koroonaviiruse laialdase leviku tõttu täiskoguistungi 24.-25.märtsil Brüsselis.

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Committee-of-region-postpones-March-plenary-session-to-contribute-to-preventing-and-controlling-the-Coronavirus-pandemi.aspx

2. Koroonaviirus ja selle mõju kohalikele kogukondadele

3. Euroopa Regioonide Komitee üleskutse Euroopa Liidule kõigi piirkondade ja linnade toetamiseks kliimaneutraalsuse saavutamisel

4. Horizon Europe – investeering tulevikku 

5. Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzikostase ja asepresidendi Vasco Cordeiro ühisavaldus rahvusvahelise naistepäeva puhul

………………………………………………………………………………………………………

  1. Oma uue ametiaja alguses arutas Euroopa Regioonide Komitee loodusvarade komisjon Maailma Terviseorganisatsiooniga koroonaviiruse ja selle mõju üle kohalikele kogukondadele.

Kuna üha suureneb koroonaviirusega (Covid-19) nakatunud eurooplaste arv, kes ei ole käinud Hiina Wuhani provintsis, on tegu kõige põletavama küsimusega kogu Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks. Linnapead, volikoguliikmed ja piirkondade juhid töötavad välja eriolukorra meetmeid, seistes silmitsi põhivahendite puuduse ja elanikkonna kasvava hirmuga.

„Koroonaviirus on nõudnud Euroopas palju inimelusid. Olukord areneb kiiresti ja iga päev toob kaasa uusi avaldusi ja meetmeid. Meie, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, peame oma kodanikke abistama, kaitsma ja ravima," ütles NAT komisjoni koosolekul Rootsi Kungsbacka vallavolikogu liige Ulrika Landergren (SE / Renew Europe), kes on Euroopa Regioonide Komitee NAT komisjoni esimees.

ÜRO Maailma Terviseorganisatsiooni esindaja Euroopa Liidu juures Leen Meulenbergs ütles: „Meie sõnum kõikidele riikidele ja piirkondadele on järgmine: me saame sellest viirusest jagu. Kohalikel omavalitsustel on oluline roll inimeste harimisel. Sellel viirusel on tõsine mõju rahvatervisele, majandusele ning sotsiaalsetele ja poliitilistele küsimustele. Puudub universaalne lahendus. Eri riikides ja sama riigi eri piirkondades on käibel erinevad stsenaariumid."

„Epideemiat ei saa peatada, kuid nakkuse kulgu saab aeglustada. Oma tervishoiusüsteemiga oleme Veneto piirkonna hädaolukorra haldamisel eesliinil," rõhutas Veneto maakonna volikogu esimees ja Euroopa Regioonide Komitee Itaalia delegatsiooni juht Roberto Ciambetti (IT/ECR), kes osales NATi komisjoni arutelus koroonaviiruse üle Veneetsias salvestatud videosõnumi kaudu.

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers

 

  1. Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas on kutsunud ELi üles koostama viieaastane tegevuskava, et tagada kõigi piirkondade ja linnade toetamine kliimaneutraalsuse saavutamisel.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: "Regioonid ja linnad toetavad süsinikneutraalse Euroopa saavutamise eesmärki aastaks 2050. Jälgimismeetmed mitte ainult riiklikul, vaid ka piirkondlikul tasandil on igale regioonile ja linnale hädavajalikud. Sellega peab kaasnema märkimisväärne investeering. Komitee nõuab täiendavat otsest rahastamist nendele linnadele ja piirkondadele, mille kliimakavad on kooskõlas ELi eesmärkidega. Liikmesriigid peavad nüüd kiiresti kokku leppima ELi pikaajalises eelarves. Kliimaalased ambitsioonid lahendavad piirkondlikud erinevused ja tagavad, et digitaliseerimisest saavad kasu kõik Euroopa nurgad. Viieaastane tegevuskava toetab kõiki piirkondi ja linnu, see on vajalik, et muuta neutraalsus reaalsuseks ja pakkuda kõigile majanduskasvu."

Sevilla linnapea ning keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) esimees Juan Espadas (ES / PES) ütles: "Kui Euroopa Komisjon seab Euroopa kliimaseaduse Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse, siis peame tagama, et linnad ja piirkonnad oleksid kaasatud. Kuid muudatuste elluviimiseks on meil vaja enamat kui lihtsalt eesmärke. Vajame Euroopa Liidult rohkem rahalisi vahendeid ja avaliku sektori kulutuste osas paindlikkust, et kohalikud investeeringud majade ja koolide soojustamiseks või keskkonnasäästlikuks ühistranspordiks saaksid tõepoolest reaalsuseks."

Regioonide Komitee toetab eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ja soovib integreeritud lähenemisviisi koos kohanemisstrateegiatega, mis on seotud riiklike energia- ja kliimakavadega. Edusammude tõhus jälgimine on kliimaneutraalsuse saavutamiseks tehtavate jõupingutuste nähtavuse, läbipaistvuse ja vastutuse võtmeks. Andmeid tuleks koguda ja kaardistada piirkondlikul tasandil ning need peaksid olema avalikult kättesaadavad. Komitee rõhutab ka mitmetasandilise kliima- ja energiadialoogi olulisust ning on valmis tegema koostööd kõigi asjaomaste institutsiooniliste partneritega, et maksimeerida mitmetasandiliste valitsemismehhanismide mõju ja kvaliteeti liikmesriikides.

https://cor.europa.eu/et/news/Pages/EU-Climate-Law-Cities-and-regions-demand-5-year-action-plan-.aspx

 

  1. Euroopa innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorsootöö volinik Mariya Gabriel ning ja Regioonide Komitee liige Emil Boc (Rumeenia) osalesid kodanike dialoogis teemal "Horizon Europe - väljakutsed ja perspektiivid ".

Kodanike dialoog peeti Cluj-Napoca (Rumeenias), keskendus järgmisele teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammile „Horizon Europe", mis suurendab ELi rahaliste vahendite teaduslikku, majanduslikku ja ühiskondlikku mõju. Horizon Europe investeerib teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu Euroopa tuleviku kujundamisse (kodanike elu parandamine). Kodanike dialoog andis võimaluse arutada programmi ja eriti selle peamiste uuenduste, näiteks Euroopa Innovatsiooninõukogu ja missioonide mõju.

Euroopa Komisjoni volinik Mariya Gabriel rõhutas sissejuhatuses, et  „Horizon Europe peab olema kõigi aegade suurim ja ambitsioonikam teadusuuringute innovatsiooni programm. See põhineb programmil Horizon 2020 ja parandab ning täiendab seda, edendades innovatsiooni toetamist Euroopa Innovatsiooninõukogu kaudu, suurendades mõju teadus- ja arendustegevusele ning muutes sujuvamaks partnerlussuhete loomise."

Aruteludes keskenduti sellele, kuidas muuta ajude äravool ajude ringluseks, kuidas tagada sotsiaalset õiglust. Räägiti, et oluline on keskendumine idufirmadele ja VKEdele, kes tegelevad jätkusuutlike lahenduste ja keskkonnasäästliku tehnoloogiaga. Täpsemalt tuleks haridusvaldkonnas keskenduda programmi Erasmus + sünergia tugevdamisele, pidades silmas Euroopa ülikoolide suuremat kaasatust Euroopa tasandi strateegiate väljatöötamisse. Tähtsad on Euroopa ülikoolide liitude arendamine ning hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni tihedam seotus, samuti Euroopa teadusruumi arendamine. Viimaseks, kuid mitte vähem oluliseks tõsteti esile teabe pakkumise ja edendamise olulisus olemasolevate võimaluste, rahastamise, samuti teadusuuringute ja innovatsioonimeetmete abil saadud tulemuste kohta.

Kokkuvõtteks tõi volinik Gabriel välja järgmised strateegilise planeerimise protsessiga seotud sammud, milles määratletakse Horizon Europe'i esimese nelja aasta projektikonkursside prioriteedid. Volinik kinnitas Euroopa Komisjoni pühendumust kuulata kodanikke, sealhulgas noori, ja võtta Horizon Europe'i kujundamisel arvesse nende vajadusi.

 

  1. Regioonide Komitee juhtide avaldus rahvusvahelise naistepäeva puhul:

„Täna tähistame rahvusvahelist naistepäeva ÜRO kampaania #GenerationEquality vaimus, tegevustega, mis loovad sooliselt võrdõigusliku maailma. Sooline ebavõrdsus ei ole mitte ainult naiste küsimus, vaid ka ühiskondlik ja majanduslik küsimus, sest see on demokraatia ning majanduse ja kogukondade arengu jaoks hädavajalik. Selleks et demokraatia ja poliitika toimiks tõhusalt, peavad valitsused ja töökohad olema esinduslikud ja peegeldama ühiskonda laiemalt.

Soolise võrdõiguslikkuse tagamine on sotsiaalse ja õiglase Euroopa ülesehitamise võti. Me, nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil valitud esindajad, peame selles osas eeskuju näitama. Me nõuame kindlat Euroopa raamistikku tavade ja hoiakute muutmiseks, et naisi täielikult austada ja võimestada.

Me peame tegelema majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste tõketega, millega naised silmitsi seisavad, tegema lõpu soolisele vägivallale ja võitlema sooliste stereotüüpide vastu. Tänases Euroopas oleme teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et vähendada soolist tasakaalustamatust poliitikas, kuid meil on veel pikk tee käia. Euroopas on 1 miljonit kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud ametnikku, kuid ainult umbes 30 protsenti neist on naised. Soolise ebavõrdsuse kaotamine kohalikul tasandil muudab meie ühiskonna demokraatlikumaks ja kaasavamaks kõigil tasanditel.

EL peab suurendama jõupingutusi, et kaasata võrdõiguslikkuse perspektiiv kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse ning suurendada naiste osakaalu otsuste tegemisel, sealhulgas kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes. Meie komisjon on korduvalt juhtinud tähelepanu vajadusele parandada soolist tasakaalu meie riikide delegatsioonides ning jätkab jõupingutusi komitee liikmete ametissenimetamise poliitika mõjutamiseks liikmesriikides. Täna, oma uuel ametiajal, on meie komitees 6 komisjoni ja nendest neljal on naissoost juhid. Meie komitee jätkab teadlikkuse tõstmist ja lahenduste otsimist, et korvata ELi kohaliku ja piirkondliku poliitika tasakaalustamatust, ning töötab selle nimel, et muuta sooline võrdõiguslikkus komitees reaalsuseks."

https://cor.europa.eu/et/news/Pages/Joint-statement-womens-day.aspx

 

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis